Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on August 2010

August 27, 2010

Sodba nº , Psp 342/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 27, 2010

Toženec zavarovancem, zavarovanim na podlagi samostojnega opravljanja dejavnosti (posebej, če je zavarovanec edini nosilec in izvajalec dejavnosti), v invalidskem postopku v njihovi dejavnosti ne more določati delovnih omejitev niti ne more določati, da so dolžni opravljati dejavnost z omejitvami. Lahko ugotavlja le, ali so zaradi ugotovljenih zdravstvenih omejitev še sposobni opravljati svojo registrirano dejavnost oziroma opravljati svojo dejavnost v polnem delovnem času.

August 26, 2010

Sklep nº Psp 193/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 26, 2010

Pri zavarovancih, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi samostojnega opravljanja dejavnosti (15. člen ZPIZ-1), se invalidnost ocenjuje na podlagi njihove sposobnosti za opravljanje dejavnosti in ne na podlagi posameznih delovnih opravil.

Sodba nº Psp 197/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 26, 2010

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko vlogo zavarovanca za novo odmero starostne pokojnine zavrže v skladu s 4. točko 129. člena ZUP, ker naj bi bilo o zadevi že pravnomočno odločeno, le v primeru, če je v pravnomočni odločitvi bilo tudi po vsebini odločeno o pokojninski dobi, ki jo tožnik v predmetni zadevi vtožuje. Iz dokumentacije v spisu je razvidno, da toženka o pokojninski dobi tožnika, dopolnjeni v JLA, pri izdaji odločbe z dne 5.6.2001 ni odločala in tako tudi nima prav...

Sodba nº Psp 316/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 26, 2010

Sodišče je pri odločanju glede začasne nezmožnosti za delo vezano na dokončno oziroma pravnomočno odločitev, izdano v postopku glede ugotavljanja trajne nezmožnosti za delo v okviru postopka za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja. V kolikor je bila tožniku v invalidskem postopku priznana pravica do dela s skrajšanim delovnim časom po štiri ure dnevno na delu z določenimi omejitvami, je treba začasno nezmožnost za delo presojati v skladu s tem, torej je treba presojati, ali je zmožen ...

August 19, 2010

Sklep nº Psp 362/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Ker se je tožnik ob izpodbijanju dokončne odločbe toženca strinjal tako z višino starostne pokojnine kot tudi z datumom priznanja pravice do starostne pokojnine (zahteval je utemeljitev, na podlagi katerega odstavka 430. člena ZPIZ-1 mu je bila pravica priznana), je sodišče prve stopnje pravilno štelo, da ni podan pravni interes tožnika za vložitev tožbe in tožbo utemeljeno zavrglo.

Sodba nº Psp 337/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Pogoji za pričetek izplačevanja delne invalidske pokojnine so izpolnjeni, ko zavarovanec dejansko prične z delom s krajšim delovnim časom na delovnem mestu, ki ustreza njegovi delovni zmožnosti.

Sodba nº Psp 345/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Ker pri tožniku, po tem ko mu je bil bolniški stalež dokončno in pravnomočno zaključen z odločbo imenovanega zdravnika, ni prišlo do nenadnega in nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja in tudi ni bil napoten na obravnavo k imenovanemu zdravniku, je tožbeni zahtevek na ugotovitev začasne nezmožnosti za delo od tedaj dalje neutemeljen. Osebni zdravnik, razen izjemoma, ne more ugotoviti začasne zadržanosti za delo zaradi iste bolezni oziroma stanja, za katero je imenovani zdravnik ozir...

Sklep nº Psp 348/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Čeprav je bila tožnici operacija svetovana, pa se zanjo ni odločila, ni mogoče zaključiti, da zdravljenje pri njej še ni končano in da zato invalidnosti ni mogoče ugotoviti, saj je invalidnost po 60. členu ZPIZ-1 lahko tudi začasna in ne le trajna kategorija, kot je to veljalo po 27. členu ZPIZ.

Sklep nº Psp 304/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Ker je tožnik tožbo zoper dokončno odločbo toženca vložil po preteku 30-dnevnega roka za vložitev tožbe, je sodišče tožbo kot prepozno utemeljeno zavrglo.

Sodba nº Psp 159/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Invalidnost se za zavarovance, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ki niso razporejeni, oziroma ne opravljajo dela na delovnem mestu kot zavarovanci v delovnem razmerju, ampak opravljajo samostojno dejavnost, ne more ugotavljati glede na sposobnost za delo na delovnem mestu ali sposobnost za delo na drugem delovnem mestu, temveč glede na sposobnost za opravljanje dejavnosti. Skladno s tem se tožnika, ki ni več zmožen opravljati kmetijske dejavnosti, razvrsti v I. kategorijo invalidnosti.

Sklep nº Psp 346/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Ker pritožba zoper sklep sodišča druge stopnje ni dovoljena (dovoljena je le zoper sodbo oziroma sklep sodišča prve stopnje), jo je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo.

Sodba nº Psp 174/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Ker je s Sporazumom o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško določeno, da vsaka država odmeri pokojnino za dobo, ki jo je zavarovanec dopolnil na njenem območju in v kateri je plačal prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je toženec tožniku, ki je s pokojninsko dobo, dopolnjeno pri slovenskem nosilcu zavarovanja, izpolnil pogoja pokojninske dobe (20 let) in starosti (61 let) za priznanje (samostojne) pravice do starostne pokojnine, pravilno pri...

Sodba nº Psp 292/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Ker je tožnik pri poškodbi leve roke utrpel izgubo treh členkov na mezincu, dveh členkov na prstancu in dveh členkov na sredincu, nima pravice do invalidnine za telesno okvaro, saj je 30 % telesna okvara podana v primeru izgube po dveh prstnih členkov na vseh štirih prstih ene roke (razen na palcu) ali izgube devetih prstnih členkov na prstih ene ali obeh rok.

Sklep nº Psp 333/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Ker tožnik vloge, poimenovane tožba, ni dopolnil skladno s sklepom sodišča o popravi, v katerem je bil opozorjen na posledice opustitve, je sodišče prve stopnje vlogo (tožbo) utemeljeno zavrglo.

Sodba nº Psp 225/2010 of Delovno-socialni oddelek, August 19, 2010

Vdovi se lahko, če je zanjo ugodneje, poleg starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi 15 % zneska vdovske pokojnine, ki ji gre po pokojnem zavarovancu ali uživalcu pravic po tem zakonu, vendar mora vdova najprej izpolnjevati pogoje za priznanje pravice do vdovske pokojnine, ki so določeni v 110. členu ZPIZ-1.

August 18, 2010

Sodba nº Pdp 728/2010 of Oddelek za prekrške, August 18, 2010

Prisotnost na delu je osnovni predpogoj, da se rezultati ter delovne in strokovne kvalitete lahko ocenijo. To pa pomeni, da javnega uslužbenca, ki je odsoten celotno ocenjevalno obdobje, ni mogoče oceniti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners