Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 2006

April 26, 2006

Sklep nº Psp 369/2006 of Oddelek za socialne spore, April 26, 2006

Pravica tožnika do povrnitve stroškov postopka ob umiku tožbe se presoja po dolocbah 1. odst. 154. cl. ZPP, ki doloca, da mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki povrniti stroške. V konkretni zadevi je bila tožba vložena zoper dokoncno odlocbo toženca, s katero je bilo odloceno o stopnji telesne okvare ter odmerjena invalidnina zanjo od 20.9.2002 dalje. Ker je bil pri tožencu sprožen nov postopek za (višjo) telesno okvaro, je tožnik umaknil tožbo zato, ker je toženec z novo odloc...

April 24, 2006

Sodba nº Pdp 528/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 24, 2006

Dejstvo, da je delavka mati samohranilka z otrokom, mlajšim od

April 21, 2006

Sklep nº Pdp 959/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2006

Kaznovanje tistega, ki v vlogi žali sodišce, stranko ali drugega

Sodba nº Pdp 1238/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2006

Delavcu ni mogoce izredno odpovedati PZ po dolocbah novega ZDR

April 20, 2006

Sklep nº Pdp 525/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2006

Ker je bilo z zacasno odredbo toženi stranki naloženo, naj

Sodba nº Pdp 611/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2006

Ce gre za trajajoco kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja lahko pogodbena stranka odpove pogodbo o zaposlitvi ves cas trajanja kršitve, pa tudi po njenem prenehanju. V tem primeru zacne teci objektivni 6 mesecni rok iz 2. odstavka 110. clena ZDR z dnem prenehanja kršitve, subjektivni 15 dnevni pa z dnem, ko se delodajalec seznani z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved.

Sklep nº Pdp 330/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2006

Cetudi je tožnica sprejela ponujeno pogodbo o zaposlitvi, ki ji je bila vrocena skupaj z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je rok za izpodbijanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi zacel teci z dnem vrocitve odpovedi in ne šele z iztekom odpovednega roka.

Sklep nº Pdp 345/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 20, 2006

Ce je odvetnik ob isti uri vabljen na dva naroka, to ne predstavlja upravicenega razloga za izostanek z enega naroka. Ce odvetnik za pristop na narok pooblasti napacno osebo, to ni razlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº Psp 931/2005 of Oddelek za socialne spore, April 20, 2006

Invalidnost ni pravica, temvec pravno dejstvo, ki se ugotavlja po postopku, dolocenem v zakonu.

April 19, 2006

Sklep nº Pdp 198/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 19, 2006

30-dnevni subjektivni rok za podajo odpovedi PZ iz 5. odstavka

Sklep nº Psp 329/2006 of Oddelek za socialne spore, April 19, 2006

Dolocbe 250. cl. ZPIZ-1 ne izkljucujejo uporabe dolocb 177. cl. tega zakona, saj gre za dva povsem razlicna pravna instituta. V 250. cl. je dolocena stvarna pristojnost toženca za odlocanje o pravicah iz obveznega zavarovanja, ki se navezuje na razlicne case zavarovanja za razlicne zavarovalne primere, 177. cl. pa obravnava izbiro med pokojninami iz obveznega zavarovanja. Zato je izpolnjen dejanski stan po 250. cl. ZPIZ-1, ki je ob nadalje izpolnjenih pogojih za pridobitev pravice do pokojnin...

Sklep nº Psp 305/2006 of Oddelek za socialne spore, April 19, 2006

Tožnik bi glede na dolocbe 4. odst. 117. cl. ZPP moral vložiti predlog za vrnitev v prejšnje stanje skupaj s prepozno pritožbo zoper sodbo, ne pa šele v pritožbi zoper sklep o zavrženju pritožbe zoper sodbo. Že tedaj, ko je vložil prepozno pritožbo zoper sodbo, je tožnik zvedel za zamudo roka za vložitev pritožbe zoper sodbo, zato je tedaj zacel teci petnajstdnevni rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje, dolocen v 2. odstavku 117. clena ZPP.

April 14, 2006

Sodba nº Pdp 540/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2006

Nezakonito je, ce se delavcu poda izredna odpovedi PZ zato, ker

Sodba nº Pdp 436/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2006

Pri ugotovitvi, ali je nepotrebno delo vecjega števila delavcev

Sodba nº Pdp 1019/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2006

Ce je delavec v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 2. alinei 1. odstavka 111. clena ZDR (neupraviceni izostanki z dela) delodajalca veckrat prosil za preložitev zagovora zaradi bolniškega staleža, cemur je delodajalec ugodil, postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa kasneje ustavil, ker naj bi zaradi preložitve zagovora potekli roki za podajo odpovedi, to ne predstavlja okolišcine iz 2. odstavka 83. clena ZDR, zaradi katere delodajalec delavcu v kasnejšem postopku izre...

April 13, 2006

Sklep nº Pdp 1807/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2006

Pred podajo redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga je potrebno

Sodba nº Pdp 1136/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2006

Ker je bila tožniku zaradi spremenjenih del in nalog, ki so se

Sodba nº Pdp 369/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2006

Zahtevek za izplacilo odškodnine iz naslova nepremoženjske škode

Sodba nº Pdp 413/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2006

Udeleženec in nasprotni udeleženec lahko sama razvežeta pogodbo o

Sodba nº Pdp 166/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2006

Ker je tožena stranka januarja 2003 zaradi zmanjšanja stroškov

Sklep nº Pdp 1178/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2006

Poleg dokazanega razloga za izredno odpoved PZ je pogoj za njeno

Sodba nº Pdp 1321/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2006

Tožnik je bil skladno s 36f. clenom upravicen do odpravnine v

Sodba nº Pdp 1630/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2006

Ceprav tožnik ni bil pisno vabljen na zagovor, je bil pred redno odpovedjo opravljen razgovor med delavcem in delodajalcem v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja. Ker je bila tožniku dana možnost, da se pred redno odpovedjo PZ iz razloga nesposobnosti izjavi glede neizpolnjevanja nalog, ki mu jih je naložil direktor tožene stranke, ni mogoce trditi, da mu ni bila dana možnost zagovora.

Sodba nº Pdp 552/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 13, 2006

Nezakonito je, ce delodajalec delavcu zato, ker je ta spremenil stalno prebivališce, poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in mu ponudi novo zaposlitev bližje prebivališcu, kot razlog za odpoved pa navede racionalizacijo delovnega procesa z zniževanjem prevoznih stroškov, ki jih je dolžan povrniti delavcu. Razlogi za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga so lahko tudi v zniževanju stroškov, vendar se s tem ne sme posegati v dolocbo 130. clena...

April 07, 2006

Sodba nº in sklep Pdp 412/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 07, 2006

Novi ZDR v primeru nezakonitosti odpovedi PZ oz. drugih nacinov

Sodba nº Pdp 190/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 07, 2006

Ker je imela tožena stranka pred odpovedjo PZ tožniku zaposlenih

Sklep nº Pdp 819/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 07, 2006

Ce delodajalec delavcu, zaposlenemu na delovnem mestu bolnicar I.

Sodba nº Psp 272/2005 of Oddelek za socialne spore, April 07, 2006

Merila za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje dolocenim zavarovancem v 2. cl. dolocajo uporabo ZDavP. ZDavP, ki je veljal do 20.5.2004, je dolocal, da se zapadli davcni dolg v primeru neplacila obrestuje z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Po 89. cl. ZDavP davcni organ lahko dovoli odlog placila davcnega dolga s pripadajocimi obrestmi oz. odloci, da se zavezancu davcni dolg v celoti ali deloma odpiše, vendar le v primeru, ce bi se z izterjavo lahko ogrozilo ...

Sodba nº Psp 268/2005 of Oddelek za socialne spore, April 07, 2006

Ce stranka nima pravic po materialnem pravu, v socialnem sporu ni aktivno legitimirana in se tožbeni zahtevek zavrne (ne pa zavrže tožba).

April 06, 2006

Sodba nº Pdp 13/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 06, 2006

Bistvo pravice do zagovora skladno z 2. odstavkom 83. clena ZDR

Sodba nº Pdp 846/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 06, 2006

Seznanitev z razlogi za redno odpoved PZ iz poslovnega razloga

Sodba nº in sklep Pdp 423/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 06, 2006

Delavec, ki mu delovno razmerje preneha na podlagi redne odpovedi iz poslovnega razloga, je upravicen do razlike odpravnine med odpravnino, ki mu gre po 109. clenu ZDR in odpravnino, doloceno v panožni kolektivni pogodbi za trajno presežne delavce.

Sklep nº Pdp 291/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 06, 2006

Ker dokoncni sklep tožene stranke, s katerim je tožniku naložila vrnitev štipendij in stroškov v zvezi z ucenjem tujega jezika, ni izvršilni naslov, tožnik nima pravne koristi za razveljavitev tega sklepa v sodnem postopku, zato se tožba zavrže.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners