Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 2008

January 31, 2008

Sodba nº Pdp 55/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 31, 2008

Odpovedni razlog nesposobnosti je podan, ko delavec ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov, ker dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno; v tem primeru je razlog subjektivne narave, ker se izkazuje v odnosu delavca do opravljanja določenega dela. Ta razlog pa je podan tudi, če delavec ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela (določenih z zakonom in izvršilnimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona), zaradi česar delavec ne izpolnjuje ali ne more izpolnjevati pogodbenih in drug...

Sklep nº Pdp 887/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 31, 2008

Zakoniti zastopnik delodajalca lahko drugo osebo pisno pooblasti za izvedbo celotnega postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vključno s podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Takšno pooblastilo je pravno veljavno, prav tako izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.

January 30, 2008

Sklep nº Pdp 1587/2006 of Oddelek za prekrške, January 30, 2008

Ker je imela tožena stranka podlago za zaključek, da je tožnik v spornem obdobju neupravičeno izostajal z dela, v odločbah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (o delni zmožnosti za delo), je za presojo vprašanja, kdaj se je seznanila z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, pomembno le dejstvo, kdaj se je s temi odločbami seznanila. Rok za podajo odpovedi ni mogel začeti teči šele kasneje, na dan neuspelega zagovora, saj tega dne ni izvedela ničesar novega.

Sodba nº Psp 164/2007 of Oddelek za prekrške, January 30, 2008

Ustanovitelj in družbenik gospodarske družbe (d.o.o), ki je s to družbo kot poslovodja v delovnem razmerju, se pokojninsko in invalidsko zavaruje kot delavec v delovnem razmerju, kljub temu da z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi še ni bil odjavljen iz registra samostojnih podjetnikov.

January 25, 2008

Sklep nº Pdp 1412/2007 of Oddelek za prekrške, January 25, 2008

Obnovo postopka iz razloga po 4. točki 394. člena ZPP (če pravdne stranke ne zastopa zakoniti zastopnik) lahko zahteva le stranka, katere pravice so bile kršene s tem, ker v postopku ni bila pravilno zastopana, in ne nasprotna stranka.

Sklep nº Pdp 1295/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 25, 2008

Če stranka predlogu za oprostitev plačila sodnih taks ne priloži listin, določenih v 3. odstavku 13. člena ZST, takšen predlog ni formalno nepopoln (in se ga ne zavrže), ampak ga je potrebno obravnavati po vsebini (in zaradi neutemeljenosti zavrniti).

January 24, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 704/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 24, 2008

V primeru pobotnega ugovora se v izreku sodbe ugotovi obstoj terjatve tožeče stranke in obstoj terjatve tožene stranke, nato pa se ugotovljeni terjatvi med seboj pobotata in zahtevek tožeče stranke zavrne. To pomeni, da je mogoče o obstoju terjatve tožene stranke, ki je uveljavljana v pobot, odločati le do višine terjatve tožeče stranke. Ker je sodišče prve stopnje obstoj navedene terjatve ugotavljalo tudi v presežku, je s tem prekoračilo tožbeni zahtevek. 

Sodba nº Pdp 568/2007 of Oddelek za prekrške, January 24, 2008

Sodišče lahko sodno razveže pogodbo o zaposlitvi le, če ugotovi, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita in so podani drugi razlogi za uporabo tega instituta, določeni v 118. členu ZDR (upoštevaje vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ni več mogoče). Zgolj zaradi tega, ker si interesi pogodbenih strank nasprotujejo (v konkretnem primeru si tožnik želi vrnitve na delo, tožena stranka pa, da se tožnik na delo ne vrne), to ne pomeni, da pogodbe ...

Sodba nº in sklep Pdp 625/2007 of Oddelek za prekrške, January 24, 2008

Če se izkaže, da so utemeljene navedbe tožnika, da dela, ki bi ga moral opravljati po pogodbi o zaposlitvi, sploh ni (da gre za fiktivno pogodbo), je pogodba o zaposlitvi lahko nična. Kar mora sodišče prve stopnje presojati po uradni dolžnosti.

January 23, 2008

Sodba nº Pdp 360/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 23, 2008

Pri presoji pogodbe o zaposlitvi za poklicnega pripadnika Slovenske vojske je sicer potrebno upoštevati specialno ureditev v ZJU in ZObr, vendar ne v primeru, kadar ni sporna podlaga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ampak delavec - vojak uveljavlja domnevo, da je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, zaradi tega, ker je z delom pri toženi stranki nadaljeval tudi po izteku časa, določenega s pogodbo o zaposlitvi. Ker o tej materiji niti ZJU niti ZObr ne določata ničes...

January 18, 2008

Sodba nº Pdp 580/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2008

Huda malomarnost je podana le tedaj, če se je delavec zavedal možnosti nastanka škode, do katere bi lahko prišlo zaradi njegovega ravnanja, pa je lahkomiselno mislil, da jo bo preprečil oziroma, da škoda ne bo nastala. Pogoj za to obliko krivde je torej obstoj voljnega elementa (zavedanja možnosti nastanka škode). Ker je tožnik pozabil, da ima viličar, s katerim je želel naložiti blago, pokvarjene zavore, mu ni mogoče očitati, da se je zavedal možnosti nastanka škode (ki je nastala, ker vilič...

Sodba nº in sklep Pdp 437/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2008

Tožnica je konkretizirala denarni tožbeni zahtevek, tako da je namesto opisno opredeljenega zahtevka za izplačilo nadomestila plače za čas po nezakoniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zahtevala plačilo nadomestila plače v višini 800,00 EUR mesečno. Ker gre za spor o obstoju oziroma prenehanju delovnega razmerja, v katerem je možnost objektivne spremembe tožbe dovoljena po specialni določbi 4. odstavka 41. člena ZDSS-1, tožena stranka takšni spremembi tožbe ni mogla nasprotovati, sodišče prve s...

Sodba nº in sklep Pdp 88/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2008

Tožnik je kot neizbrani kandidat zaradi diskriminacije v postopku izbire zahteval odškodnino po splošnih pravilih civilnega prava. V tožbi bi zato moral postaviti le denarni tožbeni zahtevek, ne pa tudi ugotovitvenega tožbenega zahtevka, da je bil podvržen diskriminaciji. Gre za ugotavljanje dejstev, od katerih je odvisna utemeljenost denarnega tožbenega zahtevka in ki tvorijo trditveno podlago tožbe. Izrek sodbe sodišča prve stopnje je potrebno v delu, v katerem je takšnemu ugotovitvenemu za...

Sodba nº in sklep Pdp 469/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 18, 2008

Ker je mogoče delavčevo sposobnost za opravljanje določenega dela oceniti le v primeru, če delavec v času poskusnega dela dejansko dela (delo opravlja), se poskusno delo podaljša v primeru začasne odsotnosti delavca. Do podobne situacije, kot v primeru delavčeve odsotnosti z dela, je prišlo tudi z nastopom sodnih počitnic, ki so trajale eno tretjino dogovorjenega poskusnega dela. V času sodnih počitnic tožnik ni mogel v pričakovanem obsegu opraviti svojega dela, zaradi česar podaljšanje njego...

January 17, 2008

Sodba nº Pdp 409/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 17, 2008

Za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 2. alinei 1. odstavka 111. člena ZDR mora delodajalec dokazati, da je hujša kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja po obsegu, intenzivnosti, pomenu in drugih okoliščinah takšna, da je izredna odpoved utemeljena. Ker je tožena stranka tožniku očitala zgolj neudeležbo na sestanku, na katerem se ni dogajalo nič, kar ne more predstavljati hujše kršitve delovnih obveznosti, je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita. 

Sklep nº Pdp 1282/2007 of Oddelek za prekrške, January 17, 2008

Tudi v primeru, če bi obstajalo prosto delovno mesto, za katerega bi tožnik izpolnjeval pogoje ali pa bi se za delo lahko dokvalificiral ali prekvalificiral, mu tožena stranka takega dela ne bi bila dolžna ponuditi, če bi izkazala, da nima potrebe po zasedbi tega delovnega mesta ali pa če bi bila dokvalifikacija ali prekvalifikacija predolgotrajna ali povezana s prevelikimi (nesorazmernimi) stroški.

January 16, 2008

Sodba nº Pdp 1316/2006 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 2008

Reintegracijski zahtevek (za vrnitev na delo na prejšnje delovno mesto) ni utemeljen, če delavec ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi sprejme drugo ustrezno delo na novem delovnem mestu. V tem primeru mu je delodajalec dolžan izplačevati plačo skladno z novo pogodbo o zaposlitvi. Ker pa je sodišče ugotovilo neutemeljenost odpovednega razloga za odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, je tožeča stranka upravičena do odškodnine za povračilo premoženjske škode v višini razlike med plačo za prej...

Sklep nº Pdp 1206/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 16, 2008

Sodišče mora na prekluzivne roke, znotraj katerih je potrebno podati izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, paziti po uradni dolžnosti. Ker bi bila v konkretnem primeru podana odpoved pravočasna le v primeru, če bi se tožena stranka z razlogi, ki jo utemeljujejo, seznanila šele na dan, ko je sestavila pisno obdolžitev in vabilo na zagovor (na katero se tožnica ni odzvala), bi sodišče v okviru materialnega procesnega vodstva moralo poskrbeti, da se navedena vprašanja razčisti. 

Sodba nº Pdp 464/2007 of Oddelek za prekrške, January 16, 2008

Ker so spori o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja spori posebnega pomena, kar je izraženo s številnimi določbami delovnopravne zakonodaje (prednostni postopek, krajši roki ipd.), saj gre pri tem za odločanje o bistvenih vprašanjih delovnega razmerja, je s 23. členom ZDSS-1 omogočeno neposredno sodno varstvo brez zavlačevanja z raznimi oblikami alternativnega reševanja sporov, kamor sodi tudi arbitraža.

Sodba nº in sklep Pdp 129/2007 of Oddelek za prekrške, January 16, 2008

Odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije je podlaga za prenehanje delovnega razmerja po samem zakonu (1. odstavek 119. člena ZDR) z dnem, ko postane pravnomočna. Tega dne postane odločba izvršljiva, od naslednjega dne dalje pa se prične izplačevati invalidska pokojnina. V primeru takšnega načina prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ima delavec pravico do odpravnine zaradi upokojitve.

January 11, 2008

Sklep nº Pdp 926/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 11, 2008

Tožena stranka kot samostojna podjetnica posameznica po zaključku stečajnega postopka obstaja še naprej in je lahko pravdna stranka, zaradi česar je tožba zoper njo dopustna in je ni pravilno zavreči. Razen tega, da v nasprotju s pravno osebo po zaključku stečajnega postopka ne preneha obstajati, veljajo za stečaj samostojnega podjetnika posameznika enaka pravila kot za stečaj pravnih oseb. To pomeni, da gre v stečajno maso samostojnega podjetnika posameznika vse premoženje, ki ga ima ob zače...

Sodba nº in sklep Pdp 189/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 11, 2008

Odločba o prevedbi v naziv ima naravo upravne odločbe in ne predstavlja niti odločbe o razporeditvi niti odločbe o plači, zaradi česar tožnik na podlagi takšne odločbe ob uveljavitvi ZJU in določitvi naziva ni pridobil višjega količnika za izračun osnovne plače, ki bi ga bilo potrebno upoštevati pri napredovanju. Tožena stranka je zato pravilno izhajala iz količnika, določenega z zadnjim dokončnim in pravnomočnim sklepom o razporeditvi na delovno mesto. 

Sodba nº Pdp 1128/2007 of Oddelek za prekrške, January 11, 2008

Če preide delavec k drugemu delodajalcu zaradi skladiščne pogodbe, sklenjene med njegovim prejšnjim in novim delodajalcem, s katero se prenese dejavnost skladiščenja, del opreme skladišča in na podlagi katere preidejo k novemu delodajalcu tudi delavci, gre za spremembo delodajalca po 73. členu ZDR.

Sodba nº in sklep Pdp 340/2007 of Oddelek za prekrške, January 11, 2008

Razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 6. alinei prvega odstavka 112. člena ZPP (žalitve in nasilno vedenje delodajalca, nepreprečitev takšnega ravnanja s strani drugih delavcev) je podan, če žaljivo in nasilno ravnanje izvira s strani delodajalca ali nekoga, ki je z njim v delovnem razmerju, pa tudi v primeru, če delodajalec ni preprečil konflikta med delavcem in poslovnim partnerjem (oziroma sorodnikom) delodajalca, ki je delavca, ki je zanj opravljal delo po nalogu svojega delod...

Sodba nº Pdp 503/2007 of Oddelek za prekrške, January 11, 2008

Delavec mora za spoštovanje konkurenčne klavzule dobiti ustrezno materialno zadoščenje zaradi začasne omejitve njegovih pravic. Ustreznost denarnega nadomestila za spoštovanje dogovorjene konkurenčne klavzule se presoja glede na položaj delavca, v katerem se bo zaradi tega znašel (omejena možnost zaposlitve pri drugih delodajalcih oziroma omejena možnost ustanavljanja, soustanavljanja podjetij...) in ne glede na dogovorjeno odmeno, ki jo bo delodajalec lahko zahteval, če bo delavec kršil konk...

January 10, 2008

Sklep nº Pdp 1232/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2008

Ker tožnik v tožbi ni oblikoval tožbenega zahtevka, je sodišče izdalo sklep o popravi in ga opozorilo na pravne posledice, če ne bo ravnal skladno z navedeno zahtevo. Pri tem bi ga moralo poučiti, kako naj pomanjkljivosti vloge odpravi: naj vlogo naslovi kot tožbo, v njej navede vse sestavine tožbe v smislu 180. člena ZPP ter oblikuje tožbene zahtevke v zvezi z odpovedano pogodbo o zaposlitvi. Ker sodišče prve stopnje ni tako ravnalo, sklep o zavrženju nepopolne vloge ni zakonit. 

Sodba nº in sklep Pdp 523/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2008

Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi ne temelji na domnevi, da je delavec storil v odpovedi pogodbe o zaposlitvi očitana ravnanja, ampak jo utemeljujejo okoliščine, ki so se pojavile med postopkom ter interesi strank, ki so ali bi utegnili biti ogroženi. V kolikor takšne okoliščine in interesi strank niso ugotovljeni, sodna razveza pogodbe o zaposlitvi ne pride v poštev. 

Sklep nº Pdp 411/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, January 10, 2008

Zatrjevane prevare, zaradi katerih je izpodbijal veljavnost pogodbe o zaposlitvi in aneksa k tej pogodbi, so bile tožniku znane že vsaj od izdaje dopisov, v katerih je toženi stranki predočil svoje očitke. To pomeni, da je tožba za razveljavitev pogodbe o zaposlitvi in aneksa, vložena po poteku tridesetih dni od izdaje dopisov, prepozna. Takšno tožbo je potrebno zavreči (ne zavrniti tožbenega zahtevka), saj niso izpolnjene predpostavke za sodno varstvo. 

Sodba nº in sklep Pdp 385/2007 of Oddelek za prekrške, January 10, 2008

Do ukinitve funkcionalne enote vzdrževanja pri toženi stranki in s tem tožnikovega delovnega mesta, kar je bil razlog za odpoved njegove pogodbe o zaposlitvi, je prišlo izključno zaradi prenosa te dejavnosti na pogodbenega partnerja. Ker prenos dejavnosti delodajalcu prenosniku ne daje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, je izpodbijana redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita. Tožena stranka bi glede tožnika morala poskrbeti, da bi ga pogodbeni partner prevzel.

Sklep nº in sodba Pdp 523/2007 of Oddelek za prekrške, January 10, 2008

Tek 15-dnevnega roka za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga po 1. alineji 1. odstavka 111. člena ZDR (če delavec krši pogodbeno in drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja) je določen drugače, kot v primeru razlogov iz 2. do 6. alineje 1. odstavka 111. člena ZDR, in teče od dneva, ko se je izvedelo za kršitev pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja in za storilca (ves čas, ko je možen kazenski pregon).

Sodba nº Pdp 439/2007 of Oddelek za prekrške, January 10, 2008

Ker je tožnik po sporazumni razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je imel sklenjeno s toženo stranko, izkoriščal poslovne zveze, pridobljene z delom in s tem kršil pogodbeno prepoved konkuriranja, ni upravičen do plačilo odmene za spoštovanje konkurenčne klavzule. Pri tem ni bistveno, ali je tožena stranka zaradi te kršitve od tožnika zahtevala plačilo odškodnine za nastalo škodo oziroma pavšalne odškodnine, ki je bila za ta primer predvidena v pogodbi o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 385/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 10, 2008

Do ukinitve funkcionalne enote vzdrževanja pri toženi stranki in s tem tožnikovega delovnega mesta, kar je bil razlog za odpoved njegove pogodbe o zaposlitvi, je prišlo izključno zaradi prenosa te dejavnosti na pogodbenega partnerja. Ker prenos dejavnosti delodajalcu prenosniku ne daje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, je izpodbijana redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita. Tožena stranka bi glede tožnika morala poskrbeti, da bi ga pogodbeni partner prevzel.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners