Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on October 2011

October 29, 2011

Sodba nº in sklep Pdp 623/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 29, 2011

Tožnik na dan, ko je bil vabljen na zagovor k toženi stranki, zagovora zaradi zdravstvenih težav ni bil sposoben podati (kot je ugotovila tudi sodna izvedenka psihiatrične stroke), predlagal pa je preložitev zagovora na kasnejši datum. Kljub temu, da je bil ta predlog podan iz upravičenih razlogov, mu tožena stranka ni ugodila, ampak je istega dne tožniku podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ta izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitve tožnikove pravice do zagovora oz. obram...

October 28, 2011

Sklep nº Pdp 976/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2011

Predsednica senata sodišča prve stopnje je utemeljeno izdala izpodbijani sklep (o zavrženju pritožbe zoper sklep sodišča druge stopnje), potem ko je bilo s strani pristojne predsednice sodišča že odločeno o zahtevi za njeno izločitev, ki je bila zavrnjena kot neutemeljena, saj zoper sklep o izločitvi sodnika ni pritožbe, kar pomeni, da se lahko takoj izvrši.

Sklep nº Pdp 997/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 28, 2011

Priča je bila zaslišan, preden je tožnica podala vloga za dodelitev brezplačne pomoči. Vsi stroški priče, ki so nastali v zvezi z zaslišanje, so tako nastali pred dnem, od katerega za tožnico velja oprostitev plačila sodnih stroškov. Zaradi tega je dolžna povrniti stroške z zaslišanjem priče, saj je sama predlagala njeno zaslišanje.

October 27, 2011

Sklep nº Pdp 934/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Vlogo, naslovljeno "pritožba", ki je bila vložena v 15-dnevnem roku od prejema sodbe, s katero ni bilo odločeno o stroških postopka, je treba šteti kot predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških postopka (saj pritožbeno sodišče o stroških postopka ne more odločati, če o njih sodišče prve stopnje še ni odločalo).

Sodba nº Pdp 916/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

Četudi bi tožena stranka dokazala, da je tožnik (ker se je mudilo) dejansko odpremil škatlo s 409 kosi (ustreznih izdelkov) namesto s 477 kosi (ustreznih izdelkov), takšna kršitev, glede na vse okoliščine obravnavanega primera (da se je mudilo, da naročnik ni urgiral, češ da je bilo premalo izdelkov, da tožena stranka v razmerju do naročnika ni utrpela škodljivih posledic), ne bi dosegla standarda hujše kršitve delovnih obveznosti, da bi bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita.

Sklep nº Pdp 998/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 27, 2011

V tej fazi postopka verjetnost tožnikove terjatve še ni izkazana, ker iz listin, ki jih je tožnik priložil tožbi in začasni odredbi, ni razvidno, da tožena stranka postopka redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ne bi izpeljala skladno z zakonskimi določbami, ali je bila odpoved podana iz resnega in utemeljenega razloga, pa bo sodišče lahko presodilo šele na podlagi izvedenega dokaznega postopka.

October 26, 2011

Sodba nº Pdp 205/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Tožnik je vložil zahtevo za varstvo pravic (da se njegova pogodba o zaposlitvi za določen čas šteje za pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas) še v času trajanja delovnega razmerja. Tožena stranka je na podlagi te zahteve izvedla dvostopenjski postopek, tožnik pa je glede na prejem drugostopne odločbe tožene stranke sodno varstvo uveljavljal pravočasno. Njegova tožba je tako dopustna ne glede na dejstvo, da je od prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas do vložitve tožbe pret...

Sodba nº Pdp 453/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Na podlagi ugotovitve, da je bila pri toženi stranki utečena praksa, da je direktor periodično dvigoval plače vsem zaposlenim, je pravilna odločitev sodišča prve stopnje, da je tožnica za čas, ko ji tožena stranka plače ni izplačala, upravičena do plače v višini, kot jo je pred tem prejemala, in ne le v višini, kot izhaja iz pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 371/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Stranki s sporazumom o razvezi pogodbe o štipendiranju, ki je bil veljavno sklenjen in ga nihče ni izpodbijal, nista zgolj razvezali pogodbe o štipendiranju, temveč sta uredili tudi posledice njene razveze. Dogovorili sta se, da sta stranki prosti vseh pravic in obveznosti, ki bi izvirale iz pogodbe o štipendiranju. Glede na takšen dogovor je tožbeni zahtevek tožeče stranke za vrnitev štipendije, ker se (prvo)tožena stranka po končanem izobraževanju ni pri njej zaposlila, neutemeljen.

Sodba nº in sklep Pdp 501/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Sodišče prve stopnje je na podlagi navedb strank določilo (drugega) sodnega izvedenca finančne stroke, toženi stranki pa je naložilo, da v roku 15 dni nakaže predujem za stroške sestave izvedenskega mnenja. Ker tožena stranka ni ravnala skladno s sklepom in na naslednji narok za glavno obravnavo ni pristopila, je sodišče prve stopnje o denarnih zahtevkih tožnika pravilno odločilo na podlagi dotedaj zbranih dokazov (predvsem prvega mnenja sodnega izvedenca).

Sodba nº Pdp 839/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Tožnici je delovno razmerje nezakonito prenehalo na podlagi ustne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Te odpovedi tožena stranka ni mogla naknadno enostransko preklicati s tem, da je tožnico pozivala nazaj na delo. Četudi se tožnica tem pozivom ni odzvala, z dela ni izostala neupravičeno, tožena stranka pa ji v času, ko ni bila v delovnem razmerju, ampak je vodila spor v zvezi z ustno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, ni zakonito izredno odpovedala pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 517/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Tožniku pravica do obrambe ni bila kršena, saj je bila disciplinska obravnava izvedena skoraj tri mesece po nezgodi, ko je bil tožnik že nekaj časa v domači oskrbi. Toženi stranki tudi ni predložil medicinske dokumentacije, ki bi izkazovala kakršenkoli sum v njegovo sposobnost spremljanja in razumevanja dejanj. Iz tega razloga okoliščina, da je bil tožnik v času postopka v bolniškem staležu, še ne pomeni, da tožnik ni bil sposoben spremljati disciplinskega postopka. Na disciplinski obravnavi ...

Sodba nº in sklep Pdp 57/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

V konkretnem primeru med strankama postopka ni šlo za več istovrstnih obveznosti, tako da bi ob delnem plačilu dolžnik lahko določil način vračunavanja ob izpolnitvi. Delno plačilo se zato vračuna tako, da se najprej odplačajo stroški, nato obresti in končno glavnica.

Sodba nº Pdp 841/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Sodišče prve stopnje je tožbo vročalo, tako da jo je poslalo na naslov, ki je naveden v sodnem registru. Ker ta naslov ne sodi pod poštno številko, ki je navedena v sodnem registru, temveč pod drugo poštno številko, je pošta ravnala pravilno, ko je prečrtala označbo poštne številke na pisanju in namesto nje napisala pravilno poštno številko. Tožba je bila nato puščena v hišnem predalčniku na naslovu, navedenem na pisanju, ki je nedvomno naslov sedeža tožene stranke, s tem je bila vročitev tož...

Sodba nº Pdp 620/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Dejstvo, da je bila odpoved podana le enemu delavcu (tožniku), ne vpliva na zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je bila podana iz utemeljenega poslovnega razloga (zaradi upada prometa pri toženi stranki).

Sodba nº in sklep Pdp 351/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Navedbe tožnika, da mu tožena stranka ob izreku mandata direktorja ni ponudila nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto, ne predstavljajo utemeljenega izpodbojnega razloga v zvezi z novo podpisano pogodbo o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 880/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela delavcu ni treba dokazovati, na kakšen način prihaja na delo in kakšni so njegovi dejanski stroški. Za dneve, ko pride na delo (evidenco prisotnosti vodi delodajalec), je upravičen do povračila najmanj v višini stroškov javnega prevoza.

Sodba nº in sklep Pdp 581/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 26, 2011

Dejstvo, da je tožena stranka od tožnika zahtevala prisotnost na delovnem mestu in da ni soglašala z vsemi tožnikovimi predlogi, ne pomenijo, da je tožnika šikanirala, kar bi utemeljevalo njeno odškodninsko odgovornost za škodo, katero naj bi tožnik zaradi tega utrpel.

October 21, 2011

Sodba nº Pdp 765/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 2011

Tožnik je bil v času, ko je pri toženi stranki opravljal delo po pogodbi o zaposlitvi za delovno mesto komercialist I, upravičen do prejemanja razlike v plači do plače po prejšnji pogodbi o zaposlitvi, ki je bila nezakonito odpovedana. Po tem, ko je novo pogodbo o zaposlitvi odpovedal sam, tožena stranka ni več dolžna plačevati razlike v plači kot odškodnine zaradi nezakonite prejšnje odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj je bila vzročna zveza pretrgana (s tožnikovo odpovedjo nove pogodbe o zapo...

Sodba nº Pdp 736/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 2011

Tožnik je bil za delo strokovno usposobljen, neposredno pred obema kršitvama pri prodaji rabljenih vozil je bil s strani tožene stranke izrecno seznanjen z navodili glede prodaje, udeležen je bil tudi na sestankih in izobraževanjih v zvezi z navedenim, pa je kljub temu neposredno po tem dolžna ravnanja opustil, pri čemer niti ni navajal, da ni vedel, da bi zatrjevana dejanja moral opraviti. Njegovo ravnanje (prevzem vozila v komisijsko prodajo, ne da bi stranka podpisala komisijsko pogodbo oz...

Sodba nº Pdp 912/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 2011

Za začetek teka zastaralnega roka je pri terjatvi iz naslova odškodnine za neizkoriščene dni tedenskega počitka odločilen dan vrnitve tožnikov z misije, na kateri bi proste dni lahko koristila. Pri tem je treba upoštevati, da sta glede na specifično ureditev tedenskega počitka in delovnega časa pripadnikov slovenske vojske tožnika šele tedaj (ne pa vsak teden oz. vsaj v dveh tednih) lahko uveljavila pravico do plačila odškodnine za neizrabljene dneve tedenskega počitka.

Sklep nº Pdp 893/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 21, 2011

Za presojo pravočasnosti (in dopustnosti) tožbe zoper odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki je bila podana zaradi pravnomočne obsodbe po 4. odst. 107.a čl. ZOFVI, je bistveno le, kdaj je bila odpoved tožniku vročena in ne kdaj se je tožnik z domnevno kršitvijo pravice seznanil.

October 20, 2011

Sodba nº Psp 365/2011 of Oddelek za socialne spore, October 20, 2011

Delavcu, ki opravlja določeno delo po pogodbi o zaposlitvi in se mu kljub ugotovljeni spremembi v invalidnosti delovno pravni status ne spremeni, ni mogoče priznati pravice do nadomestila za invalidnost.

Sodba nº Psp 336/2011 of Oddelek za socialne spore, October 20, 2011

Glede na tožbeni zahtevek, s katerim je tožnica uveljavljala priznanje I. kategorije invalidnosti, je sodišče prve stopnje ob dejstvu, da so bila mnenja invalidskih komisij, podana v predsodnem postopku, med seboj nasprotujoča, pridobilo izvedensko mnenje sodnega izvedenca. Ker je na podlagi tega mnenja ugotovilo, da pri tožnici ni prišlo do popolne izgube delovne zmožnosti, je toženi zahtevek utemeljeno zavrnilo.

Sklep nº Psp 359/2011 of Oddelek za socialne spore, October 20, 2011

Tožnici je bil dokončni akt toženca pravilno vročen dne 25. 1. 2011, tožba pa je bila pri sodišču vložena dne 3. 3. 2011. Ker je tedaj 30-dnevni rok za vložitev tožbe že potekel, je sodišče prve stopnje tožbo kot prepozno utemeljeno zavrglo.

Sodba nº Psp 293/2011 of Oddelek za socialne spore, October 20, 2011

Tožnik je bil v času uveljavljanja pravice do nadomestila za invalidnost brezposelna oseba. Ker mu je delovno razmerje prenehalo neodvisno od njegove volje (na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podal, ker so se pravice pri delodajalcu prevzemniku poslabšale), mu je sodišče prve stopnje nadomestilo za invalidnost utemeljeno odmerilo v višini 60 %.

Sklep nº Psp 354/2011 of Oddelek za socialne spore, October 20, 2011

Ker tožnik tožbe ni ustrezno popravil in je posredoval skupaj s prilogami v zadostnem številu za nasprotno stranko (kot mu je bilo naloženo s sklepom o popravi, s katerim je bil tudi opozorjen na posledice)in ker ni izkazal, da bi vložil prošnjo za pridobitev brezplačne pravne pomoči, je sodišče prve stopnje tožbo utemeljeno zavrglo.

October 19, 2011

Sodba nº in sklep Pdp 477/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Tožnik je v spornem obdobju prejemal plačo v višini, kot je bila določena z dokončnimi odločbami toženke. Tožbeni zahtevek za plačilo višje plače (mimo dokončnih odločb toženke) ni utemeljen.

Sklep nº Pdp 721/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Vrnitev v prejšnje stanje je mogoča, če je zamudo povzročil dogodek, ki ga stranka kljub izkazani zadostni skrbnosti ni mogla niti predvideti niti preprečiti, kar je bilo dokazano tudi v konkretnem primeru, ko se je pooblaščencu tožnika pokvarilo vozilo na poti do sodišča.

Sklep nº Pdp 423/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Tudi v primeru odškodninske odgovornosti delodajalca (za škodo, ki izvira iz nesreče pri delu) odškodninska terjatev zastara v 3 letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je povzročil, v vsakem primeru pa v 5 letih, odkar je škoda nastala.

Sodba nº in sklep Pdp 786/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Tožnica je bila zaposlena pri dveh delodajalcih za skrajšani delovni čas (pri toženi stranki za 16 ur tedensko in pri avstrijski družbi za 24 ur tedensko). V pogodbi o zaposlitvi s toženo stranko se je med drugim dogovorila, da ji bo ta obračunala in plačala vse prispevke za socialno zavarovanje, tako od plače, ki jo tožnica prejema v Sloveniji, kot od plače, ki jo prejema v Avstriji. Kljub temu tožnica v sodnem postopku ne more uspešno uveljavljati plačila prispevkov (oziroma odškodnini v vi...

Sklep nº Pdp 963/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Pritožba zoper sodbo sodišča druge stopnje ni dovoljena, tako da se zavrže.

Sklep nº Pdp 968/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Tožnica je bila pri toženi stranki zaposlena v okviru programa aktivne politike zaposlovanja, pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa je sklepala za opravljanje dela v okviru javnih del. Takšne pogodbe o zaposlitvi za določen čas se ne morejo transformirati v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, tako da ni mogoče šteti, da je verjetno izkazana terjatev tožnice, ki bi nastala na podlagi ugotovitve, da je pri toženi stranki v delovnem razmerju za nedoločen čas, ker je šlo za nezakonito verižen...

Sklep nº Pdp 873/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Prvotožena stranka kot pravna oseba odgovarja za škodo, ki jo je njen organ povzročil tožnici pri opravljanju oziroma v zvezi z opravljanjem svojih funkcij, ravno tako odgovarja za škodo, ki jo je pri delu ali v zvezi z delom povzročil njen delavec, ki je bil najprej v funkciji predsednika sveta zavoda, nato pa kot v.d. direktorja zavoda in direktorja. Glede na navedeno je treba v navedeni zadevi upoštevati načelo atrakcije pristojnosti, tako da se šteje, da je za odločanje o obeh zahtevkih, ...

Sodba nº Pdp 802/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Kljub temu, da je tožena stranka pripoznala tožbeni zahtevek v odgovoru na tožbo, niso izpolnjeni pogoji, da bi se tožnici naložilo povračilo stroškov postopka, saj ni mogoče šteti, da tožena stranka ni dala povoda za tožbo. S tem, ko je tožnici podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je morala tožnica, v kolikor je želela zaščititi svoj pravni interes (razveljavitev nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi in nadaljevanje z delovnim razmerjem pri toženi stranki), vlo...

Sodba nº Pdp 488/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Tožena stranka za škodo, ki jo je tožnik utrpel v prometni nesreči, ni odgovorna, saj do nesreče ni prišlo zaradi preobremenjenosti vozila, ampak zaradi neustreznega upravljanja z vozilom (tožnik je hitrost zmanjševal pretežno z zaviranjem z delovno zavoro, kar ni v skladu s pravili vožnje, zaradi tega je prišlo do izgube drsnih lastnosti zavore, to pa je v desnem ovinku povzročilo nesrečo).

Sodba nº Pdp 726/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

S tem, ko tožena stranka na tožbo ni odgovorila, se šteje, da je kot resnične priznala vse navedbe tožnika v tožbi, to je navedbe, da tožniku terjatev iz delovnega razmerja ni plačala. Na podlagi teh navedb in ob izpolnjenih preostalih pogojih iz 318. člena ZPP je sodišče prve stopnje utemeljeno izdalo zamudno sodbo, s katero je ugodilo tožbenemu zahtevku za plačilo regresa za letni dopust, odpravnine in jubilejne nagrade.

Sklep nº Pdp 969/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Z zatrjevanjem, da se bo tožena stranka poskušala izogniti svoji obveznosti (ker pravdni stranki svojega sodelovanja nista zaključili ravno na prijateljski način) in da bosta edina družbenika tožene stranke poslovanje prenesla na drugo podjetje, ki ima sedež na istem naslovu, tožnik ni uspel verjetno izkazati nevarnosti, da je zaradi odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem s strani tožene stranke uveljavitev terjatve onemogočena ali pa precej otežena.

Sklep nº Pdp 738/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Ker je ZFPPIPP nasproti ZPP specialni predpis, je glede prenehanja razloga za prekinitev postopka in nadaljevanje prekinjenega postopka potrebno uporabiti določbo 301. člena ZFPPIPP (razlog za prekinitev preneha z objavo sklepa o preizkusu terjatev, upnik pa mora v enem mesecu, če je njegova terjatev prerekana, predlagati nadaljevanje), v kolikor je v njej drugače določeno, kot v prvem odstavku 208. člena ZPP.

Sklep nº Pdp 918/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Podana je absolutna bistvena kršitev določb postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, saj izpodbijana zamudna sodba nima razlogov o odločilnih dejstvih in sicer glede tega, kdaj je bila toženi stranki opravljena vročitev tožbe in ali je tožena stranka zamudila rok za podajo odgovora na tožbo. Zgolj navedba, da tožena stranka na tožbo ni odgovorila, ne zadošča, saj onemogoča učinkovit preizkus pravilnosti oziroma zakonitosti zamudne sodbe.

Sklep nº Pdp 970/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Verjetnost obstoja terjatve je izkazana s tožnikovo navedbo, da je bila njegova osnovna mesečna bruto plača po individualni pogodbi o zaposlitvi določena v višini 6,3 kratnika minimalne plače, da tožnik v spornem obdobju takšne plače ni prejemal, ter z navedbo, koliko je v posameznem mesecu znašala dogovorjena plača in koliko je tožnik prejel.

Sodba nº Pdp 753/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Tožena stranka je tožnika odjavila iz socialnega zavarovanja pred časom, za katerega je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Na dan odjave tožniku delovno razmerje ni moglo zakonito prenehati, ampak se šteje, da je trajalo vse do izteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 337/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 19, 2011

Tožnikova (delavčeva) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je pričela učinkovati takoj z vročitvijo toženi stranki in je v skladu s tem tožniku pogodba o zaposlitvi prenehala veljati. Ker takrat, ko mu je tožena stranka vročila izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (delodajalca), pri toženi stranki ni bil več v delovnem razmerju, ni bilo več pravne podlage za novo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Zato izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi tožene stranke (delodajalca) n...

October 17, 2011

Sklep nº Pdp 835/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2011

Da bi šteli pritožbo za popolno, ne zadošča, da je tožena stranka (družba) na koncu pritožbe napisala svojo firmo (ampak bi se moral podpisati direktor). Ker se v pritožbenem postopku ne uporabljajo določbe o vračanju nepopolnih vlog v dopolnitev, bi moralo sodišče prve stopnje takšno nepopolno pritožbo zavreči.

Sodba nº Pdp 788/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2011

Pravna podlaga odpovedi pogodbe o zaposlitvi predpostavlja obstoj pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, v kolikor pa takšne pogodbe o zaposlitvi ni več, tudi ni pravne podlage za ponovno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi je torej odpoved te pogodbe o zaposlitvi nična. Na ničnost pa sodišče pazi po uradni dolžnosti, zato tožniku druge (izredne) odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni bilo treba posebej izpodbijati.

Sodba nº Pdp 379/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2011

Pri tožnikovem delu ni šlo za začasno povečan obseg dela niti za delo, ki bi po svoji naravi trajalo le določen čas. Zato je mogoče opredelitev takšnega razloga za sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas razumeti le kot prelaganje poslovnega rizika zaradi negotovega tržnega položaja nove dejavnosti v prihodnosti na delavca, kar pa ni zakonito. Zato se šteje, da je tožnik sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Sklep nº Pdp 805/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2011

Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo načelo odgovornosti za uspeh, ko je upoštevalo v odstotkih ovrednoten delež uspeha vsake od strank in vsaki od njiju priznalo pravico do povračila stroškov postopka v sorazmerju s tem deležem, nato pa po medsebojnem pobotu plačilo razlike naložilo toženi stranki, katere odmerjeni stroški so bili manjši. Uspeh strank v sporu je pravilno ugotovilo glede na to, s kolikšnim deležem so v sporu uspele (ker je tožnik postavil denarni zahtevek, se uspeh stra...

Sklep nº Pdp 464/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 17, 2011

Tožbeni zahtevki za plačilo razlike regresa za letni dopust za leta 2004, 2005 in 2006 ter za plačilo nadomestila plač od julija 2004 do maja 2006 segajo v obdobje po redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožnice iz poslovnih razlogov, na podlagi katere je tožnici delovno razmerje nezakonito prenehalo, kar je bilo ugotovljeno s pravnomočno sodbo. Zato bi moralo sodišče prve stopnje ob uporabi 5. odstavka 41. člena ZDSS-1 šteti, da so ti denarni zahtevki vključeni v spor o obstoju ali prenehanju...

October 13, 2011

Sklep nº Psp 257/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

V primerih, ko pri posameznem delavcu delovni čas, skupaj z delom v rednem delovnem času, preseže 42 urno tedensko obveznosti, se razlika dela, opravljenega kot delo v podaljšanem delovnem času, dežurstvu ali stalni pripravljenosti, šteje kot delo v podaljšanem delovnem času in s tem kot poseben delovni pogoj.

Sodba nº Psp 276/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, pridobi pravico do delne pokojnine, če je v delovnem razmerju največ s polovico delovnega časa, pri čemer je pogoj za pridobitev pravice prenehanje obveznega zavarovanja na podlagi dotedanje polne zaposlitve v polnem delovnem času. Ta pogoj pri tožnici ni bil izpolnjen, ker do dneva dokončne odločbe toženke ni uveljavljala ustrezne spremembe zavarovanja.

Sklep nº Psp 363/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Tožnik ni pojasnil, ali je njegova vloga izredno pravno sredstvo, pa četudi bi jo šteli za izredno pravno sredstvo, vloge tožnik ni vložil po kvalificiranem pooblaščencu (tožnik pa ni oseba z opravljanim pravniškim državnim izpitom), tako da jo je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrglo.

Sklep nº Psp 333/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Plača, izplačana za delo preko polnega delovnega časa, se upošteva pri izračunu pokojninske osnove, če je bila izplačana za delo, ki se je po predpisih o delovnih razmerjih štelo kot poseben delovni pogoj. Pri tem je treba upoštevati, da je tožnica kot višja medicinska sestra v spornem obdobju opravljala dežurstvo, dežurstvo pa se šteje kot poseben pogoj dela v zdravstveni organizaciji, ki mora na ta način zagotoviti neprekinjeno delo, če tega dela ni mogoče organizirati v izmenah ali drugače.

Sodba nº Psp 345/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Tožnik je glede na naravo bolezni oziroma okvare (paraplegija) upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo, čeprav na dan priznanja te pravice ni bil uživalec pokojnine, ampak aktivni zavarovanec.

Sklep nº Psp 323/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

V primeru zamude roka za vložitev tožbe, ki je materialni prekluzivni rok, predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne more biti utemeljen.

Sodba nº Psp 307/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Pri tožniku ni podana invalidnost I. kategorije, saj je bilo na podlagi mnenja sodnega izvedenca ugotovljeno, da ga osebnostna motnja sama po sebi ne ovira pri delu, enako pa velja tudi za blago depresivno epizodo. Takšno dejansko stanje je sodni izvedenec ugotovil na podlagi medicinske dokumentacije, saj se tožnik kljub večkratnemu vabilu na osebni pregled ni odzval.

Sklep nº Psp 356/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Prekluzivni materialni rok za vložitev tožbe se lahko podaljša samo za poštni tek, ne pa iz drugih razlogov. Zaradi zamude takšnega roka tudi ni mogoča vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº Psp 331/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Terjatev iz naslova nadomestila plače za čas čakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu se šteje za občasno dajatev, kar pomeni, da zastaralni rok na podlagi 347. člena OZ znaša tri leta.

Sodba nº Psp 290/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Tožnik je pravico do poklicne rehabilitacije pridobil na podlagi določb ZPIZ, v času veljavnosti ZPIZ-1 je bil le podaljšan čas poklicne rehabilitacije. Zgolj zaradi tega ni mogoče šteti, da je tožnik upravičen do pravic na podlagi ZPIZ-1, konkretno do pravice do začasnega nadomestila po pričetku dela na drugem delovnem mestu po zaključeni poklicni rehabilitaciji, ki je ZPIZ ni poznal.

Sodba nº Psp 294/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Ker je v primeru, ko je invalidnost posledica bolezenskega stanja, skoraj nemogoče govoriti o določenem dnevu, ko je prišlo do takšne spremembe, da je bila sposobnost za organizirano pridobitno delo izgubljena, je odločitev sodišča prve stopnje, ki je kot datum nastanka invalidnosti vzelo dan odločanja toženke (invalidske komisije II. stopnje), zakonita.

Sodba nº Psp 303/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Ob presoji zakonitosti zamudne sodbe, s katero je bilo toženki, ki na tožbo ni odgovorila, naloženo plačilo skladno s poravnavo, ki jo je sklenila s tožnico, pritožbeno sodišče ne more odločati o pritožbenem predlogu, da se toženki odobri 12 mesečno obročno odplačilo dolga, saj za to ni pristojno.

Sklep nº Psp 298/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Podana je absolutna bistvena kršitev določb postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP, ker izpodbijana sodba ne vsebuje razlogov o tem, zakaj bi bilo ugotavljanja dejanskega stanja dolgotrajno in povezano z nesorazmernimi težavami, torej zakaj je sodišče odločilo, tako da je odpravilo odločbi tožene stranke in ji zadevo vrnilo v ponovno upravno odločanje.

Sodba nº Psp 343/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Zakonita je odločba toženke, s katero je bila zavržena tožničina zahteva za odpis dolga iz naslova neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ker se je o isti upravni zadevi že vodil upravni postopek, ki v času vložitve nove vloge še ni bil zaključen.

Sodba nº Psp 330/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Tožnica, ki zaradi psihične prizadetosti (demence) potrebuje stalen nadzor, je upravičena do dodatka za pomoč in postrežbo.

Sklep nº Psp 352/2011 of Oddelek za socialne spore, October 13, 2011

Sodišče prve stopnje utemeljeno ni ugodilo tožnikovi prošnji za preložitev poravnalnega oz. prvega naroka za glavno obravnavo, ker v prošnji ni navedel in izkazal upravičenega razloga za izostanek (zdravniškega opravičila, izdanega na obrazcu, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo). Ker tožnik kljub dejstvu, da narok ni bil preložen, na narok ni pristopil, je nastopila fikcija umika tožbe.

October 12, 2011

Sodba nº Pdp 792/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Tožena stranka je tožnici utemeljeno podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj se slednja po zaključku bolniškega staleža, kljub temu da je bila za delo zmožna, na delo ni zglasila, niti ni imela za ta čas odobrenega letnega dopusta.

Sodba nº Pdp 750/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Dogovor v pogodbi o zaposlitvi za neto določen znesek osnovne plače ni v nasprotju z veljavno zakonodajo, tožena stranka pa je dolžna tako dogovorjeni znesek izplačati skupaj z dodatki, do katerih je tožnik upravičen po kolektivni pogodbi.

Sodba nº Pdp 123/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, ki je bila podana tožnici pred zaključkom habilitacijskega postopka, ko je še imela potrebno izvolitev v naziv docentke, ni bila zakonita. Kljub temu pa ni mogoče šteti, da je podano protipravno ravnanje tožene stranke, ki bi imelo za posledico odškodninsko odgovornost.

Sodba nº Pdp 535/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Predhodno ustno opozorilo, podano zaradi domnevnih kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, ne zadošča, da bi bila kasneje podana redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga zakonita.

Sklep nº Pdp 952/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Slabo finančno stanje dolžnika ter s tem povezane slabše možnosti za izterjavo (morebitnega) v sporu prisojenega zneska, ne pomenijo, da dolžnik aktivno onemogoča izterjavo, kar je pogoj za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve.

Sklep nº X Pdp 547/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Tudi v kolektivnem delovnem sporu o skladnosti splošnih aktov delodajalca z zakonom in kolektivnimi pogodbami se pravno upravičenje (procesna legitimacija) presoja na podlagi 47. člena ZDSS-1, kar pomeni, da morajo združenja in skupine delavcev, ki niso stranke kolektivne pogodbe, izkazati, da kolektivna pogodba za njih velja in da upravičeno uveljavljajo skupinski interes. Trije bivši delavci nasprotnega udeleženca z zatrjevanjem, da bodo v primeru morebitnega uspeha v kolektivnem delovnem s...

Sklep nº Pdp 953/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Zgolj dejstvo, da toženec nima dohodkov in da ima na premoženju (nepremičnini) vpisano hipoteko, ne izkazuje njegovega aktivnega ravnanja, na podlagi katerega bi bilo mogoče zaključiti, da je uveljavitev terjatve tožnice onemogočena ali precej otežena.

Sodba nº Pdp 732/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki je bila podana tožnici, je zakonita, saj je pri tožencu prenehala potreba po opravljanju dela iz njene pogodbe o zaposlitvi. Odpoved ni bila posledica razveznega postopka med strankama, ampak dejstva, da je toženec tožničino delovno mesto ukinil in njene delovne naloge prenesel na preostale zaposlene.

Sodba nº X Pdp 951/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Predlagani kandidat je član nadzornega sveta nasprotnega udeleženca, zaradi česar ne more biti istočasno imenovan za delavskega direktorja kot člana uprave nasprotnega udeleženca.

Sodba nº Pdp 712/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Četudi v času, ko je bila tožnica zaposlena pri toženi stranki, še ni veljala določba 6.a člena ZDR o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu, je tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine zaradi spolnega nadlegovanja, ki ga je bila tožnica deležna s strani nadrejenega delavca, utemeljen na podlagi splošnih pravil o odškodninski odgovornosti delodajalca.

Sodba nº Pdp 672/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Pri toženi stranki ni šlo za odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, tožnika pa je kot presežnega delavca ob ugotovitvi obstoja poslovnega razloga določila na podlagi objektivnih kriterijev (konkretno kriterija usposobljenosti) in ne zaradi njegovega članstva v sindikatu. Izpodbijana redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je tako zakonita.

Sodba nº Pdp 317/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 12, 2011

Toženec se je skladno s svojo poslovno politiko iz ekonomskih razlogov ter zaradi racionalizacije stroškov odločil, da delovne naloge, ki jih je do tedaj opravljal tožnik, razporedi med ostale zaposlene. Na podlagi takšne odločitve je tožniku utemeljeno podal redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

October 08, 2011

Sodba nº Pdp 225/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 08, 2011

Tožnik je imel delovne izkušnje in opravljena ustrezna usposabljanja z izpitom iz varstva pri delu za delo, kot ga je opravljal spornega dne, to je delo razmodeliranja tuš kadi. Delo je bilo enostavno, tožnik ga je lahko sam kontroliral, do poškodbe pa je prišlo izključno zaradi njegove nepazljivosti. Iz tega razloga njegov tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine ni utemeljen.

October 07, 2011

Sodba nº Pdp 813/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Disciplinski ukrep denarne kazni zaradi zamujanja na delo je zakonit, saj ni pravilno stališče tožnika, da mu ni mogoče očitati zamude pri prihodu na delo, ker tožena stranka nove razporeditve delovnega časa ni sprejela v soglasju s sindikatom.

Sodba nº in sklep Pdp 350/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Tožnik (vojak) je s toženo stranko sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 let, še pred potekom veljavnosti te pogodbe pa je sklenil še pogodbo o zaposlitvi za določen čas 5 let. Ker sta bili obe pogodbi o zaposlitvi za določen čas sklenjeni na podlagi ZObr, ki je specialni predpis, se zadnja pogodba o zaposlitvi z iztekom tega časa ni mogla spremeniti v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, čeprav je tožnik po izteku časa, za katerega je bila sklenjena, še vedno ostal na delu. Posled...

Sodba nº Pdp 860/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Razrešitev poslovodje (direktorja) s strani skupščine družbenikov (ali edinega družbenika) pomeni, da tak delavec (direktor) ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi. Iz tega razloga mu tožena stranka lahko (ob ugotovitvi, da zanj ne razpolaga z drugim ustreznim delom) utemeljeno poda redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.

Sodba nº Pdp 456/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Na podlagi pravnomočne sodbe, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, je tožena stranka tožniku izplačala neto nadomestilo plače za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja in regres za letni dopust, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, ter pogodbeno kazen. Hkrati je zoper pravnomočno sodbo tožena stranka vložila revizijo, ki ji je bilo ugodeno, odločitev je bila spremenjena, tako da je bil tožbeni zahtevek za ugotovitev nezakonitosti odpovedi in reparacijo zavrn...

Sklep nº Pdp 728/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Sodišče prve stopnje bi moralo predlog za obnovo postopka, ki ga je vložil tožnik (ki ni univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim državnim pravniškim izpitom) sam, brez odvetnika, zavreči, ne pa pozivati tožnika, naj si v roku 15 dni priskrbi pooblaščenca odvetnika.

Sodba nº Pdp 858/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Ker je tožnica tožbeni zahtevek za plačilo pogodbene kazni zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi postavila pred pravnomočno odločitvijo v sporu, v katerem se je presojala zakonitost odpovedi, torej pred zapadlostjo pogodbene kazni v plačilo in pred nastankom zamude dolžnika, je treba šteti, da je tožena stranka v zamudi s plačilom šele od dneva pravnomočne odločitve o nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tožnica je šele od takrat dalje upravičena do zakonskih zamudnih obrest...

Sodba nº Pdp 921/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Pravica do regresa za letni dopust je pravica delavca, ki je določena z zakonom, tako da se ji delavec ne more odpovedati.

Sodba nº Pdp 729/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Iz navedb v tožbi izhaja, da naj bi bilo nedopustno ravnanje (protipravnost) v tem, da je tožena stranka tožniku odpovedala pogodbo o zaposlitvi zaradi starosti, zdravstvenega stanja, narodnosti, itd. Ker ni nič navedeno še o preostalih predpostavkah, ki morajo biti kumulativno podane za obstoj odškodninske odgovornosti (da je v zvezi z ravnanjem tožene stranke nastala pravno priznana škoda, da med ravnanjem tožene stranke in škodo obstaja vzročna zveza, da je tožena stranka za škodo odgovorn...

Sodba nº Pdp 888/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Posledice pomanjkljive organizacije in sprejema sodnih pošiljk v primeru, ko sta na istem naslovu dve pravni osebi, trpi pravdna stranka sama. Zato ni mogoče upoštevati pritožbene navedbe, da je bila vročitev (napačno) opravljena osebi, zaposleni pri drugi pravni osebi na istem naslovu. Tožba je bila kljub temu pravilno vročena v odgovor na naslovu, ki je za pravdno (toženo) stranko vpisan v sodni register. S tem je bil izpolnjen eden izmed pogojev za izdajo zamudne sodbe.

Sklep nº Pdp 926/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Toženka je z ugovorom (h kateremu so bili predloženi podatki o poslovanju družbe tožničinega moža) uspešno izpodbila zatrjevano predpostavko nastanka težko nadomestljive škode, ki naj bi jo tožnica utrpela zaradi izpada dohodkov po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, zaradi katerega naj bi bilo preživetje njene družine ogroženo.

Sodba nº Pdp 665/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki je bila podana tožnici, je zakonita, saj je tožena stranka v sodnem postopku dokazala, da tožnice ni diskriminirala zaradi zdravstvenega stanja in da tudi odpovedi ni podala iz tega razloga, ampak zaradi zaprtja ene izmed poslovalnic, zaradi česar je prenehala potreba po delu tožnice.

Sodba nº Pdp 842/2011; enako Pdp 843/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Sodišče prve stopnje je tožbo vročalo, tako da jo je poslalo na naslov, ki je naveden v sodnem registru. Ker ta naslov ne sodi pod poštno številko, ki je navedena v sodnem registru, temveč pod drugo poštno številko, je pošta ravnala pravilno, ko je prečrtala označbo poštne številke na pisanju in namesto nje napisala pravilno poštno številko. Tožba je bila nato puščena v hišnem predalčniku na naslovu, navedenem na pisanju, ki je nedvomno naslov sedeža tožene stranke, s tem je bila vročitev tož...

Sklep nº Pdp 876/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, October 07, 2011

Glede na to, da je sodišče prve stopnje v razlogih izpodbijane sodbe ugotovilo, da je za nastalo škodo odgovorna vsaka izmed strank v višini 50 %, nato pa je toženki naložilo v plačilo celoten znesek priznane odškodnine (kot da je v celoti odgovorna za škodo), je podano nasprotje med izrekom in obrazložitvijo sodbe oz. absolutna bistvena kršitev določb postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners