Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 2008

April 25, 2008

Sodba nº Pdp 1136/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 25, 2008

Dejstvo, da je delodajalec seznanjen s tem, da je delavec iz kraja svojega bivanja odpotoval v drug kraj (pri čemer je mogoče razdaljo med tema krajema s cestnimi prevoznimi sredstvi prevoziti v nekaj urah, z letalskim prevozom pa še hitreje), delodajalca ne odvezuje obveznosti, da delavcu omogoči zagovor. Ker ne gre za okoliščino, ki bi opravičevala neopravo zagovora, je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - ne da bi bilo tožnici omogočen zagovor - nezakonita.

April 18, 2008

Sodba nº Pdp 528/2008 of Oddelek za prekrške, April 18, 2008

Ker je tožena stranka v sodnem postopku dokazala, da je delo tožnice po pogodbi o zaposlitvi zaradi organizacijskih sprememb v poslovnem procesu družbe postalo nepotrebno, je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zakonita.

April 16, 2008

Sodba nº Psp 476/2007 of Oddelek za prekrške, April 16, 2008

Ker tožnica ob vložitvi zahteve za priznanje pravice do starostne pokojnine za določeno obdobje ni imela poravnanih prispevkov iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ji tega obdobja do plačila dolgovanih prispevkov ni mogoče šteti v zavarovalno dobo. Šele z naknadnim plačilom prispevkov so izpolnjeni pogoji za priznanje pravice do starostne pokojnine, ki tožnici pripada od plačila prispevkov dalje, ne pa tudi za nazaj.

April 11, 2008

Sodba nº Pdp 902/2007 of Oddelek za prekrške, April 11, 2008

Sodišče lahko presoja utemeljenost le tistega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki ga zatrjuje delodajalec. Če ta razlog ni podan, je odpoved nezakonita – ne glede na obstoj morebitnih drugih odpovednih razlogov, ki bi to odpoved pogodbe o zaposlitvi utemeljevali.

April 09, 2008

Sodba nº Pdp 374/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 09, 2008

Huda duševna bolezen pomeni bistveno zmanjšano prištevnost in omejeno poslovno sposobnost, ki se kaže v okrnjeni sposobnosti razumevanja in obvladovanja. Kadar gre za dvom o razsodnosti pri izjavljeni volji zaradi morebitnega obstoja duševnih motenj, mora sodišče to razčistiti s strokovnim mnenjem psihiatra, saj ne more sprejemati laičnih ocen o duševnem stanju stranke. 

Sodba nº VDSS Psp 719/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 09, 2008

Kadar pravico do vdovske pokojnine uveljavita tako zadnja zakonska žena kot nekdanja zakonska partnerica, katere zakon je bil razvezan, pri čemer ena od njih uveljavi le pravico do deleža vdovske pokojnine po 4. odstavku 123. člena ZPIZ-1, druga souživalka nima pravice do celotne razlike med omenjenim uveljavljanim deležem vdovske pokojnine, temveč le pravico do polovice vdovske pokojnine, ki bi ji sicer pripadala v skladu z odmero iz 1. odstavka 123. člena ZPIZ-1.

Sodba nº Pdp 1178/2007 of Oddelek za prekrške, April 09, 2008

Ugotovitev, da ima delavec ponarejeno spričevalo o doseženi stopnji izobrazbe, je zakonita podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi po 94. členu ZObr, saj mora imeti delavec, če želi opravljati vojaško službo, ustrezno izobrazbo.

April 04, 2008

Sklep nº Pdp 182/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 04, 2008

Varstvo pravic delavcev na obrambnem področju se tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas uveljavlja po določbi 100.a člena ZObr. Tožnik bi iz tega razloga za dopustnost tožbe, s katero je uveljavlja domnevo, da je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, predhodno moral podati ustrezno zahtevo za varstvo pravic pri toženi stranki. 

Sklep nº Pdp 1544/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 04, 2008

Zoper mnenje Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ni samostojnega sodnega varstva, zato je potrebno tožbo za odpravo (ali razveljavitev) tega mnenja zavreči. 

April 03, 2008

Sodba nº Psp 577/2007 of Oddelek za prekrške, April 03, 2008

Zavarovanec ima pravico do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu od dneva pričetka dela na drugem ustreznem delu dalje.

Sodba nº Pdp 1080/2007 of Oddelek za prekrške, April 03, 2008

Ker je tožena stranka zaposlovala nove delavce, sicer za določen čas in krajše časovno obdobje, vendar večkrat zaporedoma, in ker je za tožnico imela na razpolago drugo delo (ki ji ga je le ustno ponudila), je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita.

April 02, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 256/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 02, 2008

Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga začetka teka roka za podajo odpovedi ni mogoče šteti od prvih znakov, ki kažejo na to, da delo delavca ne bo več potrebno, temveč šele od odločitve delodajalca, da delovnega razmerja ne bo ohranjal. S to odločitvijo postane delo delavca pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi nepotrebno. Ker je tožena stranka tožnici redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga v tridesetih dneh od sprejema odločitve dalje, subjektivni rok za p...

Sodba nº in sklep Pdp 256/2007 of Oddelek za prekrške, April 02, 2008

Pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga začetka teka roka za podajo odpovedi ni mogoče šteti od prvih znakov, ki kažejo na to, da delo delavca ne bo več potrebno, temveč šele od odločitve delodajalca, da delovnega razmerja ne bo ohranjal. S to odločitvijo postane delo delavca pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi nepotrebno. Ker je tožena stranka tožnici redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga v tridesetih dneh od sprejema odločitve dalje, subjektivni rok za p...

Sodba nº in sklep Pdp 351/2008 of Oddelek za prekrške, April 02, 2008

Podjetnik kot fizična oseba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim osebnim premoženjem. Izbris iz registra podjetnikov ne vpliva na odgovornosti in obveznosti, ki so nastale pred izbrisom, niti na zakonitost in pravilnost sodbe, s katero mu je naložena dajatev.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners