Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on March 2008

March 27, 2008

Sodba nº Pdp 1126/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2008

Delodajalec mora delavcu - invalidu III. kategorije v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ponuditi drugo ustrezno delo. Če mu ponudi delo, ki ne ustreza omejitvam iz odločbe invalidske komisije (neustrezno delo), je odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi nezakonita. 

Sodba nº Pdp 836/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 27, 2008

Ker je tožena stranka kljub obstoju razlogov iz 1. odstavka 111. člena ZDR tožniku omogočila delo do izteka odpovednega roka, je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita. S tem, ko mu je delo nalagala tudi po podaji izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je zanikala možnost obstoja okoliščin interesov iz 1. odstavka 110. člena ZDR, ki bi zahtevala takojšnje prenehanje delovnega razmerja. 

Sodba nº Pdp 869/2007 of Oddelek za prekrške, March 27, 2008

Za plačilo povečanega obsega dela na podlagi 96. člena ZJU morata biti izpolnjena tako formalni (pisna odločitev predstojnika o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi delavca in odgovor o plačilu za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost) kot dejanski pogoj (povišan obseg dela oziroma nadpovprečna obremenitev delavca). Ker tožnik s toženo stranko ni sklenil dogovora o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi delavca, za izplačilo povprečnega obsega...

March 20, 2008

Sklep nº in sodba Pdp 605/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 20, 2008

Ugotovitev, da ima tožena stranka ekonomske težave (ker že nekaj časa nima denarnih prilivov na račun), ne zadostuje za zaključek, da je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga tožnici zakonita. Potrebno je ugotoviti, ali je ta ekonomski razlog privedel do tega, da delo tožnice pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi ni več potrebno.

March 19, 2008

Sodba nº Pdp 349/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 2008

Dejstvo, da je tožena stranka vezala sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas na sprejetje vsakokratnega letnega plana poslovanja in na izpolnitvene roke pogodbenih obveznosti s strani poslovnih partnerjev, ne pomeni začasnega povečanega obsega del. Negotovost glede obsega poslov v prihodnosti je poslovni rizik delodajalca in ni zakonit razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

Sklep nº Pdp 223/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 19, 2008

Ne glede na stadij, v katerem je postopek, je potrebno stransko intervencijo prijaviti sodišču prve stopnje. Zato je pritožbeno sodišče predlog za dopustitev stranske intervencije, ki je bil podan tekom pritožbenega sodišča, vrnilo v reševanje sodišču prve stopnje. 

Sklep nº Pdp 53/2007 of Oddelek za prekrške, March 19, 2008

Višina nadomestila za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni do 30 dni ureja kolektivna pogodba, za čas po tem (od 31. dne dalje) pa ZZVZZ. Ker je v zakonu določena osnova za navedeno nadomestilo povprečna mesečna plača oziroma povprečna osnova za plačilo prejemkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost z dela, valorizirana z rastjo povprečnih plač v državi, je potrebno pri osnovi za izračun višine nadomestila plače upoštevati vse dejanske prejemke tožnice, vklju...

Sklep nº X Pdp 401/2008 of Oddelek za prekrške, March 19, 2008

Odredba ministra za obrambo, s katero je ukinjen dodatek na delo v upravi, ne predstavlja neizvrševanja 38. člena KPND, v katerem so urejeni dodatki k plači. Iz tega razloga spor, s katerim se zahteva razveljavitev odredbe in izplačilo dodatka vsem delavcem, katerim je bil ukinjen, ni kolektivni delovni spor, glede na stranke (sindikat kot predlagatelj in Republika Slovenija kot nasprotna udeleženka) pa tudi ni individualni delovni spor.

Sklep nº Pdp 1236/2007 of Oddelek za prekrške, March 19, 2008

Kadar stranka plača sodno takso po elektronski poti, ni potrebno, da predloži potrdilo o plačilu, temveč plačilo samodejno preveri informacijski sistem sodišča ali uradna oseba pristojnega sodišča. Šele ko je ugotovljeno, da sodna taksa ni bila plačana po elektronski pošti in niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, začne sodišče odstopati na način predviden za primer, ko dolžna sodna taksa ni plačana.

March 12, 2008

Sodba nº Pdp 1010/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 12, 2008

Sodišče lahko odloča o v pobot postavljeni terjatvi le do višine tožbenega zahtevka. Odločanje o pobotni terjatvi v presežku, predstavlja prekoračitev tožbenega zahtevka. 

March 07, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 837/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, March 07, 2008

Pogodbena kazen je institut delovnega prava "sui generis", ki so ga dogovorile stranke SKPgd. Namen pogodbene kazni je preprečevanje nezakonitih ravnanj delodajalca pri prenehanju delovnega razmerja delavca. Če delodajalec delavcu nezakonito odpove pogodbo o zaposlitvi in je to ugotovljeno s pravnomočno sodno odločbo, je delodajalec sankcioniran s tem, da je dolžan delavcu plačati pogodbeno kazen. Plačilo pogodbene kazni ni odvisno od tega, ali je delavec po prenehanju delovnega razmerja od d...

Sklep nº Pdp 894/2007 of Gospodarski oddelek, March 07, 2008

Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi, to na njeno veljavnost ne vpliva. Tožnik je delal na delovnem mestu vodje projekta in za delo na tem delovnem mestu prejemal plačilo, iz česar izhaja, da sta se stranki strinjali o bistvenih sestavinah pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto vodje projekta. Ker je bila ta pogodba o zaposlitvi, čeprav ni bila v pisni obliki, realizirana, tožena stranka prejšnje po...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners