Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 2008

August 28, 2008

Sodba nº Pdp 357/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 28, 2008

Pisno obdolžitev in vabilo na zagovor v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je potrebno delavcu osebno vročiti. Ker je bila v presojani zadevi vročitev opravljena tožnikovi mami, kar ni pravilno, je potrebno šteti, da mu tožena stranka zagovora neupravičeno ni omogočila in je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita. 

August 27, 2008

Sodba nº Pdp 309/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, August 27, 2008

Varstvo invalidov pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti glede na določbo 116. člena ZDR ni absolutno. Delodajalec invalidu II. ali III. kategorije do 1. 1. 2006 kljub nemožnosti premestitve na drugo ustrezno delovno mesto ni mogel zakonito odpovedati pogodbe o zaposlitvi, po tem datumu pa je odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti dopustna, če delodajalec po določbi 103. člena ZPIZ-1 predhodno pridobi mnenje Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe ...

August 26, 2008

Sklep nº Pdp 1072/2008 of Oddelek za prekrške, August 26, 2008

Samo na podlagi dejstva, da tožnik nima pravice do nadomestila za čas brezposelnosti, in navedb, da se zaradi zdravstvenega stanja ne bo mogel kmalu ponovno zaposliti, ni mogoče zaključiti, da nima sredstev za preživljanje, kar bi utemeljevalo izdajo začasne odredbe za plačevanje nadomestila plače za čas trajanja spora o nezakonitosti odločbe o prenehanju delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 1066/2007 of Oddelek za prekrške, August 26, 2008

Ker tožnik kljub ustnim in pisnim opozorilom svojega odnosa do dela, predvsem kajenja med delovnim časom prostoru, ki za to ni bil predviden, ni spremenil, mu je tožena stranka utemeljeno redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

August 22, 2008

Sodba nº Pdp 838/2007 of Oddelek za prekrške, August 22, 2008

Sklep, s katerim je bil tožniku izrečen disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, je zakonit, saj je bilo ugotovljeno, da je storil očitano težjo disciplinsko kršitev po 6. al. 1. odst. 99. čl. ZPol, ko je s pomočjo računalniških evidenc opravil neupravičen vpogled v osebne podatke, ki se vodijo samo na podlagi zakona, ter tako izpolnil znake kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov.

August 21, 2008

Sklep nº Pdp 718/2008 of Oddelek za prekrške, August 21, 2008

Sodišče mora na podlagi ugotovitev, da tožena stranka na tožbo ni odgovorila in da tožba ni sklepčna, pozvati tožečo stranko, naj jo ustrezno popravi oziroma dopolni, nato pa popravljeno tožbo vročiti nasprotni stranki s pozivom, naj nanjo odgovori. V nasprotnem primeru ni mogoče presojati, ali so podani pogoji za izdajo zamudne sodbe.

August 13, 2008

Sklep nº Pdp 1047/2007 of Oddelek za prekrške, August 13, 2008

Za tožečo stranko, zaposleno v javnem zavodu, ki izvaja kulturno dejavnost, se po določbi 45. čl. ZUJIK glede odločanja o delovnih razmerjih in z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe za javne uslužbence, v kolikor ZUJIK ne določa drugače. Zaradi tega bi morala zoper odpoved pogodbe o zaposlitvi vložiti pritožbo na pristojni organ delodajalca (svet zavoda). Ker tega ni storila, ampak je uveljavljala neposredno sodno ...

Sklep nº Pdp 1353/2007 of Oddelek za prekrške, August 13, 2008

Za tožečo stranko, zaposleno v javnem zavodu, ki izvaja kulturno dejavnost, se po določbi 45. čl. ZUJIK glede odločanja o delovnih razmerjih in z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe za javne uslužbence, v kolikor ZUJIK ne določa drugače. Zaradi tega bi morala zoper zavrnjeno zahtevo za transformacijo delovnega razmerja vložiti pritožbo na pristojni organ delodajalca (svet zavoda). Ker tega ni storila, ampak je uvel...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners