Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 2007

February 22, 2007

Sodba nº in sklep Pdp 1449/2006 of Oddelek za prekrške, February 22, 2007

Kljub temu, da je bilo v pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni med pravdnima strankama, izrečno določeno, da je za reševanje vseh sporov, ki bi utegnili nastati pri uresničevanju določil te pogodbe, pristojna arbitraža delodajalca, je sodno varstvo dopustno, saj takšne arbitraže, kot je bila dogovorjena, ni bilo mogoče konstituirati. Arbitražna klavzula je bila določena v zvezi s podjetniško kolektivno pogodbo, ki je veljala v času sklepanja pogodbe o zaposlitvi in ki je določala postopek konstitui...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners