Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 2008

September 29, 2008

Sklep nº Pdp 643/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2008

Tožena stranka je tekom postopka na prvi stopnji prenehala obstajati (po tem, ko ji je bila tožba pravilno vročena v odgovor), zaradi česar je prišlo do prekinitve postopka in sodišče prve stopnje ne bi smelo zoper njo izdati zamudne sodbe.

September 25, 2008

Sodba nº Pdp 372/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 2008

Tožnika po razrešitvi s položaja direktorja občinske uprave ni bilo mogoče premestiti na delovno mesto, ki bi ustrezalo njegovemu nazivu in za katero bi izpolnjeval pogoje, zaradi česar mu je tožena stranka utemeljeno izdala sklep o prenehanju delovnega razmerja. 

Sodba nº in sklep Pdp 585/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 2008

Ker iz opisa delovnega mesta tožnika izhaja, da je bil med drugim zadolžen za pobiranje in pravočasno oddajo voznine, je s tem, ko potnikom ob prejemu denarja ni izročil voznih kart, kršil pogodbene obveznosti iz delovnega razmerja in je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi utemeljena. Pri tem ni bistveno, ali je bil s pravilnikom, ki vsebuje opis delovnega mesta, seznanjen. 

Sodba nº Pdp 1025/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 25, 2008

V individualnih delovnih sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja velja petnajstdnevni rok za podajo odgovora na tožbo, zaradi česar je odgovor tožene stranke na tožbo zoper izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki je bil podan po izteku tega roka, prepozen.

September 24, 2008

Sodba nº Pdp 72/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 24, 2008

Ker je tožnik odpravnino za delovno dobo od sklenitve delovnega razmerja do prvega stečajnega postopka (ki se je zaključil s prisilno poravnavo) že prejel, ni upravičen do odpravnine višje od odpravnine na podlagi delovne dobe od nadaljevanja delovnega razmerja po potrjeni prisilni poravnavi dalje. 

Sodba nº Pdp 1561/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 24, 2008

Četudi tožena stranka ni sklenila pravnega posla glede prevzema dejavnosti oziroma prehoda delavcev (ampak je prišlo do prenosa dejavnosti vzdrževanja na podlagi odločitve organa lokalne oblasti), je potrebno šteti, da so izpolnjeni pogoji za spremembo delodajalca po določbi 73. člena ZDR. Tožnik je iz navedenega razloga delo utemeljeno nadaljeval pri novem delodajalcu, ki je od tožene stranke dejavnost vzdrževanja prevzel, in je njegov tožbeni zahtevek za vrnitev na delo k toženi stranki neu...

Sklep nº Pdp 1247/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 24, 2008

Ker stranski intervenient v pravdi deluje poleg glavne stranke, odločitev sodišča prve stopnje, da je dolžan tožniku povrniti pravdne stroške, ni pravilna, saj ga na plačilo le-teh ni mogoče obsoditi. 

Sodba nº Psp 33/2008 of Oddelek za prekrške, September 24, 2008

Tuji nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanje je M.O., ki je umrl kot pripadnik Armade BIH, očitno štel za zavarovanca in mu je obdobje, prebito v vojski, upošteval v pokojninsko dobo. Skladno s 1. odstavkom 254. člena ZPIZ/92 pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko pri zavodu uveljavi oseba, ki je bila pri njem nazadnje zavarovana. Ker je bil pokojni M.O. nazadnje zavarovan v BIH, niso izpolnjeni zakonski pogoji za vodenje postopka pri Zavodu za pokojninsko in inv...

Sodba nº in sklep Pdp 927/2007 of Oddelek za prekrške, September 24, 2008

Tožnica za čas, ko je bila v času dežurstva in straže prisotna na delovnem mestu in na razpolago delodajalcu, ni upravičena do izplačila dodatka za delo v deljenem delovnem času niti do dodatka za izmensko delo, saj je plačilo za ta čas posebej urejeno v pravilniku tožene stranke in znaša 60 % osnove brez dodatkov.

Sodba nº Pdp 1508/2007 of Oddelek za prekrške, September 24, 2008

Četudi v ZDR to ni izrecno določeno, je potrebno šteti, da se delavec minimumu pravic, ki mu jih zagotavlja zakon oziroma kolektivna pogodba, ne more odpovedati. To pomeni, da je tožnik upravičen do plače v višini, kot mu jo zagotavlja kolektivna pogodba.

Sodba nº Pdp 179/2008 of Oddelek za prekrške, September 24, 2008

Ker tožniki kot sindikalni zaupniki uživajo posebno pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ni mogoče uporabiti instituta sodne razveze pogodbe o zaposlitvi, saj bi bilo s tem varstvo pred odpovedjo izničeno.

Sodba nº Pdp 1508/2007 of Oddelek za prekrške, September 24, 2008

Četudi v ZDR to ni izrecno določeno, je potrebno šteti, da se delavec minimumu pravic, ki mu jih zagotavlja zakon oziroma kolektivna pogodba, ne more odpovedati. To pomeni, da je tožnik upravičen do plače v višini, kot mu jo zagotavlja kolektivna pogodba.

September 23, 2008

Sklep nº Pdp 1381/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 23, 2008

Izročitve listin, s katerimi bi zavarovanec v upravnem postopku dokazoval obstoj pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ni mogoče zahtevati pred delovnim sodiščem in je takšno tožbo potrebno zavreči. 

Sodba nº in sklep Pdp 20/2008 of Oddelek za prekrške, September 23, 2008

Pogodbena kazen zaradi nezakonitega ravnanja delodajalca je bila predvidena s kolektivno pogodbo, ki je veljala v času, ko je tožnica prejela odpoved pogodbe o zaposlitvi, katere nezakonitost je bila ugotovljena s pravnomočno sodbo. Zato je upravičena do pogodbene kazni.

Sodba nº in sklep Pdp 1318/2007 of Oddelek za prekrške, September 23, 2008

Ker je bila tožnica utemeljeno razrešena zaradi nezakonitega ravnanja v zvezi z neupoštevanjem pravil in postopkov pri javnih naročilih in razpisih delovnih mest, kar je povzročilo, da ni več izpolnjevala pogojev za opravljanje dela oziroma funkcije ravnatelja, ji je tožena stranka zakonito redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.

September 18, 2008

Sodba nº Pdp 64/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 18, 2008

Pri odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, ki jo je delavec sprejel, sodišče presoja le utemeljenost odpovednega razloga ne pa zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, delavcu pa lahko prisodi odškodnino. Ker je tožnica s tožbo zahtevala, da se ji omogoči delo na delovnem mestu po odpovedani pogodbi o zaposlitvi, njen tožbeni zahtevek v nobenem primeru ne more biti utemeljen. 

Sodba nº in sklep Pdp 440/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 18, 2008

Ker tožena stranka tožniku ni omogočila zagovora, je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela nezakonita. Pri tem ni bistveno, da je bila z naknadno spremembo zakona ukinjena obveznost omogočiti zagovor, saj je potrebno uporabiti materialno pravo, ki je veljal v času podaje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 

Sodba nº Pdp 63/2008 of Oddelek za prekrške, September 18, 2008

Ker je bila tožena stranka dolžna tožnika – invalida II. kategorije zadržati na delu, ga je na podlagi ugotovitve, da zanj nima ustreznega dela, pravilno razporedila na čakanje ter mu izplačevala nadomestilo plače v višini, ugotovljeni s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Tožbeni zahtevek za plačilo razlike do višine plače, ki bi jo tožnik prejemal, če bi delal, ni utemeljen.

Sodba nº Pdp 1011/2007 of Oddelek za prekrške, September 18, 2008

Na podlagi dejstva, da je drugotožena stranka družbenik prvotožene stranke (delodajalca tožnice, zoper katerega uveljavlja terjatve iz delovnega razmerja), ni mogoče šteti, da je podana njena pasivna legitimacija v individualnem delovnem sporu. Prvotožena stranka, organizirana v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, družbeniki pa za njene obveznosti (razen pri spregledu pravne osebe) ne odgovarjajo.

Sklep nº Pdp 403/2008 of Oddelek za prekrške, September 18, 2008

Tožnica, ki je bila zaposlena na področju vzgoje in izobraževanja, se je lahko sama odločila, ali bo zoper redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov vložila pritožbo pri toženi stranki ali bo uveljavljala neposredno sodno varstvo. Ne glede na to, da je najprej vložila pritožbo, je tožba, ki jo je sodišče prejelo znotraj tridesetdnevnega roka za sodno varstvo in ki je bila vložena, preden je tožena stranka odločila o pritožbi, dopustna.

September 17, 2008

Sodba nº Pdp 1054/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 2008

Ker tožena stranka v sodnem postopku ni dokazala, da je upad števila dijakov na šoli in v dijaškem domu predvidela že v času sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas s tožnico, je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena nezakonito in se šteje za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Sodba nº in sklep Pdp 1219/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 2008

Premestitev tožnika na delo v kraj, ki je 59 km oddaljen od kraja dotedanjega opravljanja dela, do katerega traja vožnja z javnim prevozom več kot eno uro, ni zakonita, saj bi morala biti za zakonito premestitev kumulativno izpolnjena oba pogoja iz 2. odst. 149. čl. ZJU (oddaljenost med krajema manj kot 70 km ter trajanje vožnje z javnim prevozom manj kot eno uro). 

Sodba nº Pdp 1480/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 17, 2008

Ker je tožena stranka spremenila le splošni akt, s katerim je urejala plače zaposlenih (in jih znižala za 10 %), ni mogoče govoriti o utemeljenem poslovnem razlogu (saj potrebe po delu tožnice niso prenehale) in je odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi nezakonita. 

Sodba nº Psp 908/2007 of Oddelek za prekrške, September 17, 2008

Ob dejanski ugotovitvi izvedenca, da je poškodba pri delu zgolj sprožilni moment za nastalo bolezensko stanje, ni mogoča pravna kvalifikacija poškodbe pri delu kot vzroka začasne nezmožnosti za delo. Poškodba pri delu je zgolj povod za nastalo bolezensko stanje, zato je tožbeni zahtevek, da je vzrok začasne nezmožnosti za delo poškodba pri delu in ne bolezen, neutemeljen.

Sodba nº Pdp 990/2007 of Oddelek za prekrške, September 17, 2008

Ker se je tožena stranka z nastankom poslovnega razloga lahko seznanila šele tedaj, ko je prejela pravnomočno sodbo, na podlagi katere je tožnik pridobil pravico do reintegracije v delovno razmerje (in ne že tekom sodnega postopka, ko je njegovo delovno mesto ukinila), je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, podana v roku trideset dni od prejema pravnomočne sodbe, zakonita.

Sodba nº in sklep Pdp 1329/2007 of Oddelek za prekrške, September 17, 2008

Delo na polavtomatski napravi za vtiskovanje plastičnih kosov v kovinsko cev sicer samo po sebi ne predstavlja povečane nevarnosti za ljudi in okolje, gre pa za takšno povečano nevarnost v konkretnem primeru, saj se je tožnica za delo na stroju šele usposabljala. Ker sta iz tega razloga delo naenkrat opravljala dva delavca, kar je povzročilo aktiviranje stroja ob nepravem času in tožnico poškodovalo, za nastalo škodo tožena stranka objektivno odgovarja.

September 12, 2008

Sklep nº Pdp 1036/2008 of Oddelek za prekrške, September 12, 2008

Za tožečo stranko, zaposleno v javnem zavodu, ki izvaja kulturno dejavnost, se po določbi 45. čl. ZUJIK glede odločanja o delovnih razmerjih in z njimi povezanih pravicah in obveznostih uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe za javne uslužbence, v kolikor ZUJIK ne določa drugače. Zaradi tega bi morala zoper zavrnjeno zahtevo za transformacijo delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas vložiti pritožbo na pristojni organ delodajalca (svet zavoda). Ker te...

Sodba nº in sklep Pdp 139/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2008

Tožnikovo delo je bilo ovrednoteno z določenim številom točk v pogodbi o zaposlitvi in sklepih o razporeditvi, Ker tako določeni plači ni nikoli ni ugovarjal oziroma ker pogodbe o zaposlitvi in sklepov o razporeditvi ni izpodbijal, je njegov tožbeni zahtevek za plačilo višje plače neutemeljen. V tem primeru namreč ne gre za čisto denarno terjatev, za katero bi bilo dopustno neposredno sodno varstvo pred sodiščem. 

September 10, 2008

Sklep nº Pdp 1031/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 10, 2008

Ravnanje tožene stranke, ki je tožniku pisno obdolžitev pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi poslala priporočeno po pošti, je bilo zakonito - ne glede na to, da ni preverila, ali je bila pošiljka pravilno vročena, saj to ni bila njena obveznosti. 

Sodba nº Pdp 44/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 10, 2008

Ker ni mogoče pogojno skleniti delovnega razmerja, nima pravnega učinka določilo v pogodbi o zaposlitvi, da se s tožnikom v primeru doseganja dobrih rezultatov dela sklene nova pogodba o zaposlitvi. Na tej podlagi ni mogoče šteti, da je po izteku časa, na katerega se je nanašala prva pogodba o zaposlitvi za določen čas, še vedno zaposlen pri toženi stranki.

Sklep nº Pdp 949/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 10, 2008

Domnevne napake sodišča v zvezi z vročanjem tožbe v odgovor ne predstavljajo utemeljenega razloga za podajo predloga vrnitev v prejšnje stanje, ampak so lahko pritožbeni razlog zoper zamudno sodbo, saj je predpostavka za odločanje o utemeljenosti predloga za vrnitev v prejšnje stanje opravičljiva zamuda pravdnega dejanja, ki se je pripetila stranki. 

Sodba nº Pdp 1048/2007 of Oddelek za prekrške, September 10, 2008

Ker je prišlo na strani tožene stranke do prenosa dejavnosti, ki jo je tožnica opravljala, bi morala preiti k drugem delodajalcu na podlagi samega zakona. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki jo je prejela (namesto da bi ji tožena stranka omogočila prehod k drugemu delodajalcu), je nezakonita, saj zaradi prenosa dejavnosti potrebe po njenem delu niso prenehale.

Sodba nº Pdp 214/2008 of Oddelek za prekrške, September 10, 2008

Ker je toženi stranki (delodajalcu) škoda nastala v prometni nesreči, ki jo je povzročil tožnik kot poklicni voznik, pri tem pa je ravnal hudo malomarno (saj je vozil z neprilagojeno hitrostjo), je njen tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine po temelju podan.

Sklep nº Pdp 1024/2008 of Oddelek za prekrške, September 10, 2008

Ker je nasprotno tožbo mogoče vložiti le pri tistem sodišču, ki vodi postopek po tožbi, je predlog tožene stranke, naj se nasprotna tožba odstopi v reševanje drugemu krajevno pristojnemu sodišču, neutemeljen, saj stranka po vložitvi nasprotne tožbe ne more več izbirati krajevne pristojnosti.

September 04, 2008

Sklep nº Pdp 1354/2007 of Oddelek za prekrške, September 04, 2008

Za tožečo stranko, zaposleno v javnem zavodu, ki izvaja kulturno dejavnost, se po določbi 45. čl. ZUJIK glede odločanja o delovnih razmerjih in z njimi povezanimi pravicami in obveznostmi uporabljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe za javne uslužbence, v kolikor ZUJIK ne določa drugače. Zaradi tega bi morala tudi zoper zavrnjeno zahtevo za transformacijo delovnega razmerja vložiti pritožbo na pristojni organ delodajalca (svet zavoda). Ker tega ni storila, ampak je...

Sklep nº Pdp 855/2007 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 04, 2008

Vsaka kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja ne more predstavljati podlage za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, kar predvsem velja za kršitve manjšega pomena, na podlagi katerih je napoved za sodelovanje pogodbenih strank v prihodnosti ugodna. Opisane okoliščine in interese glede možnosti za nadaljevanje z delovnim razmerjem, katerih obstoj je eden izmed pogojev za zakonito izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, je mogoče pretehtati le tako, da se zasliši obe pogodb...

Sklep nº Pdp 36/2008 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 04, 2008

Zakon ne določa posebnega formalnega postopka pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, kar pomeni, da morebitne nepravilnosti delodajalca s tem v zvezi ne predstavljajo bistvenih kršitev pravil postopka, ampak napačno uporabo materialnega prava.

Sodba nº in sklep Pdp 1088/2008 of Oddelek za prekrške, September 04, 2008

Tožbeni zahtevek za plačilo dnevnic delno ni utemeljen za obdobje, za katero je tožena stranka z blagajniškimi izpiski dokazala, da je tožniku zahtevane zneske že plačala.

Sodba nº in sklep Pdp 270/2008 of Oddelek za prekrške, September 04, 2008

Čeprav je tožena stranka v svojih aktih določila le povračilo stroškov v zvezi z namestitvijo službenega psa na domu, je tožnik upravičen tudi do povračila stroškov, ki so mu nastali, ker je moral službenega psa vsakodnevno voziti na delo z lastnim avtomobilom (v obliki kilometrine).

Sodba nº in sklep Pdp 1238/2007 of Oddelek za prekrške, September 04, 2008

Tožniku pripadajo poleg denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo tudi zakonske zamudne obresti od nastanka zamude do plačila v višini (nezmanjšane) predpisane obrestne mere, saj je bila uporaba valorizacijskega faktorja (oziroma temeljne obrestne mere kot dela obrestne mere zakonskih zamudnih obresti) z uveljavitvijo ZPOMZO-1 ukinjena.

Sodba nº Pdp 783/2008 of Oddelek za prekrške, September 04, 2008

Tožena stranka je tožniku zakonito izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi, saj je kršil pogodbene oziroma druge obveznosti iz delovnega razmerja: v času zaposlitve je konkurenčno deloval (za druge delodajalce opravljal je prevode tehnične narave, ki sodijo v dejavnost tožene stranke, in tako zlorabil svoj položaj).

Sodba nº in sklep Pdp 970/2008 of Oddelek za prekrške, September 04, 2008

Tožnik je zaradi poškodbe pri delu upravičen tudi do povrnitve bodoče škode v obliki denarne rente, ki predstavlja prikrajšanje med njegovimi dejanskimi prejemki (invalidsko pokojnino) in plačo, ki bi jo prejemal, če se ne bi poškodoval in bi lahko še naprej opravljal delo pri toženi stranki.

September 03, 2008

Sodba nº Psp 869/2007 of Oddelek za prekrške, September 03, 2008

Mnenja invalidskih komisij niso mnenja izvedenca, ki ga postavi sodišče,vendar niso brez dokazne vrednosti. Predstavljajo listine, ki so jih izvedenski organi izdali pri izvrševanju javnega pooblastila, ki jim je poverjeno z zakonom, torej javne listine. Za dejstva ugotovljena z javno listino se šteje, da so resnična, če ni dokazano nasprotno.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners