Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on December 2006

December 14, 2006

Sklep nº Pdp 625/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 14, 2006

Ce je tožba na ugotovitev obstoja terjatve na stvarno nepristojno sodišce vložena v zakonsko dolocenem roku, sklep o stvarni nepristojnosti pa je izdan in spis odstopljen pristojnemu sodišcu po izteku roka, mora pristojno sodišce nadaljevati postopek, kot da bi se bil zacel pred njim (23/2. clen ZPP). Pri odstopu zadeve pristojnemu sodišcu namrec ostanejo v veljavi vsa procesna dejanja, opravljena pred nepristojnim sodišcem, med drugim tudi vsi materialnopravni in procesnopravni ucinki vložen...

December 08, 2006

Sodba nº Pdp 671/2006 of Oddelek za prekrške, December 08, 2006

Tožniku pravica do obrambe v postopku razrešitve z mesta direktorja ni bila zagotovljena niti v minimalnih okvirih, saj ga tožena stranka na sejo, na kateri je o tem odločala, ni vabila, ter mu ni vročila razširjenega predloga za razrešitev. Zaradi tega je njegov tožbeni zahtevek za plačilo odpravnine zaradi nezakonite predčasne razrešitve, ki je bila za ta primer predvidena v pogodbi o zaposlitvi, utemeljen.

Sodba nº Pdp 666/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 08, 2006

Dejstvo, da je tožena stranka pri odlocitvi o tem, kateremu delavcu bo redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, upoštevala slabše rezultate uspešnosti tožnika v primerjavi z rezultati (obsegom prodaje) njegove sodelavke, ki je delala na enakem delovnem mestu prodajnega zastopnika, ne daje podlage za zakljucek prvostopenjskega sodišca, da je bila tožniku pogodba o zaposlitvi (ob sicer izkazanem poslovnem - ekonomskem razlogu) redno odpovedana iz razloga nesposobnosti, niti ...

December 07, 2006

Sodba nº Pdp 1160/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 07, 2006

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišca in uveljavljanja odškodninskega zahteva (namesto reintegracije) po dolocilu 1. odst. 118. clena ZDR gre v celoti za spor o prenehanju delovnega razmerja, zato delodajalec v tem sporu trpi svoje stroške postopka ne glede na njegov izid (5. odst. 41. clena ZDSS-1).

December 01, 2006

Sodba nº Pdp 653/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 01, 2006

Z novelo ZObr, ki je pricela veljati dne 13.6.2002, je bil, poleg ostalih zahtevanih pogojev, za poklicno opravljanje vojaške službe v 5. alinei 3. odst. 88. clena dolocen pogoj, da oseba ni bila pravnomocno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju vec kot treh mesecev. Ce je obsojen delavec, ki poklicno opravlja vojaško službo oz. dela v vojski kot civilna oseba, mora sod...

Sodba nº in sklep Pdp 927/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, December 01, 2006

Kadar se v sodnem sporu s pravnomocno sodno odlocbo ugotovi nezakonito prenehanje delovnega razmerja, je potrebno vzpostaviti stanje, kakršno bi bilo, ce delavcu delovno razmerje ne bi nezakonito prenehalo, pri cemer ni odlocilno, ali se je delavec na podlagi pravnomocne sodne odlocbe, s katero je bilo ugodeno tudi njegovemu reintegracijskemu zahtevku, imel namen vrniti k delodajalcu ali ne.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners