Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 2004

August 27, 2004

Sklep nº Pdp 1214/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 27, 2004

Terjatev (odškodnina za nematerialno škodo zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi) ni verjetno izkazana, ce ni izkazan komulativen obstoj vseh štirih elementov odškodninske obveznosti. Ce obstoj krivde (naklepa ali malomarnosti) ni verjetno izkazan, niso podani pogoji za izdajo zacasne odredbe.

Sklep nº Pdp 1116/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 27, 2004

Rok za dopolnitev predloga za oprostitev placila sodnih taks z dokazili je instrukcijski rok, ki se lahko podaljša, ce so za to upraviceni razlogi, podaljšanje roka pa se mora predlagati pred njegovim iztekom.

August 26, 2004

Sklep nº Pdp 1009/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 2004

Delodajalec je izvedel disciplinski postopek po dolocbah ZDR (1990) ter delavcu izrekel disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja s pogojno odložitvijo izvršitve. Odlocba je postala dokoncna v letu 2002. Preizkusna doba se je nadaljevala tudi po 1.1.2003, ko je zacel veljati novi ZDR. Ker je delodajalec po uveljavitvi novega ZDR ugotovil hujšo kršitev pogodbenih obveznosti oz. razlog nesposobnosti za delo, je navedeno lahko predstavljalo zgolj podlago za zacetek postopka izredne odpove...

Sodba nº Pdp 909/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 2004

Ce delodajalec pisne obdolžitve delavcu ne vroci na nacin, dolocen v 180. cl. ZDR (to je po pravilih pravdnega postopka, razen ce delavec nima stalnega ali zacasnega prebivališca v RS), je podana nezakonitost postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 889/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 2004

Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi gre za spor o prenehanju delovnega razmerja delavca, zato delodajalec vedno nosi svoje stroške, ne glede na izid postopka.

Sodba nº Pdp 1616/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 26, 2004

Ce delavec v casu vložitve tožbe postavi opisne zahtevke (presoja sklepov o razrešitvi s funkcije direktorja in disciplinskih sklepov o prenehanju delovnega razmerja ter vzpostavitev stanja kot bi bilo, ce teh sklepov ne bi bilo) v skladu s 23. cl. ZDSS, kasneje pa postavi tožbeni zahtevek po višini (za cas od izdaje nezakonitih sklepov dalje), to ne pomeni spremembe tožbe v smislu 184. cl. ZPP, za katero bi bila potrebna privolitev tožene stranke.

August 07, 2004

Sodba nº Pdp 869/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 07, 2004

Ce sodišce ne odloci o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo

August 03, 2004

Sodba nº Kdp 5/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 03, 2004

Kolektivni delovni spor po 7. tc. 6. cl. ZDSS (v zvezi z dolocitvijo

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners