Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 2006

June 29, 2006

Sodba nº Pdp 622/2005 of Oddelek za prekrške, June 29, 2006

ZZRZI je predvidel možnost delodajalca, da invalidu ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi na podlagi sporazuma z drugim delodajalcem zagotovi, da mu drugi delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delu. Takšna možnost pa ni obstajala vse do določitve komisije za ugotavljanje razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu dne 1.1.2006. To pomeni, da do tedaj delovnemu invalidu II. ali III. kategorije ni bilo mogoče zakonito odpovedati pogodbe in je...

Sklep nº Pdp 1010/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2006

Delodajalec ni prost svoje obveznosti iz 3. odstavka 88. clena ZDR, ce delavec zavrne delodajalcevo ustno ponudbo za drugo delovno mesto. Tovrstna ponudba mora biti pisna, da je lahko pravno upoštevna.

June 23, 2006

Sodba nº in sklep Pdp 1079/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2006

Skladno s 4. odstavkom 210. clena ZOR, ki je veljal v spornem

Sodba nº Pdp 1321/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2006

Sprememba splošnega akta delodajalca - akta o sistemizaciji

Sklep nº Pdp 805/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2006

Pri presoji utemeljenosti predloga za izdajo zacasne odredbe mora

June 22, 2006

Sklep nº Psp 698/2005 of Oddelek za socialne spore, June 22, 2006

Ker po izrecni dolocbi 2. odst. 12. clena ZST zapade taksa v socialnih sporih v placilo z dnem, ko zapadejo v placilo stroški postopka, je zastaranje placila zacelo teci šele prvi dan po pravnomocen odlocitve o stroških, in ne, ko je bilo opravljeno posamezno procesno dejanje v smislu 4. clena ZST. V socialnih sporih gre za posebno ureditev nastanka taksne obveznosti. Ker od pravnomocnosti odlocitve o stroških še ni potekel zastaralni rok dveh oz. štirih let, je bila taksa pravocasno odmerjen...

June 21, 2006

Sodba nº Psp 698/2004 of Oddelek za socialne spore, June 21, 2006

Ker tožnik - zavarovanec z opravljanjem svoje dejavnosti ni dosegal vsaj minimalne place v RS, poleg tega je dejavnost opravljal le sezonsko (cišcenje snega), takšne dejavnosti ni mogoce šteti za njegov edini ali glavni poklic v smislu 17. clena ZPIZ-1. Zato niso bili izpolnjeni pogoji za spremembo naslova zavarovanja in njegovo vkljucenost v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. clena ZPIZ-1, v katero se vkljucijo (med drugim) samostojni podjetniki posamezniki, temvec ...

Sklep nº Psp 1260/2002 of Oddelek za socialne spore, June 21, 2006

Ce bi se izkazalo, da je bila pošiljka na pošti dejansko oddana še pred iztekom pritožbenega roka, in je bilo le zaradi poštne elektronske tehnologije potrdilo o oddaji izstavljeno potem, ko se je zadnji dan roka s potekom 24. ure že iztekel, bi to lahko bil upravicen razlog za zamudo, saj bi bil izven vlagateljeve sfere.

Sklep nº Psp 526/2005 of Oddelek za socialne spore, June 21, 2006

Klavzula o umiku tožbe v sodni poravnavi v individualnem delovnem sporu zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi nima enakih pravnih posledic kot umik tožbe po 188. clenu ZPP-UPB2. Sodna poravnava ima iste pravne ucinke kot pravnomocna sodna odlocba in je na njeni podlagi postopek zakljucen. Zato ni mogoce šteti, da bi zaradi takšne klavzule v sodni poravnavi prišlo do primera iz 5. alinee 242. clena ZDR in s tem do obnovitvenega razloga po 1. tc. 260. clena ZUP za izgubo pravnomocno p...

Sklep nº Psp 540/2006 of Oddelek za socialne spore, June 21, 2006

Dolocbo 3. odst. 3. clena ZDSS-1, ki doloca, da o pritožbah zoper odlocbe Višjega delovnega in socialnega sodišca odloca Vrhovno sodišce RS, je mogoce uporabljati izkljucno v povezavi z dolocbami o pritožbi iz 2. odst. 30. clena ZDSS-1 in o pritožbi iz 3. odst. 32. clena ZDSS-1, torej glede na z ZDSS-1 na novo uvedenima procesnima institutoma popolne pritožbene obravnave ter dopušcene revizije. V kolikor pa se stranka pritoži zoper drugostopenjski sklep sodišca, ki je pravnomocno odlocilo o z...

June 16, 2006

Sodba nº Pdp 1015/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2006

Ker tožena stranka (delodajalec) ni imela pravne podlaga za

Sklep nº Pdp 775/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2006

Tožena stranka je ravnala nezakonito, ko je tožnici v casu dojenja podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe. Ukrepi delodajalca, ki ne spoštuje dolocb ZDR o posebnem varstvu pred odpovedjo, lahko delavki, ki doji otroka in otroku povzrocijo težko nadomestljivo škodo, zato je sodišce pravilno izdalo zacasno odredbo, po kateri mora delodajalec delavko vrniti na delo, ji omogociti delo ter ji izplacevati placo po pogodbi o zaposlitvi.

June 15, 2006

Sklep nº Pdp 714/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 15, 2006

Skladno z 278. clenom ZPP mora iz obrazložitve odgovora na tožbo

Sodba nº Pdp 964/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 15, 2006

Ker je bil tožnik zaposlen na delovnem mestu, za katerega se je

Sodba nº Pdp 415/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 15, 2006

Ne zadostuje, ce delodajalec delavca le ustno obvesti o razlogu

Sklep nº Psp 448/2005 of Oddelek za socialne spore, June 15, 2006

Ker vrnitev v prejšnje stanje lahko v zakonsko dolocenem

June 14, 2006

Sodba nº in sklep Psp 314/2006 of Oddelek za socialne spore, June 14, 2006

Odgovor na tožbo je pisna vloga v smislu 105. clena ZPP, ki jo mora tožena stranka izrociti neposredno sodišcu v zadostnem številu izvodov za sodišce in nasprotno stranko, ne pa neposredno tožniku. Ker je toženec odgovor na tožbo nepravilno vrocil direktno tožniku, ne pa tudi sodišcu, se šteje, da ni odgovoril na tožbo, zato je bila, ob siceršnjem izpolnjevanju ostalih pogojev iz 318. clena ZPP, zakonito izdana zamudna sodba.

June 09, 2006

Sodba nº Pdp 1069/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2006

Enoletno osnovno vojaško uposabljanje po 1. alinei 2. odstavka

Sklep nº Pdp 974/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2006

Ker je tožnik v tožbi kot razlog za izredno odpoved PZ navedel

Sodba nº Pdp 1099/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2006

Ce poklicni voznik pred službeno vožnjo uživa alkoholne pijace in

Sklep nº Pdp 981/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2006

Ce iz spisa ni razvidno (ker kopije vabil strankam niso del

Sklep nº Pdp 589/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2006

ZST v 1. odstavku 13. clena ne definira kriterijev za oprostitev

Sodba nº Pdp 1097/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2006

Skladno z panožno KP delavcu pripada solidarnostna pomoc enkrat

Sklep nº Pdp 1397/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2006

Ce delavec v sporu zaradi nesrece pri delu toži skupaj delodajalca in zavarovalnico, je potrebno v zvezi s presojo krajevne pristojnosti uporabiti dolocbe ZPP, saj ZDSS-1 dolocb o krajevni pristojnosti v primeru sosporništva ne vsebuje. Ce je z isto tožbo toženih vec oseb, pa zanje ni krajevno pristojno isto sodišce, je po 49. clenu ZPP krajevno pristojno tisto sodišce, ki je pristojno za enega izmed tožencev. Zato se je sodišce, ki je krajevno pristojno za enega izmed tožencev, to je za zava...

June 08, 2006

Sodba nº Pdp 478/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2006

Iz individualne PZ je razvidno, da je direktor dolžan

Sodba nº Pdp 415/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2006

Ker je tožena stranka zaradi upadanja prodaje tekstila ukinjala

Sodba nº Pdp 403/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2006

Iz statuta sindikata tožene stranke ne izhaja, da imajo clani

Sodba nº Pdp 1598/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2006

Sindikalni zaupnik po dolocbi 113. clena ZDR/02 uživa posebno

Sodba nº in sklep Pdp 488/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2006

Ustavno sodišce je v zadevi U-I-300/04 z dne 2.3.2006 razsodilo,

Sklep nº Pdp 727/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 08, 2006

Tožnik je bil spoznan za odgovornega hujše kršitve delovnih obveznosti, ker naj bi z neresnicnim in goljufivim namenom prikazoval okolišcine prometne nesrece, v kateri je bil udeležen kot sopotnik ter poskušal z odškodninskim zahtevkom spraviti delavce zavarovalnice v zmoto. Ni pravilno stališce sodišca prve stopnje, da ne gre za kršitev po 6. al. 1. odst. 99. clena ZPol, ker je bila kršitev storjena izven delovnega casa, ter da že iz tega razloga verjetnost obstoja terjatve za izdajo zacasne...

Sodba nº Psp 286/2006 of Oddelek za socialne spore, June 08, 2006

Kljub temu, da je bil tožnik z odlocbo slovenskega nosilca zavarovanja razvršcen v I. kategorijo invalidnosti, mu zakonito v skladu z 67. in 187. clenom ZPIZ-1 ni bila priznana invalidska pokojnina oziroma sorazmerni del te pokojnine v RS, saj ne izpolnjuje zakonskega pogoja glede dopolnjene pokojninske dobe v RS. Ni mogoce upoštevati pokojninske dobe, ki jo je dopolnil v Bosni in Hercegovini, saj med državama še ni sklenjen sporazum, ki bi to omogocal.

Sodba nº Psp 723/2005 of Oddelek za socialne spore, June 08, 2006

Pravna oseba, ki zaposluje delavce, mora prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje obracunati in placati ZPIZ-u obenem z obracunom plac oz. z vplacilom akontacije davka od dobicka pravnih oseb. Poseben davcni ugotovitveni postopek oz. izdaja odlocbe o obveznosti placila prispevkov ni potreben, zato v primeru neplacila zavezanec že takrat pride v zamudo s placilom.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners