Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 2004

June 24, 2004

Sodba nº Pdp 575/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 2004

Zmotno je stališce, da obvestitev nadrejene delavke o nosecnosti ne pomeni seznanitev delodajalca s tem dejstvom. Zakon ne predvideva posebnega postopka, po katerem naj bi noseca delavka obvešcala delodajalca. Poseben postopek je predviden le v primeru, da delodajalec za nosecnost svoje delavke ne ve. V takem primeru mora delavka ravnati v skladu z dolocbo 2. odstavka 115. clena ZDR in obvestiti delodajalca o svoji nosecnosti s predložitvijo zdravniškega potrdila.

Sklep nº Pdp 966/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 2004

Verjetnost nastanka nenadomestljive škode, ki naj bi bila v tem, da je tožnik brez sredstev za preživljanje, ni izkazana, ce tožnik predloži le potrdilo zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti svoje žene.

Sklep nº Pdp 992/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 2004

113. clen ZDR doloca le relativno in ne absolutno varstvo pred odpovedjo za predstavnike delavcev. Tako delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi clanom sveta delavcev ali sindikalnemu zaupniku brez soglasja sindikata, razen ce v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno zaposlitev ali ce gre za odpoved v postopku prenehanja delodajalca.

Sklep nº Pdp 1455/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 2004

Ce sodišce neutemeljeno izda potrdilo o pravnomocnosti (ker je napacno štelo, da je bila odlocba sodišca tožniku pravilno vrocena), je potrebno zato, da bi bila pritožba zoper odlocbo dovoljena, najprej razveljaviti klavzulo o pravnomocnosti.

Sodba nº Pdp 1529/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 2004

Potrdilo zdravnice o upraviceni odsotnosti nima lastnosti javne listine, ima pa lahko dokazno vrednost o delavcevi upraviceni odsotnosti z dela, saj ga je izdala strokovna oseba.

Sodba nº Pdp 953/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 2004

Izvršitev disciplinskega ukrepa o prenehanju delovnega razmerja je mogoce pogojno odložiti tudi za zaposlene, za katere velja ZDDO in tudi v primeru, ce gre za dokazano hujšo kršitev, za katero je v internem aktu ali kolektivni pogodbi delodajalca predviden obligatorni ukrep prenehanja delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 689/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 2004

Konvencije Mednarodne organizacije dela, med njimi tudi konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju, predstavljajo minimalno dogovorjene mednarodne standarde pravic in obveznosti za tiste subjekte, ki jih konvencija zavezuje, kar pa ne onemogoca državnih ureditev z višje dolocenimi standardi ali avtonomnega urejanja pravic in obveznosti, ki omogocajo vecji obseg varstva. Ta višji standard predstavlja v konkretnem primeru Kolektivna pogodba za lesarstvo Sloven...

Sklep nº Pdp 435/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 24, 2004

Sprememba imena nekega zavoda oz. sprememba firme gospodarske družbe ne pomeni spremembe strank v postopku, zaradi cesar to spremembo lahko izvede že sodišce samo, ce ugotovi, da stranka pod imenom, kot jo oznacuje tožnik, ni vec navedena v sodnem registru. Sodišce v takšnem primeru lahko enostavno navede pravilno ime tožene stranke, ne more pa tega storiti, ce temu nasprotuje sam tožnik.

June 18, 2004

Sklep nº Pdp 923/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Zaposlitev delavca, ne da bi se sklenila (pisna) pogodba o zaposlitvi, ne pomeni "nedopustne sile", saj celo ZDR predvideva obstoj delovnega razmerja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pri izdaji zacasne odredbe v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi in drugih nacinih prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, je relevantno ravnanje delodajalca ob odpovedi oziroma prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, saj naj se z zacasno odredbo prepreci samovoljno ravnanje oziroma uporaba sile. ...

Sklep nº Pdp 123/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Tudi v primeru delovnega razmerja pripravnika za dolocen cas lahko pride do preoblikovanja v delovno razmerje za nedolocen cas na podlagi 1. odstavka 18. clena ZDR, ce ostane na delu po casu, ko bi mu moralo delovno razmerje prenehati.

Sodba nº Pdp 821/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Za veljavnost pogodbe o poravnavi ni odlocilno, ali je bilo zdravljenje tožnika že koncano in ali je bila vsa škoda v celoti ugotovljena. Odlocilnega pomena za poravnavo je prava volja strank, ki pri sklepanju pogodbe o poravnavi zaradi škode, pristaneta na kopromis tudi s tem, da se odreceta ugotavljanju višine škode in stopnje odgovornosti strank.

Sodba nº Pdp 462/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Tožena stranka se neutemeljeno sklicuje na sporazum (o uskladitvi medsebojnih razmerij glede pravic delavcev), katerega sklenitelj je bil tudi sindikat in iz katerega izhaja, da se delavci odpovedujejo pravici zahtevati razliko med odpravnino po sporazumu in odpravnino, ki jo doloca zakon. Delavec ni pooblastil sindikata, da bi se v njegovem imenu odpovedal razliki v odpravnini, niti se delavec tej pravici ni odpovedal sam, zato je do razlike v odpravnini upravicen v skladu z dolocbo 2. odst....

Sklep nº Pdp 1378/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Ce se postopek pred sodišcem kljub spremenjeni sestavi senata ne pricne znova, je podana absolutno bistvena kršitev pravil postopka po 1. tocki 2. odst. 339 cl. ZPP.

Sklep nº Pdp 841/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Spor zaradi prehoda delavca k drugemu delodajalcu prevzemniku je potrebno šteti za spor o prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu prenosniku. Zato je potrebno pri odlocanju o stroških postopka upoštevati 2. odst. 22. cl. ZDSS.

Sodba nº Pdp 1441/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Ce toženec - samostojni podjetnik v casu vrocanja vabil na glavno obravnavo še ni izbrisan iz registra podjetnikov, hkrati pa sodišcu (po vrocitvi tožbe) tudi ne sporoci spremembe naslova, sodišce postopa pravilno, ko tožencu vroca pisanje na naslovu, navedenem v registru.

Sklep nº Pdp 660/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Ce stecajni upravitelj terjatev prizna in je ne prereka nihce izmed upnikov, ima procesno dejanje stecajnega upravitelja enake ucinke kot pravnomocno razsojena stvar. V stecajnem postopku priznana terjatev je tako res iudicata, zato je potrebno zavreci tisti del tožbe, s katero tožnik zahteva ugotovitev že priznane terjatve.

Sklep nº Pdp 697/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Mednarodna pristojnost sodišca R Slovenije v sporu o nepogodbeni odškodninski odgovornosti med tožnikom - tujim državljanom in toženo stranko - tujo pravno osebo, po ZUKZ ni podana, ce je škoda nastala izven ozemlja R Slovenije.

Sodba nº Pdp 1426/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 18, 2004

Zgolj navedba (v sklepu o prenehanju delovnega razmerja), da je bila delavka spremljana v casu poskusnega dela, in da je bilo poskusno delo negativno ocenjeno, ne zadošca za izdajo sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela. Tudi v primeru, ce je poskusno delo tožnice neformalno spremljal direktor tožene stranke, bi moral pred izdajo izpodbijanega sklepa o prenehanju delovnega razmerja tožnici izdati pisno oceno poskusnega dela.

June 17, 2004

Sklep nº Pdp 472/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2004

Dejstvo, da je pooblašcenec delavke vec kot 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, naslovil na delodajalca zahtevek za odpravo kršitev, na podlagi katerega je delodajalec pooblašcencu v vednost poslal izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, na pravico zahtevati sodno varstvo po 3. odstavku 204. clena ZDR nima nobenega vpliva. V primeru dejanskega prenehanja delovnega razmerja, kar pomeni drug nacin prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, mora delavec namrec zahtevati sodno ...

Sklep nº Pdp 483/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2004

Delavcu ni mogoce nuditi pravnega varstva, ce z zvijaco doseže, da dela po poteku pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas (tako da ne podpiše nove pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas), in s tem nastopijo razlogi po 54. clenu ZDR.

Sodba nº Pdp 548/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2004

Subjektivni rok za podajo odpovedi, ki ga doloca ZDR, je materialni rok, ki ga ni mogoce podaljšati in zacne teci najkasneje takrat, ko je delodajalec dal delavcu možnost zagovora in je ta pojasnil razloge za kršitev bolniškega staleža.

Sklep nº in sodba Pdp 244/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2004

Ce sodišce zavrne primarni tožbeni zahtevek in ugotovi zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ne pride v poštev obravnavanje podrednega zahtevka po 118. cl. ZDR.

Sodba nº Pdp 141/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2004

Tožnik ni odklonil nove zaposlitve pred ali istocasno z dnem prevzema dejavnosti in delavcev k delodajalcu prevzemniku, temvec kasneje, ko je že prišlo do dejanske realizacije sklenjene pogodbe o zaposlitvi med tožnikom in delodajalcem prevzemnikom, zato se delavcevo ravnanje ne presoja po 73. cl. ZDR.

Sodba nº Pdp 1381/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2004

Delavec je upravicen do odškodnine zaradi neizkorišcenega letnega dopusta, ce izkaže, da je od delodajalca izrecno zahteval korišcenje letnega dopusta in da mu je delodajalec to pravico izrecno odklanjal. Zgolj dejstvo, da je delavec na cakanju ter da je delodajalec predvidel postopek prisilne poravnave, o katerem bo dolocenim delavcem prenehalo delovno razmerje, ni razlog, da bi delavcu pripadala odškodnina zaradi neizrabe letnega dopusta.

Sodba nº Pdp 847/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2004

Ce delodajalec ni sprejel pravilnika o disciplinski odgovornosti, ki je podlaga za izrek disciplinskih ukrepov delavcem, je delodajalec nezakonito vodil disciplinski postopek in so v takšnem postopku izreceni ukrepi nezakoniti.

Sodba nº in sklep Pdp 1751/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2004

Namen instituta poskusnega dela je preveriti zmožnost delavca za opravljanje dela na konkretnem delovnem mestu. Delodajalec ne more po lastni oceni ob sprejemu delavca v delovno razmerje dolociti poskusnega dela, ce za to delovno mesto ni v splošnem aktu predpisano poskusno delo. Ob tem mora biti poskusno delo tudi objavljeno v razpisu. Ce poskusno delo ni zakonito doloceno, se šteje, da je delovno razmerje sklenjeno brez pogoja poskusnega dela, zato negativna ocena ne more biti zakonit razlo...

June 16, 2004

Sodba nº Pdp 450/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2004

Ker je bil delavec že predhodno obravnavan v disciplinskem postopku zaradi vinjenosti na delovnem mestu (in ne gre za prvo tovrstno kršitev), ni mogoce pricakovati od delodajalca, da bi še naprej vzdrževal delovno razmerje s tožnikom.

June 10, 2004

Sklep nº Pdp 879/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2004

Podružnica tujega podjetja nima statusa pravne osebe, kljub vpisu podružnice v sodni register. Podružnica sicer sme opravljati vse posle, ki jih lahko opravlja družba, vendar pa ni sposobna biti stranka, ker ni pravna oseba. Ce je tožena podružnica tujega podjetja, gre vendarle za odpravljivo napako, v skladu z dolocbo 81. clena ZPP. Sodišce mora še pred odlocanjem o zacasni odredbi postopati v skladu z 81. clenom ZPP in tožeci stranki s sklepom odrediti odpravo pomanjkljivosti, ki bodo omogo...

Sodba nº Pdp 1198/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2004

Onemogocanje sodelovanja delavca v ugovornem postopku oziroma onemogocanje sodelovanja sindikata v zadevi, v kateri delodajalec odloca o dolžini letnega dopusta delavca, je lahko le relativna bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sklep nº Pdp 906/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2004

Za izdajo zacasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve ne zadošca, da je izkazano objektivno slabo financno stanje dolžnika (objektivna nevarnost - stanje), temvec tudi ravnanje dolžnika (subjektivna nevarnost - delovanje), ki kaže na bodoco onemogoceno ali oteženo uveljavitev terjatve. Objektivno slabega financnega stanja in s tem objektivno slabih možnosti za izterjavo ni mogoce opredeliti za dolžnikovo aktivno onemogocanje izterjave.

Sodba nº Pdp 814/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2004

Sklep o prenehanju delovnega razmerja (zaradi prisilne poravnave), izdan pred pravnomocnostjo sklepa o potrditvi prisilne poravnave, je brez pravne podlage. V casu sprejema izpodbijanega sklepa niso obstajali razlogi zanj, takšen sklep pa ne more konvalidirati kasneje, ko pride do izpolnitve pogojev za njegovo izdajo.

Sklep nº Pdp 738/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2004

Tožnik lahko vloži ugotovitveno tožbo, ce ima pravno korist od tega, da se ugotovi obstoj oz. neobstoj kakašne pravice ali pravnega razmerja, preden zapade dajatveni zahtevek iz tega razmerja ali ce ima tožnik kakšno drugo pravno korist od vložitve ugotovitvene tožbe. Ce je dajatveni zahtevek že zapadel (v konkretnem primeru pa tudi zastaral), je potrebno zavrniti tožbeni zahtevek, ki ga stranka uveljavlja z ugotovitveno tožbo, ne pa zavreci tožbe.

Sodba nº Pdp 1130/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2004

Ustrezna smer strokovne izobrazbe za zasedbo delovnega mesta "knjižnicar" je v skladu z ZOFVI VII. stopnja strokovne izobrazbe - univerzitetni diplomirani bibliotekar, ne pa profesor pedagogike.

Sodba nº in sklep Pdp 801/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2004

Delavec je dolžan po zakljucku bolniškega staleža priti na delo k delodajalcu, vendar pa mora biti delavcu, ki ima status invalida, zagotovljena vrnitev na ustrezno delo v skladu z odlocbo ZPIZ. Ce mu delodajalec ustreznega dela ne zagotovi in v zvezi s tem ne izda ustreznega sklepa, je odsotnost delavca po zakljucku bolniškega staleža opravicena.

Sodba nº in sklep Pdp 1016/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2004

Delavec ima zakonsko pravico, da ga na disciplinski obravnavi zastopa pooblašcenec. Delodajalec pooblašcenca delavca na sejo ni vabil, delavec pa ni privolil v obravnavanje v njegovi odsotnosti, zato je obravnavo zapustil. Kljub temu je disciplinska komisija odlocala, s cemer je absolutno kršila dolocbe postopka.

Sodba nº Pdp 859/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 10, 2004

Delavec je upravicen do izplacila regresa za letni dopust, tudi ce je celo leto v bolniškem staležu.

June 09, 2004

Sodba nº Pdp 492/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2004

Tožnica je sklenila delovno razmerje pri toženi stranki za delovno mesto pomocnice vzgojiteljice, ceprav ni v celoti izpolnjevala pogojev za zasedbo delovnega mesta pomocnice vzgojiteljice (ni imela opravljenega tecaja za delo s predšolskimi otroki). Tožena stranka je kljub temu z njo sklenila delovno razmerje, kar pomeni, da je bila tožena stranka seznanjena z zakonsko zahtevo po izobrazbi za navedeno delovno mesto. Tožnica se je zaposlila pri toženi stranki dejansko štiri leta po uveljavitv...

Sklep nº Pdp 905/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2004

Ce se stranka v predlogu za izdajo zacasne odredbe sklicuje na izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, vendar je ne predloži, sodišce ne more ugotavljati, ali je terjatev stranke verjetno izkazana in utemeljeno zavrne predlagano zacasno odredbo.

Sklep nº Pdp 911/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2004

Postopki prisilne poravnave kažejo na financne težave tožene stranke, zato je verjetno izkazano, da obstoji nevarnost, da bo uveljavitev terjatve (placilo odpravnine) prav zaradi financnih težav tožene stranke vsaj otežena.

Sodba nº Pdp 815/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2004

Sklep o prenehanju delovnega razmerja po 1. odst. 51. cl. ZPPSL se lahko izvrši šele po njegovi dokoncnosti.

Sodba nº Pdp 839/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2004

Ce delodajalec ne odloci o ugovoru delavca, sodba nadomesti dokoncni sklep delodajalca. Delavcu v tem primeru po 51. clen ZPPSL (in upoštevaje 12. tocko 100. clena ZDR ter 106. clen ZDR) preneha delovno razmerje šele s pravnomocnostjo sodbe delovnega sodišca.

Sodba nº Pdp 1388/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2004

Ker sta tožnici opravljali delo v Republiki Sloveniji, zanju veljajo predpisi Republike Slovenije po dolocbi 1. clena ZDR, enako kot je veljalo v cas sklenitve delovnega razmerja tožnic, ko je še obstajala SFRJ. Ker je bilo delovno razmerje sklenjeno v Republiki Sloveniji in ker se je v Republiki Sloveniji tudi opravljalo, ni bilo potrebno uporabiti dolocb Zakona o ureditvi kolezije zakona o s predpisi drugih držav v dolocenih razmerjih.

Sodba nº Pdp 418/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2004

Podpisana avtorska pogodba je bila le navidezna pogodba, ker je bila sklenjena za delo, ki ga ni mogoce opredeliti za avtorsko delo, ampak za zacasno in obcasno delo.

June 04, 2004

Sklep nº Pdp 536/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 2004

Ce delavec svojih delovnih obveznosti ne opravi zato, ker izostane z dela, pa ceprav neupraviceno, mu ni mogoce ocitati, da je s tem storil hujšo kršitev delovne obveznosti neopravljanja delovnih obveznosti. Kadar se delavcu ocita storitev takšne hujše kršitve, je potrebno konkretizirati, katerih delovnih obveznosti delavec ni opravil (oz. jih je opravil nevestno, nepravocasno in malomarno). Ni mogoce namrec le šteti, da delavec ni opravil svojih delovnih obveznosti zato, ker je bil odsoten z...

Sodba nº Pdp 1789/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 2004

1. Niso izpolnjeni pogoji za odlocitev, da vsaka stranka krije svoje stroške postopka, ce je stranka tik pred zakljuckom postopka, ki traja daljše obdobje, tožbeni zahtevek skrcila, sicer pa je, glede na prvotno vtoževani zahtevek, pri katerem je vztrajala pretežni del sodnega postopka - uspela le z manjšim delom tožbenega zahtevka. 2. Kadar stranka med postopkom skrci tožbeni zathevek, je potrebno pri odmeri stroškov postopka upoštevati uspeh strank v postopku do dneva skrcitve tožbenega zah...

Sklep nº Pdp 806/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 2004

Glede na 180. clen ZPP ne zadostuje, da tožnik v roku placa takso za tožbo. Potrebno je, da v dolocenem roku sodišcu pošlje tudi potrdilo o placilu takse, cesar pa tožnik ni storil. Ni mogoce upoštevati potrdila o placilu sodne takse, danega po izteku roka, dolocenega v sklepu o dopolnitvi tožbe, torej tudi ne potrdila, predloženega šele v pritožbenem postopku.

Sodba nº Pdp 1087/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 2004

1. Podjetji nista konkurencni, ce eno izvaja inženiring posle, drugo pa podizvajalske posle.

Sklep nº Pdp 1212/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 2004

Sodna taksa se za vsakega navadnega sospornika odmeri posebej, glede na višino vtoževanega zahtevka.

Sklep nº Pdp 753/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 04, 2004

Prica ima pravico do povracila stroškov prevoza le v višini stroškov javnega prevoza, nima pa pravice do kilometrine, razen v primeru, ce javni prevoz ni zagotovljen. Ce prica v predlogu za povracilo stroškov prevoza ne uveljavlja zamudnih obresti, jih ne more uveljavljati v pritožbenem postopku, do zamudnih obresti pa bo upravicena, ce tožnik v 8. dneh po pravnomocnosti sklepa stroškov ne bo poravnal.

June 03, 2004

Sklep nº Pdp 1996/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 2004

Izostanek pisnega obvestila o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ne predstavlja takšne postopkovne pomanjkljivosti, ki bi sama po sebi povzrocila nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 442/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 2004

Delavec in delodajalec sta se dogovorila, da v kolikor delodajalec ne realizira obrocnega placila odpravnine, ima delavec pravico zahtevati takojšnje placilo odpravnine v preostalem enkratnem znesku. Zakonite zamudne obresti od neizplacanega dela odpravnine oz. z zamudo že izplacane glavnice tecejo od dneva prenehanja delovnega razmerja, ker SKPgd doloca, da morajo odpravnine presežnim delavcem biti izplacane najkasneje do izteka odpovednega roka.

Sodba nº Pdp 394/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 2004

Želja delavke, da se jo opredeli za trajno presežno delavko, na pravico do odpravnine nima nobenega vpliva.

Sodba nº Pdp 800/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 2004

Opravljen zdravniški pregled ni pogoj za zakonito razporeditev. Ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za delo je v primeru prerazporeditve delavca možno tudi naknadno, po razporeditvi. Samo zato, ker zdravniški pregled ni bil opravljen pred razporeditvijo, le-ta še ni nezakonita. Nezakonita bi bila, ce bi se naknadno ugotovilo, da tožnica za delo obracunskega tehnika ni sposobna. Ker pa je bilo ugotovljeno, da je za delo sposobna, je razporeditev zakonita.

Sodba nº Pdp 950/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 2004

Tožena stranka s pravilnikom ni mogla dolociti drugacne osnove za obracun dodatka za delovno dobo, kot jo doloca zakon oziroma kolektivna pogodba. Dolocbe splošnih aktov, ki so v nasprotju z zakonom, so neveljavne in jih sodišce ni dolžno upoštevati, tudi ce niso bile v presoji pred Ustavnim sodišcem RS. Napacno je stališce, da mora sodišce pravilnik upoštevati, ker ga ustavno sodišce ni razveljavilo oziroma odpravilo.

Sodba nº Pdp 550/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 2004

1. Delavec v državnem organu lahko sklene delovno razmerje šele na podlagi odlocbe funkcionarja, ki vodi upravni organ (predstojnika), seveda pa mora nastopiti tudi delo pri delodajalcu.

Sklep nº Pdp 1659/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 2004

Rok iz 2. odstavka 394. clena ZGD je prekluzivnega znacaja. V tem roku mora delavec vložiti tožbo zoper aktivnega družbenika, sodišce pa mora ta rok upoštevati po uradni dolžnosti.

Sklep nº Pdp 565/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 03, 2004

S tem, ko je sodišce izdalo sodbo na podlagi pripoznave tudi za zakonske zamudne obresti, ki jih tožena stranka ni pripoznala z delno pripoznavo zahtevka, je sodišce kršilo dolocbo 2. clena ZPP in zagrešilo bistveno kršitev dolocb postopka po 7. tocki 2. odst. 339. clena ZPP.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners