Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 2007

October 26, 2007

Sodba nº Pdp 172/2007 of Oddelek za prekrške, October 26, 2007

Določbo 3. odstavka 116. člena ZDR je potrebno interpretirati tako, da velja za vse delavce, ki so nezmožni za delo zaradi bolezni ali poškodbe, in ne le za tiste, ki so nezmožni za delo v polnem delovnem času. Ker je bila tožnica ob poteku odpovednega roka zmožna za delo v skrajšanem delovnem času po štiri ure dnevno, ji zaradi delne (za polovico delovnega časa) odsotnosti z dela zaradi poškodbe v tem času delovno razmerje ni moglo prenehati, ampak ji je lahko prenehalo šele z dnem zaključka...

Sodba nº Pdp 342/2007 of Oddelek za prekrške, October 26, 2007

Ker je celoten postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi potekal v času, ko je tožniku delovno razmerje pri toženi stranki že prenehalo zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je takšna izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi že iz tega razloga nezakonita. Pogodba o zaposlitvi se lahko odpove le v času njene veljavnosti.

Sodba nº Pdp 325/2007 of Oddelek za prekrške, October 26, 2007

Če delavec uveljavlja transformacijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas po izteku veljavnosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas, je dopustna neposredna tožba pred pristojnim sodiščem.

October 25, 2007

Sodba nº Pdp 957/2007 of Oddelek za prekrške, October 25, 2007

Osebni zdravnik, imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija opredeli začasno zadržanost z dela z datumom njenega začetka in zaključka ter zavarovancu poda navodila o ravnanju v času zadržanosti z dela (režim življenja, strogo ležanje, počitek, sprehodi...). V času zadržanosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege mora zavarovanec, ki se zdravi doma, biti na svojem domu. Odsotnost z doma je možna ob odhodu na zdravniški pregled, terapijo oziroma v primerih, ko odsotnost ne vpliva negativno...

Sodba nº Pdp 210/2007 of Oddelek za prekrške, October 25, 2007

Tudi razrešenemu direktorju družbe je mogoče zakonito izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi le iz razlogov, navedenih v prvem odstavku 111. člena ZDR in pod pogoji iz drugega odstavka 83. člena ZDR ter 110. člena ZDR. To pomeni, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, če mu ni omogočen zagovor: če prejme vabilo na zagovor šele naslednji dan po tem, ko bi zagovor moral potekati.

Sodba nº Pdp 487/2006 of Oddelek za prekrške, October 25, 2007

Pri vprašanju, ali gre v konkretni zadevi za regresni zahtevek na podlagi 171. člena ZOR ali za odškodninski zahtevek na podlagi 154. člena ZOR, gre za vprašanje pravilne uporabe materialnega prava in ne za vprašanje dejanskega stanja ali dejanskih navedb, zato tožeča stranka ni prekludirana glede sklicevanja na drugo pravno podlago, če je v tožbi navajala, da gre za škodo, ki jo je toženec povzročil tožeči stranki in ne, da gre za škodo, povzročeno tretjemu.

Sklep nº Psp 937/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Zahteva za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja se vloži pri ZPIZ-u, ki o zahtevi izda odločbo, šele nato je mogoč socialni spor. Če sodišče upošteva poslabšanje tožnikovega zdravstvenega stanja po izdaji dokončne odločbe, katere odpravo v socialnem sporu uveljavlja zavarovanec, in ga razvrsti v ustrezno kategorijo invalidnosti od datuma po dokončni odločbi ZPIZ dalje, zagreši bistveno kršitev določb postopka iz 3. točke 2. odstavka 339. ZPP, saj odloči o zahtevku v sporu, ki ne spada...

October 19, 2007

Sodba nº in sklep Pdp 1456/2006 of Oddelek za prekrške, October 19, 2007

Tožnica je pred odpovedjo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto navadne delavke delo opravljala na delovnem mestu čistilke, za katero ji je bila tudi ponujena nova pogodba o zaposlitvi. To dejstvo ni utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, saj je tožnica že pred odpovedjo opravljala enako delo kot po novi pogodbi o zaposlitvi. Če je tožena stranka hotela uskladiti dejansko stanje s pogodbo o zaposlitvi, bi morala tožnici ponuditi novo pogodbo o zaposlitvi po določbi 1...

Sodba nº in sklep Pdp 1501/2006 of Oddelek za prekrške, October 19, 2007

Tožnik je dokazal obstoj ustnega dogovora o plači v določeni višini za efektivno uro dela, zaradi česar je njegov tožbeni zahtevek za plačilo razlike med prejetimi zneski plače in na podlagi opisane postavke pripadajočimi zneski utemeljen – ne glede na vsebino pisne pogodbe o zaposlitvi, saj ZDR izrecno določa, da pisnost pogodbe o zaposlitvi ali njenih posameznih določb ni pogoj za veljavnost.

October 18, 2007

Sodba nº Pdp 1061/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 18, 2007

Višina osnove za izračun nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni od 31. dne dalje je določena v 1. odstavku 31. člena ZZVZZ kot delavčeva povprečna plača v preteklem koledarskem letu. Ker tožnik v spornem obdobju odsotnosti z dela zaradi bolezni prejemal glede na navedeno ni bil prikrajšan, je njegov tožbeni zahtevek za plačilo razlike v nadomestilu plače neutemeljen. 

Sklep nº Pdp 1093/2007 of Oddelek za prekrške, October 18, 2007

Pri ugotavljanju, ali je delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi postalo nepotrebno, so odločilne naloge, ki jih je delavec v okviru delovnega mesta, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, dejansko opravljal, in ne zgolj naloge, ki so (okvirno) navedene v opisu delovnega mesta. V sodnem postopku je zato za presojo utemeljenosti odpovednega razloga in odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga potrebno najprej ugotoviti, kakšno delo je delavec dejansko opravljal, nato pa glede n...

Sklep nº Pdp 27/2007 of Oddelek za prekrške, October 18, 2007

Sprememba obstoječega ali sprejem novega akta o sistemizaciji ni pogoj za reorganizacijo in ne za zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Delodajalec lahko izvede reorganizacijo, ne da bi spremenil ali sprejel nov akt o sistemizaciji. Za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pa mora dokazati le, da je zaradi reorganizacije delo delavca pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi postalo nepotrebno.

Sodba nº Pdp 814/2007 of Oddelek za prekrške, October 18, 2007

Delodajalec ne more redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga naknadno utemeljevati z novimi odpovednimi razlogi, ki jih ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni ugotovil.

Sodba nº Pdp 449/2007 of Oddelek za prekrške, October 18, 2007

ZJU ne določa časovne omejitve v zvezi s pogodbo o zaposlitvi za določen čas, temveč s tem v zvezi izrecno napotuje na uporabo ZDR, ki tako imenovano veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas preko treh let prepoveduje. V spornem času je veljala prehodna določba 237. člena ZDR, saj se je 53. člen ZDR začel uporabljati šele 01.01.2007. Na podlagi te določbe delodajalec ni smel skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih neprek...

Sklep nº Psp 904/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 18, 2007

Ker se je zavarovanec že z dnem začetka oz. priglasitve opravljanja dejavnosti v obvezno zdravstveno zavarovanje vključil na podlagi 5. točke 1. odstavka 15. člena ZZVZZ kot samostojni podjetnik posameznik, se ni mogel vključiti v obvezno zdravstveno zavarovanje po 20. točki 1. odstavka 15. člena ZZVZZ kot oseba z drugimi prihodki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in po 1. odstavku 21. člena ZZVZZ kot družinski član. ZZVZZ izključuje zavarovanje po teh določbah, če je možno zavaro...

October 11, 2007

Sodba nº Pdp 277/2007 of Oddelek za prekrške, October 11, 2007

Tožnica na podlagi ugotovitve, da tožena stranka za odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi ni imela utemeljenega razloga, ni upravičena do plače, kakšna ji je pripadala po odpovedani pogodbi o zaposlitvi, saj je veljavno sklenila novo pogodbo o zaposlitvi. Upravičena pa je do odškodnine v višini razlike med plačo, ki jo prejema sedaj, in plačo, ki jo je prejemala do odpovedi, pri čemer pravne podlage za takšno odločitev ne predstavlja oživitev odpovedane pogodbe o zaposlitvi, ampak odško...

Sodba nº in sklep Pdp 60/2007 of Oddelek za prekrške, October 11, 2007

Sindikalni zaupnik ne sme biti v slabšem položaju zaradi odobrene odsotnosti zaradi sindikalne dejavnosti kot so ostali delavci, ki so službeno odsotni ali na letnem dopustu. Takšna odsotnost se zato ne sme upoštevati kot odsotnost, zaradi katere delavec ne bi bil upravičen do nadomestila za razpoložljivost.

Sodba nº Pdp 29/2007 of Oddelek za prekrške, October 11, 2007

Dediči delavca ne morejo po smrti delavca samostojno vložiti tožbe pred delovnim sodiščem iz naslova terjatev (odpravnina zaradi upokojitve, regres za letni dopust, vrnitev posojila) delavca proti delodajalcu. Gre namreč za terjatve s katerimi inter vivos ni mogoče razpolagati, neprenosljivost pa pomeni, da ob smrti zapustnika terjatve niso prešle na njegove dediče. Dediči bi lahko le prevzeli postopek, ki ga je pred smrtjo sprožil delavec.

October 05, 2007

Sodba nº Pdp 458/2007 of Oddelek za prekrške, October 05, 2007

Pooblastilo, ki ga da zastopnik delodajalca pooblaščeni osebi, mora biti pisno. Če poda oseba, ki pisnega pooblastila nima, delavcu odpoved pogodbe o zaposlitvi, je taka odpoved že iz tega razloga nezakonita.

Sodba nº Pdp 65/2007 of Oddelek za prekrške, October 05, 2007

Če poda delodajalec delavcu izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alinei prvega odstavka 111. člena ZDR, pa se v sodnem postopku ugotovi, da delavcu ni mogoče očitati, da bi kršil pogodbene obveznosti (ali druge obveznosti iz delovnega razmerja) naklepoma ali iz hude malomarnosti (to je, da ni opravil dela po nalogu nadrejenega), je takšna izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi že iz tega razloga nezakonita.

Sodba nº Pdp 125/2007 of Oddelek za prekrške, October 05, 2007

Nezakonito je podaljšanje poskusnega dela, če delavec ni začasno odsoten z dela v času, ki je določen za opravo poskusnega dela (razen tega je trajanje skupno določenega poskusnega dela preseglo maksimalno dopustno trajanje poskusnega dela za tožničino delo). Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki temelji na oceni tako opravljenega poskusnega dela, je nezakonita.

Sklep nº Pdp 1335/2006 of Oddelek za prekrške, October 05, 2007

Ker je zahtevek za ugotovitev, da delovno razmerje tožnice pri toženi stranki kot delodajalcu prenosniku še traja, za poziv nazaj na delo k delodajalcu prenosniku in za priznanje vseh pravic iz delovnega razmerja s strani delodajalca prenosnika, odvisen oziroma neposredno povezan s tožbenim zahtevkom za ugotovitev nezakonitosti obvestila o spremembi delodajalca, ga je mogoče uveljavljati le pod enakimi pogoji, to je skladno s 1. in 2. odstavkom 204. člena ZDR. Tožnica ni tako ravnala, saj od ...

Sklep nº Pdp 298/2007 of Oddelek za prekrške, October 05, 2007

Če delavec spremeni tožbo tako, da tožbeni zahtevek razširi na odločbo delodajalca o zavrnitvi njegovega ugovora (ker je delodajalec o tem ugovoru odločil šele po vložitvi tožbe), mora sodišče obravnavati zadevo po vsebini, kljub temu, da je bila tožba razširjena po izteku roka za uveljavljanje sodnega varstva in tožbe ne sme zavreči kot prepozne.

Sklep nº Pdp 1165/2007 of Oddelek za prekrške, October 05, 2007

Po noveliranem 105.a členu ZPP zgolj na podlagi ugotovitve, da dokazilo o plačilu takse ni bilo predloženo v roku, še ni mogoče šteti, da je vloga umaknjena. Takšne posledice nastopijo šele po tem, ko uradna oseba pristojnega sodišča ugotovi, da sodna taksa ni bila plačana niti v roku za dopolnitev vloge.

October 04, 2007

Sodba nº in sklep Pdp 1064/2006 of Oddelek za prekrške, October 04, 2007

Za presojo zakonitosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga članu uprave je brezpredmetno ugotavljanje, ali je bil sklep nadzornega sveta družbe zakonit ali ne, saj je nadzorni sklep s tem sklepom le ugotovil, da se tožniku kot članu uprave po izteku funkcije mandat ne bo podaljšal. Bistvenega pomena je, ali je bilo tožniku po prenehanju funkcije ponujeno ustrezno delovno mesto, kot je to določeno v individualni pogodbi o zaposlitvi. Ker sodišče teh okoliščin ni ugotavlja...

Sklep nº Pdp 971/2007 of Oddelek za prekrške, October 04, 2007

Kršitev drugih obveznosti iz delovnega razmerja lahko predstavlja tudi ravnanje, ki ni v neposredni zvezi z obveznostmi iz pogodbe o zaposlitvi. Med „druge obveznosti“ tako sodi na primer ustrezen odnos do sodelavcev in njihove lastnine.

Sklep nº Pdp 1245/2006 of Oddelek za prekrške, October 04, 2007

Obveznost plačila prispevkov je odvisna od presoje, ali je odpravnina prejemek iz delovnega razmerja ali ne. Glede na veljavne predpise je delodajalec zavezan za delavca od ugotovljene višine odpravnine zaradi prenehanja delovnega razmerja odvesti tako akontacijo davka kot tudi prispevke in delavcu izplačati samo razliko po plačilu teh dajatev državi. Če pa gre za odpravnino kot odškodnino zaradi neupravičenega odpoklica direktorja, to je za korporacijsko-pravno upravičenje, je delodajalec od...

Sodba nº in sklep Pdp 1532/2006 of Oddelek za prekrške, October 04, 2007

Plačilo socialnih prejemkov je obveznost delodajalca, k izpolnitvi katere je ta v primeru izplačila bruto plače zavezan že na podlagi samega zakonskega določila.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners