Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 2006

July 18, 2006

Sklep nº Pdp 905/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 18, 2006

Tudi v novem ZDR/02 (2. clen) je enako kot v prej veljavnem

July 12, 2006

Sklep nº Psp 573/2005 of Oddelek za socialne spore, July 12, 2006

Ce v socialnem sporu razsodi sodnik posameznik, ceprav gre za spor, v katerem sodi senat treh sodnikov, pri cemer sta dva izvoljena iz vrst zavoda in zavarovancev, pritožbeno sodišce takšne nepravilnosti ne more sanirati s pritožbeno obravnavo v smislu 30. clena ZDSS-1, temvec mora zadevo vrniti sodišcu prve stopnje, da to ponovno odloci v pravilni sestavi.

July 07, 2006

Sodba nº in sklep Pdp 982/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2006

Zahtevek za izplacilo dodatka za dvojezicno poslovanje ne

Sklep nº Pdp 23/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2006

V ZJU je predvideno notranje varstvo pravic pri delodajalcu. Zato

Sodba nº Pdp 1403/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2006

Pisni sporazum o razveljavitvi PZ je vseboval pravni pouk o

Sodba nº Pdp 1275/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2006

Skladno z 2. alinejo 1. odstavka 52. clena ZDR se PZ za dolocen

Sodba nº Pdp 1475/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2006

Tožena stranka je tožnika pred podajo redne odpovedi PZ iz

July 06, 2006

Sklep nº Pdp 642/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 06, 2006

Ce sodišce prve stopnje v pravnem pouku napacno navede, da je rok

Sklep nº Pdp 797/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 06, 2006

Ker je bilo s pravnomocno sodbo delovnega sodišca odloceno, da je

Sklep nº Pdp 761/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 06, 2006

PZ, sklenjana za dolocen cas, preneha veljati po samem zakonu

Sodba nº in sklep Pdp 766/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 06, 2006

Tožena stranka je odlocbo o odmeri letnega dopusta izdala v letu 2004, ko je že veljal ZJU, vendar pa je podlaga za presojo te odlocbe ZDDO, ker iz prehodnih dolocb ZJU izhaja, da ZDDO v delu, ki se nanaša na odmero letnega dopusta, z dnem uveljavitve ZJU ni prenehal veljati.

Sodba nº in sklep Pdp 359/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 06, 2006

Brezposelni osebi, ki je vkljucena v javna dela, pripada poleg drugih pravic iz delovnega razmerja, dolocenih v 1. odst. 53. clena ZZZPB, tudi pravica do minimalnega dopusta, s tem pa tudi pravica do regresa za letni dopust oziroma do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

July 05, 2006

Sodba nº Psp 107/2006 of Oddelek za socialne spore, July 05, 2006

Ker je tožnik kot bivši družbenik izbrisane gospodarske družbe po ZFPPod solidarno odgovoren za morebitne preostale obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem, pogoji iz Meril za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, niti iz Zakona o davcnem postopku pa niso izpolnjeni, je njegov tožbeni zahtevek na oprostitev placila neplacanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje zakonito zavrnjen.

Sodba nº Psp 837/2005 of Oddelek za socialne spore, July 05, 2006

Dolocbo o 30-dnevnem roku po prenehanju delovnega razmerja iz 31. clena ZZZPB za prijavo pri zavodu, je glede pricetka teka roka potrebno interpretirati tako, da pricne teci od takrat, ko je bil zavarovanec pravilno obvešcen o prenehanju delovnega razmerja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners