Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 2006

May 30, 2006

Sklep nº Pdp 688/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 30, 2006

Med prejemom vabila na zagovor pred redno odpovedjo PZ iz

May 26, 2006

Sodba nº in sklep Pdp 529/2005 of Oddelek za prekrške, May 26, 2006

Tožena stranka pri ugotavljanju obstoja poslovnega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ni bila dolžna upoštevati daljšega časovnega obdobja, saj ZDR ne ločuje med začasnim in trajnim prenehanjem potreb po opravljanju določenega dela. Okoliščina, da je tožena stranka po odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga sklepala pogodbe z družbo, ki je zagotavljala delo delavcev drugemu uporabniku, ne dokazuje tega, da je potreba po takšnem delu obstajala takrat, ko je bila odpoved ...

Sodba nº Pdp 1027/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 26, 2006

Ker je delodajalec sedež družbe preselil iz Maribora v Ljubljano

Sklep nº Pdp 551/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 26, 2006

Ce delodajalec v postopku izredne odpovedi PZ po 2.alinei 1.

Sodba nº Pdp 471/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 26, 2006

Župan obcine je pristojen za imenovanje disciplinske komisije.

Sklep nº Pdp 679/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 26, 2006

Dolocba 115. clena ZDR, po kateri starši uživajo posebno pravno

Sodba nº in sklep Pdp 93/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 26, 2006

Sodišce ne sme naložiti delodajalcu, da mora z delavcem skleniti pogodbo o zaposlitvi za doloceno delovno mesto, cetudi je delavec dejansko opravljal dela tega delovnega mesta, ker bi s tem poseglo v pravico delodajalca do proste odlocitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 680/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 26, 2006

Inšpekcija za delo je zadržala ucinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi do odlocitve sodišca o predlogu za izdajo zacasne odredbe, kateremu je sodišce ugodilo. Verjetnost obstoja terjatve je izkazana, ker je bila tožnica v casu, ko naj bi neupraviceno izostala z dela (kar je bil razlog za izredno odpoved), v bolniškem staležu. Ker bi ucinkovanje izredne odpovedi pomenilo, da je tožnica ostala brez zaposlitve po svoji krivdi, se tožnica ne bi mogla zavarovati za primer brezposelnosti in tak...

May 25, 2006

Sodba nº Pdp 479/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2006

Za poklicno opravljanje vojaške službe v smislu 98.f clena ZObr

Sodba nº Pdp 562/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2006

V SKPGg je dolocen minimum pravic, ki morajo biti zagotovljene

Sodba nº Pdp 275/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2006

Ker delodajalec v postopku izredne odpovedi PZ delavcu ni izdal

Sklep nº Pdp 676/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 25, 2006

Ce se delodajalec (tožena stranka) z delitvenim nacrtom odloci,

May 18, 2006

Sodba nº Pdp 1751/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2006

Ce delavec sprejme drugo ustrezno ali neustrezno zaposlitev in

Sodba nº Pdp 1812/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2006

V postopku izredne odpovedi PZ po 1. alinei 1. odstavka 111.

Sodba nº Pdp 1512/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2006

Ker tožnica, zaposlena na delovnem mestu cistilke, ni cistila

Sodba nº Pdp 996/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 18, 2006

Ceprav je bila tožniku izdana "odlocba o razveljavitvi individualne pogodbe o zaposlitvi in prenehanju delovnega razmerja", je šlo za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alinei 1. odstavka 111. clena ZDR, kar je potrdil tudi delodajalec, poleg tega pa je tožniku delovno razmerje prenehalo brez odpovednega roka.

May 17, 2006

Sodba nº in sklep Psp 640/2004 of Oddelek za socialne spore, May 17, 2006

Ustavno sodišce je v odlocbi št. U-I-246/02-28 z dne 3.4.2003 (Ur. l. RS št. 36/03) presojalo skladnost Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Ur. l. RS, št. 61/99 in 64/2002) z Ustavo. Ugotovilo je, da je zakon v neskladju z ustavo, ker državljanom drugih republik nekdanjih SFRJ, ki so bili 26.2.1992 izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, od navedenega dne ne priznava stalnega prebivanja (tc. 1 izreka odlocbe US RS). V tc. 8 izreka odlocbe je U...

May 16, 2006

Sodba nº in sklep Pdp 453/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 16, 2006

Ker delodajalec o ugovoru delavca zoper sklep o prenehanju

May 12, 2006

Sodba nº Pdp 831/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 2006

Obvestilo, v katerem delodajalec delavca obvešca o kršitvah

Sodba nº Pdp 705/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 2006

Ceprav je bil pri toženi stranki sprožen postopek odpovedi PZ

Sodba nº in sklep Pdp 658/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 2006

Ker je tožena stranka (šola) javni zavod, skladno z 2. odstavkom

Sodba nº Pdp 1228/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 12, 2006

Skladno s 3. odstavkom 214. clena ZPP, ni potrebno dokazovati

May 11, 2006

Sodba nº Pdp 285/2005 of Oddelek za prekrške, May 11, 2006

Tožnica je bila pri delodajalcu prenosniku v delovnem razmerju za določen čas, zaradi česar je po prevzemu delavcev pri delodajalcu prevzemniku zakonito ostala v delovnem razmerju za določen čas do izteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi z delodajalcem prenosnikom.

Sodba nº Pdp 1187/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 11, 2006

Postopek spremembe delodajalca po 73. clenu ZDR ni enak postopku

Sodba nº Pdp 114/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 11, 2006

Tožena stranka je tožniku odpovedala PZ iz razloga nesposobnosti.

Sodba nº Pdp 547/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 11, 2006

Novi ZDR v clenih od 182. do 185. odškodninsko odgovornost v

Sodba nº Pdp 1107/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 11, 2006

Zgolj dopis, v katerem delavec navaja, da se zaradi bolniškega

Sodba nº Pdp 493/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 11, 2006

Ce delavec v odpovedani pogodbi o zaposlitvi nima natancno dolocenega kraja opravljanja dela ampak je doloceno, da se delo opravlja v poslovnih enotah delodajalca (prodajalnah), ugoditev reintegracijskemu zahtevku ne pomeni, da je ustrezen zgolj tisti poziv na delo, ki delavcu omogoci nadaljevanje dela na tisti lokaciji, na kateri je delo opravljal pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Zato je ustrezen poziv , da tožnica nastopi delo v drugi prodajalni kot pred odpovedjo pogodbe o zapo...

May 07, 2006

Sklep nº Pdp 988/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 07, 2006

V primeru individualne redne odpovedi PZ iz poslovnega razloga

May 05, 2006

Sodba nº Pdp 449/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 05, 2006

Postopek izredne odpvedi PZ s strani delodajalca ni tako

Sklep nº Pdp 582/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 05, 2006

Ugotovitveni sklep o prenehanju PZ, sklenjene za dolocen cas, je

Sklep nº Pdp 14/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 05, 2006

V družbi z neomejeno odgovornostjo ima vsak družbenik položaj

Sodba nº Pdp 777/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 05, 2006

Ce delodajalec dalj casa tolerira ravnanje delavca, ki bi lahko

Sodba nº Pdp 272/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 05, 2006

Tožnica je preusmerila posle tožene stranke na konkurencno

Sklep nº Pdp 384/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 05, 2006

Delovno mesto je ena od bistvenih sestavin PZ, ki jo je mogoce

Sodba nº Pdp 657/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 05, 2006

Odpoved PZ lahko ucinkuje šele z vrocitvijo delavcu. Pogodbeni

Sodba nº Psp 203/2006 of Oddelek za socialne spore, May 05, 2006

Ker v obravnavani zadevi ni izkazano, da bi bil tožnik v casu bivanja v t.i. "komuni" nezmožen za delo, je bil njegov zahtevek za priznanje bolniškega staleža za to obdobje utemeljeno zavrnjen.

May 03, 2006

Sklep nº Pdp 548/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 03, 2006

Skladno s KP za kmetijsko in živilsko industrijo je predhodni

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners