Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 2004

September 30, 2004

Sodba nº Pdp 590/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 30, 2004

Delodajalec ravna nezakonito, ce delavcu poskusno delo podaljša v nasprotju z zakonom. V takšnem primeru je sklep o prenehanju delovnega razmerja na podlagi negativne ocene poskusnega dela v podaljšanem obdobju nezakonit.

Sodba nº Pdp 1428/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 30, 2004

Delavcu zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela delovno razmerje ne sme prenehati pred potekom poskusnega dela.

September 24, 2004

Sodba nº Pdp 1524/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 24, 2004

Dolocbo pogodbe o izobraževanju, s katero se je delodajalec zavezal, da bo kril stroške izobraževanja delavki in sicer šolnino, prevozne stroške in nakup nujne literature, je potrebno tolmaciti v skladu z namenom pogodbe, pa tudi z nacelom vestnosti in poštenja. Namen citirane dolocbe pogodbe o izobraževanju ob delu je, da se delavcu, ki se izobražuje v interesu delodajalca, povrnejo stroški, ki jih zaracunava izvajalec izobraževanja in do katerih ne pride po krivdi delavca. Delavka je tako u...

September 23, 2004

Sodba nº in sklep Pdp 1736/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 2004

Božicnica je prejemek, ki predstavlja obdaritev delavcev za praznik, torej boniteto za osebe, ki so v delovnem razmerju na dan praznika oz. obdaritve. Božicnica se izplaca, ce to dopušcajo poslovni rezultati, ni pa to prejemek, ki bi neposredno izhajal iz prispevka delavca k poslovnim rezultatom. Ker tožnica v casu izplacila božicnice ni bila vec delavka tožene stranke, ji ta prejemek ne pripada.

Sodba nº in sklep Pdp 259/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 2004

Za vsako pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno po dolocbah ZDR, velja tudi nacelo svobodnega urejanja obligacijskih razmerij (10. cl. ZOR), ki je omejena le z ustavnimi naceli, prisilnimi predpisi in moralnimi naceli. Noben prisilni predpis ne prepoveduje, da se poslovodnega delavca nagrajuje z dodatkom v mesecnem fiksnem znesku, zato takšna dolocba pogodbe o zaposlitvi ni nicna.

Sodba nº Pdp 555/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 2004

Delavec mora stroške disciplinskega postopka priglasiti že v disciplinskem postopku, sicer v sodnem postopku ni upravicen do njihovega povracila.

Sodba nº Pdp 15/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 2004

Odpravnina, izplacana zaradi prenehanja delovnega razmerja po dolocbi

September 17, 2004

Sklep nº Pdp 1373/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 2004

Ob ugotovitvi sodišca, da je tožena stranka pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi upoštevala postopek, ki je dolocen z zakonom ter hkratnem zatrjevanju tožnika, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi posledica šikaniranja, še ni mogoce zakljuciti, da je elementov, ki kažejo na utemeljenost tožbenega zahtevka, vec, kot tistih, ki kažejo nasprotno. Zato verjetnost terjatve še ni izkazana.

Sklep nº Pdp 1731/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 2004

Delavci Policije so bili upraviceni do povracila povecanih stroškov prevoza na delo in z dela, ce so odklonili bivanje v samski sobi, tudi v obdobju pred objavo avtenticne razlage 2. tc. 42. cl. KPND. KPND zagotavlja delavcu minimalen obseg pravic, ki jih ni mogoce pogojevati ali njihovega obsega zoževati z notranjimi akti delodajalca.

Sodba nº Pdp 1596/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 2004

Absolutna bistena kršitev dolocb pravdnega postopka iz 8. tc. 2. odst. 339. cl. ZPP je podana samo v primeru, ce stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti pa z opustitvijo vrocitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred sodišcem. S tem, ko je bila vloga, ki na odlocitev sodišca sploh ni mogla vplivati (npr. ponudba za poravnavo) vrocena neposredno toženi stranki in ne njenemu pooblašcencu, toženi stranki ni bila kratena možnost obravnavanja pred sodišcem.

September 16, 2004

Sodba nº Pdp 916/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2004

Ker je bil tožnik na cakanje napoten z delovnega mesta glavni delovodja, razporeditev na to delovno mesto pa je bila s pravnomocno sodbo sodišca razveljavljena, je sodišce utemeljeno razveljavilo tudi sklepa o napotitvi na zacasno cakanje, saj je bil tožnik na zacasno cakanje napoten z delovnega mesta, za katero se je ugotovilo, da je bil nanj nezakonito razporejen.

Sodba nº Pdp 698/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2004

1. Pripoznanje dolga je dogovor, s katerim ena stranka drugi prizna, da njena obveznost obstoji. Drugacen pomen kot pripoznanje dolga, ki ima tudi pravne posledice pri zastaranju terjatev, pa ima priznanje dejstev. Priznajo se dejstva, ki niso pravice. Pri pripoznavi dolga gre za izjavo volje, pri priznanju dejstev pa za izjavo vednosti. Prva ima konstitutiven, druga pa deklaratoren pomen.

September 09, 2004

Sklep nº Pdp 1286/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 2004

Ce tožnik zatrjuje težko nadomestljivo škodo, ni dovolj navedba, da mu takšna škoda nastaja in predložitev potrdila o višini katasterskega dohodka ter dveh placilnih list tožnikove žene, saj se v takšnem položaju znajdejo vsi delavci, ki izgubijo zaposlitev. Tožnik bi moral navesti, zakaj bo škoda, ki mu nastaja zaradi izgube zaposlitve, težko nadomestljiva (npr. ker ne prejema nadomestila za brezposelnost; ker mora placevati preživnino; ker odplacuje kredite; ker mora placevati stanovanje, s...

Sodba nº Pdp 639/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 2004

V primeru, ko je o temelju zahtevka za izplacilo place odloceno že s pravnomocno sodbo, je v postopku za izplacilo plac po višini potrebno glede ugovora zastaranja upoštevati 10 letni zastaralni rok, kljub temu, da je za navedeno terjatev sicer dolocen krajši zastaralni rok (5 let).

Sklep nº Pdp 980/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 2004

Kazenska oprostilna sodba ne predstavlja novega dejstva oz. novega dokaza, na podlagi katerega bi bila lahko za tožnika izdana ugodnejša odlocba, ce bi bilo to dejstvo oz. ta dokaz uporabljen v prejšnjem postopku.

Sodba nº Pdp 1747/2002 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 2004

Zmotno je stališce, da subjektivne okolišcine niso zakonit razlog za

Sodba nº Pdp 627/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 09, 2004

Delo v termoelektrarni se je izvajalo na delovnem prostoru, kjer je

September 02, 2004

Sklep nº Pdp 907/2003 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 2004

ZPol kot poseben zakon v poglavju o disciplinski in odškodninski odgovornosti ne vsebuje dolocb, kdo lahko poda zahtevo oz. uvede disciplinski postopek zoper delavce policije, zaradi cesar je glede tega potrebno izhajati iz dolocbe 49. cl. v zvezi s 1. cl. ZDDO, po katerem zacne disciplinski postopek predstojnik po lastni iniciativi ali na zahtevo vodje organizacijske enote, ob tem pa ima vsak delavec v organu pravico dati pobudo za zacetek postopka. Tožnikov nadrejeni delavec komandir postaj...

Sklep nº Pdp 573/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 2004

Ker vrocitev tožbe, na podlagi katere je bila izdana zamudna sodba, ni bila opravljena v skladu z dolocbami ZPP, je sodišce prve stopnje pravilno dovolilo obnovo postopka iz razloga po 2. tocki 394. clena ZPP, potem, ko je ugotovilo, da je predlog za obnovo postopka pravocasen.

Sklep nº Pdp 1231/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 02, 2004

1. Spor o oceni delovne uspešnosti sodi med nedenarne terjatve, zato mora delavec najprej zahtevati varstvo svojih pravic pri delodajalcu, ki je procesna predpostavka za sodno varstvo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners