Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on May 2008

May 29, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 1441/2007 of Oddelek za prekrške, May 29, 2008

Tožena stranka ni prekoračila subjektivnega roka za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, saj rok ni pričel teči z obvestilom sindikatu in svetu delavcev po ZSDU, pač pa tedaj, ko je konkretno določila, za koliko delavcev se bo na posamičnih delovnih mestih zmanjšalo število zaposlenih. Pred tem je zgolj izvajala splošne strokovne ocene in analize.

May 22, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 1312/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 22, 2008

Tožniku je pogodba o zaposlitvi prenehala na podlagi določbe 11. odstavka 92. člena ZObr, ker je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Zato je upravičen le do odpravnine, določene v 6. odstavku 93. člena ZObr, če je to zanj ugodneje kot po splošnih predpisih, ne pa hkrati tudi do odpravnine, ki jo za primer upokojitve določa 132. člen ZDR. Delavcu lahko namreč delovno razmerje preneha le na eni podlagi, zato tudi dveh odpravnin ne more prejeti. 

May 21, 2008

Sodba nº Pdp 82/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 21, 2008

Če delavec po pogodbi o zaposlitvi, sklenjenih za določen čas, devet let dela na istem delovnem mestu, ni mogoče govoriti o začasnosti potrebe po njegovem delu. Takšna pogodba o zaposlitvi se šteje za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

May 16, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 782/2007 of Oddelek za prekrške, May 16, 2008

Pomen izvedenskega mnenja je v strokovnosti odgovorov na zastavljena vprašanja in tudi večji objektivnosti odgovorov o pravno pomembnih dejstvih. Na podlagi strokovnih ugotovitev o poškodbah v sporu za plačilo odškodnine zaradi nesreče pri delu izvedenec s pomočjo stroke in izkušenj sklepa o posledicah (zmanjšanju življenjskih aktivnosti, trajanju in intenziteti telesnih bolečin, duševnih bolečin in strahu). Postavitev izvedenca medicinske stroke je zato nujno, potrebna, saj gre za vprašanje ...

May 14, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 1420/2007 of Oddelek za prekrške, May 14, 2008

Tožnik je na podlagi opisno dosojene reparacije v izvršilnem postopku predlagal, naj sodišče delodajalcu naloži plačilo nadomestila plače v znesku po 100.000,00 SIT mesečno za čas od pravnomočnosti odločbe do vrnitve na delo. Čeprav je izvršilno sodišče izvršbo dovolilo, tožnik ni izgubil pravice, da pred delovnim sodiščem uveljavlja morebitno razliko med tako odmerjenim nadomestilom in dejanskim prikrajšanjem pri plači.

Sodba nº in sklep Pdp 1159/2007 of Oddelek za prekrške, May 14, 2008

Tožnik je med opravljanjem dela padel s stola, ki je imel zlomljene sprednje noge. Stol sam po sebi ni nevarna stvar, lahko pa ob določenih okoliščinah to postane. V spornem primeru je stol, katerega noge so se zlomile, postal nevarna stvar, iz katere izvira večja nevarnost za vsakogar, ki bi sedel nanj. Ker škoda izvira iz stola z zlomljenimi sprednjimi nogami, je zanjo objektivno odgovoren imetnik tega stola (tožena stranka).

Sodba nº in sklep Pdp 1132/2007 of Oddelek za prekrške, May 14, 2008

Delodajalec posameznik zaradi prevzema po 73. členu ZDR delavcu ne sme ponuditi v podpis nove pogodbe o zaposlitvi. Prevzem delavcev in prenos pravic in obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem prenosnikom, predstavlja dolžnost delodajalca prevzemnika, ki jo je zakonodajalec predpisal z zakonom in ne more biti odvisna od volje strank. Če delavec tako pogodbo o zaposlitvi kljub temu podpiše, je pogodba o zaposlitvi nična.

Sodba nº Pdp 555/2007 of Oddelek za prekrške, May 14, 2008

Morebitne napake pri spremembi sistemizacije, povezane s pravico sindikata do sodelovanja v postopku, ne povzročijo nezakonitosti ukinitve delovnih mest niti ne vplivajo na zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

May 09, 2008

Sklep nº Pdp 1105/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, May 09, 2008

Za zaključek, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hujših kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja nezakonita, ne zadošča, da tožnik očitano dejanje prizna. Pri tem je namreč potrebno upoštevati tudi okoliščine, kako je do kršitve oziroma očitanega dejanja prišlo, saj vsaka kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (ne glede na vsebino in okoliščine) ne more predstavljati resnega in utemeljenega razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposli...

Sodba nº Pdp 1228/2007 of Oddelek za prekrške, May 09, 2008

Utemeljenost zahtevka za plačilo pogodbene kazni se presoja po določbah kolektivne pogodbe, veljavne v času prenehanja delovnega razmerja, in ne kolektivne pogodbe, veljavne v času vložitve tožbe.

Sodba nº Pdp 1303/2007 of Oddelek za prekrške, May 09, 2008

V primeru javnih uslužbencev se po določbi 3. odstavka 69. člena ZJU pogodba o zaposlitvi za določen čas za opravljanje strokovnih del, ki so organizirana kot projekt, sklene za čas trajanja projekta. Ker tožena stranka s tožnikom – javnim uslužbencem ni sklenila pogodbe o zaposlitvi za določen čas iz tega razloga za celotno dobo trajanja projekta, ampak za krajši čas zaradi preverjanja njegove ustreznosti za opravljanje dela, je pogodba o zaposlitvi za določen čas nezakonita.

May 07, 2008

Sodba nº Psp 404/2007 of Oddelek za prekrške, May 07, 2008

Ker ZPIZ-1 v 1. odstavku 134. člena za razliko od starega zakona (ZPIZ), ki je glede dolžnosti preživljanja družinskih članov v zvezi s pridobitvijo pravice do varstvenega dodatka napotoval na uporabo predpisov o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ne napotuje na druge predpise, dolžnost preživljanja drugih družinskih članov lahko izhaja tudi iz sklenjene izvršilne pogodbe.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners