Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 2009

August 27, 2009

Sklep nº in sodba Pdp 322/2009 of Oddelek za prekrške, August 27, 2009

Tožba z zahtevkom za ugotovitev, da je tožena stranka kršila prepoved diskriminacije, ni dopustna, ker ni mogoče zahtevati ugotovitve dejstev. Tožnica je imela pravico takoj, ko je do diskriminacije prišlo, vložiti dajatveno tožbo z odškodninskim zahtevkom.

Sodba nº Pdp 379/2009 of Oddelek za prekrške, August 27, 2009

Glede na to, da tožnik ni podal odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ampak predlog za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, nato pa sporazuma o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi, ki ga je pripravila tožena stranka, ni podpisal, tožena stranka ni ravnala zakonito, ko mu je zaključila delovno knjižico in ga odjavila iz obveznega zavarovanja.

Sklep nº Pdp 700/2009 of Oddelek za prekrške, August 27, 2009

Domnevno nepravilno vročena tožba v odgovor ne predstavlja utemeljenega razloga za vrnitev v prejšnje stanje, saj (če tožba ni bila pravilno vročena v odgovor) tožena stranka ni mogla zamuditi nobenega pravnega dejanja, Nepravilno vročeno tožbo v odgovor se lahko uveljavlja kot pritožbeni razlog zoper zamudno sodbo.

Sklep nº Pdp 179/2009 of Oddelek za prekrške, August 27, 2009

Delodajalec je skladno z določbami ZPIZ-1 dolžan ponuditi delavcu-invalidu ustrezno zaposlitev, to je zaposlitev na delovnem mestu, ki ustreza morebitnim omejitvam, določenim v odločbi zavoda. V kolikor mu ponudi neustrezno zaposlitev, pa delavec-invalid ponudbo sprejme, pa je dolžan izplačati sorazmerni del odpravnine.

Sodba nº Pdp 8/2009 of Oddelek za prekrške, August 27, 2009

Predpogoj za uresničitev pravice do zagovora v disciplinskem postopku je, da je delavec seznanjen s pisno obdolžitvijo, iz katere mora jasno izhajati opis očitanega ravnanja ter časovna opredeljenost očitanega ravnanja, ki je bistvena zaradi preizkusa zastaranja uvedbe oziroma vodenja disciplinskega postopka. Ker so bile v tožnikovem primeru očitane kršitve časovno neopredeljene in ker ni bilo navedeno, katere pogodbene oziroma druge obveznosti iz delovnega razmerja naj bi prekršil, mu tožena...

Sodba nº Pdp 340/2009 of Oddelek za prekrške, August 27, 2009

Kljub temu, da tožnik ni ravnal skladno z navodili delodajalca, ampak je delavcem odredil gradbena dela brez ustrezno izstavljenega pisnega naročila investitorja in brez delovnega naloga ter ni vodil gradbenega dnevnika, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni zakonita. Ker tožnikovo ravnanje ni odstopalo od običajnega ravnanja ostalih delavcev in ker je tožena stranka takšno ravnanje določeno obdobje tolerirala, nato pa le tožniku podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ni mogoče šteti,...

Sodba nº in sklep Pdp 6/2009 of Oddelek za prekrške, August 27, 2009

Ker je bila tožniku odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena, je začel rok za vložitev tožbe za ugotovitev nezakonitosti odpovedi teči prvi dan po vročitvi in ne kasneje, ko je prejel odločbo Zavoda RS za zaposlovanje, na podlagi katere je domnevno izvedel za nezakonitost odpovedi.

Sodba nº Pdp 98/2009 of Oddelek za prekrške, August 27, 2009

Očitano ravnanje (opustitev izstavitve računa gostu za dve postreženi kavi) ne predstavlja hude kršitve pogodbenih oziroma drugih obveznosti iz delovnega razmerja, ki bi onemogočala nadaljevanja delovnega razmerja do izteka odpovednega roka, tako da niso podani pogoji za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

August 14, 2009

Sodba nº Pdp 206/2009 of Oddelek za prekrške, August 14, 2009

Tožnici je tožena stranka ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ponudila novo pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu. Ker ponudbe ni sprejela, je vprašanje ustreznosti nove zaposlitve nebistveno, saj je delavec upravičen brez posledic odkloniti tako ustrezno kot neustrezno zaposlitev pri drugem delodajalcu. Gre za drugačno ureditev kot če delavec odkloni ustrezno zaposlitev pri istem delodajalcu. Z odklonitvijo zaposlitve pri drugem delodajalcu tudi ne izgubi pravi...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners