Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on January 2011

January 27, 2011

Sodba nº Pdp 557/2010 of Oddelek za prekrške, January 27, 2011

Podiplomski študij tožnice ni bil v interesu tožene stranke, zaradi česar ji ni dolžna plačati stroškov, ki so ji v zvezi s študijem nastali.

Sodba nº Psp 500/2010 of Delovno-socialni oddelek, January 27, 2011

Tožnik, ki kot nepoklicni župan opravlja delo, za katerega prejema plačilo, ki je večje od mesečnega zneska minimalne plače, in ni obvezno zavarovan na nobeni drugi podlagi, se vključi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 5. odstavka 13. člena ZPIZ-1.

January 20, 2011

Sklep nº Pdp 828/2010 of Oddelek za prekrške, January 20, 2011

Tožnikov pooblaščenec ni upravičen do nagrade za udeležbo na vsakem naroku posebej, ampak je (ne glede na število narokov) upravičen le do ene nagrade za narok.

Sklep nº Pdp 806/2010 of Oddelek za prekrške, January 20, 2011

Poslovno sodelovanje sodnega izvedenca s toženo stranko in z družbo, ki upravlja s skladiščem tožene stranke, vzbuja dvom v nepristranskost sodnega izvedenca in predstavlja utemeljen razlog za njegovo izločitev.

Sklep nº Pdp 734/2010 of Oddelek za prekrške, January 20, 2011

Za odločitev v sporu o zakonitosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti je nebistveno, da je tožena stranka tožniku po podaji odpovedi (trideset dni po vročitvi odpovedi, a pred iztekom odpovednega roka) ponudila novo pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delo pri družbi materi. Te ponudbe, ki ni bila podana istočasno z odpovedjo, namreč ni mogoče upoštevati kot ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi v obliki instituta odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, ki je urejen v...

Sodba nº Pdp 742/2010 of Oddelek za prekrške, January 20, 2011

Zastaranje vsakokratne neizplačane mesečne plače oziroma razlike v plači (reparacije za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja) je začelo teči od dneva zapadlosti mesečne plače in ne šele od pravnomočnosti sodbe prvostopenjskega sodišča, s katero je bilo po razveljavitvi sklepa o prenehanju delovnega razmerja toženi stranki naloženo, da tožnika vrne nazaj na delo, mu plača prispevke ter mu v delovno knjižico vpiše delovno dobo.

Sodba nº Pdp 814/2010 of Oddelek za prekrške, January 20, 2011

Ker sodišče ni moglo ugotoviti, kdaj je nastal razlog za odpoved, oziroma ker tožena stranka ni dokazala, da je odpoved podala pravočasno glede na nastanek razloga za odpoved (zmanjšan obseg dela), redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni zakonita.

January 14, 2011

Sodba nº Pdp 761/2010 of Oddelek za prekrške, January 14, 2011

Tožničina plača je bila v spornem obdobju določena v odločbah o plači, zoper odločbe o določitvi količnika pa ni ugovarjala in tudi kasneje ni zahtevala varstva pravic pri toženi stranki v zvezi z določitvijo količnika za obračun plače, zato so odločbe postale dokončne in pravnomočne. V spornem obdobju je prejela vse, kar ji je pripadalo na podlagi dokončnih in pravnomočnih odločb, zato tožbeni zahtevek za plačilo višje plače (upoštevaje višji količnik) na drugi pravni podlagi ni utemeljen.

January 13, 2011

Sklep nº Pdp 809/2010 of Oddelek za prekrške, January 13, 2011

Ker o tej zadevi do začetka učinkovanja razveljavitve 1. odstavka 28. člena ZDSS-1 še ni bilo pravnomoč

January 10, 2011

Sklep nº Pdp 819/2010 of Oddelek za prekrške, January 10, 2011

Pritožbeno sodišče se ni dolžno opredeliti do vsebinskih ugovorov v zvezi s podano odpovedjo s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, ker je bila tožba za ugotovitev nezakonitosti odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi zaradi zamude prekluzivnega roka zavržena.

January 07, 2011

Sodba nº Pdp 781/2010 of Oddelek za prekrške, January 07, 2011

Ob ugotovitvi, da je tožena stranka s tožnico sklenila več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo (sicer za različni delovni mesti zastopnik začetnik I in zastopnik začetnik II), katerih neprekinjeni čas trajanja je bil daljši kot dve leti, je tožbeni zahtevek za transformacijo delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas utemeljen.

January 06, 2011

Sodba nº Pdp 788/2010 of Oddelek za prekrške, January 06, 2011

Tožnik je sicer kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, ker kot voznik avtobusa ni izdal vozovnice, vendar izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni utemeljena, ker ne gre za hujšo kršitev. Pri tem je treba upoštevati, da potnik voznine ni plačal, tako da se tožnik ni okoristil, in da je bil potnik nekdanji delavec tožene stranke.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners