Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 2004

July 15, 2004

Sodba nº Pdp 1427/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 15, 2004

Ker delodajalec delavcu ni izplacal place v obdobju šestih mesecev, je imel delavec pravico (ob upoštevanju odlocbe in obvestila Inšpektorata Republike Slovenije za delo) prekiniti delovno razmerje in uveljavljati pravico do denarnega nadomestila ter odpravnine. Delavec je v takšnem primeru upravicen do place (za sporno obdobje) na podlagi delovnopravnih predpisov ter do izplacila odpravnine na podlagi 19c. clena ZZZPB v zvezi s 36f. clenom ZDR.

Sklep nº in sodba Pdp 1671/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 15, 2004

Zamudne obresti so glede nastanka (277. clen ZOR) in zastaranja (369. clen ZOR) akcesorne glavni terjatvi, ne glede na to, ali se uveljavljajo kot samostojna terjatev. Obrestovanje obresti je dopustno zahtevati šele od vložitve tožbe dalje.

Sklep nº Pdp 1704/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 15, 2004

Ce je tožnik tuj državljan, prvotožena stranka pa tuja pravna oseba, ki v R Sloveniji nima ne sedeža ne podružnice, gre v individualnem delovnem sporu za spor z mednarodnim elementom.

July 13, 2004

Sklep nº Pdp 1137/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 13, 2004

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo, ki ga doloca 1. odstavek 113. clena ZDR, ni absolutno. Res je sicer, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi clanom sveta delavcev, delavskemu zaupniku, clanu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku delavcev v svetu zavoda ter imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku, brez soglasja organa, katerega clan je. Vendar je od tega pravila v citirani dolocbi predvidena izjema in sicer, ce tak delavec v primeru poslovnega razl...

July 08, 2004

Sklep nº Pdp 413/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Ce delodajalec predlogov splošnih aktov, s katerimi se doloca organizacija dela, pred sprejemom ne posreduje v mnenje sindikatu, takšna opustitev nima za posledico neveljavnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v individualnem delovnem sporu.

Sklep nº Pdp 523/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Ce delodajalec ne zahteva skupnega posvetovanja in ce se ne drži predpisanih rokov, ima svet delavcev po 98. clenu ZSDU pravico zadržati posamezne odlocitve delodajalca in istocasno sprožiti postopek za razreševanje medsebojnega spora. Kadar ustrezen postopek ni sprožen, opustitve obveznosti iz 91. clena ZSDU delavec v individualnem delovnem sporu zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne more uspešno uveljavljati.

Sklep nº Pdp 1010/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Ugotovitev nezakonitosti drugega nacina prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, za kar gre tudi v primeru zahtevka za ugotovitev obstoja delovnega razmerja za nedolocen cas, ker je bila pogodba o delovnem razmerju za dolocen cas sklenjena v nasprotju z zakonom, bi tožnica morala zahtevati v roku 30 dni. Tožnica se v pritožbi neutemeljeno sklicuje na dolocbo 1. in 2. odstavka 204. clena ZPP, saj je v konkretnem primeru dolocen prekluzivni rok za sodno varstvo v 3. odstavku 204. clena ZPP,...

Sklep nº Pdp 1056/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je nezakonita, ce delodajalec delavcu poda izredno odpoved po izteku 15-dnevnega subjektivnega roka (2. odstavek 110. clena ZDR) ter delavcu ne omogoci zagovora.

Sklep nº Pdp 1928/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Predpostavka za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga, navedenega v 2. alinei 1. odstavka 111. clena ZDR, je kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti (objektivni element odpovednega razloga) naklepoma ali iz hude malomarnosti (subjektivni element odpovednega razloga). Formalne zahteve v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga ne nalagajo delodajalcu, da v pisni odpovedi zavzame izrecno stališce do posameznih oblik krivde. Že iz opredelitve razloga, ki je navede...

Sodba nº in sklep Pdp 1689/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Delavec nikoli ne more socasno zahtevati presojo zakonitosti prenehanja delovnega razmerja oziroma po dolocbah ZDR odpovedi pogodbe o zaposlitvi in oškodnine zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. Podlaga za navedeno odškodnino je namrec le pravnomocna odlocba sodišca. Zato je bila tožba v tem delu preuranjena in bi jo moralo sodišce zavreci, skladno z dolocbo 274. clena ZPP.

Sklep nº Pdp 1057/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Ce delavec ob prejemu odpovedi pogodbe o zaposlitvi zapiše "prebral in zavracam podpis" takšna navedba ne more pomeniti zahteve delavca za zadržanje ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki je (poleg nasprotovanja sindikata o odpovedi) pogoj za zadržanje ucinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi.

Sklep nº Pdp 1080/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Ce je imel delavec pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje za nedolocen cas in je bil v casu trajanja tega delovnega razmerja imenovan na doloceno funkcijo oziroma na dela s posebnimi pooblastili oziroma odgovornostmi za doloceno dobo, mu po poteku te dobe ali tudi v primeru predcasnega prenehanja funkcije delovno razmerje, ki ga je imel sklenjenega za nedolocen cas, ni avtomaticno prenehalo. V takšnem primeru ga je bil dolžan delodajalec razporediti na delovno mesto, ki je ustrezalo stopn...

Sklep nº Pdp 904/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Ce je v teku postopka nad toženo stranko zacet in pravnomocno zakljucen stecajni postopek, se šteje, da je tožena stranka prenehala obstajata, zato se postopek prekine in se nadaljuje, ko pravni nasledniki tožene stranke prevzamejo postopek oziroma, ko jih sodišce pozove naj to storijo.

Sodba nº Pdp 944/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Ce odgovor na tožbo ni obrazložen se šteje kot da sploh ni bil vložen, kar pomeni, da je izpolnjen osnovni pogoj za izdajo zamudne sodbe.

Sklep nº Pdp 353/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Ce tožnik tožbo vloži pred zacetkom stecajnega postopka nad toženo stranko in tožbo umakne potem, ko tožena stranka v stecaju prizna prijavljeno terjatev, se šteje, da je tožnik tožbo umaknil, ker je tožena stranka izpolnila zahtevek. Tako je bila tožba potrebna in je tožnik upravicen do stroškov, ki so mu nastali pred priznanjem zahtevka.

Sodba nº Pdp 583/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 08, 2004

Razporeditev štipendista na delovno mesto, za katero se zahteva nižja stopnja izobrazbe, kot jo je ta pridobil po zakljucenem izobraževanju in pripravništvu, pomeni ravnanje v nasprotju z namen štipendiranja in kasnejšega zaposlovanja. Ker tožeca stranka po opravljenem pripravništvu tožencu ni zagotovila ustreznega dela, le-ta ni bil dolžan ostati na takem delovnem mestu toliko casa, kot bi sicer moral po štipendijski pogodbi, zato tudi ni dolžan vrniti sorazmernega dela prejete štipendije.

July 07, 2004

Sklep nº R 13/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2004

Za odlocanje o višini nadomestila place za cas nezmožnosti

July 02, 2004

Sklep nº Pdp 385/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 02, 2004

Tožnik je v 2. tocki tožbenega zahtevka predlagal razveljavitev individualne pogodbe o zaposlitvi, v 3. tocki pa poravnavo vseh obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja in veljavne pogodbe o zaposlitvi (pri cemer ni jasno, ali gre za pogodbo o zaposlitvi, katere razveljavitev je predlagal v 2. tocki tožbenega zahtevka). Ker iz tega dela tožbenega zahtevka ne izhaja, katere obveznosti tožnik vtožuje, za katero obdobje, v kateri višini in kdaj naj bi denarne obveznosti zapadle v placilo (n...

Sklep nº Pdp 1013/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 02, 2004

Sodišce mora v izreku sodbe odlociti tudi o terjatvi, ki je bila uveljavljena v pobot, saj v tem obsegu postane odlocba sodišca tudi pravnomocna. Ce sodišce zahtevku iz tožbe ugodi in ne odloci o pobotnem ugovoru, stori bistveno kršitev dolocb postopka po 14. tocki 2. odstavka 339. clena ZPP.

Sodba nº Pdp 1322/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 02, 2004

Odsotnost z dela, ko si delavec kar sam odredi, da ne bo prihajal na delo, ker bo koristil neplacane nadure, ni mogoce šteti za upraviceno odsotnost z dela.

July 01, 2004

Sodba nº Pdp 646/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 2004

Pravilno je stališce, da je v konkretnem primeru zacel teci subjektivni 15-dnevni rok z dnem zagovora tožnice, ko je tožena stranka dejansko ugotovila, da je ona ponaredila podpise. Tožena stranka se je tega dne seznanila z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved. Tako razlogovanje je povsem razumno, saj bi v nasprotnem primeru delodajalca silili, da izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, ko se prvic pojavi sum o obstoju razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Delodajalcu je potrebno ...

Sodba nº Pdp 1461/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 2004

Oškodovanec je navkljub nezakonitem ravnanju nasprotne stranke dolžan sam poskrbeti, da je škoda cim manjša. Delavcev reparacijski zahtevek je utemeljen le od dneva prenehanja delovnega razmerja pa do dneva prejema poziva na delo s strani delodajalca.

Sklep nº Pdp 560/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 2004

V organizacijah z manj kot 50 delavci se s pravili lahko doloci, da o disciplinski odgovornosti delavcev odloca poslovodni organ tudi v primeru hujše kršitve delovne obveznosti, za katero se izrece disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Ni mogoce šteti, da je za delavca odlocanje pred disciplinsko komisijo ugodnejše od odlocanja pred direktorjem.

Sklep nº Pdp 1724/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 2004

Ce je nadzorni svet na podlagi statuta tožene stranke pristojen za imenovanje posebnega odbora, ki odloca o ugovorih delavcev, pa odbora ne imenuje, lahko sam odloca o ugovorih delavcev zoper sklepe disciplinske komisije.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners