Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on November 2006

November 30, 2006

Sodba nº Pdp 1309/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 30, 2006

Ker je do zamolcanja podatkov o statusu invalida prišlo v casu sklepanja pogodbe o zaposlitvi, ni podana kršitev pogodbene obveznosti iz 34. clena ZDR, zaradi katere bi bila dopustna odpoved pogodbe o zaposlitvi, temvec gre za kršitev po 27. clenu ZDR (opustitev dolžnosti obvešcanja s strani kandidata za zaposlitev), kar bi bilo mogoce sankcionirati z razveljavitvijo pogodbe o zaposlitvi po splošnih pravilih civilnega prava, ne pa s podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 2. alinei 1....

Sklep nº Pdp 932/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 30, 2006

Tožnik se neutemeljeno sklicuje na 99. clen OZ glede rokov, po preteku katerih preneha pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe. ZDR v 14. clenu skrajšuje roke za uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi, zato ne pride v poštev upoštevanje daljših rokov po OZ.

November 23, 2006

Sodba nº Pdp 484/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2006

Ker je tožnikovo delo (za katero je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi) postalo nepotrebno z ukinitvijo delovnega mesta, je potrebno šteti, da je subjektivni rok za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za to delo iz poslovnega razloga zacel teci z uveljavitvijo internega akta, s katerim je bilo delovno mesto ukinjeno.

Sklep nº Pdp 771/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2006

Rok za vložitev tožbe iz 3. odst. 204. clena ZDR tece od dneva vrocitve odpovedi. Ni mogoce šteti, da je delavec za kršitev pravice izvedel kasneje (šele z vrocitvijo dopisa Zavoda RS za zaposlovanje), saj bi to pomenilo, da bi imel delavec na voljo dva razlicna roka za sodno varstvo, kar pa ni sprejemljivo že zaradi pravne varnosti, saj bi delavec v primeru zamude 30-dnevnega roka, ki tece od dneva vrocitve odpovedi, lahko vedno utemeljeval pravocasnost vložene tožbe s sklicevanjem na to, da...

Sodba nº Pdp 580/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2006

Ker ZDR ne doloca roka, po preteku katerega bi opozorilo iz 1. odst. 83. clena ZDR prenehalo veljati, delodajalec odloci, ali je pisno opozorilo mogoce šteti kot procesno predpostavko za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga v primeru ponovne kršitve pogodbene oz. druge obveznosti iz delovnega razmerja. Pri tem je dolžan upoštevati vse relevantne okolišcine konkretnega primera, kot so istovrstnost kršitev, težo kršitve, zaradi katere je bilo delavcu podano pisno opozorilo, s...

Sodba nº Pdp 89/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2006

Ker je tožeca stranka po izteku pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas prihajala na delo samovoljno, saj na strani tožene stranke ni bilo volje za nadaljevanje delovnega razmerja s tožeco stranko, neutemeljeno vtožuje transformacijo pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas v nedolocen cas.

Sodba nº in sklep Pdp 1095/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 23, 2006

Razporeditev na delovno mesto, ki v internem aktu o sistemizaciji ni sistemizirano v skladu z merili, dolocenimi v ZJU (23. clen) in v prilogi II Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih uprave in pravosodnih organih, je nezakonita.

November 17, 2006

Sodba nº Pdp 1877/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 17, 2006

Pogodbena prepoved konkurencne dejavnosti ne more zavezovati delavca, ki mu delodajalec za spoštovanje prepovedi ne zagotavlja primerne odmene. Samo enostranska omejitev pravice do gospodarske pobude oz. opravljanja poklica brez dogovorjenega materialnega nadomestila ni v skladu z naceli pravne in socialne države.

Sodba nº Pdp 860/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 17, 2006

Delodajalec delavcu z namenom, da mu zagotovi drugo delo ali pa zaposlitev pod spremenjenimi pogoji v smislu 3.odstavka 88. clena ZDR, ni dolžan ponuditi dela, za opravljanje katerega se zahteva višja stopnja strokovne izobrazbe, kot je dolocena za opravljanje dela, ki ga je delavec opravljal pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ceprav je delavceva dejanska izobrazba višja od zahtevane za delovno mesto, na katerem je delal po pogodbi o zaposlitvi, ki jo je delodajalec odpovedal (delavec je bi...

November 16, 2006

Sodba nº in sklep Pdp 1080/2005 of Oddelek za prekrške, November 16, 2006

Sodišče prve stopnje bi moralo neustrezno oblikovani podredni tožbeni zahtevek (identičen primarnemu tožbenemu zahtevku) zavrniti iz istih razlogov, kot je zavrnilo primarni tožbeni zahtevek. Tožbe s takšnim zahtevkom ni pravilno zavreči, saj ne gre za pravnomočno razsojeno stvar.

Sodba nº Pdp 1394/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2006

Obveznost delodajalca, da delavcu hkrati z odpovedjo ponudi sklenitev nove pogodbe, ker obstaja možnost za njegovo zaposlitev pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma za dokvalifikacijo oziroma prekvalifikacijo, je podana le, kadar gre za ponudbo ustrezne zaposlitve v smislu 3. odst. 90. cl. ZDR. Odpoved pogodbe o zaposlitvi pa ni nezakonita, ce delodajalec hkrati z odpovedjo delavcu ne ponudi pogodbe o zaposlitvi za neustrezno zaposlitev. Tožnici je bila odpovedana pogodba o zapo...

Sklep nº Pdp 1277/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2006

Tožena stranka je opravila uskladitev internih aktov z novim ZDR, zaradi cesar je tožniku ponudila novo pogodbo o zaposlitvi, ki jo je podpisal. Sodišce prve stopnje je spor zmotno presojalo po dolocilu 47. clena ZDR, ker ni upoštevalo dejstva, da je tožena stranka tožniku pred tem že redno odpovedala prejšnjo pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ne gre za spremembo pogodbe o zaposlitvi, ampak za odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, saj iz 48. clena ZDR izhaja, da je potrebno v...

Sodba nº in sklep Pdp 907/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2006

Predlog za placilo odškodnine po 2. odst. 118. clena ZDR mora stranka izrecno uveljaviti do zakljucka glavne obravnave, sodišce o tem ne sme odlociti brez strankinega predloga. Ce pa ugotovi, da bi bilo potrebno za pravicno presojo zadeve odlociti o sodni razvezi in odškodnini, mora o takšni rešitvi spora seznaniti stranke v okviru materialno-procesnega vodstva, da se lahko o tem izjasnijo.

Sodba nº Pdp 1509/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2006

Sodišce prve stopnje bi moralo v skladu z nacelom odprtega sojenja obe stranki seznaniti z možnostjo odlocitve po 2. odst. 118. cl. ZDR. S tem bi tožnici dalo možnost, da postavi odškodninski zahtevek, o katerem bi odlocilo skupaj z odlocitvijo o trajanju delovnega razmerja. Ker je sodišce prve stopnje odlocilo o tem, kar sploh ni bilo predlagano oziroma zahtevano, je pritožbeno sodišce izpodbijano sodbo v delu, ki se nanaša na prisojeno odškodnino, razveljavilo.

Sodba nº in sklep Pdp 613/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 16, 2006

ZDR v zvezi s pravico do povracila stroškov za prehrano izrecno ne doloca, da mora biti povracilo teh stroškov vedno v denarni obliki (kot je to npr. doloceno za placo). Tudi po novi delovno pravni zakonodaji je mogoce to pravico s kolektivno pogodbo urediti na drug ustrezen nacin. Kolektivna pogodba dejavnosti lahko doloci, da je delodajalec praviloma dolžan zagotoviti delavcu topli obrok med delom v ustrezni kaloricni vrednosti in kakovosti in le tedaj, ce tega objektivno ne more zagotoviti...

November 15, 2006

Sodba nº Psp 252/2006 of Oddelek za socialne spore, November 15, 2006

Pri delavcih, zaposlenih v podjetjih v družbeni lastnini, ki so potrdila o neizplacanem delu neto osebnih dohodkov, znižanih do ravni, ki jo je v skladu z 33. clenom SKPG dolocala kolektivna pogodba dejavnosti, uporabili za interno razdelitev ali notranji odkup po 25a. clenu ZLPP, gre v bistvenih okolišcinah za enako pravno in dejansko situacijo z delavci, zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in drugih organih in organizacijah, ki se pretežno financirajo iz družbenih sredstev, ki so ...

Sodba nº in sklep Psp 465/2005 of Oddelek za socialne spore, November 15, 2006

Iz dolocb 1. in 3. odst. 82. clena ZZVZZ, v zvezi s 1. odst. 236., 237., 2. odst. 240. in 241. clena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja izhaja, da so zdravniške komisije dolžne odlocati na podlagi razpoložljive dokumentacije. Zdravniška komisija II. stopnje, ki ni obravnavala izvida specialista ortopeda, ceprav je z njim razpolagala, je ravnala protipravno.

November 10, 2006

Sodba nº Pdp 1146/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 10, 2006

Tožniku je bila redno odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga po dolocbah ZDR/02. Zato je tudi pri dolocitvi trajanja odpovednega roka in višine odpravnine potrebno upoštevati dolocbe novega ZDR, na pa KP za špedicijsko, skladišcno in pomorsko dejavnost, saj je bila ta sprejeta na podlagi ZDR/90 in je v nasprotju z ZDR/02, ki je na novo dolocil višino odpravnine in dolžino odpovednega roka.

November 09, 2006

Sodba nº Pdp 845/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2006

Pri presoji zacetka teka subjektivnega 30-dnevnega roka za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je potrebno upoštevati, kdaj se je delodajalec seznanil z okolišcino, da je delo tocno dolocenega delavca postalo nepotrebno, ne pa, kdaj je bila reorganizacija izvršena.

Sodba nº Pdp 647/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2006

Zgolj sprememba višine place, na kar se je tožena stranka sklicevala v redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ne more predstavljati ekonomskega razloga, ki bi utemeljeval prenehanje potreb pod opravljanju dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Višina place, ki je predmet pogodbe o zaposlitvi, tudi ne more predstavljati spremenjenih pogojev na delovnem mestu iz pogodbe o zaposlitvi in v skladu z 2. odst. 88. cl. ZDR resnih razlogov za njeno odpoved.

Sodba nº Pdp 100/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2006

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, ker se na poziv delodajalca ni zglasil na delo v casu, ko je tekel postopek pred sodišcem in še ni bilo pravnomocno odloceno o transformaciji pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas v nedolocen cas, je nezakonita. Ker je tožniku na podlagi prejšnje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delovno razmerje prenehalo, tožnik v casu od prenehanja delovnega razmerja do pravnomocne odlocitve sodišca nima nobenih obveznosti in jih zato tudi ne more kršiti.

Sklep nº Pdp 126/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2006

Zoper izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca (112. clena ZDR) delodajalec nima sodnega varstva. Za ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalec nima pravnega interesa, zato se takšna tožba zavrže.

Sodba nº Pdp 614/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, November 09, 2006

Kadar sodišce skladno z 2. odstavkom 118. clena ZDR brez predloga delavca sodno razveže pogodbo o zaposlitvi, lahko prisodi odškodnino po pravilih civilnega prava iz 1. odstavka istega clena tudi brez zahtevka delavca.

November 08, 2006

Sklep nº Psp 832/2006 of Oddelek za socialne spore, November 08, 2006

Za sojenje v sporih zaradi vracila republiške štipendije je stvarno pristojno socialno sodišce in ne okrajno sodišce oz. sodišce splošne pristojnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners