Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 2006

October 27, 2006

Sodba nº Pdp 674/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2006

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi tožnici iz poslovnega razloga je nezakonita, ker je delodajalec poskušal drugemu delavcu (invalidu III. kategorije invalidnosti) zagotoviti primerno delovno mesto v skladu z omejitvami iz odlocbe ZPIZ tako, da ga je zaposlil na tožnicinem delovnem mestu. Navedeno ne dokazuje, da so obstajali resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ter da je bilo onemogoceno nadaljevanje delovnega razmerja pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº in sklep Pdp 376/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2006

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, podana po 6. alinei 1. odst. 111. clena ZDR, je nezakonita, ker tožnik v casu odsotnosti z dela zaradi bolezni ni kršil navodil pristojnega zdravnika, saj mu je osebna zdravnica (clen 233/2 Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja) dovolila, da lahko iz kraja svojega bivanja v Sloveniji odpotuje v Banja Luko.

Sodba nº Pdp 1489/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2006

Pogoj za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 1. odst. 108. clena ZDR je, da je bil postopek za prenehanje delodajalca uveden zakonito. Pogoj za zakonitost sklepa o prenehanju delodajalca po skrajšanem postopku brez likvidacije (394. cl. ZGD/93) je tudi, da ima delodajalec urejena vsa razmerja z delavci. Ta pogoj v konkretnem primeru ni bil izpolnjen, ker je tožena stranka šele na podlagi sklepa o prenehanju delodajalca po skrajšanem postopku delavcem redno odpovedala pogodbe o zaposli...

October 26, 2006

Sodba nº Pdp 729/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2006

Tožnik s tem, ko je na njivi blizu doma pobral par krompirjev, ni kršil navodil pristojnega zdravnika oziroma navodil pristojne zdravniške komisije, saj posebnih navodil o ravnanju v casu bolniškega staleža ni dobil, njegovo ravnanje pa ni bilo v nasprotju s splošnimi navodili (pocitek, hlajenje z ledom, jemanje analgetikov) oziroma ni bilo tako, da bi mu bilo zaradi poškodbe komolca prepovedano.

Sodba nº Pdp 264/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2006

Delodajalec nima neomejenih možnosti glede nadzora nad delavcem, saj je omejen z njegovo pravico do zasebnosti. S tem, ko je zasebni detektiv tožene stranke skušal v navzocnosti tožnikovih sodelavcev opraviti preizkus tožnikove alkoholiziranosti, ni pretirano posegel v njegovo intimno sfero, kar pomeni, da ni kršil pravice delavca do zasebnosti. Zato tožnik ni imel upravicenega razloga, da preizkus alkoholiziranosti odkloni. Tožena stranka je zato tožniku zakonito izredno odpovedala pogodbo o...

Sodba nº Pdp 1539/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2006

Delovno razmerje za dolocen cas ni prešlo v delovno razmerje za nedolocen cas, ce je tožena stranka po prenehanju veljavnosti zadnje pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s tožnico za dolocen cas, zaposlovala delavce za dolocen cas. Zaradi še vedno povecanega obsega dela, vendar v manjši meri, je tožena stranka z nekaterimi delavci ponovno sklenila pogodbo o zaposlitvi za dolocen cas, z nekaterimi pa ne vec.

Sklep nº Pdp 1152/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2006

Tožniki so delali pri toženi stranki na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb do konca leta 2004, nato so bili v dejanskem delovnem razmerju do dneva, ko jim je bilo s strani tožene stranke nadaljnje opravljanje dela prepovedano. Ker tožniki v casu vložitve tožbe tako niso bili vec v delovnem razmerju pri toženki, je potrebno pravocasnost njihove tožbe na ugotovitev obstoja delovnega razmerja presojati po 3. odstavku 204. clena ZDR. 30-dnevni rok za vložitev tožbe je zacel teci od dneva, ko s...

Sodba nº in sklep Pdp 1166/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2006

Tožnikov položaj je bil ob zaposlitvi v družbi X po prenehanju delovnega razmerja zaradi stecaja družbe Y popolnoma enak, kot je položaj delavcev, ki jim zaradi prevzema na delo k drugemu delodajalcu pri prejšnjem delodajalcu preneha delovno razmerje. V obeh primerih gre za ukinitev dolocene dejavnosti, za prenehanje potrebe po delu vseh delavcev, ki so v tej dejavnosti delali, za nadaljevanje dela na istih delih, istih delovnih sredstvih in v istih prostorih pri novem delodajalcu. V obeh pri...

Sodba nº in sklep Pdp 1331/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2006

Pogoji za zacasno odstranitev z dela so izkazani, ker je bil zoper tožnico uveden disciplinski postopek zaradi suma storitve težje disciplinske kršitve, ki ima znake kaznivega dejanja in se preganja po uradni dolžnosti, ker je v zapisnik o prometni nesreci, ki jo je obravnavala, vpisala osebi, ki v nesreci nista bili udeleženi. Takšno tožnicino ravnanje je v nasprotju z delom policista, ki je ravno v tem, da odkriva kazniva dejanja, zaradi cesar bi nadaljnja prisotnost tožnice na delu škodova...

October 20, 2006

Sodba nº in sklep Pdp 337/2005 of Oddelek za prekrške, October 20, 2006

Zahtevek za priznanje višjega količnika za določitev osnovne plače ne sodi med čiste denarne terjatve, za katere bi bilo dopustno neposredno sodno varstvo. Tožnik bi zato moral, da bi bila njegova tožba dopustna, predhodno uveljavljati svojo pravico pri delodajalcu, s čimer bi lahko dosegel višji količnik za določitev osnovne plače za naprej (od podaje zahteve za varstvo pravic dalje), ne pa tudi za nazaj, saj je bila v tem času njegova plača določena s pogodbo o zaposlitvi, katere ni izpodbi...

Sodba nº Pdp 396/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

Dolžnost delodajalca po tretjem odstavku 88. cl. ZDR, da mora preveriti, ali je možno delavca zaposliti pod spremenjenimi pogoji, velja le glede možnosti zaposlitve pri tem delodajalcu, ne pa tudi pri drugih delodajalcih. Objava vecjega števila prostih delovnih mest po podaji redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ne predstavlja kršitve navedene obveznosti delodajalca. Ker so bila prosta delovna mesta razpisana le za dolocen cas treh mesecev, tudi ne predstavljajo ustrezne ...

Sodba nº Pdp 338/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga je nezakonita, ce delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi kršitev pogodbenih obveznosti iz delovnega razmerja, ki so bile že predmet pisnega opozorila na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovitve kršitve, ter zaradi kršitev, ki so bile storjene že v casu pred podajo pisnega opozorila.

Sodba nº Pdp 1301/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

Neprištevnost kot posledica duševnih motenj izkljucuje krivdo. Zato je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga nezakonita, ce je dokazana neprištevnost delavca v casu storitve kršitev pogodbenih obveznosti.

Sodba nº Pdp 966/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

Delodajalec tožniku v izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi neutemeljeno ocita, da je odpotoval iz kraja svojega bivanja, saj se je zunaj kraja svojega stalnega prebivališca zgolj zdravil, o cemer je toženo stranko tudi obvestil. Dejstvo, da se delavec zdravi na drugem naslovu kot je naslov njegovega stalnega bivališca, ne pomeni kršitve pogodbe o zaposlitvi v smislu 6. alinee 1. odstavka 111. clena ZDR, ce se delavec tam, kjer živi v casu bolniškega staleža, drži navodil pristojnega zdravnik...

Sodba nº Pdp 410/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

Direktor tožene stranke je sprejel sklep, da v roku treh mesecev preneha potreba po delu 19 delavcev. Tem delavcem je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi vrocena 18 oz. 26 dni po izdaji direktorjevega sklepa, kar je v okviru 30-dnevnega roka iz 1. odstavka 96. clena ZDR. Ker je bilo pri toženi stranki zaposlenih 68 delavcev, je šlo za kolektivni odpust in je bila tožena stranka dolžna izdelati program razreševanja presežnih delavcev.

Sodba nº Pdp 155/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi po dolocilu 90. clena ZDR gre za spor o prenehanju delovnega razmerja, za te spore pa ZDSS v 2. odstavku 22. clena doloca, da delodajalec trpi svoje stroške postopka ne glede na njegov izid.

Sodba nº Pdp 1364/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

Tudi ce delavec v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi sprejme ponujeno ustrezno zaposlitev za nedolocen cas, ima pravico zahtevati ugotovitev neutemeljenosti odpovednega razloga. Delavec, ki ponujeno pogodbo o zaposlitvi sprejme, ne sme biti v slabšem položaju od delavca, ki ponujene pogodbe o zaposlitvi ne sprejme. S 3. odstavkom 90. clena ZDR je delavcu kot ekonomsko šibkejši stranki zagotovljeno, da lahko, kljub sprejemu nove pogodbe o zaposlitvi (s ci...

Sodba nº Pdp 378/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

V pisni obdolžitvi (83/2 ZDR v zvezi s 177/1,2 ZDR) morajo biti ocitane kršitve dovolj specificirane, da delavec lahko pripravi obrambo oziroma zagovor.

Sodba nº Pdp 461/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

Tožnik, ki je nagovarjal sodelavce za delo za pri drugem delodajalcu in se tako ni vzdržal ravnanj, ki bi lahko vplivala na interese tožene stranke, je naklepoma kršil prepoved škodljivega ravnanja iz 35. clena ZDR. Ker ni dokazano, da je tožnik opravljal delo prodaje knjig za konkurencno založbo niti da bi s svojim ravnanjem zase ali za koga drugega pridobil premoženjsko korist, ni kršil zakonske prepovedi konkurencne dejavnosti (1. odstavek 37. clena ZDR). Ceprav je tožnik naklepoma storil ...

Sklep nº Pdp 193/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

Po 3. odstavku 153. clena ZPP sodišce opusti izvedbo dokaza, ce predujem ni založen v odrejenem roku in glede na vse okolišcine (npr. v zvezi z dokaznim bremenom) presodi, kakšen pomen ima to, da stranka ni v roku založila predujma. Ko delavec od delodajalca vtožuje denarne terjatve iz delovnega razmerja, delavec zgolj zatrjuje, da mu delodajalec dolguje placilo, saj negativnih dejstev (neplacila) ne more dokazati, delodajalec pa dokazuje neutemeljenost delavcevega tožbenega zahtevka. Ker je ...

Sodba nº in sklep Pdp 31/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 20, 2006

Ker se je tožnica pred podpisom izvensodne poravnave, s katero se je odpovedala zahtevku po reintegraciji, pri direktorju tožene stranke pozanimala, kaj pomeni reintegracija, ta pa ji je odgovoril da to ne pomeni nic oz., da pomeni, da so vsi zahtevki do države in zavoda poravnani, povprecna skrbnost pa od tožnice ni terjala, da se še pri kom drugem preprica o njej neznanem pojmu, je bila tožnica pri sklenitvi poravnave v bistveni in opravicljivi zmoti. Obljuba direktorja tožene stranke, da s...

October 19, 2006

Sodba nº Pdp 1421/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2006

Na zakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne more vplivati, da se je tožena stranka v izredni odpovedi sklicevala tudi na odpovedni razlog po 2. alinei 1. odstavka 111. clena ZDR, ki je splošne narave, ne zgolj na odpovedni razlog po 6. alinei 1. odstavka 111. clena ZDR, ki predstavlja samostojen oz. poseben razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru zlorabe bolniškega staleža.

Sodba nº in sklep Pdp 735/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2006

Po 381. clenu Obligacijskega zakonika oziroma 297. clena Zakona o obligacijskih razmerjih je procesne obresti mogoce zahtevati le od neplacanih obresti, ne pa tudi od glavnice, in to samo od dneva, ko je pri sodišcu vložen zahtevek za njihovo placilo. Od splošnih zamudnih obresti se razlikujejo po tem, da splošne obresti tecejo od neplacane glavnice od zapadlosti glavnice do placila, procesne obresti pa tecejo od zapadlih in neplacanih (zamudnih ali pogodbenih) obresti. V tej dolocbi je vsebo...

October 18, 2006

Sodba nº Psp 277/2005 of Oddelek za socialne spore, October 18, 2006

Ker je v pravno razmerje, urejeno s pravnomocnimi upravnimi akti mogoce zakonito poseci le z izrednimi pravnimi sredstvi, ce so za to izpolnjene predpisane predpostavke, spremembe lastnosti zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja od 16.9.1998 do 25.2.2003 za nazaj, v novem upravnem postopku, uvedenem po uradni dolžnosti s prvostopenjskim upravnim aktom z dne 25.2.2003 ni zakonito.

October 13, 2006

Sklep nº Pdp 495/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 13, 2006

V individualnih delovnih sporih za placilo odškodnine iz naslova nepremoženjske škode zaradi nesrece pri delu je dopustna izdaja zamudne sodbe.

Sklep nº Pdp 754/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 13, 2006

Ker je tožeca stranka umaknila tožbo, še preden je tožena stranka podala odgovor na tožbo, bi moralo sodišce prve stopnje izdati sklep o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe, ne da bi od tožene stranke zahtevalo privolitev v umik tožbe, saj se tožena stranka do umika tožbe še ni spustila v obravnavanje glavne stvari. Tožena stranka se spusti v obravnavanje glavne stvari, ce zanika bodisi dejansko, bodisi pravno podlago tožbenega zahtevka, zaradi cesar predlaga njegovo zavrnitev.

Sklep nº Pdp 937/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 13, 2006

Ce tožena stranka v odgovoru na tožbo zanika dejansko oziroma pravno podlago tožbenega zahtevka in predlaga njegovo zavrnitev, kasneje pa (še pred obravnavo) tožbeni zahtevek pripozna, ni pogojev za uporabo 157. clena ZPP, po katerem je dolžan tožnik toženi stranki povrniti pravdne stroške, ce tožena stranka ni dala povoda za tožbo in je pripoznala tožbeni zahtevek v odgovoru na tožbo oziroma na glavni obravnavi, preden se je spustila v obravnavanje o glavni stvari. Tožena stranka krije sama ...

Sodba nº in sklep Pdp 1436/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 13, 2006

Po pravilniku o napredovanju zaposlenih v državni upravi lahko zaposleni napreduje po preteku najmanj treh let od zadnjega napredovanja, pri cemer se izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja trikrat letno (1.1., .1.5. in 1.9.) za vse zaposlene. Odlocba o napredovanju mora biti izdana v 30 dneh od navedenih datumov, placa pa mu pripada od prvega dne v naslednjem mesecu po izdaji odlocbe. Tožnik je nazadnje (glede na ocenjevanje 1.5.2000) pridobil pravico do place po višjem kolicniku od 1...

October 11, 2006

Sodba nº Pdp 1194/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 11, 2006

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (delavca) brez predhodnega pisnega opomina delodajalca na izpolnitev obveznosti in pisnega obvestila inšpektorja za delo skladno s 1. odstavkom 112. clena ZDR se šteje za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zato je potrebno upoštevati odpovedni rok, v katerem bi delavec moral opravljati delo pri delodajalcu. Ker je v casu po podaji odpovedi s strani delavca le-ta neupraviceno izostal z dela, mu je delodajalec zakonito izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi...

Sodba nº Psp 385/2006 of Oddelek za socialne spore, October 11, 2006

Z uveljavitvijo novega ZPIZ-1, ko je s 1.1.2001 uvedeno obvezno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela oz. dela, ki jih po doloceni starosti ni vec mogoce uspešno opravljati, so se po prehodni zakonski dolocbi 1. odst. 430. clena sicer prenehali uporabljati predpisi o štetju zavarovalne dobe s povecanjem, razen za zavarovance, ki so ob uveljavitvi zakona delali na beneficiranih delovnih mestih in dopolnili 25 let (mo...

Sodba nº Psp 80/2006 of Oddelek za socialne spore, October 11, 2006

V socialnem sporu ni mogoce odlocati o stalnem prebivališcu in delovnem dovoljenju kot o predhodnem vprašanju, ceprav zavarovancu pristojno ministrstvo ni izdalo odlocbe o stalnem prebivališcu podlagi 8. tc. odlocbe Ustavnega sodišca RS U-I-246/02-28 z dne 3. aprila 2003 (Ur. l. RS, št. 36/2003) oz. zavod za zaposlovanje delovno dovoljenje.

October 09, 2006

Sodba nº Pdp 212/2006 of Oddelek za prekrške, October 09, 2006

Ker v času podaje redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga tožničino delovno mesto še ni bilo ukinjeno in ker ji je tožena stranka za isto delovno mesto ponudila novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, je potrebno šteti, da v tem času še ni obstajal resen in utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki bi onemogočal nadaljevanje delovnega razmerja. Zaradi tega je izpodbijana redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita.

Sodba nº Pdp 416/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 2006

Po ZDR je prepoved opravljanja dela za cas trajanja postopka odpovedi možna le v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ki ima vse znake kaznivega dejanja, ter v primeru podaje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 1., 2. ali 3. alinei 1. odstavka 111. clena ZDR.

Sodba nº Pdp 300/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 2006

Tožnica je po prejemu obvestila, da ji je 3.11.2003 prenehala veljati pogodba o zaposlitvi, sklenjena za dolocen cas, vložila zahtevo za priznanje obstoja delovnega razmerja od 4.11.2003 dalje. Ker je tožena stranka zahtevi ugodila in kršitev odpravila ter tožnici vzpostavila delovno razmerje za nedolocen cas (1. in 2. odstavek 204. clena ZDR), je tožbeni zahtevek za ugotovitev, da je tožnici delovno razmerje 3.11.2003 nezakonito prenehalo, oz. da je tega dne pogodba o zaposlitvi nezakonito p...

Sklep nº Pdp 728/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 2006

Dolocbe 141. in 142. clena ZPP o fikciji vrocitve veljajo tudi v primeru vrocanja pisanj v poštni predal (20. in 21. clen Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve).

Sodba nº in sklep Pdp 428/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 2006

Glede na dikcijo 1. odst. 33. cl. KPND in 2. odst. 37. cl. KPND pridobi delavec, za katerega veljajo dolocbe KPND, placo na podlagi svoje individualne delovne uspešnosti dodatno k osnovni placi, kar pomeni, da nižje place od osnovne (ob predpostavki polnega delovnega casa in normalnih delovnih pogojev) ne more dobiti. Takšna ureditev se razlikuje od ureditve, opredeljene v 43. clenu SKPgd, po kateri je osnovna placa odvisna tudi od vnaprej dolocenih delovnih rezultatov. Dolocbe, vsebovane v K...

Sodba nº in sklep Pdp 356/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 2006

Cetudi prej veljavni ZDR ni vseboval tako jasne dolocbe kot jo vsebuje novi ZDR v 4. odstavku 15. clena, da ce niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi, ustni dogovor o placi iz leta 2000 ni nicen. Takšen dogovor ni nicen niti iz razloga, ker sta stranki z ustnim dogovorom za placilo na uro le v neto znesku, ne da bi upoštevali obveznost placila prispevkov in davkov, kršili predpise s podrocja obracunavanja in i...

Sodba nº Pdp 156/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 09, 2006

Bistvo eventualne kumulacije zahtevkov (182/3 cl. ZPP) je v tem, da sodišce odloci o podrednem zahtevku le, ce primarnega v celoti zavrne. Ce je podredni zahtevek vsebovan še v primarnem (npr. ce tožnik v podrednem zahtevku zahteva manj (in ne nekaj drugega), kot v primarnem), ne gre za eventualno kumulacijo zahtevkov. Taka kumulacija je le navidezna in mora sodišce takšen zahtevek obravnavati kot enoten zahtevek.

October 05, 2006

Sodba nº Pdp 1216/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 05, 2006

Delodajalec v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcu ni dolžan ponuditi neustreznega dela. Redna odpoved ni nezakonita zaradi zatrjevane kršitve obveznosti iz 3. odstavka 88. clena ZDR, ker delavcu ni bila ponujena zaposlitev, ki terja vsakodnevno potovanje delavca iz kraja v kraj na relaciji Murska Sobota - Ljubljana. Pri presoji ustreznosti zaposlitve je potrebno uporabiti poleg zakonsko dolocenih kriterijev iz 3. odstavka 90. clena ZDR tudi kriterije iz k...

Sklep nº Pdp 1112/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 05, 2006

Delodajalec lahko delavcu v casu odpovednega roka po podani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ce je delavec v odpovednem roku hujše kršil pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Sklep nº Pdp 520/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 05, 2006

Sodišce tožnikovemu pooblašcencu na glavni obravnavi ni dovolilo postavljati vprašanj tožniku. ZPP v 2. odstavku 289. clena sicer res doloca, da lahko stranka ali pooblašcenec z dovoljenjem predsednika senata neposredno postavljata vprašanja nasprotni stranki, pricam in izvedencem, vendar pa v sodni praksi in teoriji ni nobenega dvoma, da lahko pooblašcenec stranke postavlja vprašanja tudi svoji stranki. S prepovedjo postavljanja vprašanj tožnikovemu pooblašcencu je bila kršena pravica tožnik...

Sklep nº Pdp 1324/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 05, 2006

Delavec lahko uveljavlja transformacijo delovnega razmerja za dolocen cas v delovno razmerje za nedolocen cas ob predhodni zahtevi za odpravo kršitve ves cas trajanja delovnega razmerja ali pa neposredno pred sodišcem v roku 30 dni od prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners