Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on July 2011

July 28, 2011

Sodba nº Pdp 90/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 28, 2011

Tožena stranka je kot razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi tožnici, ki ni bila poslovodna delavka, navedla odvzem pooblastil in dejstvo, da tožnico potrebuje na drugem delovnem mestu. Takšnega razloga ni mogoče opredeliti kot poslovni (ali kakšen drug zakonsko določen) razlog za odpoved, zato je šteti, da ni bil podan utemeljen odpovedni razlog za odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº Psp 280/2011 of Oddelek za socialne spore, July 28, 2011

Tožena stranka je na podlagi določb ZZVZZ in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja odločila o trajanju tožnikove nezmožnosti za delo. Navedene odločbe bodo predmet presoje pred sodiščem prve stopnje, toženi stranki pa pri njihovi izdaji ni mogoče očitati samovoljnega ravnanja, prav tako tudi ni izkazana nevarnost, da tožena stranka v primeru ugotovitve, da tožnik v spornem obdobju za delo ni bil zmožen, izplača denarno nadomestilo. Glede na navedeno niso izpolnjeni pogoji za izdajo začas...

July 20, 2011

Sodba nº Pdp 194/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 20, 2011

Tožena stranka je ob obstoju poslovnega razloga (zmanjšanje naročil, izguba naročnikov, uvedba novih strojev) tožnici utemeljeno podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Organizacija poslovanja in dela je bila v njeni pristojnosti, zato ni bila dolžna namesto študentskega dela in občasnega dela preko polnega delovnega časa še naprej tožnice obdržati v delovnem razmerju.

July 14, 2011

Sodba nº Pdp 519/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Tožena stranka je pri prevedbi upoštevala strokovno izobrazbo tožnice ter opis del in nalog, ki jih je tožnica opravljala po sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za delovno mesto "analitik sistema KZZ-1", tožnico je ustrezno prevedla na primerljivo delovno mesto "svetovalec področja II". S tem tožena stranka ni spreminjala delovnih mest, ne njihove zahtevnosti, nalog ali pogojev za zasedbo. Iz tega razloga ugovor tožnice, da je šlo dejansko za premestitev, ni utemeljen.

Sodba nº Pdp 4/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Nadomestilo, ki ga prejema delavec - invalid zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, ne predstavlja dela plače niti nadomestila plače, ki bi se vštelo v osnovo za odmero odpravnine ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sodba nº Pdp 6/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Nadomestilo, ki ga prejema delavec - invalid zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, ne predstavlja dela plače niti nadomestila plače, ki bi se vštelo v osnovo za odmero odpravnine ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sodba nº in sklep Pdp 375/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Pri toženi stranki je dejansko obstajal poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku, saj je bila zaradi finančne situacije prisiljena organizirati delo, tako da se je prilagodila trgu, na katerem je prišlo do upada naročil artiklov, ki jih je tožena stranka izdelovala v okviru svoje dejavnosti.

Sodba nº Pdp 310/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi je podan, ker je tožena stranka zaradi večje učinkovitosti vodenja investicij reorganizirala obliko projektnega vodenja, tako da je delovno mesto vodje vzdrževalne službe, za katero je imel tožnik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ukinila.

Sodba nº Pdp 82/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Tožnica je v času redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga dopolnila 52 let starosti, tako da po prehodnih določbah ZDR še ni imela statusa starejše delavke in ni uživala posebnega varstva pred odpovedjo.

Sodba nº Pdp 7/2011, enako Pdp 374/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Ena od pravic iz delovnega razmerja, ki pripada delavcu s polnim delovnim časom in zato tudi delavcu, ki dela krajši delovni čas, je pravica do odpravnine zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Enaka obravnava obeh delavcev tudi zahteva, da se pri delavcu, ki dela krajši delovni čas (kot tožnica) kot osnova za odmero odpravnine upošteva plača, ki jo je prejel v zadnjih treh mesecih dela po dejanski delovni obveznosti (in ne dvojni znesek plače, za kar se zavzema ...

Sodba nº Pdp 137/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Manjši spori so del običajnih medsebojnih odnosov v delovnem kolektivu in niso že sami po sebi zadosten razlog, da se dokončno poruši medsebojno zaupanje med delavcem in delodajalcem do te mere, da delovnega razmerja ne bi bilo mogoče nadaljevati niti do izteka odpovednega roka.

Sodba nº Pdp 365/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Namen odločbe o stroških namestitve, prehrane in nege službenega psa, ki kasneje ni bila odpravljena, je bil tožencu zagotoviti povrnitev stroškov, ki jih je imel zaradi oskrbovanja službenega psa, ti stroški pa so mu nastajali tudi po premestitvi na drugo delovno mesto. Glede na to, da tožeča stranka ob premestitvi tožniku psa ni odvzela niti ni s tožnikom sklenila darilne pogodbe (skladno s katero bi prešel pes v njegovo last), mu je dolžna mesečno povrniti stroške, ki so v zvezi s psom nas...

Sodba nº Pdp 392/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Toženi stranki je bilo znano, da ima tožnica zdravstvene težave, saj je imela s strani pooblaščene zdravnice delodajalca, ki opravlja sistematske preglede, prepoved dela z dražljivci dihal. Kljub temu tožnici ni zagotovila ustreznega dela, zato za ugotovljeno manjšo delovno uspešnost tožnice ni bilo krivo njeno slabo delo. Njena ocena delovne uspešnosti ni realna in zato ne more biti odločilni kriterij, ki je toženi stranki služil kot podlaga za odločitev, da bo tožnici podala redno odpoved p...

Sodba nº Pdp 1242/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 14, 2011

Tožnica je po delni invalidski upokojitvi v letu 2006, ko ni prejela (sorazmernega dela) odpravnine, delala krajši delovni čas. Tako je ob prenehanju delovnega razmerja v letu 2008 (zaradi dokončne upokojitve) upravičena do odpravnine zaradi upokojitve v obsegu, kot če bi delala polni delovni čas.

Sodba nº Psp 254/2011 of Oddelek za socialne spore, July 14, 2011

Tožnik je bil pred spornim obdobjem zavarovan kot oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje na drugih podlagah in si sama plačuje prispevke, še prej pa kot brezposelna oseba, ki prejema denarno nadomestilo pri Zavodu RS za zaposlovanje. Iz njegovih zaposlitvenih načrtov je razvidno, da je bila zanj ustrezna zaposlitev hišnik, kmetijski svetovalec, asistent, voznik ali vzdrževalec zgradb. Za navedena dela izbrani zdravnik ni bil mnenja, da jih tožnik ne bi mog...

July 09, 2011

Sodba nº Pdp 458/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 09, 2011

Ravnanje tožene stranke, ki ni izvedela nobenega izmed zakonsko določenih postopkov odpovedi, ampak je tožnika med kolektivnim dopustom le odjavila iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ni zakonito.

July 07, 2011

Sklep nº Pdp 578/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Dejstvo, da je tožena stranka v času, ko je prejela poziv za podajo odgovora na tožbo, koristila očetovski dopust, ne more predstavljati upravičenega razloga, zaradi katerega je zamudila rok za podajo odgovora na tožbo.

Sodba nº Pdp 133/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Tožnik s tem, ko je z računalnika izbrisal podatke, ki jih je uporabljal pri svojem delu z namenom, da si delo olajša (in katerih v okviru svojih obveznosti niti ni bil dolžan vnašati v računalnik), ni niti naklepoma niti iz hude malomarnosti huje kršil pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Zato je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga po 2. al. 1. odst. 111. čl. ZDR nezakonita.

Sklep nº Pdp 231/2011; enako Pdp 232/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Glede na to, da je toženec v pritožbi zoper sklep o zavrženju pritožbe (zoper zamudno sodbo) kot prepozne navajal le dejstva, ki se nanašajo na zmotno oz. nepopolno ugotovitev dejanskega stanja v zvezi z odločitvijo v zamudni sodbi, je pritožbeno sodišče izpodbijani sklep presodilo le v okviru preizkusa po uradni dolžnosti.

Sodba nº Pdp 37/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Tožnik, ki je bil kot delavec tožene stranke zadolžen in odgovoren za vodenje evidenc športnih izkaznic, je s hkratno uporabo dveh izkaznic in obiskom savn kršil pogodbo in s tem tudi svoje delovne obveznosti. Glede na značaj dela uslužbenca na delovnem mestu, ki zahteva visoko stopnjo zaupanja in varovanja ugleda, so podane okoliščine, zaradi katerih s tožnikovim delovnim razmerjem ni bilo mogoče nadaljevati niti do izteka odpovednega roka, tako da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zak...

Sodba nº Pdp 1435/2010 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

V kolikor je tožena stranka z organizacijskim navodilom (ki ima lastnost konkretnega akta delodajalca o delavčevih pravicah) posegla v tožničine pravice iz pogodbe o zaposlitvi in jih enostransko spremenila na način, ki ga zakon ne predvideva, saj ji je odredila opravljanje drugega dela, kot ga zajema njeno delovno mesto, je takšno organizacijsko navodilo nezakonito in ima tožnica pravico zahtevati, da jo tožena stranka vrne na opravljanje dela, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Sklep nº Pdp 73/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Tožena stranka je tožniku zakonito podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ker je v posledici slabše finančne situacije ukinila njegovo delovno mesto.

Sklep nº Pdp 157/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Zaradi delovne nesreče je tožnik postali invalid III. kategorije in ni bil več sposoben opravljati svojega dela. Kljub temu ni mogoče šteti, da bi se s podpisom sporazuma, s katerim je bilo urejeno plačilo za čas čakanja na delo do prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi in je vseboval tudi določbo oz. izjavo, da ni odprtih zadev na strani delavca, odpovedal pravici do odškodnine za škodo, ki jo je utrpel v delovni nesreči.

Sodba nº Pdp 314/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Tožena stranka ni odgovorna za škodo v obliki poslabšanja zdravja, do katerega je prišlo pri tožnici zaradi stresnega dela, saj je tožnica v času bolniškega staleža prihajala na delo po lastni volji. Tožena stranka tega od nje ni zahtevala, kar pomeni, da škoda ni rezultat njenega nedopustnega ravnanja.

Sodba nº Pdp 122/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Tožena stranka ni odgovorna za škodo, ki jo je tožnik utrpel, ko je spornega dne opravljal delo na drugem delovnem mestu, kot mu je bilo odrejeno, pri čemer dela na tem delovnem mestu niti ni opravljal dovolj pazljivo.

Sodba nº Pdp 212/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Glede na to, da je bil tožnik med vsemi primerljivimi delavci najnižje ocenjen, mu je tožena stranka upravičeno podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sodba nº Psp 224/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Odločbi o priznanju pravice do predčasne pokojnine sta pravnomočni, tako da ni pravne podlage, da bi se tožniku predčasna pokojnina ponovno odmerila in sicer na podlagi 6. člena ZPIZVZ, kot tožnik uveljavlja z zahtevo v postopku pred tožencem oziroma s tožbo pred sodiščem.

Sodba nº Psp 210/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Tožnik v spornem obdobju ni bil upravičen do izplačila starostne pokojnine, ker je imel status zavarovanca v obveznem zavarovanju, tako da je tožena stranka utemeljeno odločila, da je dolžan neupravičeno izplačane zneske pokojnine v tem obdobju vrniti.

Sodba nº Psp 243/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Za sporno obdobje je tožnik vložil prijavo v zavarovanje kot član gospodinjstva (in ne kot kmet), poleg tega pa za to obdobje tudi niso bili plačani prispevki, tako da ni podlage, da bi se upoštevalo kot pokojninska doba za priznanje pravice do starostne pokojnine.

Sklep nº Psp 217/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Rok za vložitev tožbe zoper dokončno odločbo toženca je potekel, preden je bila sodišču posredovana tožba, ki jo je tožnica zmotno naslovila direktno na toženca. Iz tega razloga jo je sodišče kot prepozno utemeljeno zavrglo.

Sodba nº Psp 213/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Tožena stranka tožeči stranki ni predložila dokazila o uspešno opravljenem 2. letniku študija niti ni tožeče stranke obvestila o razlogih za nedokončanje študija. Zato je tožeča stranka utemeljeno izdala odločbo, s katero je toženi stranki pravica do republiške štipendije prenehala, in toženo stranko pozvala na sklenitev dogovora o načinu vračila štipendije. Ker se tožena stranka na poziv ni odzvala, je bila dolžna znesek izterjati po sodni poti.

Sodba nº Psp 214/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Prvostopenjski organ je napačno ugotovil dejansko stanje (saj tožnica v času, ki se ji je štel v zavarovalno dobo, ni bila v delovnem razmerju, ampak je opravljala vajeništvo), kar pa ne more biti razlog za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici.

Sklep nº Psp 226/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Tožnikove vloge, ki jo je izrecno poimenoval kot "pritožba zoper sklep sodišča druge stopnje" sodišče ne bi smelo obravnavati kot revizije, ampak kot pritožbo, ki ni dovoljena. Glede na to, da je sodišče vlogo zavrglo, ker jo je tožnik vložil sam, pa ne gre za univerzitetno diplomiranega pravnika z opravljenim pravniškim državnim izpitom, pritožbeno sodišče v odločitev ni poseglo.

Sodba nº Psp 235/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Pri tožniku ugotovljena funkcionalna motnja utemeljuje 30 % telesno okvaro zaradi kontrakture ramenskega sklepa. Ker gre pri tem za manj kot 50 % telesno okvaro, ki je posledica bolezni oz. poškodbe izven dela, tožnik ni pridobil pravice do invalidnine.

Sodba nº Psp 220/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Dejstvo, da je bil tožnik ob sklenitvi pogodbe o štipendiranju star 15 let, z ničemer ne vpliva na njegovo obveznost vrnitve neupravičeno prejetih zneskov štipendije, ker mladoletnik postane civilno deliktno sposoben z dopolnjenim 14. letom in odgovarja po splošnih pravilih o odgovornosti za škodo.

Sklep nº Psp 221//2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Tožnica je sodišču posredovala nepopolno in nerazumljivo vlogo, tako da jo je sodišče utemeljeno pozvalo na dopolnitev vloge ter jo hkrati opozorilo na možnost pridobitve brezplačne pravne pomoči. Ker kljub temu tožnica vloge ni ustrezno dopolnila, je sodišče njeno vlogo (tožbo) utemeljeno zavrglo.

Sklep nº Psp 239/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Iz mnenja invalidske komisije izhaja, da je tožnica v spornem obdobju potrebovala vzpodbudo in nadzor ter da se je občasno samostojno hranila, ne pa, da je povsem nezmožna samostojnega hranjenja, kar bi jo opravičevalo do dodatka za pomoč in postrežbo v višjem znesku.

Sklep nº Psp 211/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Iskanje parkirnega prostora ni nepričakovan in upravičen razlog, zaradi katerega stranka ne bi pristopila (pravočasno) na poravnalni oz. prvi narok za glavno obravnavo.

Sodba nº Psp 232/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Odločbi toženke, da se tožniku ne prizna pravica do podaljšanega zdraviliškega zdravljenja za 7 dni, sta zakoniti, saj tako iz mnenja imenovane zdravnice kot iz mnenja izvedenca ortopeda izhaja, da z enotedenskim podaljšanjem zdravljenje v zdravilišču pri tožniku ne bi dosegli bistvenega izboljšanja uspeha rehabilitacije.

Sklep nº Psp 219/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Sklicevanje tožnice, da je zaradi iskanja sodišča zamudila narok, ni upravičen razlog za izostanek z naroka. Zaradi izostanka z naroka (poravnalnega oz. prvega naroka za glavno obravnavo) je sodišče utemeljeno štelo, da je tožnica umaknila tožbo.

Sodba nº Psp 141/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Do invalidnine niso upravičeni le zavarovanci, pri katerih do telesne okvare (mišične atrofije, zmanjšane funkcije zgornjega uda, omejene gibljivosti sklepov) pride zaradi bolezni, ampak tudi zavarovanci, pri katerih le-ta nastane kot posledica poškodbe.

Sklep nº Psp 250/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Glede na to, da iz mnenj tožničine lečeče zdravnice in specialistov izhaja, da se njeno zdravstveno stanje slabša, je najmanj preuranjena odločitev sodišča prve stopnje, da ne izpolnjuje pogojev za zdraviliško zdravljenje, ki temelji na mnenju zdravnika - ortopeda, podanem v predhodnem sodnem sporu, ki se je končal pred letom in pol.

Sodba nº in sklep Psp 207/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Za obdobje pred izdajo izpodbijane odločbe je bilo že pravnomočno odločeno, da tožnica nima pravice do dodatka za tujo nego in pomoč. V takšno pravnomočno odločitev bi se lahko poseglo le z uporabo izrednih pravnih sredstev.

Sodba nº Psp 215/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Kljub pravilnemu pravnemu pouku, da se je mogoče zoper odločbo imenovanega zdravnika pritožiti v 5 delovnih dneh, je tožnik pritožbo vložil prepozno. Zato jo je imenovani zdravnik s sklepom pravilno zavrgel.

Sodba nº Psp 225/2011 of Oddelek za socialne spore, July 07, 2011

Ker je bilo o tožnikovi pravici do starostne pokojnine pravnomočno odločeno in se ni spremenilo niti dejansko niti pravno stanje do izdaje izpodbijanega sklepa o zavrženju tožnikove zahteve za ponovno odmero pokojnine, je tožena stranka tožnikovo zahtevo utemeljeno zavrgla.

Sklep nº Pdp 425/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Tožnik je uveljavljal plačilo odškodnine za nesrečo pri delu od prvotožene stranke (delodajalca) in drugotožene stranke (lastnika avtodvigala, ki je tožnika poškodovalo). Za obravnavo tožbe zoper drugotoženo stranko (ki ni niti tožnikov delodajalec niti zavarovalnica) delovno sodišče ni stvarno pristojno sodišče.

Sodba nº Pdp 224/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Ker je plačilo za delovno uspešnost del plače, je delodajalec tudi od tega dela plače (četudi ga izplačuje v gotovini) dolžan obračunati in plačati prispevke za obvezna zavarovanja in akontacijo dohodnine.

Sodba nº Pdp 300/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki jo je prejel tožnik, ki je bil zaposlen na delovnem mestu delavec avtomobilske stroke II, ni zakonita, saj je tožena stranka ukinila le delovno mesto delavec avtomobilske stroke I.

Sodba nº Pdp 62/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Drugače kot odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki je enostranski akt in ki učinkuje z vročitvijo, sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi učinkuje s samim podpisom pogodbenih strank, zaradi česar se tudi predvideva, da vsaka stranka ob podpisu prejme svoj izvod sporazuma. Iz tega logično sledi, da nobena stranka ni zavezana drugi pošiljati njenega izvoda sporazuma, tako da način vročitve tudi ne more biti bistven za presojo zakonitosti prenehanja delovnega razmerja (na podlagi sporazuma o ra...

Sodba nº Pdp 396/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Za obdobje, v katerem je bila višina plače javnega uslužbenca določena z dokončno odločbo tožene stranke, tožnik ne more uspešno uveljavljati tožbenega zahtevka za plačilo razlike do višje plače.

Sodba nº Pdp 253/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Pri odmeri odpovednega roka in pri izračunu odpravnine ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi se upošteva vsa delovna doba pri delodajalcu in (ali) pri njegovih pravnih prednikih ne glede na morebitne vmesne prekinitve.

Sodba nº Pdp 15/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Tožena stranka je delo na delovnem mestu, na katerem je bil tožnik edini izvajalec, razdelila med nekatere preostale zaposlene, zaradi česar tožnikovega dela ni več potrebovala. Posledično mu je utemeljeno podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sodba nº Pdp 528/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 07, 2011

Potrjena prisilna poravnava ne more vplivati na terjatve tožnikov, ki so nastale po dnevu začetka prisilne poravnave nad toženo stranko.

July 01, 2011

Sodba nº Pdp 496/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 2011

Pri odmeri odpovednega roka in pri izračunu odpravnine ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga se upošteva vsa delovna doba pri delodajalcu in pri njegovih pravnih prednikih, ne glede na morebitne vmesne prekinitve.

Sodba nº Pdp 263/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ni utemeljena, saj tožnik v očitanih dnevih ni neupravičeno izostal z dela, ampak je izostal z dela ob upoštevanju napotila kadrovnice, naj ostane doma, dokler mu pri toženi stranki ne bodo zagotovili ustreznega dela glede na omejitve po odločbi ZPIZ.

Sodba nº Pdp 290/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 2011

Četudi delavec opravi delo preko polnega delovnega časa, pa to delo ni izjemno, nujno oziroma nepričakovano, je delavec upravičen do ustreznega plačila, saj je namen 143. člena ZDR, ki določa pogoje, v katerih je dopustno odrediti nadurno delo, omejiti pravico delodajalca, da delavcu nalaga delo preko polnega delovnega časa.

Sodba nº Pdp 438/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, July 01, 2011

Ker tožnik ni bil razporejen s strani delodajalca, ampak je delo na drugem delovnem mestu začel opravljati na podlagi nove pogodbe o zaposlitvi, ki jo je podpisal, ni pravne podlage za obračun in izplačilo višje plače, kot je bila določena v tej novi pogodbi o zaposlitvi, po določbi splošnega akta tožene stranke, po kateri je delavec, starejši od 55 let v primeru razporeditve na drugo delovno mesto upravičen najmanj do enake plače kot na prejšnjem delovnem mestu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners