Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 2008

July 21, 2008

Sklep nº Pdp 912/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 21, 2008

Tožnik je s tožbo uveljavljal plačilo razlike v plači med izplačano plačo in plačo za delo, ki naj bi ga dejansko opravljal. Ker gre za denarni zahtevek, je dopustno neposredno sodno varstvo pred pristojnim sodiščem, čeprav je bil tožnik zaposlen v vojski. ZObr namreč ne vsebuje specialnih določb za uveljavljanje denarnih terjatev, dvostopenjsko uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja pri delodajalcu pa je predpisano le za nedenarne terjatve. 

July 09, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 60/2008 of Oddelek za prekrške, July 09, 2008

Ugotovitev, da Uredba o povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ni v skladu z ustavo, ne vpliva na ustavnost oziroma zakonitost uporabe tarifne priloge k SKPgd oziroma tarifne priloge k panožni kolektivni pogodbi, ki se glede višine povračila stroškov v zvezi z delom sklicujeta na uredbo. Ugotovitev neskladnosti z ustavo namreč ne vpliva na pravico strank kolektivne pogodbe, da v kolektivni pogodbi kot avtonomnem pravnem viru, kot merilo za določitev povračila stroškov v zvezi z delom,...

July 04, 2008

Sodba nº in sklep Pdp 236/2007 of Oddelek za prekrške, July 04, 2008

Če pride do spremembe delodajalca, delodajalec prevzemnik odgovarja za obveznosti, ki jih je imel do delavca na dan prenosa delodajalec prenosnik. Tožena stranka je zato kot delodajalec prevzemnik dolžna plačati tožnici jubilejno nagrado za 30 let dela, ki jih je ta napolnila pri delodajalcu prenosniku.

July 03, 2008

Sodba nº Pdp 1488/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 03, 2008

Ker je tožena stranka že v pisni obdolžitvi navedla vse okoliščine, povezane z očitano kršitvijo obveznosti iz delovnega razmerja, je tedaj začel teči subjektivni rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku, podana po izteku tega roka, je nezakonita. 

July 02, 2008

Sodba nº Pdp 1001/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 02, 2008

Če delavec po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas želi nadaljevati z delom, mora biti iz ravnanja delodajalca nedvomno razvidno, da mu tega ne preprečuje, sicer ne pride do transformacije pogodbe v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners