Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on June 2011

June 29, 2011

Sodba nº Pdp 262/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2011

Za tožnico - novinarko, ki je pri toženi stranki opravljala dela in naloge urednice, velja glede trajanja letnega dopusta Kolektivna pogodba za poklicne novinarje, ki je glede te pravice ugodnejša kot podjetniška KP ter KPČIZKD.

Sodba nº Pdp 149/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2011

Tožena stranka je združevala posamezne faze dela, tako da so pomožna dela opravljali delavci, ki so bili usposobljeni tudi za bolj zapletene operacije, za te operacije pa tožnik ni bil usposobljen. Iz tega razloga tožnika ni bilo mogoče primerjati z delavci, ki so zaposlitev obdržali, in je utemeljeno prejel redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sodba nº Pdp 167/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2011

Pri presoji, ali gre nevarno dejavnost v konkretnem primeru, ko se je tožnica poškodovala pri vojaškem urjenju, ki se je opravljalo na vadbeni oviri na specifičnem terenu v dežju in burji, kar je terjalo od vseh večjo angažiranost in pazljivost pri izvedbi vaje v popolni vojaški opremi, je treba uporabiti drugačen kriterij kot pri ocenjevanju podobnih aktivnosti v vsakdanjem življenju.

Sodba nº Pdp 140/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2011

Ker tožena stranka ni sprejela ustreznih podzakonskih aktov in ker v aktu o sistemizaciji za tožnikovo delovno mesto ni predvidela dodatkov za posebna znanja in veščine ter posebno nevarne naloge, ne obstoji pravna podlaga, da bi bil tožnik (vojak) do vtoževanih dodatkov iz tega naslova upravičen.

Sodba nº Pdp 380/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2011

Stranki sta lahko izvensodno poravnavo sklenili le glede odškodnine za škodo, ki je bila znana na dan poravnave. Tako lahko tožnik v sodnem sporu uveljavlja dodatno odškodnino - odškodnino za škodo, s katero ob sklenitvi poravnave ni mogel računati, za novo škodo, ki mu je nastala, ker zdravljenje ni privedlo do pričakovanega izboljšanja stanja.

Sodba nº Pdp 358/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 29, 2011

Zgolj splošne navedbe tožnika ("da je toženec dopuščal tak način dela, ki ni bil v skladu s predpisi o varovanju zdravja na delovnem mestu", "da ni izvedel ustreznih ukrepov, da do nezgode ne bi prišlo" ali "da bi moral v smislu varnosti in zdravja storiti več"), brez dodatnih navedb, katere konkretne opustitve toženca so bile v nasprotju s predpisi in kaj konkretno bi moral storiti, ne morejo predstavljati podlage za ugotavljanje krivdne odgovornosti toženca.

June 28, 2011

Sodba nº in sklep Pdp 1447/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 28, 2011

Tožena stranka, ki je razpolagala tudi z ustrezno zaposlitvijo, je tožniku ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi ponudila novo pogodbo o zaposlitvi za neustrezno zaposlitev, zato odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi ni zakonita.

June 23, 2011

Sodba nº Pdp 396/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2011

Pri toženi stranki ni bil uveljavljen kakšen poseben pisen postopek, tako da je tožnik na podlagi ustnega dogovora s sodelavcem upravičeno menil, da lahko koristi letni dopust. O tem je toženo stranko tudi obveščal, tako da ni utemeljen očitek, da je z dela izostal neopravičeno in da o tem tudi ni obvestil delodajalca.

Sklep nº Pdp 418/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2011

Stranki sta v individualni pogodbi o zaposlitvi, ki jo je tožnik sklenil za čas opravljanja funkcije direktorja družbe, kot razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi med drugim določili predčasno razrešitev s funkcije iz utemeljenih razlogov. Glede na tako opredeljen odpovedni razlog je bistveno vprašanje pri presoji zakonitosti prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, ali je bila tožnikova razrešitev utemeljena. To vprašanje je sicer predmet odločanja v gospodarskem sporu, v konkretnem p...

Sodba nº Pdp 495/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2011

Čeprav je za tožnika določeno, da se kot specializant zaposli za čas specializacije v javnem zavodu, ki ga določi zbornica, in čeprav je zbornica tožniku kot delodajalca določila toženo stranko, tožbeni zahtevek za sklenitev ustrezne pogodbe o zaposlitvi zoper toženo stranko (še) ni utemeljen, ker program glavnega mentorja o nadaljevanju usposabljanja tožnika še ni bil izdelan.

Sodba nº in sklep Pdp 513/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2011

Od odškodnine za čas odpovednega roka, do katere je delavec upravičen ob izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je treba obračunati in plačati akontacijo dohodnine ter prispevke za socialno varnost.

Sodba nº Pdp 332/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2011

Tožnik je s tem, ko je v svoje osebno vozilo (skupno 36 krat) natočil gorivo in ga plačal s službeno kartico, kršil pogodbene oziroma druge obveznosti iz delovnega razmerja, kršitev pa ima vse znake kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja, tako da predstavlja utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 1. al. 1. odst. 111. čl. ZDR.

Sodba nº Pdp 570/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2011

Ob tožničinem zatrjevanju, da je pri toženi stranki delala na podlagi napotnice študentskega servisa in da ji tožena stranka za opravljeno delo ni plačala, je sodišče prve stopnje ob izostanku odgovora na tožbo zakonito izdalo zamudno sodbo, s katero je tožbenemu zahtevku za plačilo v višini zmnožka med številom ur in urno postavko skupaj s provizijo ugodilo.

Sklep nº Pdp 576/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2011

Sodišče prve stopnje lahko pred izdajo začasne odredbe predlog pošlje toženi stranki v odgovor, prav tako lahko pri odločanju upošteva dokaze, ki jih predloži tožena stranka v odgovoru na predlog za izdajo začasne odredbe.

Sklep nº Pdp 522/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2011

Tožena stranka ugodilnega dela sodbe (odločitve o glavni stvari) ne izpodbija, ampak izpodbija le odločitev o stroških postopka, tako da je treba njeno pritožbo obravnavati kot pritožbo zoper sklep.

Sklep nº Pdp 567/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 23, 2011

Ni mogoča izdaja začasne odredbe z vsebino, kot jo predlaga tožnik, to je, da se zadrži učinkovanje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, po tem, ko je odpoved že začela učinkovati in je delovno razmerje že prenehalo.

June 17, 2011

Sodba nº Pdp 105/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo je tožnici podal njen nekdanji delodajalec (delodajalec prenosnik), je bila nezakonita, saj bi tožnica morala biti prevzeta k toženi stranki (k delodajalcu prevzemniku). Ker se je po ugotovitvi nezakonitosti odpovedi vrnila na delo k nekdanjemu delodajalcu (delodajalcu prenosniku), kjer ji je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja, je po prenehanju delovnega razmerja upravičena do nadaljevanja z delovnim razmerjem pri toženi stranki (delodajalcu pr...

Sodba nº Pdp 529/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2011

Ravnanje tožene stranke, ki je ob ugotovitvi, da je bilo ukinjeno tožničino delovno mesto v času, ko je tekel predhodni spor o zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, po reintegraciji tožnici izdala sklep o premestitvi na drugo ustrezno delovno mesto, je zakonito

Sodba nº Pdp 544/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2011

Glede na to, da so tožniku delo opravljali na območju Slovenije, se za presojo njihovih zahtevkov iz naslova plačila plač oz. nadomestil plač za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja uporabljajo kolektivne pogodbe, ki so veljale v RS v spornem obdobju, in ne srbska zakonodaja.

Sklep nº Pdp 398/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2011

Pri presoji tožbenega zahtevka za vračilo sredstev, ki so bila prepuščena toženi stranki z namenom sodelovanja pri notranjem odkupu, je treba uporabiti določbo o neupravičeni obogatitvi. Iz tega razloga je za odločitev pomembno, ali je bila tožena stranka pri pridobitvi teh sredstev nepoštena, saj mora nepošteni pridobitelj zamudne obresti plačati od dneva pridobitve, drugače pa od dneva vložitve zahtevka.

Sodba nº Pdp 450/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2011

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi tožnici ni zakonita, saj ji tožena stranka niti vabila na zagovor niti odpovedi ni pravilno osebno vročila.

Sodba nº Pdp 175/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 17, 2011

Tožnica je upravičen do odškodnine zaradi posega v zasebnost v višini 1.000,00 EUR zaradi nedopustnega ravnanja tožene stranke, ko je direktorica tožničino elektronsko pošto v času njene odsotnosti preusmerila na svoj naslov, in v višini 1.500,00 EUR za ravnanje, ko je v času bolniške odsotnosti najela detektiva, ki je tožnici sledil.

June 16, 2011

Sodba nº Pdp 322/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Vprašanje, ali je tožena stranka tožnici v letu pred nastopom bolniškega staleža izplačevala plače v višini minimalne plače, za odločitev o tožbenemu zahtevku za plačilo premalo izplačanega nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela ni bistveno, saj ZZVZZ navzdol omejuje le višino nadomestila (ne sme biti nižje od zajamčene plače), ne pa osnove za izračun nadomestila, ki je določena kot povprečna plača in nadomestila v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost o...

Sklep nº Pdp 447/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Sodišče prve stopnje je sodnemu izvedencu naložilo dopolnitev izvedenskega mnenja, za to dopolnitev je izvedenec upravičen do nagrade in sicer do nagrade za zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije in za pisno izdelavo dopolnilnega izvida in mnenja.

Sodba nº Pdp 324/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Dejstvo, da je tožena stranka tožnici 2 meseca pred odpovedjo neformalno ponudila novo pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto, ki jo je tožnica odklonila, ne pomeni, da toženi stranki ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni bilo treba preveriti, ali obstajajo možnosti za zaposlitev tožnice na drugem delovnem mestu. Ker je ta možnost obstajala in ker bi šlo za ustrezno zaposlitev, je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita.

Sodba nº Pdp 119/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Pri presoji, ali so podani elementi delovnega razmerja, je treba v tožnikovem primeru (fotograf pri časopisu) upoštevati, da ne gre za delo, ki se opravlja v enakomerno razporejenem delovnem času, ampak za izrazito dinamično delo, ki je vezano na vsakokratne, za širšo javnost zanimive dogodke. Kljub temu, da tožnik ni imel fiksnega delovnika, pa ni svobodno oblikoval svojega dela in delovnega časa, delo je opravljal po navodilih tožene stranke, za to je prejel tudi plačilo, ki je bilo sicer d...

Sodba nº Pdp 176/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je zakonita, saj je tožnik iz hude malomarnosti kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, ko je kot paznik opustil nadzor nad priporniki, tako da je eden izmed pripornikov pobegnil.

Sodba nº Pdp 43/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Vsako ravnanje delavca, ki je objektivno prispevalo k nastanku škodnega dogodka, še ne predstavlja razloga za delno razbremenitev odškodninske odgovornosti delodajalca. Da bi lahko govorili o deljeni odgovornosti za nesrečo pri delu, mora biti ravnanje delavca neskrbno oz. (vsaj) malomarno, pri čemer se kot merilo skrbnosti vzame skrbnost povprečno ustrezno usposobljenega delavca.

Sklep nº Pdp 200/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Ne glede na število narokov za glavno obravnavo je tožnik upravičen le do ene nagrade za narok.

Sklep nº Pdp 465/2011, enako Pdp 462/2011, Pdp 469/2011, Pdp 508/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Sodišče prve stopnje drugotoženi stranki utemeljeno ni priznalo stroškov za sestavo pripravljalne vloge, s katero je le predlagala nadaljevanje postopka, ki je bil prekinjen zaradi izvedbe vzročnega postopka. Ta vloga ni bila potrebna, ker za nadaljevanje postopka v tem primeru predlog stranke ni potreben.

Sodba nº Pdp 159/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Tožnik je bil v spornem obdobju sicer direktor tožene stranke, vendar je bil pri njej tudi v delovnem razmerju. Iz tega razloga je treba šteti odpravnino, ki jo je prejel ob razrešitvi, kot dohodek, povezan z delovnim razmerjem, v tej zvezi pa je bila tožena stranka zavezana tako za odvod (plačilo) predpisane akontacije dohodnine kot predpisanih prispevkov za socialno varnost.

Sklep nº Pdp 481/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 16, 2011

Zakonska dikcija, da je delodajalec vsaj dva meseca izplačeval bistveno zmanjšano plačilo za delo (kar je razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca), vsebuje tudi dejansko stanje, kot je v konkretnem primeru, ko delodajalec delavcu ničesar ne izplača, pri čemer plačilo za delo pomeni tako plačo kot nadomestilo plače za čas letnega dopusta in zaradi bolniške odsotnosti.

June 13, 2011

Sodba nº Pdp 274/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 13, 2011

Tožnik, ki je imel sicer sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto vodja gostinstva, ni bil poslovodna oseba pri toženi stranki, zaradi česar s pogodbo o zaposlitvi stranki nista mogli drugače urediti pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, kot so urejene v ZDR oz. kolektivnih pogodbah. V skladu s tem se tudi nista mogli dogovoriti, da tožnik ni upravičen do plačila za delo, ki ga opravi preko polnega delovnega časa oz. da je plačilo za to delo že vsebovano v plači.

Sklep nº Pdp 405/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 13, 2011

Ker priča, ki je bila pravilno vabljena na narok, na narok ni pristopila, svoje odsotnosti pa tudi ni opravičila, je sodišče prve stopnje utemeljeno izdalo sklep, da se pričo kaznuje z denarno kaznijo v višini 500,00 EUR.

Sodba nº Pdp 352/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 13, 2011

Ker tožena stranka na tožbo ni odgovorila, je sodišče prve stopnje pravilno štelo, da so navedbe v tožbi resnične, in izdalo zamudno sodbo, s katero je toženi stranki naložilo v plačilo neizplačane zneske regresa za letni dopust. Morebitni ugovor že plačanih zneskov bo tožena stranka lahko uveljavljala v izvršilnem postopku, ne more pa biti predmet pritožbe, ker se zaradi zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja zamudne sodbe ne more izpodbijati.

June 09, 2011

Sklep nº Pdp 283/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Pritožnik je očitno spregledal, da sodišče prve stopnje ni prekinilo postopka zoper obe toženi stranki, ki sta v vlogi navadnih sospornikov, ampak pravilno le zoper prvotoženo stranko, zoper katero se je začel stečajni postopek. Ker tako s pritožbo izpodbija nekaj, o čemer sploh ni bilo odločeno (češ da sodišče prve stopnje ne bi smelo prekiniti postopka zoper obe stranki), ni izkazan pravni interes za pritožbo in jo je treba zavreči.

Sodba nº in sklep Pdp 265/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Določba panožne kolektivne pogodbe, da se pri izračunu odpravnine, upošteva skupna delovna doba pri delodajalcu, ki je podal redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, in pri drugih javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ne glede na prekinitve, je ugodnejša od zakonske določbe, tako da jo je pri odločitvi o utemeljenosti tožbenega zahtevka za plačilo višje odpravnine treba upoštevati.

Sodba nº Pdp 437/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Tožena stranka (njen direktor) pri izbiri delavca, ki mu bo podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ni bila dolžna upoštevati tistega kriterija, ki je bil v pogodbi o zaposlitvi določen za ugotavljanje delovne uspešnosti in za dodatno plačilo iz tega naslova, ampak je lahko tožnika kot presežnega delavca določila na podlagi drugega kriterija.

Sodba nº Pdp 413/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Ker je od takrat, ko si je toženec kot delavec tožeče stranke domnevno neupravičeno prisvojil kupnino, ki bi morala biti nakazana tožeči stranki, do vložitve tožbe minilo več kot 5 let, je tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine neutemeljen, ker je terjatev zastarala. Daljšega zastaralnega roka (do časa, ki je določen za zastaranje kazenskega pregona) ni mogoče upoštevati, saj toženec za opisano ravnanje ni bil pravnomočno obsojen.

Sodba nº Pdp 216/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, v kateri je tožena stranka tožniku očitala, da je pred nastopom dela ni obvestil o prebolelem srčnem infarktu (in da o tem tudi ni obvestil zdravnika pri predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu), ni zakonita, saj tožena stranka ni dokazala, da bi tožnikova okvara na srcu kakorkoli vplivala na opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 256/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Prenehanje potreb po opravljanju določenega dela (kot razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga) ni nujno vezano na sočasen sprejem novega akta o sistemizaciji delovnih mest.

Sodba nº Pdp 289/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni zakonita, saj je toženec pred podajo odpovedi tožnici, ki je bila zaposlena za nedoločen čas, z drugo delavko, ki je bila zaposlena za določen čas, sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za isto delo.

Sklep nº Pdp 384/2011; enako Pdp 347/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Tožnik je tožbo umaknil, ko je tožena stranka izpolnila le neznatni del tožbenega zahtevka, tako da je treba šteti, da je v postopku uspel le v neznatnem delu. Iz tega razloga je pravilna odločitev, da sam krije svoje stroške postopka.

Sodba nº Pdp 244/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Tožnica je dva dni pred odhodom na poletni tabor obiskala osebnega zdravnika, vendar mu ni povedala, da namerava izrabiti bolniški stalež v drugem kraju. Iz tega razloga in pa tudi, ker ni zahtevala niti odobritve za nazaj, ji je tožena stranka iz razloga po 8. al. 1. odst. 111. čl. ZDR utemeljeno podala izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, pri čemer ni bistveno, kako je izraba bolniškega staleža v poletnem taboru vplivala na zdravje tožnice.

Sodba nº Pdp 10/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Delodajalec mora tako v pisni obdolžitvi kot v izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi konkretizirati kršitev in znake kaznivega dejanja, ki se delavcu očita, ni pa potrebno, da navede pravno kvalifikacijo kaznivega dejanja. Četudi navede napačno pravno kvalifikacijo očitane kršitve, to ne vpliva na zakonitost odpovedi.

Sodba nº Pdp 40/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Tožnica je bila zaposlena pri pravnem predniku tožene stranke in nato po prekinitvi ves čas do uvedbe stečaja nad toženo stranko. Po seštevku delovne dobe je dosegla 30 let v januarju 2007, kar pomeni, da je treba pri presoji tožbenega zahtevka za plačilo jubilejne nagrade upoštevati predpise (kolektivno pogodbo), ki je veljala v tem času.

Sodba nº Pdp 110/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga tožniku - invalidu III. kategorije invalidnosti - je zakonita, saj tožena stranka ni razpolagala s prostim delovnim mestom, ki bi bilo ustrezno za tožnika, kot je ugotovila komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, odpoved pa tudi ni bila posledica diskriminatornega ravnanja tožene stranke.

Sodba nº Pdp 1429/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 09, 2011

V pristojnosti predstojnika je, da uradnika oceni, sodišče pa lahko presodi le zakonitost ocene. Pri tem je omejeno na presojo pravilnega vrednotenja kriterijev iz ZJU. Ker je bilo v konkretnem primeru v okviru te presoje ugotovljeno, da je tožnica delo sicer opravljala kvalitetno, a da ni bila dovolj hitra oz. učinkovita, je pravilen zaključek, da je njena ocena "dobro" (in ne "odlično") zakonita.

June 07, 2011

Sodba nº Pdp 370/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 07, 2011

Glede na to, da tožena stranka ni predložila dodatnih dokazov in tudi ni predlagala, da se jo zasliši, je sodišče prve stopnje utemeljeno verjelo tožnici, da je v spornem mesecu koristila letni dopust, in ji prisodilo nadomestilo plače za čas koriščenja letnega dopusta.

June 02, 2011

Sodba nº in sklep Pdp 490/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Tožena stranka ni mogla podaljšati subjektivnega roka za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s tem, ko je tožniku ob ugotovitvi, da njegovega dela ne potrebuje več, ponudila novo pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu. Ker je od obvestila o nameravani odpovedi do dneva podaje odpovedi preteklo več kot 30 dni, je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita.

Sodba nº Pdp 433/2011, enako Pdp 441/2011 in Pdp 442/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Med izvensodne storitve, za katere je stranka upravičena do nagrade za zastopanje po odvetniku, sodi tudi zastopanje v disciplinskem postopku pri delodajalcu.

Sodba nº Pdp 251/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Pri toženi stranki je prišlo do zmanjšanja proizvodnje v določenem programu, uvedbe avtomatske obdelave podatkov, reorganizacije delovnega procesa pretoka blaga in delne ukinitve delovnih operacij, med katerimi so bile tudi tiste, ki jih je pretežno opravljala tožnica, ki je imela edina sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto "dokončevalec V" pod posebnimi pogoji, to je z upoštevanjem omejitev iz invalidske odločbe. Iz tega razloga ji je tožena stranka utemeljeno podala redno odpoved ...

Sklep nº Pdp 48/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Tožnica bi morala zahtevek iz naslova prikrajšanja pri plači, ki temelji na ugotovitvi, da je tožena stranka pri prevedbi delovnega mesta kršila njene pravice, v okviru prekluzivnega roka za varstvo pravic, uveljavljati najprej pri delodajalcu na način, določen v 3.a členu ZSPJS, to je po posebnem postopku varstva pravice do plače, ki se uporabi, če javnemu uslužbencu plača ni bila pravilno določena ali izplačana.

Sodba nº Pdp 417/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Kljub temu, da je tožnica takoj po podpisu pogodbe o zaposlitvi ugotovila, da v njej določena plača "ni primerna" in da se je s toženo stranko "dogovarjala, da je določilo o plači v pogodbi o zaposlitvi nično", do višje plače, kot izhaja iz pogodbe o zaposlitvi ni upravičena, saj dogovor o višji plači med strankama ni bil sklenjen.

Sodba nº Pdp 38/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Odrejena pripravljenost na delo ni protipravna (kar bi predstavljalo podlago za odškodninsko odgovornost tožene stranke) zgolj zato, ker temelji na organizacijskem predpisu, ne da bi bila ta možnost posebej predvidena v področnem zakonu.

Sodba nº Pdp 372/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Za zakonito izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi se ne zahteva, da zaradi očitane kršitve obveznosti iz delovnega razmerja delodajalec utrpi materialno škodo.

Sklep nº Pdp 199/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Ne glede na število narokov za glavno obravnavo je tožnik upravičen le do ene nagrade za narok.

Sodba nº Pdp 81/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Rok za podajo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni začel teči, ko je prišlo pri toženi stranki do prvega upada naročil, ampak šele, ko je tožena stranka sprejela dokončno odločitev o ukinitvi delovnega mesta, na katerem je delal tožnik.

Sodba nº in sklep Pdp 487/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

V pogodbi o zaposlitvi je bila sicer določena plača v nižjem znesku, vendar je tožnik dokazal, da je bila ustno dogovorjena urna postavka za redno delo višja. Iz tega razloga je sodišče prve stopnje pravilno ugodilo tožbenemu zahtevku za plačilo prikrajšanja pri plači glede na ustni dogovor strank.

Sklep nº Pdp 422/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Ob ugotovitvi, da je tožnik za tožbo z zahtevkom za ugotovitev nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja vložil prepozno, je sodišče prve stopnje utemeljeno izdalo sklep, s katerim je tožbo zavrglo. Pred tem tožnika ni bilo dolžno pozivati na popravo tožbe, saj tožnik tožbe ne bi mogel popraviti, tako da bi bila sklepčna.

Sklep nº Pdp 491/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Rok za uveljavljanje sodnega varstva ne more začeti teči od dneva prejema prepozne odločitve komisije za pritožbe, ampak teče od dneva, ko je iztekel rok, ki ga ima na voljo komisija, da odloči o pritožbi. Ker je tožnik ta rok zamudil, se tožba kot prepozna zavrže.

Sodba nº Pdp 400/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Tožnik (delavec tožene stranke) je z napadom na varnostnika, ki sta bila pri vhodu v igralnico (delovno mesto) in sta ugotavljala istovetnost, naklepoma huje kršil pogodbene oziroma druge obveznosti iz delovnega razmerja. Kršitev ima vse znake kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe in tako predstavlja zakonito podlago za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po 1. al. 1. odst. 111. čl. ZDR.

Sodba nº Pdp 321/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Tožena stranka je dopuščala hojo po neravnih in delno ukrivljenih deskah, s katerimi je bil zaradi težav s podtalnico pokrit kanal v mehanični delavnici, na nevarnost pa delavcev tudi ni opozarjala v zadostni meri. Tako je za škodo, ki jo je tožnik utrpel, ko se je pri hoji čez kanal spotaknil in padel, krivdno odgovorna. Delno je odgovornosti razbremenjena (za 20 %), pri oceni tožnikovega soprispevka k nastanku škode je treba upoštevati, da je že dalj časa opravljal delo v mehanični delavnic...

Sklep nº Pdp 359/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

V menedžerski pogodbi (pogodbi o zaposlitvi), ki sta jo sklenila tožnik in tožena stranka, je bila odpravnina predvidena za primer, če družba razveže pogodbo o zaposlitvi, menedžer pa uspe v sodnem postopku dokazati, da razlogi za razvezo niso utemeljeni. Glede na takšno določbo menedžerske pogodbe je za presojo tožbenega zahtevka za plačilo odpravnine bistveno, ali je tožnik v delovnopravnem sporu, v katerem je zahteval razveljavitev odločbe o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi (na podlag...

Sodba nº Pdp 479/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Tožnik je opravljal delo viličarista, zato je bilo uživanje alkohola med delom še toliko bolj nesprejemljivo, zlasti ob dodatni ugotovitvi, da je spornega dne spil nezanemarljivo količino vina in da je bil do svojega ravnanja povsem nekritičen. Že zgolj zaradi te kršitve bi mu tožena stranka lahko zakonito izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 498/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Toženi stranki - družbi z omejeno odgovornostjo - bi sodišče prve stopnje tožbo moralo vročati na naslov, ki je naveden na sodnem registru, in ne na naslov, ki ga je tožnik (napačno) navedel v tožbi.

Sodba nº Pdp 1450/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Ker tožnica ni bila poučena o tem, kako pravilno prenašati palete velikosti 93 krat 70 cm, ki so mokre in tehtajo približno 20 kg, ji ni mogoče očitati, da je s svojim ravnanjem prispevala k nastanku škode, ki jo je utrpela, ko ji je paleta zdrsnila iz rok in padla na nogo.

Sklep nº Pdp 1320/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, June 02, 2011

Tožnica bi morala zahtevek iz naslova prikrajšanja pri plači, ki temelji na ugotovitvi, da je tožena stranka pri prevedbi delovnega mesta kršila njene pravice, uveljavljati na način, določen v 3.a členu ZSPJS, to je po posebnem postopku varstva pravice do plače, ki se uporabi, če javnemu uslužbencu plača ni bila pravilno določena ali izplačana.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners