Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 2006

September 29, 2006

Sodba nº Pdp 644/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2006

Dolocbe 102. clena ZDR (prednostna pravica do zaposlitve) ni mogoce uporabiti v primeru individualne redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ampak le v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi vecjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov. Na to kaže že sama umestitev navedenega clena med dolocbe ZDR, ki se nanašajo na t.i. kolektivne odpuste.

Sodba nº Pdp 650/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2006

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ni zakonita, ce je podana zaradi prve kršitve pogodbene obveznosti, brez predhodnega pisnega opozorila na izpolnjevanje dolžnosti in možnost odpovedi. Zakonita je le, ce delavec po pisnem opozorilu ponovno krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 693/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2006

Bistveni pogoj za zakonitost redne odpovedi iz razloga nesposobnosti je, da delavec ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, ki so doloceni z zakoni in izvršilnimi predpisi. Ce delavec ne izpolnjuje pogojev, ki jih delodajalec sam doloci v svojih splošnih aktih, npr. v sistemizaciji (in ne izhajajo iz zakona ali izvršilnega predpisa, izdanega na podlagi zakona), redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti zaradi neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dela ni možna.

Sodba nº Pdp 1523/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2006

Za ucinkovanje delodajalcevega preklica redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga je potrebna delavceva privolitev oziroma soglasje. Delavec je s tem, ko je prišel na delo in prinesel s seboj delovno obleko ter izrazil zahtevo, da želi priceti z delom, s konkludentnimi dejanji izrazil voljo oziroma soglasje, da se odpovedana pogodba o zaposlitvi ponovno vzpostavi.

Sklep nº Pdp 1086/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2006

V skladu z 80. clenom ZPP mora sodišce med postopkom ves cas po uradni dolžnosti paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko pravdna stranka in ali je pravdno sposoben. Pravna oseba, ki je prenehala obstajati, ne more biti pravdna stranka. Ce je tožena stranka prenehala obstajati (npr. izbris iz sodnega registra) že pred vložitvijo tožbe, gre za pomanjkljivost, ki je ni mogoce odpraviti v skladu z 81. clenom ZPP. Zato lahko sodišce tožbo zavrže, ne da bi pred tem tožeco stranko pozval...

September 28, 2006

Sodba nº Pdp 1398/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 28, 2006

Delodajalec ni dolžan že ob prvi ugotovitvi negativnega poslovanja zaceti z odpušcanjem delavcev. Potrebno je daljše casovno obdobje za spremljanje trenda poslovanja in ugotavljanje rentabilnosti. Delodajalec se sam odloci, katere sanacijske ukrepe bo sprejel in kdaj bo posegel po kadrovskih ukrepih (odpušcanje delavcev). Odpoved je pravocasna, ce je podana v roku 30 dni od seznanitve z razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, to je od sprejema zadnje analize renta...

Sklep nº Pdp 961/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 28, 2006

Pri presoji zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga je potrebno ugotavljati tako obstoj kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, ki se delavcu ocitajo v opozorilu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, kot tudi obstoj kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, ki se delavcu ocitajo v sami odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 1287/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 28, 2006

Dejstvo, da delavec ne opravi strokovnega izpita, samo po sebi ni razlog za negativno oceno poskusnega dela.

Sodba nº Pdp 1578/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 28, 2006

Ce delavec delodajalca ni obvestil o tem, da mu je priznan bolniški stalež, to ne predstavlja hujše kršitve obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi katere bi bilo mogoce izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi po 2. alinei 1. odstavka 111. clena ZDR.

Sodba nº in sklep Pdp 1261/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 28, 2006

Tožnik je zaprosil za preložitev zagovora dan pred predvidenim zagovorom, ki ga je tožena stranka morala opraviti, ce je želela spoštovati 15 dnevni subjektivni prekluzivni rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tožnik v vlogi z nicemer ni opravicil svoje odsotnosti. Zgolj navajanje, da je delavec v bolniškem staležu, ni opravicljiv razlog za to, da se zagovora ni udeležil, tožena stranka pa zagovora na podlagi takega opravicila tudi ni bila dolžna preložiti.

Sodba nº in sklep Pdp 1369/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 28, 2006

Predpostavka za prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišca po 1. odstavku 118. clena ZDR je predlog tožnice, ki je namesto reintegracije zahtevala izplacilo odškodnine. Takšnega predloga ni mogoce enaciti z izredno odpovedjo delavca po 112. clenu ZDR. Tožnici je na podlagi 1. odst. 118. clena ZDR na podlagi sodbe sodišca prenehala pogodba o zaposlitvi, prisojena ji je bila tudi odškodnina po pravilih civilnega prava. Citirana dolocba pa ne daje podlage za placilo odpravnine, do ...

Sodba nº Pdp 1502/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 28, 2006

Delavec pridobi status sindikalnega zaupnika ne glede na strinjanje delodajalca z njegovo izvolitvijo. V primeru sklenjene pogodbe med delodajalcem in sindikatom, v kateri je doloceno število sindikalnih zaupnikov, pridobijo ti sindikalni zaupniki status zašcitenih delavcev po 113. clenu ZDR z dnem obvestila delodajalca, da so bili izvoljeni za sindikalne zaupnike.

September 22, 2006

Sodba nº Pdp 581/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 22, 2006

V skladu s cleni 88/3 ter 90 ZDR je potrebno v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe preveriti možnosti zaposlitve delavca pri delodajalcu, pri katerem je delavec zaposlen in ne pri drugem delodajalcu.

Sodba nº Pdp 940/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 22, 2006

Fizicno obracunavanje s sodelavko, grožnje in dejstvo, da je delavec sodelavki pljunil v obraz, so tako hude kršitve pogodbenih obveznosti, da z delavcem ni mogoce nadaljevati delovnega razmerja. Zato je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita.

Sklep nº Pdp 808/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 22, 2006

Ce delavec uveljavlja transformacijo delovnega razmerja, ker meni, da je bila pogodba za dolocen cas sklenjena nezakonito oz., da mu je delovno razmerje za dolocen cas prenehalo nezakonito, se šteje, da je najkasneje z dnem prenehanja delovnega razmerja po pogodbi o zaposlitvi za dolocen cas zvedel za kršitev svoje pravice. Zato s tem dnem zacne teci 30-dnevni rok za uveljavljanje sodnega varstva po dolocbi 204/3 clena ZDR. Isto velja za spor v zvezi z ugotovitvijo nezakonitosti prenehanja ve...

Sodba nº Pdp 102/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 22, 2006

Dolocili 149. in 163. clena ZJU kot specialnega predpisa, urejata postopek nadaljnje ohranitve delovnega razmerja javnega uslužbenca, katerega delo na delovnem mestu, na katerem dela, ni vec potrebno. Na podlagi 1. tocke 1. odstavka 149. clena ZJU se v primeru, da je podan poslovni razlog, javnega uslužbenca zaradi delovnih potreb premesti na prosto uradniško delovno mesto oz. strokovno-tehnicno delovno mesto pri istem ali drugem organu. Ce javni uslužbenec s premestitvijo ne soglaša, se prem...

September 21, 2006

Sodba nº Pdp 1573/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 21, 2006

Pri individualnih odpustih ni potrebno uporabiti kriterijev za dolocitev presežnih delavcev. Ce delodajalec kriterije uporabi, je njegova izbira delavcev, glede katerih je prenehala potreba po opravljanju njihovega dela, lahko zgolj bolj objektivna.

Sodba nº in sklep Pdp 482/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 21, 2006

Tožnik je sicer kršil pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja, ker ob dostavi plinskih jeklenk na bencinski servis ni dosledno izpolnil dobavnice in potnega naloga, vendar takšne opustitve nimajo narave hudo malomarnega ravnanja, ki bi utemeljevalo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alinei 1. odst. 111. clena ZDR. Takšno ravnanje bi lahko predstavljalo kvecjemu podlago za ugotavljanje tožnikove disciplinske odgovornosti.

Sodba nº Pdp 1302/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 21, 2006

Negotovost, ali bo delodajalec tudi v bodoce lahko pridobival posle v enakem obsegu, predstavlja tipicni poslovni riziko, ki ga ni mogoce prevaliti na delavce in ni zakonski razlog za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas.

Sodba nº in sklep Pdp 1490/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 21, 2006

Ceprav je tožnica v casu nezakonitega prenehanja delovnega razmerja s strani Zavoda RS za zaposlovanje prejemala denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, teh prejemkov ni potrebno upoštevati pri odlocanju o tožbenem zahtevku iz naslova plac, ki ga tožnica uveljavlja zoper delodajalca.

Sklep nº Pdp 104/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 21, 2006

Sodišce prve stopnje je tožbo utemeljeno zavrglo, ker odlocanje o tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost, saj sta se stranki s pogodbo o zaposlitvi sporazumeli, da je za odlocanje v individualnem delovnem sporu pristojna arbitraža, kot to doloca tudi podjetniška KP.

Sklep nº Pdp 1019/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 21, 2006

Za kaznovanje stranke zaradi žalitve druge stranke v postopku ni potrebna zahteva ali pobuda žaljene stranke, temvec se za kaznovanje odloci sodišce samo. Namen kazni je zavarovanje zaupanja v sodstvo in ugled in avtoritete sodstva. Kaznovanje po 109. clenu ZPP ne pomeni kaznovanja za kaznivo dejanje.

Sodba nº in sklep Pdp 1345/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 21, 2006

V primeru, ko je delavec tudi družbenik družbe, v kateri je zaposlen, njegovega statusa delavca ni mogoce obravnavati loceno od statusa družbenika. Zaradi izjave, ki jo je tožnik podal kot družbenik v postopku prenehanja družbe po skrajšanem postopku, da so urejena vsa razmerja z delavci in da družbeniki prevzemajo obveznosti placila morebitnih preostalih obveznosti družbe, ne more uspešno uveljaviti svojih zahtevkov zoper ostale družbenike iz naslova delovnega razmerja (dodatek za delovno do...

September 15, 2006

Sodba nº Pdp 1025/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2006

ZDR v 92. clenu doloca minimalne odpovedne roke, in sicer 1. odst. za primer, ce odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, 2. odst. pa za primer, ce odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec zaradi poslovnih razlogov. S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo pa primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ni mogoce dolociti daljšega odpovednega roka, kot to doloca 1. odst. 92. clena ZDR (150 dni).

September 14, 2006

Sodba nº Pdp 1192/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2006

Poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ni dokazan, ker je delodajalec pred vrocitvijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožniku na novo zaposlil dva delavca, ki opravljata enako delo, kot ga je opravljal tožnik.

Sklep nº Pdp 1207/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2006

Za presojo zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 2. al. 1. odst. 111. clena ZDR (ce delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja) je potrebno ugotoviti, ali je delavec sploh zdravstveno zmožen za opravljanje obveznosti po pogodbi o zaposlitvi, ki naj bi jih kršil.

Sodba nº in sklep Pdp 1011/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2006

Zoper dokoncno oceno uradnika je dopustno sodno varstvo pred delovnim sodišcem.

September 08, 2006

Sodba nº Pdp 952/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2006

ZDR glede vrocanja izrecno napotuje na pravila ZPP le v 87. clenu (vrocanje odpovedi), v 177. clenu (vrocanje pisne obdolžitve v disciplinskem postopku), v 180. clenu (vrocanje sklepa o disciplinski odgovornosti) ter v 2. odst. 83. clena (vabilo na zagovor v postopku odpovedi iz razloga nesposobnosti, krivdnega razloga in izredne odpovedi). Glede opozorila na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovne kršitve (1. odst. 83. clen ZDR) tega ne doloca. Zato lahko delodajalec d...

Sklep nº Pdp 1056/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2006

Ce pisna obdolžitev ne vsebuje izrecne navedbe, da bo delavcu možno izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi, zgolj to ne more biti razlog za nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 1251/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2006

Ce je s pravnomocno sodbo ugotovljeno nezakonito prenehanje delovnega razmerja in je delavcu priznana reintegracija, delavec pa se ne vrne na delo, lahko zahteva restitucijo le za cas do pravnomocne odlocitve o nezakonitem prenehanju delovnega razmerja.

Sodba nº in sklep Pdp 997/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2006

Odpravnina, ki jo je delavec pridobil zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru prisilne poravnave (107. clen ZDR), ni predmet te prisilne poravnave in se ne izplacuje pod pogoji prisilne poravnave; delavec, ki pridobi pravico do te odpravnine, nima statusa locitvenega upnika.

September 07, 2006

Sodba nº Pdp 6/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2006

Ce gre za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, delodajalcu ni treba uporabiti kriterijev za dolocitev delavcev, ki jim bo odpovedana pogodba o zaposlitvi, ceprav gre za delovno mesto, na katerem dela vec izvajalcev.

Sodba nº in sklep Pdp 830/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2006

Tožnici je delovno razmerje pri toženi stranki nezakonito prenehalo na podlagi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zato, ker je bil poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi fiktiven. Pravi razlog za odpoved je bil spor med pravdnima strankama zaradi povzrocene prometne nesrece in škode, ki je s tem v zvezi nastala delodajalcu. Taka odpoved pogodbe o zaposlitvi je neveljavna, cetudi bi jo tožena stranka podala s soglasjem delavca.

Sodba nº Pdp 1209/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2006

V izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, podani na podlagi 1. alinee 1. odstavka 111. clena ZDR, mora biti navedeno, katero pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja je delavec kršil in znake katerega kaznivega dejanja naj bi kršitev imela.

Sklep nº Pdp 584/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2006

Delavkina pravica do obrambe ni kršena in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni nezakonita, ce delavka poda zagovor takoj po tem, ko ji je ustno predocena in vrocena pisna obdolžitev.

Sodba nº Pdp 1140/2005 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 07, 2006

Za zakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (111. clen ZDR) mora biti izpolnjen tudi pogoj, dolocen v 1. odstavku 110. clena ZDR - da ob upoštevanju vseh okolišcin in interesov obeh pogodbenih strank delovnega razmerja ni mogoce nadaljevati do izteka odpovednega roka. Navedene okolišcine je potrebno ugotavljati in presojati glede na naravo, težo in posledice kršitve, kakor tudi glede na to, kako je kršitev vplivala na razmerje strank, medsebojno zaupanje, možnost nadaljnjega sodelovan...

September 01, 2006

Sklep nº Pdp 1059/2004 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2006

Ker delodajalec placuje nadomestilo place za cas delavceve odsotnosti z dela zaradi bolezni, tudi za njega valjajo smiselno pravila o nadzoru nad uresnicevanjem pravice iz zdravstvenega zavarovanja, kot so ta urejena v 265. do 276. clenu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. zato lahko skladno s svojimi internimi akti tudi opravlja nadzor delavcev, ki so v bolniškem staležu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners