Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on February 2010

February 25, 2010

Sodba nº Psp 556/2009 of Oddelek za prekrške, February 25, 2010

Ker je s pravnomočno odločbo toženec odločil, da tožnica ni upravičena do denarne socialne pomoči, saj ji je bila naknadno za isto obdobje priznana in izplačana tudi pokojnina, je zaradi odpada pravne podlage tožnica dolžna preveč izplačane zneske denarne socialne pomoči vrniti tožencu.

Sodba nº Psp 667/2009 of Oddelek za prekrške, February 25, 2010

Ker je bila tožnici, ki se je upokojila v letu 1996, pokojnina odmerjena v najvišjem možnem odstotku (85 %), kljub temu, da ji je bila kasneje (v letu 2006) na podlagi določb Zakona o popravi krivic priznana še dodatna pokojninska doba, ni pravne podlage, da bi se ji pokojnina odmerila v višjem odstotku. Le v primeru, ko so zavarovanci pridobili pravico do pokojnine, ki jim je bila odmerjena v odstotku, nižjem od 85 %, iz razloga, ker niso imeli dovolj pokojninske dobe, se jim naknadno prizna...

Sodba nº Psp 664/2009 of Oddelek za prekrške, February 25, 2010

S pravnomočno odločbo, s katero je bilo odločeno, da tožnica ni več upravičena do denarne socialne pomoči, je odpadel pravni temelj, na podlagi katerega je bila tožnici v spornem obdobju izplačana denarna socialna pomoč, zato je nastala njena obveznost vrnitve preveč izplačanih zneskov. O tem je toženec pravilno odločil z dopolnilno odločbo, ki se izda v primerih, ko pristojni organ ni z odločbo odločil o vseh vprašanjih, ki so bila predmet postopka.

Sodba nº Psp 527/2009 of Oddelek za prekrške, February 25, 2010

Pogoj za uveljavitev pokojnine, tudi invalidske, je prenehanje zavarovanja.

February 18, 2010

Sodba nº Psp 672/2009 of Oddelek za prekrške, February 18, 2010

Ker tožnica ni dala nikakršne izjave ali soglasja k prenehanju delovnega razmerja in ji je le-to prenehalo zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in torej ne po njeni volji, ima kljub temu, da se je odpovedala posebnemu varstvu delovnega invalida pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pravico do povečanja delne invalidske pokojnine.

Sodba nº Psp 64/2010 of Oddelek za prekrške, February 18, 2010

Kljub temu, da sodišče prve stopnje ni zaslišalo predsednice zdravstvene komisije, po tem ko je tožnica podala pripombe k njenemu pisnemu mnenju, v katerih sicer njenega zaslišanja ni izrecno zahtevala, to ni vplivalo na pravilnost in zakonitost sodbe, ker njeno zaslišanje ne bi prispevalo k popolnejši ugotovitvi dejanskega stanja, oziroma ne bi bilo podlaga za drugačno ugotovitev dejanskih okoliščin glede zmožnosti za delo.

Sodba nº Psp 25/2010 of Oddelek za prekrške, February 18, 2010

Ker tožnik ni navedel in tudi ni predložil nobenih dokazov, da je delo preko polnega časa v spornem obdobju od 1966 do 1989 opravljal kot poseben delovni pogoj, da je šlo za izjemno, nujno, nepredvideno in kratkotrajno delo, mu plače za delo preko polnega delovnega čas ni mogoče všteti v pokojninsko osnovo.

Sklep nº Psp 616/2009 of Oddelek za prekrške, February 18, 2010

Če tožnik tožbo umakne takoj po delni izpolnitvi zahtevka, lahko zahteva od toženca povrnitev pravdnih stroškov, in sicer v obsegu, ki bi jih bil upravičen dobiti po 2. odstavku 154. člena ZPP. Če toženec med postopkom izpolni zahtevek, se šteje, da je spor v celoti izgubil, zato ima tožnik pravico do povrnitve potrebnih pravdnih stroškov, nastalih do trenutka izpolnitve obveznosti (smiselno 1. odstavek 154. člena ZPP).

Sklep nº Psp 44/2010 of Oddelek za prekrške, February 18, 2010

Ker stranka lahko zahteva izločitev le poimensko določenega sodnika, ne pa splošno vseh sodnikov ali kar sodišča kot celote, je zahteva za izločitev celotnega Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki pomeni izločitev vseh sodnikov, očitno nedovoljena in se zavrže. Glede na določbo 6. odstavka 72. člena ZPP, po kateri prepozno, nerazumljivo, nepopolno ali nedovoljeno zahtevo za izločitev zavrže s sklepom predsednik senata, o zahtevi, podani skupaj s pritožbo, odloča senat Višjega delovnega ...

February 04, 2010

Sodba nº 3/2010 of Oddelek za prekrške, February 04, 2010

Mnenja invalidske komisije so javne listine. Za dejstva, ugotovljena z javno listino, se domneva, da so resnična, če ni dokazano nasprotno. Za nasprotni dokaz oziroma predlog za postavitev izvedenca, bi tožnik moral natančno navesti, katero dejstvo je v ugotovitvah invalidskih komisij zmotno ugotovljeno ali ni ugotovljeno in bi bilo z izvedenskim mnenjem drugače ugotovljeno. Ker tega ni storil, glede na skladnost mnenj invalidskih komisij z ostalo medicinsko dokumentacijo, sodišče ni imelo ra...

Sodba nº Psp 24/2010 of Oddelek za prekrške, February 04, 2010

Ker je tožnik s tožbenim zahtevkom začasno nezmožnost za delo uveljavljal do pravnomočnosti odločbe o priznanju pravic iz invalidskega zavarovanja, sodišču prve stopnje ni mogoče očitati, da je odločilo mimo tožbenega zahtevka s tem, ko je presodilo, da je tožnik začasno nezmožen za delo do zaključka glavne obravnavne.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners