Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 2010

October 28, 2010

Sodba nº Pdp 542/2010 of Oddelek za prekrške, October 28, 2010

Predpostavke odškodninske odgovornosti tožnika za škodo, ki jo v pobot uveljavlja toženec, niso podane, saj tožnikovo ravnanje, ki je v tem, da je sprožil izvršilni postopek, ker mu toženec ni prostovoljno izpolnil obveznosti naloženih s pravnomočno sodbo, ni protipravno.

Sodba nº Pdp 308/2010 of Oddelek za prekrške, October 28, 2010

Tožnica pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu prevzemniku ni odpovedala zaradi objektivnega poslabšanja delovnih pogojev, ampak je podala izredno odpoved zaradi kršitve pogodbe o zaposlitvi – nepravočasnega izplačila plač. Ker v tem primeru ZDR ne predvideva solidarne odgovornosti delodajalca prevzemnika in delodajalca prenosnika za obveznosti nasproti delavcu, ni podana pasivna legitimacija drugotožene stranke – delodajalca prenosnika.

Sodba nº in sklep Pdp 712/2010 of Oddelek za prekrške, October 28, 2010

Ustna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni zakonita, četudi je podana, ker delavec sam preneha z delom.

October 27, 2010

Sodba nº , Psp 402/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 27, 2010

V Republiki Sloveniji je obstajala možnost tako operativne korekcije gležnja kot tudi zatrditve gležnja, kar pomeni, da v Sloveniji niso bile izčrpane možnosti za zdravljenje, s tem pa ni izpolnjen en od pogojev za napotitev zavarovanke na zdravljenje v tujino.

October 21, 2010

Sodba nº Pdp 415/2010 of Oddelek za prekrške, October 21, 2010

Toženec ni prejel navodil, kako poknjižiti blagovne in finančne dobropise, zaradi česar je treba šteti, da za škodo, ki jo je zaradi inventurnih mankov utrpela tožena stranka, ni podana njegova krivdna odgovornost.

Sodba nº Pdp 790/2010 of Oddelek za prekrške, October 21, 2010

Tožena stranka je tožnici zakonito izredno odpovedala pogodbe o zaposlitvi, ker je tožnica na račune, ki se štejejo kot poslovna listina, vpisala številke, čeprav so bili računi s to številko že izdani, denar, ki ji je bil zaupan pri njenem delu obračunskega referenta, pa si je protipravno prilastila. S tem protipravnim ravnanjem, ki ima vse znake kaznivih dejanj poneverbe in ponarejanja poslovnih listin, je kršila obveznosti iz delovnega razmerja.

Sodba nº Pdp 1115/2010 of Oddelek za prekrške, October 21, 2010

Tožena stranka za nesrečo pri delu ni krivdno odgovorna, nesreča je nastala zaradi nepazljivosti tožnika, ki se je udaril ob kovinski podstavek za paleto. Toženi stranki ni mogoče očitati, da ni poskrbela za varno delo, tožniku je zagotovila varne pogoje dela, paleto pa si je postavil na delovno mesto sam, tako kot mu je ustrezalo.

Sklep nº Pdp 1119/2010 of Oddelek za prekrške, October 21, 2010

Sodišče lahko odmeri nagrado in stroške izvedenca le na podlagi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, tudi v primeru, če izvedenec, ki opravi izvedensko delo, ni sodni izvedenec.

Sodba nº Pdp 665/2010 of Oddelek za prekrške, October 21, 2010

Poskusno delo je poseben pogoj, ki ga mora delavec uspešno opraviti, če hoče nadaljevati delovno razmerje. Iz tega razloga je neuspešno opravljeno poskusno delo razlog za izredno odpoved delodajalca, predpostavlja se, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka.

Sodba nº Pdp 759/2010 of Oddelek za prekrške, October 21, 2010

Odpravnina ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zapade v plačilo z dnem prenehanja delovnega razmerja, od tedaj dalje tečejo zakonske zamudne obresti.

Sodba nº in sklep Pdp 767/2010 of Oddelek za prekrške, October 21, 2010

Ker tožnik v roku, določenem s pogodbo o zaposlitvi, ni pridobil ustreznega vojaškega znanja, mu je tožena stranka upravičeno izdala sklep o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

October 20, 2010

Sodba nº , Psp 414/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2010

Ker je bila tožnica vključena v zavarovanje, ni imela pravice do družinske pokojnine in tudi ni bila souživalka družinske pokojnine skupaj z otrokom. Ker tožnica pravice do družinske pokojnine ni pridobila, s tem ni izpolnjen pogoj, da bi to pravico lahko ohranila po prejšnjih predpisih.

Sodba nº , Psp 396/2010. of Delovno-socialni oddelek, October 20, 2010

Ker ni prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja po letu 2000 oziroma se je to stanje celo izboljšalo, razen tega zdravljenje tudi še ni končano, ni izkazan dejanski stan po 1. odstavku 60. člena ZPIZ-1, kar pomeni, da pri tožnici invalidnost v času do izdaje dokončne odločbe toženca, ki je bila predmet presoje pred sodiščem prve stopnje, še ni bila podana.

October 14, 2010

Sodba nº Pdp 489/2010 of Oddelek za prekrške, October 14, 2010

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni zakonita, ker tožena stranka ni dokazala, da je imela tožnica v času vročanja pooblaščenca, niti ni dokazala, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi tožnici preko pooblaščenke dejansko vročena.

Sodba nº Pdp 674/2010 of Oddelek za prekrške, October 14, 2010

Tožbeni zahtevek za plačilo višje plače ni utemeljen, ker je tožnica v spornem obdobju že prejemala višjo plačo, kot je bila dogovorjena s pogodbo o zaposlitvi. Dodatkov za rednost in preostalo delovno dobo iz pravilnika tožene stranke o delovnih razmerjih, ki ne velja več, niti ZDR niti panožna kolektivna pogodba ne poznata, dodatka nista bila dogovorjena s tožničinimi pogodbami o zaposlitvi, tako da ju tožena stranka ni bila dolžna izplačevati.

Sodba nº Pdp 681/2010 of Oddelek za prekrške, October 14, 2010

Tožnik s tem, ko mu je bila redno odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ni bil diskriminiran, saj je bil edini delavec, ki mu je tožena stranka, glede na zmanjšan obseg naročil, lahko pogodbo odpovedala iz poslovnega razloga. Preostala dva delavca na istem delovnem mestu sta imela status invalida in sta uživala posebno varstvo pred odpovedjo.

October 13, 2010

Sodba nº , Psp 393/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 13, 2010

V socialnem sporu se presoja pravilnost in zakonitost dokončnega upravnega akta, kar pomeni, da je za presojo odločilno dejansko stanje, kakršno je obstajalo v času do izdaje omenjene dokončne odločbe. Novote, ki so nastale po izdaji dokončne odločbe, so lahko le predmet novega postopka pri tožencu in v tem primeru sodišču prve stopnje nima nobene pravne podlage, da bi priznavalo dodatne pravice.

Sodba nº Pdp 1079/2010 of Oddelek za prekrške, October 13, 2010

Tožena stranka je pričela opravljati enako dejavnost, kot jo je opravljal samostojni podjetnik, to je servis in prodaja vozil, prevzela je njegove stranke in večino zaposlenih. Tudi tožnik je nadaljeval z istim delom, kot da je opravljal pri samostojnem podjetniku, tako da je treba šteti, da je prišlo do prenosa dejavnosti oziroma za spremembo delodajalca tožnika po 73. členu ZDR.

Sklep nº Pdp 771/2010 of Oddelek za prekrške, October 13, 2010

Zaradi neaktivnosti tožene stranke, ki na pravilno vročeno tožbo ni odgovorila, je treba dejansko podlago, kot jo je navedel tožnik v tožbi, šteti za resnično, poleg tega je treba še ugotoviti, da dejstva, na katera tožeča stranka opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložila sama tožeča stranka, ali z dejstvi, ki so splošno znana. Sodišče s tem v zvezi ne izvaja dokaznega postopka, ampak samo oceni skladnost dokazov s trditvami in ne ocenjuje predloženih dokazov. Če...

Sodba nº Pdp 181/2010 of Oddelek za prekrške, October 13, 2010

Tožena stranka tožniku ni pravilno obračunavala plače, ker je vsak mesec izplačevala enak znesek v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi, ne glede na število delovnih ur. Pravilen obračun plač je narejen na podlagi urne postavke, ki se izračuna iz zneska osnovne plače ob upoštevanju povprečnega števila ur na mesec (174 ur). V primeru, v katerem je tožnik v posameznem mesecu opravil več ur kot 174 ur, je upravičen do plačila razlike do pravilno obračunanega zneska plače.

Sodba nº , Psp 420/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 13, 2010

Tožnica je bila prostovoljno vključena v obvezno zavarovanje v času nastanka invalidnosti III. kategorije, tako da niso izpolnjeni pogoji za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja. Pravice iz invalidskega zavarovanja bi pridobila le v primeru nastanka I. in II. kategorije invalidnosti.

October 07, 2010

Sodba nº , Psp 361/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 07, 2010

V spornem obdobju je bil tožnik pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti. Četudi je bil istočasno vpisan v poslovni register kot samostojni podjetnik posameznik, toženec ni smel o sprememba lastnosti zavarovanca obveznega zavarovanja odločiti v postopku, vodenem po uradni dolžnosti za nazaj. Takšna odločitev ni dovoljena, ker predstavlja nedopusten poseg v predhodno pravnomočno ugotovljen status.

Sodba nº Pdp 616/2010 of Oddelek za prekrške, October 07, 2010

Tudi odpravnina ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, ki je izplačana po kolektivni pogodbi in presega višino desetih povprečnih mesečnih plač v RS, se šteje za odpravnino, izplačano zaradi prenehanja delovnega razmerja po predpisih o delovnih razmerjih. Iz tega razloga se od odpravnine (oziroma od presežka odpravnine nad višino desetih povprečnih mesečnih plač v RS) ne obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost.

Sodba nº , Psp 386/2010 of Delovno-socialni oddelek, October 07, 2010

Tožnica je bila na podlagi odločb imenovanega zdravnika v spornem obdobju začasno nezmožna za delo za polni delovni čas. To je podlaga za priznanje nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela. Delodajalcu gre pravica do refundacije nadomestila, izplačanega delavki za sporno obdobje in sicer za poln delovni čas, ne pa le za šest ur dnevno.

Sklep nº Pdp 1088/2010 of Oddelek za prekrške, October 07, 2010

Sprememba vpisa pooblaščencev tožeče stranke v sodni register na pooblastilno razmerje nima vpliva, pooblastilo zaradi tega tudi ne preneha. Ker v konkretnem primeru pooblastilo ni bilo odpovedano ali preklicano, je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko je vabilo na narok za glavno obravnavo vročilo pooblaščencu in nato, ob odsotnosti tako pooblaščenca kot tožnice, izdalo sklep o ustavitvi postopka.

October 06, 2010

Sodba nº Pdp 271/2010 of Oddelek za prekrške, October 06, 2010

Dejavnost družbe B. d.o.o. je prevzela tožena stranka: proizvodnja družbe B. d.o.o. se ob izbrisu iz sodnega registra ni prekinila, ampak se je nadaljevala v istih prostorih, z uporabo istih delovnih sredstev in tehnologije, v okviru tožene stranke. Tožena stranka je proizvodnjo nadaljevala z 22 delavci družbe B. d.o.o., tako da je treba tudi za tožeče stranke, ki jim je delovno razmerje pri B. d.o.o. prenehalo na podlagi odpovedi zaradi likvidacije družbe, šteti, da so avtomatično prešli k t...

Sklep nº Pdp 1144/2010 of Oddelek za prekrške, October 06, 2010

Delodajalec ne more s samostojno tožbo izpodbijati odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda delavec, tudi če gre za izredno odpoved delavca, jo mora delodajalec kot odpoved pogodbe o zaposlitvi upoštevati. Zakonitost oziroma utemeljenost izredne odpovedi se namreč lahko ugotavlja le posredno: ali pri presoji utemeljenosti zahtevka delavca za odpravnino in odškodnino ali pri presoji zahtevka delodajalca za plačilo odškodnine za škodo, ki mu je nastala zaradi izredne odpovedi in takojšnjega pr...

Sodba nº Pdp 1004/2010 of Oddelek za prekrške, October 06, 2010

Ker iz dejstev, ki so bila navedena v tožbi (da tožena stranka tožniku za delo na dan praznikov in ob nedeljah ter za nočno delo ni obračunavala dodatka k plači, čeprav je tožnik takšno delo opravljal) izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka, je sodišče prve stopnje utemeljeno izdalo zamudno sodbo.

October 04, 2010

Sklep nº Pdp 1111/2010 of Oddelek za prekrške, October 04, 2010

Sodišče je pri odločanju o predlagani začasni odredbi vezano na trditve tožnika v tožbi in predlogu za izdajo začasne odredbe in v okviru teh trditev mora presoditi, ali so izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe. Upoštevaje, da je tožnik v tožbi obširno navajal, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, ker tožena stranka tožniku ni omogočila zagovora v razumnem roku, ker je med vročitvijo vabila na zagovor in dnevom, ko bi naj potekal zagovor, potekel le en delovni dan, je treba št...

October 01, 2010

Sodba nº Pdp 903/2010 of Oddelek za prekrške, October 01, 2010

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po 8. al. 1. odst. 111. čl. ZDR ni utemeljena, čeprav se je tožnik v času bolniškega staleža udeležil usposabljanja. S tem ni opravljal pridobitne dejavnosti niti ni ravnal v nasprotju z izrecnimi navodili lečeče zdravnice, ki mu je priporočila, da se posveti gibanju, se rekreira in sprošča. Zaradi udeležbe na usposabljanju se njegovo zdravstveno stanje ni poslabšalo.

Sodba nº Pdp 749/2010 of Oddelek za prekrške, October 01, 2010

Tožnica v postopku pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ni predložila potrdila zdravnika, iz katerega bi izhajalo, da ji zdravstvene težave onemogočajo udeležbo na zagovoru. Zgolj dejstvo, da je bila v tem času odsotna z dela zaradi bolezni, ne pomeni opravičljive odsotnosti z zagovora niti razloga za preložitev zagovora. Iz tega razloga dejstvo, da zagovor ni bil opravljen, ne predstavlja okoliščine, ki bi povzročila nezakonitost odpovedi.

Sodba nº Pdp 980/2010 of Oddelek za prekrške, October 01, 2010

Za škodo, ki jo je tožnik kot dežurni varnostnik utrpel pri opravljanju nočnega obhoda, ko mu je spodrsnilo na veji, je tožena stranka krivdno odgovorna. Njena odgovornost je v tem, da ni poskrbela, da bi se trava na poti pokosila, tako da bi tožnik lahko hodil po shojeni poti.

Sodba nº in sklep Pdp 827/2010 of Oddelek za prekrške, October 01, 2010

Določena nesoglasja med strankama – dejstvo, da je tožnica toženo stranko prijavila na inšpektorat za delo in zoper njo vložila tožbo zaradi nezagotavljanja dela, ter dejstvo, da je tožena stranka tožnici ponudila drugo delo in ji odredila izrabo dopusta – niso takšne narave, da bi predstavljala okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi omogoči zagovor.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners