Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on April 2011

April 22, 2011

Sodba nº Pdp 367/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2011

Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi predstavlja enovit institut, kar pomeni, da morata biti odpoved in ponudba nove pogodbe podani istočasno. Ker tožena stranka tega ni upoštevala, ni prosta obveznosti plačila odpravnine ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, četudi je tožniku v času odpovednega roka ponudila novo pogodbo.

Sodba nº in sklep Pdp 341/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2011

Na podlagi potrdila, da je bila plača za vtoževano obdobje obračunana, še ni mogoče zaključiti, da je bila tožnici tudi izplačana.

Sklep nº Pdp 47/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2011

Če pride do ukinitve neke dejavnosti in zaradi tega do prenehanja dela vseh delavcev, tem pa drugi delodajalec ponudi strokovni izobrazbi ustrezno delo, se delovna doba delavcev, ki so prevzeti na delo, kot podlaga za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja upošteva, kot da delavci niso spremenili zaposlitve. Še toliko bolj je utemeljeno upoštevanje delovne dobe pri prejšnjem delodajalcu v primeru, ko je delodajalec, pri katerem so se delavci zaposlili, v bistvu nadaljeval dejavnost bivšeg...

Sodba nº Pdp 315/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2011

Okoliščina, da je tožena stranka ukinila delovno mesto, ki ga je zasedala tožnica, ker je postalo nepotrebno zaradi vpeljave računalniškega sistema IBS ter zaradi prenosa preostalih nalog tega delovnega mesta na vodjo financ in administracije ter na delavke na delovnih mestih nabavno prodajnih referentk, predstavlja organizacijski razlog, tako da je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zakonita.

Sklep nº Pdp 348/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2011

Če je tožnik (vojaška oseba) novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas podpisal po tem, ko se je prej veljavna pogodba o zaposlitvi za določen čas že iztekla, se ne šteje, da je v delovnem razmerju za nedoločen čas, ampak (skladno s specialno določbo ZSSloV), da je sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas za enako časovno obdobje, kot je bila sklenjena prejšnja pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Sodba nº Pdp 182/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2011

Ugovora krajevne pristojnosti, podanega v pritožbi, pritožbeno sodišče ne sme upoštevati, saj je prepozen, ker ga sodišče na podlagi 1. odstavka 22. člena ZPP upošteva le, če ga tožena stranka poda najkasneje v odgovoru na tožbo.

Sodba nº Pdp 55/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2011

Tožnik je iz naslova plač in dnevnic, kjer so zajeti stroški prehrane, prejemal plačilo v višini in na način kot se je s toženo stranko ustno dogovoril. Iz tega razloga do dodatnega plačila v višini 14 % od ustvarjenega prometa iz naslova uspešnosti (plačilo do te višine je prejemal na roko) in do dodatnega povračila stroškov prehrane med delom (saj je prejemal dnevnice, ki pokrivajo stroške prehrane na službeni poti) ni upravičen.

Sodba nº in sklep Pdp 63/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2011

Stališče, ki ga zavzame pritožbeno sodišče ob odločanju o izdaji začasne odredbe, ki se nanaša na vprašanje obstoja verjetno izkazane terjatve, ne pomeni, da sodišče prve stopnje po izvedenem dokaznem postopku ne bi smelo/moglo zavzeti drugačnega stališča.

Sodba nº Pdp 65/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 22, 2011

Tožnik bi moral upoštevati prerazporeditev delovnega časa, o kateri ga je tožena stranka pravočasno obvestila, četudi njegova pogodba o zaposlitvi ne predvideva prerazporejanja delovnega časa. Ker prerazporeditve delovnega časa ni upošteval, ampak je z dela odšel eno uro prezgodaj, je utemeljen očitek o kršitvi obveznosti iz delovnega razmerja.

April 21, 2011

Sodba nº Pdp 163/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Tožena stranka je prejela odpravnino ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, za katero je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da ni zakonita. Iz tega razloga je odpadla podlaga za izplačilo odpravnine in je tožena stranka prejeto dolžna vrniti. Kot poštena pridobiteljica dolguje zakonske zamudne obresti šele od vložitve tožbe za vrnitev odpravnine dalje.

Sodba nº Pdp 92/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Ob upoštevanju fikcije vročitve tožbe in ker tožena stranka v predpisanem zakonskem roku ni podala odgovora na tožbo, je sodišče prve stopnje pravilno izdalo zamudno sodbo, saj utemeljenost tožbenega zahtevka za plačilo plače, stroškov prehrane in prevoza ter regresa za letni dopust izhaja iz zatrjevanih dejstev o neizpolnjenih denarnih obveznostih tožene stranke do tožnika. Ta dejstva tudi niso v nasprotju s predloženimi listinami ali z dejstvi, ki so splošno znana.

Sklep nº Pdp 260/2011, enako sklep Pdp 193/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Ker tožena stranka pred sodiščem prve stopnje ni zahtevala povrnitev stroškov plačila sodne takse za odgovor na tožbo, sodišče prve stopnje ni imelo podlage, da bi o teh stroških postopka odločalo (in jih naložilo v plačilo tožeči stranki, ki je tožbo umaknila).

Sodba nº Pdp 1379/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Za zaključek, da delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati (niti) do izteka odpovednega roka, ni treba, da bi trpel ugled delodajalca v razmerju do naročnikov oziroma da bi delodajalcu zaradi delavcu očitanih ravnanj (ki so predstavljala podlago za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi) nastala škoda.

Sklep nº Pdp 306/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Tožene stranke so dolžne trpeti svoje stroške postopka v delu, ki se nanaša na plačilo regresa za letni dopust in nadomestila plače, saj so ti zahtevki povezani s prenehanjem delovnega razmerja, v preostalem delu (glede zahtevka za plačilo odpravnine in pogodbene kazni) pa je toženim strankam dolžna stroške postopka povrniti tožnica, saj v postopku ni uspela.

Sklep nº Pdp 185/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Dejstvo, da strokovna izobrazba za direktorja, za katerega je bila sklenjena odpovedana pogodba o zaposlitvi, ni bila določena, pomeni, da je bila ponujena pogodba o zaposlitvi za tožnika, ki ima V. stopnjo strokovne izobrazbe, ustrezna.

Sklep nº Pdp 222/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Objava akta o sistemizaciji delovnih mest oz. njegova veljavnost nima odločilnega vpliva na obstoj poslovnega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Iz tega razloga je dokaz s sodnim izvedencem računalniške stroke v zvezi s tem aktom v sporu o zakonitosti odpovedi nepotreben, tako da je sodišče prve stopnje predlog tožnika za zavarovanje dokazov utemeljeno zavrnilo.

Sklep nº Pdp 138/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Razrešitev tožnika, ki temelji na petem odstavku 83. člena ZJU (razrešitev v enem letu od nastopa funkcije funkcionarja oziroma organa, pristojnega za imenovanje, ne glede na razloge), je bila sicer v skladu z zakonom, vendar v neskladju z URS, saj je Ustavno sodišče RS v postopku ocene ustavnosti in ocene zakonitosti glede petega odstavka 83. člena ZJU z odločbo U-I-343/04 z dne 9. 2. 2006 ugotovilo, da je navedena določba, kolikor se nanaša na tajnike občin (direktorje), ki so bili imenovan...

Sodba nº Pdp 264/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Glede na to, da je bila tožniku po novi pogodbi o zaposlitvi določena nižja osnovna bruto plača kot po odpovedani pogodbi o zaposlitvi in da je tožnikova nova zaposlitev glede na prejšnjo neustrezna, je ob odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi upravičen do 1/3 odpravnine, kot bi jo prejel, če ne bi sprejel nove neustrezne zaposlitve in bi mu delovno razmerje prenehalo iz poslovnega razloga.

Sodba nº Pdp 170/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Tožbeni zahtevek za plačilo škode (v višini manj ustvarjenega dohodka), ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi nespoštovanja odpovednega roka s strani toženih strank, ni utemeljen, saj tožeča stranka ni dokazala vzorčne zveze med domnevno protipravnim ravnanjem in zatrjevano škodo.

Sodba nº in sklep Pdp 217/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Če sodišče prve stopnje ugotovi, da so podani pogoji za izdajo delne sodbe, mora v izreku takšne delne sodbe odločiti tudi o tem, o katerih tožbenih zahtevkih oziroma o katerem delu tožbenega zahtevka bo odločilo s končno sodbo. Ker sodišče prve stopnje tega ni storilo (v izreku delne sodbe je za poznejšo sodbo pridržalo le odločitev o stroških postopka), je tožnica utemeljeno predlagala izdajo dopolnilne sodbe.

Sodba nº Pdp 235/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Dejstvo, da je tožena stranka v spornem obdobju podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga le tožniku, še ne pomeni, da poslovni razlog za izpodbijano redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ni obstajal.

Sodba nº Pdp 288/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Zakonita je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ki je bila podana, ker je tožnik zaradi norme in plačila po normi pritiskal na gumb na stroju, kot če bi svoje delo opravljal, s čimer je na monitorju lažno prikazal, da je oblekel več vzglavnikov, kot jih je dejansko.

Sodba nº Pdp 239/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Ker tožena stranka ni dokazala, da je svoje obveznosti do tožnika izpolnila, je sodišče prve stopnje tožbenemu zahtevku za plačilo plače, stroškov prevoza na delo in z dela, regresa za letni dopust in odpravnine ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga utemeljeno ugodilo.

Sodba nº Pdp 238/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Sklicevanje tožene stranke na slabo ekonomsko situacijo manjših podjetnikov v sedanjih kriznih časih in na dejstvo, da si je morala izposojati denar od drugih, da je lahko poravnala delavcem prejemke iz delovnega razmerja, v ničemer ne vpliva na pravilnost odločitve o tožbenih zahtevkih v izpodbijani zamudni sodbi, ker slab finančni položaj delodajalcev ne more odvezati njihove obveznosti, da poravnajo delavcem pripadajoče prejemke iz delovnega razmerja ter da od njih odvedejo predpisane davk...

Sodba nº Pdp 207/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 21, 2011

Aneks, ki sta ga sklenili stranki, je glede na obseg ureditve pravic in obveznosti po svoji vsebini pogodba o zaposlitvi za čas napotitve na delo v tujini. Akt o odpoklicu z dela v tujini (kot posamični akt državnega organa) še ni pomenil sočasnega prenehanja aneksa, ampak bi aneks lahko prenehal le po volji strank ali na podlagi zakona, zato kljub odpoklicu tožnika hkrati s tem niso prenehale vse njegove pravice, ki so bile dogovorjene ob napotitvi na delo v tujino.

April 19, 2011

Sodba nº in sklep Pdp 1294/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 19, 2011

Četudi tožena stranka na tožbo v sporu o prenehanju delovnega razmerja ni odgovorila v 15-dnevnem roku, sodišče prve stopnje utemeljeno ni izdalo zamudne sodbe, ker je toženi stranki poslalo poziv, da mora odgovoriti na tožbo v 30-dnevnem roku od njene vročitve (kar sicer ni v skladu z določbo člena 41/2 ZDSS-1). Glede na tak poziv niso bili podani pogoji za izdajo zamudne sodbe.

April 15, 2011

Sodba nº Pdp 49/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Ustavno zagotovljena tajnost pisem in drugih občil se nanaša tudi na elektronska sporočila, shranjena v obliki datotek na trdem disku računalnika. Ni namreč mogoče šteti, da bi se toženec (delavec) s tem, ko naj bi elektronska sporočila shranil na trdem disku, s konkludentnim ravnanjem odpovedal pravici do zasebnosti, ker je bil dostop do teh datotek mogoč brez posebnega gesla. Le v kolikor bi toženec podal izrecno soglasje, da tožeča stranka (delodajalec) lahko uporabi te datoteke, bi jih bi...

Sodba nº Pdp 240/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Pri presoji zakonitosti zamudne sodbe, s katero je bilo toženi stranki naloženo, da tožnici poravna terjatve iz naslova stroškov prevoza na delo in z dela, stroškov prehrane med delom, plače in regresa za letni dopust, pritožbenih navedb o delnem plačilu ni mogoče upoštevati, saj iz razloga nepopolne ugotovitve dejanskega stanja zamudne sodbe ni mogoče izpodbijati.

Sklep nº Pdp 287/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Prepoved navajanja novih dejstev in predlaganja novih dokazov nima nobene zveze z institutom sprememba tožbe, tako da tožnik s spremembo oziroma razširitvijo tožbe sploh ne more biti prekludiran, ampak jo lahko poda vse zaključka postopka pred sodiščem prve stopnje.

Sodba nº Pdp 275/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Tožnik, ki se je pri toženi stranki zaposlil 1. 6. 2005, je po šestih mesecih nepretrganega dela (2. 12. 2005) pridobil pravico do celotnega letnega dopusta in s tem do celotnega regresa za letni dopust za to leto, četudi pri toženi stranki ni bil zaposlen celo leto.

Sklep nº Pdp 325/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Morebitni nesporazum med pooblaščencem in stranko glede vložitve pravnega sredstva ne more podaljšati prekluzivnega roka, v katerih mora stranka vložiti pritožbo zoper sodbo.

Sodba nº in sklep Pdp 261/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Ob poslovnem razlogu, ki je naveden v redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, se mora sodišče opredeliti tudi do drugih dejanskih razlogov, ki so privedli do odpovedi in ki jih navaja delodajalec v sodnem postopku. Delodajalec lahko namreč v sodnem postopku dokaže, da je obstajal tudi še kak drug zakonit (poslovni) razlog za odpoved, odpoved pa je nezakonita le, če delodajalec niti v dokaznem postopku pred sodiščem prve stopnje ne dokaže, da je v času podaje odpovedi prenehala potreba po delu, p...

Sklep nº X Pdp 64/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

V okviru kolektivnega delovnega spora, katerega primarni zahtevek se nanaša na razvezo posameznih določb kolektivnih pogodb, bi bil zahtevek izpolnjen le v primeru, če bi vsi nasprotni udeleženci pristali na razvezo. Ker tega niso storili (ampak so le nekateri s predlagateljico sklenili aneks k kolektivni pogodbi), je predlagateljica, ki je predlog umaknila, dolžna nasprotnim udeležencem povrniti stroške postopka.

Sodba nº Pdp 227/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Tožena stranka je tožnici neutemeljeno in nezakonito izdala pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovne kršitve, češ da je na delovno soboto neopravičeno izostala z dela. Odsotnost tožnice z dela ni bila neopravičena, ampak je temeljila na opravičeni odsotnosti zaradi izpolnjevanja državljanskih dolžnosti tožnice kot članice volilnega odbora (za kar ji je bila tožena stranka kot delodajalec dolžna omogočiti odsotnost z dela). Zaradi nezakonitega pisnega o...

Sklep nº Pdp 1364/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Tožeče stranke so v času veljavnosti ZTPDR začasno prešle k drugotoženi stranki, v tem času jim je delovno razmerje pri prvotoženi stranki mirovalo. Pri presoji njihovega pravnega položaja je zato bistveno, ali so imele pravico do vrnitve k prvotoženi stranki in ali je potreba po opravljanju njihovega dela pri prvotoženi stranki prenehala, saj bi bile v tem primeru upravičene do nadomestila plače za čas odpovednega roka in do odpravnine po 2. odst. 235. člena ZDR.

Sodba nº Pdp 150/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni zakonita, čeprav je tožnica z zamujanjem na delo v dneh, ko za to ni imela izrecnega dovoljenja nadrejenih delavcev, kršila svoje obveznosti iz delovnega razmerja, saj ne gre za tako hudo kršitev, zlasti če se upošteva razlog za zamude (skrb za nepokretnega starega očeta in čakanja na patronažno sestro) in dejstvo, da je tožnica podaljševala delo po koncu delovnega časa in se trudila zamujene ure nadomestiti.

Sodba nº Pdp 291/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Tožnica ni navedla, da je prejela redno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi slabega zdravstvenega stanja, temveč da je bilo diskriminatorno ravnanje tožene stranke v tem, da je pri njeni osebni zdravnici preverjala, če je upravičeno v bolniškem staležu, ter jo nezakonito zasledovala po detektivu. Takšna trditvena podlaga ne opredeljuje diskriminacije zaradi zdravstvenega stanja oz. drugih osebnih okoliščin, kot so navedene v 6. čl. ZDR, temveč kvečjemu kaže na to, da je tožena stranka morda p...

Sodba nº Pdp 42/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Uporaba kriterija ocenjevanja delovne uspešnosti, ki je bilo pri toženi stranki sicer podlaga za obračunavanje plač v skladu z internim aktom tožene stranke, v postopku določanja presežnih delavcev je pravilna in zakonita.

Sklep nº Pdp 294/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Vročitev pravni osebi je pravilno opravljena z izročitvijo pisanja kateremu koli delavcu v pisarni oz. v poslovnem prostoru ali na sedežu. Pri tem ni treba, da vročevalec najprej poskuša z vročitvijo osebi, pooblaščeni za sprejem, saj je stvar notranje organizacije pravne osebe, da odredi, kako se pisanja sprejemajo. Četudi pisanje sprejme delavec, ki za to nima nobenega pooblastila, to na pravilnost vročitve ne vpliva.

Sodba nº in sklep Pdp 1220/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Čas, za katerega je delavcu priznan obstoj delovnega razmerja s pravnomočno sodbo (čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja), se upošteva pri uveljavljanju jubilejne nagrade kot čas, ko je bil delavec zaposlen pri delodajalcu.

Sodba nº Pdp 84/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 15, 2011

Ravnanje tožnice, ki dopustnih listkov ni pripravila, ampak je delo preložila na sodelavko, ni resen in utemeljen razlog, ki bi onemogočal nadaljevanje delovnega razmerja med strankama. Pri tem je potrebno upoštevati, da sta bili za izdelavo dopustnih listkov zadolženi obe delavki.

April 14, 2011

Sklep nº Pdp 86/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Čeprav je tožnica zahtevala sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi (namesto reintegracije), ker se je v času sodnega postopka zaposlila pri drugem delodajalcu, je upravičena do odškodnine po 118. členu ZDR.

Sodba nº Pdp 1393/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Tožnik je imel sklenjeno pisno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, za katero ni bilo potrebe po delu že ob sklenitvi, to je v letih 2008 in 2009, dejansko pa je opravljal drugo delo. Kasnejša formalna ukinitev tega delovnega mesta v letu 2010 tako za tožnika ni mogla pomeniti negativnih posledic v smislu, da mu pogodba o zaposlitvi preneha zaradi ukinitve tega delovnega mesta, na katerem ni nikoli delal.

Sodba nº Pdp 1399/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Glede na to, da je bilo vabilo na zagovor vročeno v petek, zagovor pa je bil predviden za torek, tožena stranka ni zagotovila zagovora skladno z zakonskimi določbami (saj ni imela na voljo treh delovnih dni za pripravo obrambe). Ker tudi ni šlo za zadevo, v kateri toženi stranki ne bi bilo treba zagotoviti zagovora, je zaradi opisane kršitve redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga nezakonita.

Sodba nº Pdp 1387/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Tožnik je pri toženi stranki zaposlen kot policist. Glede na status in specifičnost tega dela je tožena stranka zahtevala, da zaposleni poskrbijo za osebno urejenost. Zato je tožnikovo ravnanje, ko je pred nastopom dela prišel v službo in nameraval opraviti osebno higieno v prostorih tožene stranke, ki so bili za to namenjeni in je takšno uporabo tožena stranka tudi dopuščala, šteti kot ravnanje v povezavi z opravljanjem njegovih službenih dolžnosti in torej v funkcionalni zvezi z delom.

Sodba nº Pdp 23/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Glede na pravnomočno odločitev, da je bila pri prehodu na nov plačni sistem plača tožnice pravilno prevedena, tožnica v novem sodnem postopku, v katerem izpodbija sklep tožene stranka o napredovanju v višji naziv in višji plačni razred, ne more več izpodbijati zakonitosti prevedbe.

Sodba nº Pdp 197/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Tožničina pravica do zagovora ni bila kršena, čeprav na zapisnik o zagovoru niso bila povzete njene navedbe o zdravstvenem stanju, ki naj bi opravičevalo izostanek z dela.

Sodba nº Pdp 268/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Ker ZDR izrecno določa, da mora biti odpoved pogodbe o zaposlitvi izražena v pisni obliki, mora biti v tej obliki tudi pooblastilo, s katerim delodajalec drugo osebo pooblašča za izvedbo postopka odpovedi, v danem primeru za podajo pisnega obvestila pred odpovedjo in odpovedi. To pomeni, da v primeru, ko delodajalec ne dokaže, da je bilo pisnemu obvestilu o nameravani odpovedi in odpovedi predloženo pisno pooblastilo, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni zakonita.

Sodba nº X Pdp 312/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Nepravilna vsebina glasovnice, na podlagi katere je bilo izvedeno glasovanje o odpoklicu članov sveta šole (glasovnice so bile sestavljene tako, da se je lahko glasovalo le o odpoklicu vseh štirih članov sveta na enak način, ne pa posamezno za vsakega od odpoklicanih članov, kar ni bilo skladno z akti šole), predstavlja razlog na ugotovitev nezakonitosti volitev, ker je nepravilna vsebina glasovnic (do spremembe glasovnic je prišlo le na podlagi odločitve predsednice volilne komisije in ne na...

Sklep nº Pdp 172/2011, enako sklep Pdp 174/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

36. člen ZOdvT je bil uporabljen pravilno, saj velja za vse primere, ko se nagrade postavljenega ali dodeljenega odvetnika izplačajo iz državnega proračuna, torej tudi za brezplačno pravno pomoč. Ni razloga, da bi se nasprotni stranki nalagala povrnitev stroškov zastopanja v višjem znesku, kot znašajo dejanski stroški, ki so iz proračuna plačani pooblaščencu, postavljenemu v okviru brezplačne pravne pomoči.

Sodba nº Pdp 152/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Za odgovor na vprašanje, ali je uprava poročala nadzornemu svetu o vsem, kar je bilo bistveno in zahtevano, kot tudi za ugotavljanje drugih dejstev, ki so bistvena za odločitev, predlagani dokaz z zaslišanjem člana uprave in namestnika predsednika uprave ni primeren, primernejši dokaz je bilo zaslišanje člana nadzornega sveta. Ta dokaz je sodišče izvedlo, saj je zaslišalo namestnico predsednika nadzornega sveta tožene stranke. Njeni izpovedi je verjelo, saj ni neverodostojna zgolj zato, ker j...

Sodba nº in sklep Pdp 31/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Dopolnilna sodba je samostojen sodni akt oziroma odločitev, ki mora imeti vse sestavine, to je uvod, izrek, obrazložitev ter pravni pouk.

Sodba nº Pdp 100/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 14, 2011

Pritožbeno sodišče preizkusi izpodbijano delno sodbo na podlagi pripoznave le v okviru preizkusa po uradni dolžnosti, kadar tožena stranka drugega pritožbenega razloga (da naj bi bila izjava o pripoznavi podana v zmoti ali pod vplivom prisile ali zvijače) ni uveljavljala. Ker sodišče prve stopnje z izpodbijano delno sodbo na podlagi pripoznave ni odločalo o celotnem delu tožbenega zahtevka, temveč le o tistem delu tožbenega zahtevka, ki ga je tožena stranka v odgovoru na tožbo jasno in nedvou...

April 13, 2011

Sodba nº Psp 480/2010 of Oddelek za socialne spore, April 13, 2011

Invalidnost sta tako toženec kot sodišče prve stopnje pravilno ugotavljala glede na tožnikov poklic delovodje sektorja osnovne avtomatske proizvodnje pri delodajalcu S. d.d., čeprav iz listin izhaja, da je bila tožniku pogodba o zaposlitvi odpovedana in da se je kot iskalec zaposlitve prijavil pri Zavodu RS za zaposlovanje.

April 08, 2011

Sodba nº Pdp 128/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2011

Tožena stranka je imela v operacijski sobi sistemizirano tako delovno mesto operacijske medicinske sestre - zdravstvene tehnice s V. stopnjo izobrazbe kot delovno mesto operacijske medicinske sestre s VII. stopnjo strokovne izobrazbe. Tožnici je utemeljeno ponudila aneks k pogodbi o zaposlitvi za delovno mesto „srednja medicinska sestra v operacijski sobi“ in ji za to delovno mesto določila plačo, saj ima tožnica V. stopnjo strokovne izobrazbe. Njen tožbeni zahtevek za plačilo prikrajšanja pr...

Sklep nº Pdp 139/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2011

Tipkanje oziroma pisanje zapisnikov ni nevarna dejavnost, zato tožena stranka za škodo, ki je tožnici nastala zaradi bolezni v zvezi z delom (obojestranskega sindroma karpalnega kanala, ki naj bi se tožnici razvil kot posledica prisiljene drže in ponavljajočih se gibov rok in prstov pri delu), lahko odgovarja le po načelu krivdne odgovornosti.

Sodba nº in sklep Pdp 1436/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2011

Razrešitev s funkcije člana uprave bi bila lahko razlog za prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi le, če bi tako določala pogodba o zaposlitvi. Ker pa pogodba o zaposlitvi tega ni določala, bi lahko pogodba o zaposlitvi zakonito prenehala le na enega izmed načinov, ki jih določa ZDR.

Sodba nº Pdp 305/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2011

Za odločitev o utemeljenosti tožbenega zahtevka za plačilo regresa za letni dopust je nepomembna izjava v sporazumu o prenehanju delovnega razmerja, da med strankama ni odprtih zadev in da druga do druge nimata materialnih zahtevkov (razen plačila opravljenega dela tožnika do dneva prenehanja delovnega razmerja in obveznosti po obračunu), saj predstavlja regres za letni dopust zakonsko določeno pravico, ki se ji delavec ne more odpovedati.

Sodba nº X Pdp 95/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 08, 2011

Dejstvi, da pogodba o zaposlitvi s predsednico sindikalne podružnice ni bila sklenjena za čas trajanja mandata in da je bila predčasno odpovedana, predstavlja kršitev podjetniške kolektivne pogodbe.

April 05, 2011

Sklep nº Pdp 177/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Četudi je del premoženja tožene stranke prešel k drugi družbi (od s.p. na d.o.o.), ta druga družba ni postala pravna naslednica tožene stranke (ki niti ni prenehala obstojati). Iz tega razloga ni mogoče šteti, da je prišlo pri toženi stranki do pravnega nasledstva, tožnica pa bi tožbo lahko razširila na drugo družbo le ob njenem soglasju.

Sodba nº Pdp 1391/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Novela ZDR-A je sicer skrajšala zakonsko določene odpovedne roke (in sicer za delavca, kot je tožnik in ki ima najmanj 15 let in manj kot 25 let delovne dobe, z 75 na 60 dni), vendar se ta sprememba začne uporabljati šele z dnem uveljavitve in začetka uporabe spremembe pravice do nadomestila za primer brezposelnosti za osebe, ki so starejše od 50 let in imajo najmanj 25 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v zakonu, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. V času pod...

Sodba nº Pdp 154/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Čeprav ni bil spoštovan rok za pripravo zagovora, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi glede na to, da je tožnik zagovor podal, še ni nezakonita.

Sodba nº Pdp 125/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Tožnik za nastanek nesreče pri delu (udarec žice v oko) ni soodgovoren, saj mu pri rezanju žice ni mogoče očitati premajhne skrbnosti oziroma neprevidnosti. Ta bi bila podana, če bi bil tožnik opozorjen na možnost „vzmetnega efekta“ in na to, kako se nevarnosti poškodbe izogniti, pa se po napotkih tožene stranke ne bi ravnal. Teh napotkov pa mu tožena stranka ni podala, tožnik, ki je sicer imel na razpolago vsa zaščitna sredstva, pa glede na mnenje sodnega izvedenca pri tem delu ni potreboval...

Sklep nº Pdp 276/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

36. člen ZOdvT se nanaša na vse primere, ko je treba izplačati nagrado postavljenemu ali dodeljenemu odvetniku, ne glede na to, ali je bil pri zastopanju svojih strank uspešen ali ne.

Sklep nº Pdp 1285/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Odvetnik, ki je bil po odločbi sodišča določen za nudenje brezplačne pravne pomoči zgolj za svetovanje in zastopanje pred delovnim sodiščem na prvi stopnji v postopku, ki se je vodil pred sodiščem prve stopnje, niti kasneje ni predložil listine – pooblastila za zastopanje. Ker za zastopanje pred pritožbenim sodiščem ni predložil oziroma izkazal pooblastila, je treba pritožbo šteti za nedovoljeno in jo zavreči.

Sodba nº Pdp 126/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Tožnik je kršil svoje obveznosti iz delovnega razmerja, ker v mesecu februarju 2010 ni prihajal na delo, ni prosil za koriščenje dopusta, ni imel licence, ki mu je že potekla, toženi stranki pa je predložil evidenco, kot da bi opravljal specializacijo, ki je bila že zaključena. Glede na to, da je tožena stranka poleg te kršitve dokazala, da s tožnikom ni bilo mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka, je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita.

Sklep nº Pdp 171/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Izvedba dokaza z izvedencem brez njegovega neposrednega zaslišanja na obravnavi, le s prečitanjem izvedenskega mnenja, kljub zahtevi stranke za dopolnitev izvedenskega mnenja, predstavlja bistveno kršitev določb postopka. Kršeno je načelo neposrednosti in načelo kontradiktornosti.

Sodba nº Pdp 45/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Prenehanje potreb po opravljanju dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi je bistven element obstoja poslovnega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V konkretnem primeru je poslovni razlog nastal pred spremembo akta o sistemizaciji, na katero se sklicuje tožena stranka, in sicer že takrat, ko je tožnik prenehal opravljati delo vzdrževalca (za katero je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi) in je pričel z delom na čistilni napravi. Da bi bila odpoved pogodbe o zaposlitvi (za delo vzdrž...

Sodba nº Pdp 44/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Tožnik je imel pri toženi stranki v tekočem letu 33 dni letnega dopusta, ki jih ni mogel izkoristiti zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podal na podlagi 112. člena ZDR, torej iz razlogov, ki so bili na strani tožene stranke. Za neizkoriščene dni letnega dopusta je upravičen do odškodnine, ki po svoji naravi predstavlja nadomestilo, kar pomeni, da za sklepčnost tožbe ni treba navedb o elementih odškodninske odgovornosti tožene stranke.

Sklep nº Pdp 1405/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 05, 2011

Stranski intervenient je priglasil stroške za sestavo obvestila, s katerim je obvestil sodišče prve stopnje, da vstopa v pravdo, ter za sestavo vloge, s katero je priglasil stroške postopka. Do priglašenih stroškov za navedeni pravdni dejanji je upravičen in sicer za vsako po 20 točk.

April 04, 2011

Sodba nº Pdp 215/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 04, 2011

Z zamudno sodbo ni bilo odločeno o že razsojeni stvari, saj je bila tožniku s pravnomočno sodbo določena odpravnina po takrat znanih podatkih o plači. Z drugo pravnomočno sodbo pa je bila tožniku določena nova višina plače, ki je podlaga za obračun in izplačilo odpravnine, tako da je v tej zadevi tožnik vtoževal še razliko med odpravnino po prvi pravnomočni sodbi in odpravnino, ki mu gre na podlagi višje plače, o tej razliki pa še ni bilo odločeno.

Sodba nº Pdp 9/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 04, 2011

Toženec naj bi v času zaposlitve pri tožeči stranki nagovarjal stranke, da kupijo dodatke in belo tehniko prek njega osebno in ne prek trgovine, in v ta namen sprejemal denar, s čimer naj bi kršil konkurenčno prepoved. Za povrnitev škode, ki naj bi tožeči stranki zaradi opisanega ravnanja toženca nastala, bi morala tožeča stranka tožbo vložiti v 3 mesecih, odkar je izvedela za opravljanje dela.

Sodba nº Pdp 1448/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 04, 2011

Tožena stranka je tožnika izključevala iz vsakdanje komunikacije, ignorirala je njegove pobude, želje po razgovoru in mu onemogočala skupno delo. S tem je delovala v nasprotju z obveznostjo, ki ji jo je nalagal 44. čl. ZDR. Povzročila je, da se je tožnik v posledici njenega protipravnega ravnanja na delovnem mestu počutil nekoristnega in razvrednotenega, zaradi česar se je občutno poslabšal njegov psihični in zdravstveni položaj. Zaradi tega je odškodninsko odgovorna za nepremoženjsko škodo, ...

Sodba nº Pdp 39/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, April 04, 2011

Tožena stranka določb o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ni spoštovala in tožnici ni zagotovila ustrezne zaščitne opreme. Iz tega razloga je odgovorna za škodo, ki jo je tožnica (čistilka v bolnišnici) utrpela, ker se je okužila s TBC. Res pri tožnici ni prišlo do izbruha bolezni v aktivni obliki, vendar pa je tudi zaradi latentne okužbe z virusom TBC utrpela strah, fizične bolečine ter nevšečnosti v zvezi z zdravljenjem in začasno zmanjšanje življenjskih aktivnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners