Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 2006

August 31, 2006

Sodba nº Pdp 1390/2005 of Oddelek za prekrške, August 31, 2006

Odpoklic oziroma razrešitev direktorja, ki je z družbo v delovnem razmerju za nedoločen čas, še ne pomeni avtomatično odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V takem primeru lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi le v skladu z zakonskimi razlogi in pod pogoji, določenimi v zakonu.

Sklep nº Pdp 1429/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2006

Za zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni potrebno, da se delovno mesto ukine, oziroma da se glede tega spremeni akt o sistemizaciji. Prav tako ni potrebno, da potreba po opravljanju dela na takšnem delovnem mestu trajno preneha. Ce se kasneje potreba po opravljanju dela na takšnem delovnem mestu ponovno pojavi, lahko delodajalec zaposli nove delavce, pa to ne predstavlja razloga za nezakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Preneh...

Sodba nº Pdp 579/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2006

S pozivom vodjem organizacijskih enot, ali imajo potrebo in financno pokritje po delu delavca z izobrazbo in izkušnjami, kot jih ima tožnik, je tožena stranka zadostila zahtevi, ki jo glede preverjanja možnosti za ohranitev delavceve zaposlitve doloca 3. odstavek 88. clena ZDR.

Sodba nº Pdp 938/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2006

Utemeljenost pisnega opozorila, podanega pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, se presoja v sporu o zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Kršitve, ki so predmet predhodnega pisnega opozorila, ne morejo biti razlog redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

Sodba nº in sklep Pdp 968/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2006

Brezposelni osebi lahko delodajalec zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz delovnega razmerja izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno zaradi opravljanja javnih del.

Sodba nº Pdp 451/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2006

Ker po naši delovnopravni zakonodaji v skladu z Direktivo 1999/70/ES predstavlja pogodba o zaposlitvi za dolocen cas izjemo od splošnega pravila sklepanja pogodbe o zaposlitvi za nedolocen cas, je treba zakonske dolocbe, ki jo urejajo (od 52. do 56. clena ZDR), razlagati ozko. Zato mora pogodba o zaposlitvi za dolocen cas, ceprav tega 1. odst. 29. clena ZDR izrecno ne zahteva, vsebovati razlog, zaradi katerega se pogodba o zaposlitvi sklepa le za dolocen cas.

Sodba nº in sklep Pdp 304/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2006

Ker se glede disciplinskega postopka (izvedenega v letu 2004) zoper delavce policije ne upošteva ZJU, ampak posebna ureditev v ZPol, lahko predstojnik (generalni direktor policije) za vodenje disciplinskega postopka pooblasti delavko policije (1. odst. 97. clena ZPol), ni pa dolžan imenovati disciplinske komisije (1. odst. 129. clena ZJU).

Sklep nº Pdp 485/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2006

S popravnim sklepom ni mogoce spremeniti sklepa o ugoditvi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje v sklep o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje.

Sklep nº Pdp 836/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 31, 2006

Pritožbeno sodišce je razveljavilo sodbo in zadevo vrnilo sodišcu prve stopnje v novo sojenje zaradi napacne dokazne ocene in zato, ker je sodišce prve stopnje zaradi napacnih materialnopravnih izhodišc pomanjkljivo ugotovilo dejansko stanje in vrnilo zadevo v novo odlocanje. Ce bi pritožbeno sodišce samo opravilo pritožbeno obravnavo in dejansko stanje na novo ugotavljalo ter na novih ugotovitvah zgradilo dokazno oceno, bi stranki prikrajšalo za pravico do pritožbe. Pravice strank do pritožb...

August 25, 2006

Sodba nº in sklep Pdp 1533/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 25, 2006

Pravocasnost vložitve tožbe za ugotovitev nicnosti oziroma neveljavnosti pogodbe o zaposlitvi se presoja glede na clen 13/3 oziroma 14/2,3 ZDR; za presojo dopustnosti tovrstnih tožb se ne uporablja clen 204/1,2 ZDR.

Sklep nº Pdp 800/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 25, 2006

Cetudi predlog, o katerem naj bi odlocala arbitraža po ZSDU, ne spada v okvir njene pristojnosti, to ni razlog za zavrženje predloga za imenovanje arbitra v kolektivnem delovnem sporu.

August 24, 2006

Sodba nº Pdp 1463/2005 of Oddelek za prekrške, August 24, 2006

Ni mogoče šteti, da je prenehala potreba po delu, ki ga je opravljala tožnica, če ji je tožena stranka podala odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi sprejema nove sistemizacije in ji hkrati ponudila novo pogodbo o zaposlitvi za delo, ki je po svoji vsebini povsem identično tistemu, ki ga je opravljala na podlagi odpovedane pogodbe o zaposlitvi, razlika pa je zgolj v nazivu delovnega mesta in v višini plače. Zgolj morebitni interes tožene stranke, da zniža domnevno previsoko plačo, ne more biti u...

Sodba nº Pdp 913/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 24, 2006

Ce ne gre za odpoved vecjemu številu delavcev, delodajalec ni dolžan upoštevati posebnih kriterijev za izbiro delavca, ki mu bo redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi, izmed vec delavcev, ki delajo na enakem delovnem mestu. Odlocitev o tem, kateremu delavcu bo redno odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je v izkljucni pristojnosti delodajalca.

Sodba nº Pdp 1455/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 24, 2006

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je nezakonita, ce delodajalec pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ne poda pisne ugotovitve o neuspešno opravljenem poskusnem delu in delavcu ne omogoci zagovora.

Sklep nº Pdp 736/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 24, 2006

Cetudi se je delavec ravnal po napacnem pravnem pouku, da lahko zoper pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovne kršitve zahteva pisno odpravo kršitev pri delodajalcu ter sodno varstvo, to ne pomeni, da so bili stroški sodnega postopka v smislu 155. clena ZPP potrebni. Zato mu jih tožena stranka ob zavrženju tožbe za razveljavitev pisnega opozorila ni dolžna povrniti.

Sodba nº Psp 205/2006 of Oddelek za socialne spore, August 24, 2006

Ce delavec zoper nezakoniti sklep o prenehanju delovnega razmerja zaradi neopravicenih izostankov z dela ni ugovarjal, niti sprožil individualnega delovnega spora zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, ZZZS ni odškodninsko odgovoren delavcu za škodo, ki jo je utrpel zaradi izgube place v posledici prenehanja delovnega razmerja, tudi ce je bilo kasneje, z dokoncno odlocbo ZZZS ugotovljeno, da je bila v spornem obdobju podana zacasna nezmožnost za delo zaradi bolezni (in torej odsot...

August 10, 2006

Sodba nº Pdp 710/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 10, 2006

Neodzivanje tožnice na pozive tožene stranke, da naj na podlagi pravnomocne sodbe, s katero je bilo ugodeno njenemu reintegracijskemu zahtevku, nastopi delo, pomeni naklepoma storjeno hujšo kršitev pogodbene oz. druge obveznosti iz delovnega razmerja. Glede na tožnicino dosledno odklanjanje nastopa dela ni bilo možno nadaljevanje delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oz. do poteka casa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, zato je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi za...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners