Višje delovno in Socialno Sodišce: Opinions issued on September 2011

September 29, 2011

Sodba nº Pdp 307/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2011

Ker prvotožena stranka ni izvajala dela v jarku v skladu s pravili, ki jih določajo podzakonski akti, in ker tudi ni zagotovila varnosti in zdravja delavcev s tem, ko je tožnika napotila v jarek, ki ni bil pravilno zavarovan in ob katerem je deloval bager, ki je pospešil zasutje, je krivdno odgovorna za škodo, ki jo je tožnik utrpel pri polaganju cevi za vodovod in kanalizacijo, ko se je nanj v jarku zrušila večja količina zemlje.

Sodba nº Pdp 213/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2011

Sodišče prve stopnje je tožbenemu zahtevku za plačilo odpravnine ugodilo v celoti, tožnici je prisodilo znesek, kot ga je zahtevala, ko je po prejemu izvedenskega mnenja skrčila tožbeni zahtevek. V postopku je imela možnosti izračun v izvedenskem mnenju preizkusiti in ni mogoče šteti, da je bila glede izračuna v zmoti. V pritožbenem postopku ne more uveljavljati, da bi bila upravičena do višje odpravnine, ker bi s prisojo višjega zneska prekoračili tožbeni zahtevek.

Sodba nº Pdp 134/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2011

Razlog za sklenitev (druge) pogodbe o zaposlitvi za določen čas ni bil utemeljen, saj je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena s tožnico, ker je pri delu še vedno delala določene napake in ker dela ni opravljala v skladu s pričakovanji delodajalca. Preverjanje kvalitete dela in odnosa do dela ne ustreza nobenemu izmed zakonitih razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas (tudi ne razlogu, ki ga je navajala tožena stranka - uvajanja novih programov, nove tehnologije,...

Sklep nº Pdp 404/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2011

Podana je absolutna bistvena kršitev določb postopka po 14. točki drugega odstavka 14. člena ZPP, ker obrazložitev izpodbijane sodbe ne vsebuje razlogov o vseh odločilnih dejstvih. Sodišče prve stopnje je namreč tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine zaradi trpinčenja na delovnem mestu zavrnilo, ne da bi pojasnilo, zakaj je verjelo določenim pričam (tožene stranke, ki so izpovedale, da trpinčenja ni bilo), poleg tega pa se ni opredelilo do vseh odločilnih dokazov, ki jih je v potrditev svojih...

Sodba nº Pdp 340/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 29, 2011

Nastanek poslovnega razloga je povezan z delom na delovnem mestu po obstoječi pogodbi o zaposlitvi (v tožničinem primeru pogodbi o zaposlitvi za delovno mesto "kadrovski referent"), zaradi česar ni odločilno, katera dela je v okviru pogodbe o zaposlitvi tožnica še opravljala. Na podlagi ugotovitve, da je bilo njeno delovno mesto ukinjeno, je prenehala potreba po njenem delu po pogodbi o zaposlitvi, to pa predstavlja utemeljen poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

September 27, 2011

Sodba nº Pdp 298/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 27, 2011

Tožena stranka je tožniku, ki je z dela neupravičeno izostal tri dni, upravičeno enostransko odpovedala pogodbo o zaposlitvi po 1. tč. 62. čl. ZSSloV. Pred tem mu, ker se za odpoved po tej določbi ZSSloV ne uporabljajo določbe ZJU in ZObr, ni bila dolžna omogočiti zagovora. Tožnikova pravica do obrambe, kot je zagotovljena s Konvencijo MOD št. 158, je bila varovana z dvostopenjskim postopkom pri toženi stranki.

September 16, 2011

Sodba nº Pdp 534/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2011

Delo na lestvi, ki je mokra in spolzka, na višini približno 1,70 metra, predstavlja delo s povečano nevarnostjo. Za škodo, ki jo je utrpel tožnik pri takem delu, je podana objektivna odgovornost tožene stranke.

Sklep nº Pdp 397/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2011

Za utemeljitev tožbenega zahtevka za vračilo stroškov izobraževanja (vojaškega usposabljanja) je tožena stranka utemeljeno navedla povprečne stroške na posameznega kandidata, saj je šlo za usposabljanje, ki se ga je udeležilo večje število vojakov.

Sodba nº Pdp 269/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2011

Tožbeni zahtevek za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, s katerim je tožnik zahteval, da sodišče naloži toženi stranki sklenitev pogodbe o zaposlitvi s točno določeno vsebino in z vsemi obveznimi sestavinami pogodbe o zaposlitvi ter da v primeru nesklenitve pogodbe o zaposlitvi le-to nadomesti sodna odločba, ni ustrezno formuliran, ker lahko sodišče naloži delodajalcu le obveznost, da z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi, ne more pa samo točno določiti in opredeliti njene vsebine, saj bi s tem ...

Sklep nº Pdp 583/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2011

Tožena stranka je imela ves čas pred in po redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožnici v režijski službi, v kateri je delala tožnica, enako število redno zaposlenih delavcev (izpad tožnice v režijski službi je nadomestila z delavko iz proizvodnje, poleg tega je za pomoč angažirala tudi dve študentki). Iz tega razloga je neprepričljiva ugotovitev, da se je potreba po delu delavcev v režijski službi zmanjšala in da je tožena stranka dokazala obstoj poslovnega razloga za redno odpoved pogodbe o ...

Sodba nº Pdp 748/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2011

Pri presoji tožbenega zahtevka za plačilo premalo izplačanega zneska odpravnine ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je treba upoštevati tudi delovno dobo, dopolnjeno pri pravnih prednikih tožene stranke (družbi, ki je bila pripojena k toženi stranki), četudi je do statusne spremembe (pripojitve) prišlo v stečajnem postopku.

Sodba nº Pdp 609/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 16, 2011

Tožnik je v tožbi navedel vsa dejstva, na podlagi katerih je mogoče zaključiti o krivdni odgovornosti prvotožene stranke (da delovno mesto, na katerem je prišlo do škodnega dogodka, ni bilo ustrezno urejeno, tako da bi bilo varno), tako da je bila tožba sklepčna. Ker so bile izpolnjene tudi preostale predpostavke iz 318. člena ZPP, je sodišče prve stopnje utemeljeno izdalo (delno) zamudno sodbo, s katero je tožbenemu zahtevku za plačilo odškodnine ugodilo.

September 15, 2011

Sodba nº Pdp 557/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Tožnik je v tožbi zatrjeval, da je za toženo stranko veljala Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo. Ker tožena stranka v zvezi s to trditvijo odgovora na tožbo ni podala, je treba v skladu z načelom afirmativne litiskontenstacije šteti, da je za toženo stranko veljala ta kolektivna pogodba in da tožnik utemeljeno vtožuje dodatek za nadurno delo, kot je v njej opredeljen (v višini 30 % osnove).

Sklep nº Pdp 32/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Kadar sta primarni in podredni zahtevek ista, gre dejansko za le en zahtevek, tako da eventualna kumulacija sploh ni možna.

Sodba nº Pdp 533/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Tožena stranka je odgovor na tožbo podala pravočasno, vendar je v odgovoru na tožbo izrecno in nedvoumno ter obrazloženo nasprotovala tožbenemu zahtevku tožnika le v zvezi z neto plačo za oktober 2010, stroški prevoza na delo in z dela za isti mesec, regresom za letni dopust za leto 2010 nad zneskom 734,15 EUR in odpravnino nad zneskom 5.450,00 EUR. Ker glede preostalega dela tožbenega zahtevka (obrazloženega) odgovora na tožbo ni podala, je sodišče prve stopnje ob izpolnjenih preostalih pogo...

Sodba nº Pdp 357/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Toženec je opravljal konkurenčno dejavnost v času, ko je bil še zaposlen pri tožeči stranki, tožeči stranki pa je zaradi njegovih ravnanj nastala škoda. Povračilo te škode utemeljeno zahteva v individualnem delovnem sporu, pri čemer je njen odškodninski zahtevek utemeljen v višini izpadlih prihodkov zaradi odpovedi pogodb o poslovnem sodelovanju, do katerih je prišlo zaradi ravnanja toženca.

Sodba nº Pdp 500/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Dejavnost tožene stranke (dejavnost sindikatov) sodi v dejavnost, za katero velja Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, zato je treba pri presoji višine odpravnine ob upokojitvi uporabiti določbe te kolektivne pogodbe, v kolikor so ugodnejše od določb ZDR.

Sodba nº Pdp 383/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Tožnik je ravnal nepremišljeno, ko je namesto po predvideni lestvi med etažama prehajal preko nameščenih prečk. Kljub temu je treba pri oceni njegovega prispevka k nastanku škode upoštevaati, da je do nezgode prišlo pri opravljanju dela na višini nekaj manj kot štiri metre, da tožena stranka ni predložila nobene dokumentacije o postavljanju delovnega odra, o nesreči pri delu ni obvestila inšpektorja za delo niti ni zagotovila vseh ustreznih varnostnih ukrepov. Glede na to, da je treba primarn...

Sodba nº Pdp 743/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Tožnica je bila pri toženi stranki zaposlena od leta 2008, tako da je tudi v letu 2010 pridobila pravico do letnega dopusta in s tem tudi do regresa za letni dopust. Iz tega razloga je sodišče prve stopnje ob izpolnjenih preostalih predpostavkah iz 318. člena ZPP utemeljeno izdalo zamudno sodbo, s katero je njenemu zahtevku za plačilo regresa za letni dopust za leto 2010 skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zamude (2. 7. 2010) ugodilo.

Sklep nº Pdp 816/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Sodišče prve stopnje je zagrešilo bistveno kršitev določb postopka, ker se ni opredelilo do tožnikovih navedb, da ni storil v redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga očitane kršitve, in do dokazov, ki jih je v utemeljitev teh navedb predlagal.

Sodba nº Pdp 740/2011; enako Pdp 742/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Tožena stranka na tožbo, ki ji je bila pravilno vročena v odgovor, ni odgovorila. Iz tega razloga je sodišče prve stopnje ob ugotovitvi, da je tožba sklepčna, utemeljeno izdalo zamudno sodbo in tožnici priznalo regres za letni dopust za leto 2010, do katerega je po lastnih navedbah v tožbi upravičena.

Sodba nº Pdp 741/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Tožena stranka na tožbo, ki ji je bila pravilno vročena v odgovor, ni odgovorila. Iz tega razloga je sodišče prve stopnje ob ugotovitvi, da je tožba sklepčna, utemeljeno izdalo zamudno sodbo in tožnici priznalo regres za letni dopust za leto 2010, do katerega je po lastnih navedbah v tožbi upravičena.

Sodba nº Pdp 744/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Tožnik je bil pri toženi stranki zaposlen od leta 2008, tako da je tudi v letu 2010 pridobil pravico do letnega dopusta in s tem tudi do regresa za letni dopust. Iz tega razloga je sodišče prve stopnje ob izpolnjenih preostalih predpostavkah iz ZPP utemeljeno izdalo zamudno sodbo, s katero je njegovemu zahtevku za plačilo regresa za letni dopust za leto 2010 ugodilo.

Sodba nº in sklep Pdp 754/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 15, 2011

Pravica do solidarnostne pomoči je določena s Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma, tako da je splošni akti delodajalca ne morejo ožiti. Skladno s kolektivno pogodbo je predlog reprezentativnega sindikata pogoj za pridobitev pravice do solidarnostne pomoči le takrat, ko gre za "druge izjemne primere", ne pa za primere, ki so izrecno našteti v kolektivni pogodbi. Ker je tudi tožnikov primer vnaprej predviden (daljša bolezen), je njegov zahtevek za plačilo solidarnostne pomoči ut...

September 14, 2011

Sodba nº Pdp 252/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 14, 2011

Tožena stranka krivdno odgovarja za škodo, ki jo je utrpel tožnik pri popravljanju oziroma odpravljanju okvare na zavornem sistemu vozila, ker tožniku ni zagotovila brezhibnega vozila, torej vozila, pri katerem ne bi prišlo do obrabe zavornih ploščic.

September 12, 2011

Sklep nº Pdp 539/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2011

Sodišče prve stopnje ni ravnalo pravilno, ker listin, ki jih je samo zahtevalo in za katere je tožničinemu pooblaščencu tudi omogočilo, da jih vpogleda, ni vključilo v dokazni sklep: Teh listin tudi ni popisalo in vložilo v spis, tako da niti ni jasno, ali jih je vrnilo toženi stranki. Ker brez podatkov v teh listinah ni mogoče presoditi resničnosti očitkov v izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, je pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov...

Sodba nº Pdp 342/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2011

Četudi delavec ne dela (na primer zaradi neupravičenih izostankov z dela), delodajalec nima podlage, da mu ne izplača plače.

Sodba nº Pdp 558/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2011

Ravnanje tožene stranke, ki je tožniku zaključila delovno knjižico in ga za nazaj odjavila iz socialnih zavarovanj, ne da bi pred tem opravila kakršen koli postopek oz. da bi za odpoved pogodbe o zaposlitvi navedla kakršne koli razloge, ni zakonito.

Sodba nº Pdp 360/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2011

V kolikor delodajalec določi kriterije, po katerih ocenjuje delavce, je dolžan te kriterije enako upoštevati pri vseh primerljivih delavcih. Ta pogoj za zakonito odpoved je bil v presojani zadevi izpolnjen, tako da je ob upoštevanju, da toženo stranko kriteriji iz 100. čl. ZDR niso zavezovali, ker ni šlo za večje število delavcev, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki je bila podana tožniku, zakonita.

Sodba nº Pdp 386/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 12, 2011

Za obdobje, za katero tožnica ni zahtevala ugotovitve obstoja delovnega razmerja, tožbeni zahtevek za priznanje pravic iz delovnega razmerja (plačilo plače) ni utemeljen.

September 08, 2011

Sodba nº Pdp 515/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je zakonita, saj je tožena stranka dokazala, da je dejansko izvedla reorganizacijo, tako da ni več potrebovala dela po tožnikovi pogodbi o zaposlitvi. Tudi možnosti za zaposlitev pod spremenjenimi pogoji ni bilo, tožena stranka je le sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas z enim delavcem (takšna pogodba za tožnika ne predstavlja ustrezne zaposlitve), z enim "delavcem" pa je sodelovala le poslovno (ne da bi z njim sklenila pogodbo ...

Sklep nº in sodba Pdp 471/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2011

Tožnik je znesek, ki ga vtožuje (in tudi ostale, o katerih je bilo že pravnomočno odločeno), prejel ter prejem gotovine potrdil z lastnoročnim podpisom. Prejeti zneski ustrezajo ustnemu dogovoru glede plačila 10 % od prometa v posameznem mesecu. Zato je sodišče prve stopnje pravilno presodilo, da je tožbeni zahtevek iz tega naslova neutemeljen

Sodba nº Pdp 499/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2011

Podjetniška kolektivna pogodba sicer lahko določa širši obseg pravic kot zakon, vendar pri tem ne sme diskriminirati delavcev (na primer glede na članstvo v sindikatu). Diskriminatorna je določba o dodatnem dnevu letnega dopusta za člane sindikata (saj članstvo v sindikatu ne pomeni fizične ali psihične obremenitve, ki bi opravičevala več dni dopusta). Tožnik je bil kot nečlan sindikata diskriminiran in je posledično upravičen do enakega števila dni letnega dopusta, kot bi jih imel, če bi bil...

Sklep nº Pdp 254/2011; enako Pdp 255/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 08, 2011

Za odločitev o utemeljenosti predloga za obnovo postopka iz razloga po 4. točki prvega odstavka 394. člena ZPP je bistveno, ali je bila tožena stranka v času, ko je tekel postopek pred sodiščem prve in druge stopnje, pravdno (ne)sposobna. Ker glede tega iz izvedeniškega mnenja, ki je bilo izdelano za potrebe drugega (kazenskega) postopka izhaja, da tožena stranka trpi zaradi depresivne bipolarne motnje in da gre za dolgotrajno bolezen, bi moralo sodišče prve stopnje pred odločitvijo, da predl...

September 06, 2011

Sodba nº Pdp 506/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Čeprav toženec ni bil dolžan uporabiti kriterijev za izbiro presežnega delavca, je kot kriterij, na podlagi katerega je redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga podal tožnici, upošteval dejansko večopravilnost njenega sodelavca. Takšno ravnanje je zakonito.

Sodba nº in sklep Pdp 497/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Ker je bil padec tožnika, zaradi katerega je utrpel (nepremoženjsko) škodo, deloma tudi posledica njegove nerodnosti in nepazljivosti, je pravilna odločitev, da je za nastalo škodo soodgovoren v višini 20 %.

Sodba nº Pdp 564/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Za škodo, ki jo je tožnica utrpela, ker si je med delom v času malice pri snemanju vodil poškodovala prstanec, je tožena stranka krivdno odgovorna, saj dela ni organizirala tako, da bi potekalo varno. Tožnice ni opremila z ustreznimi zaščitnimi rokavicami, za delo ji ni zagotovila ustreznega pripomočka (prijemala, s katerim bi snela polizdelek), poleg tega pa je od nje v času malice tudi pričakovala hitrejše opravljanje dela.

Sodba nº Pdp 521/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Pravno varstvo po tretjem odstavku 116. člena ZDR (po katerem delavcu, ki je ob izreku odpovednega roka v bolniškem staležu, delovno razmerje ne preneha z iztekom odpovednega roka, ampak šele, ko zaključi bolniški stalež, najkasneje pa po šestih mesecih) velja tudi za delavca (invalida), ki prejme redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga invalidnosti.

Sodba nº Pdp 478/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Ker je bil tožnik v času pošiljanja spornega elektronskega sporočila poslovnemu partnerju tožene stranke (s čimer naj bi zagrešil kršitev obveznosti iz delovnega razmerja) pod vplivom hudih psihopatoloških doživetij, tako da ni bil sposoben razumeti pomena svojega ravnanja, mu ni mogoče očitati niti naklepa niti hude malomarnosti. Iz teh razlogov očitek v izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi, da je naklepno oz. iz hude malomarnosti huje kršil pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razme...

Sodba nº Pdp 87/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Drugotožena stranka ni nadaljevala ali prevzela dejavnosti knjigoveštva od prvotožene stranke, saj je sama že od prej izvajala to dejavnost, v kolikor pa je od nje kupila določeno premoženje, predvsem stroje za linijo mehke vezave, pa je s takšnim ravnanjem zamenjala zgolj tiste stroje, ki zaradi dotrajanosti niso bili več uporabni. Ker dejavnosti ni nadaljevala ali prevzela, tudi ni bilo podlage za prevzem tožnice k drugotoženi stranki zaradi spremembe delodajalca, ampak je tožnici delovno r...

Sodba nº Pdp 489/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Listine, s katero je tožnik prosil lastnika delodajalca, da mu pošlje sklep o odpovedi, ker nima možnosti, da bi prihajal vsak dan na delo, in naj to stori čim prej, da bo imel tožnik čas za pritožbo, ni mogoče šteti za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca, na podlagi katere bi mu delovno razmerje zakonito prenehalo. Prav tako ni mogoče šteti, da bi tožena stranka na podlagi te listine lahko podala neobrazloženo ustno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº Pdp 284/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni zakonita, ker tožena stranka v individualnem delovnem sporu ni dokazala. da je pri določitvi tožnika za presežnega delavca pravilno upoštevala kriterije na način, kot je določen v panožni kolektivni pogodbi.

Sodba nº Pdp 440/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Glede na to, da je pri toženi stranki v času podaje odpovedi obstajala možnost zaposlitve tožnice pod spremenjenimi pogoji oz. na drugih delih (tožnici je bila ponujena možnost, da se pripravi na nova opravila), je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker tožena stranka ni ponudila tožnici nove pogodbe o zaposlitvi, nezakonita.

Sodba nº Pdp 410/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Sodišče prve stopnje je mnenje Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi presodilo in ocenilo, da je verodostojno, saj je ustrezno obrazloženo, izdano pa je bilo na podlagi postopka, ki ga določa Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pri izdaji mnenja je komisija upoštevala poleg predloga tožene stranke in dokumentacije, ki jo je slednja predložila, še ugotovitve in predlog Zavoda RS za zaposlovanje. Glede na navedeno je s...

Sodba nº Pdp 565/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Pri izračunu odpravnine, do katere je tožnica upravičena ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, se upošteva delovna doba, ki jo je dopolnila pri toženi stranki, in delovna doba, ki jo je dosegla pri delodajalcu - delodajalcu prenosniku, od katerega je bila prevzeta k toženi stranki.

Sklep nº Pdp 401/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 06, 2011

Tožnika sta delno umaknila tožbo po tem, ko je tožena stranka izpolnila le neznatni del tožbenega zahtevka, v preostalem pa sta umaknila tožbo šele, ko sta se seznanila z (za njiju) neugodno odločitvijo pritožbenega sodišča v podobni zadevi. Glede na to je pravilna odločitev, da sta dolžna toženi stranki povrniti utemeljeno priglašene stroške, saj sta bila s tožbo v pretežni meri neuspešna.

September 01, 2011

Sodba nº Pdp 459/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožnik je tožbo z zahtevkom za ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi vložil pravočasno. Naknadno je njegov pooblaščenec s pripravljalno vlogo tožbo razširil na reintegracijski in reparacijski zahtevek, ta razširitev tožbe ne pomeni, da je tožba nepravočasna.

Sodba nº Pdp 164/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Stroški stojnice, na kateri je tožnik opravljal delo za toženo stranko, ne predstavljajo stroška v zvezi z delom, ki bi ga moral kriti delavec. Gre za strošek, ki ga krije delodajalec, zato tožena stranka ni imela podlage, da bi od tožnikove bruto plače oz. "bruto provizije" odštela te stroške, kar pomeni, da je tožbeni zahtevek za povrnitev teh stroškov oz. dela neizplačane plače utemeljen.

Sklep nº Pdp 523/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožena stranka je v predlogu za obnovo postopka predložila povsem identično dokumentacijo, kot je bila posredovana sodišču v prejšnjem postopku in jo je sodišče tudi že upoštevalo. To pomeni, da ne gre za nova dejstva oz. dokaze, da bi bil predlog za obnovo postopka utemeljen.

Sodba nº Pdp 3/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Delna invalidska pokojnina, ki jo prejme delavec - invalid, ne predstavlja dela plače niti nadomestila plače, ki bi se vštelo v osnovo za odmero odpravnine ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sodba nº Pdp 366/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Prošnje štipendista za priznanje zaposlitve pri organih EU kot izpolnitev študijskih obveznosti (namesto zaposlitve pri toženi stranki), ni mogoče šteti za pisno odklonitev zaposlitve pri toženi stranki, na podlagi katere bi tožena stranka (štipenditor) lahko zahtevala vrnitev izplačanih štipendij.

Sodba nº Pdp 277/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Do nesreče pri delu je prišlo izključno iz razloga, ker je tožnik pri nameščanju pokrivala na kamion ravnal v nasprotju z navodili za varno delo tožene stranke, s katerimi je bil seznanjen. Iz tega razloga njegov tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine za škodo, ki jo je pri nesreči utrpel, ni utemeljen.

Sklep nº Pdp 527/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Načelo uspeha pri odločanju o stroških postopka v pravdnem postopku velja ne glede na razlog, zaradi katerega stranka v sporu ni uspela. Zato ni bistveno, da v obravnavani zadevi sodišče prve stopnje ni zavrnilo tožbenega zahtevka zato, ker ne bi bil utemeljen, ampak zato, ker tožeča stranka svojih terjatev ni prijavila v stečajno maso.

Sodba nº Pdp 566/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Pri izračunu odpravnine, do katere je tožnica upravičena ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, se upošteva delovna doba, ki jo je dopolnila pri toženi stranki, in delovna doba, ki jo je dosegla pri delodajalcu - delodajalcu prenosniku, od katerega je bila prevzeta k toženi stranki.

Sodba nº Pdp 254/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Četudi med vsemi družbami, pri katerih je bila zaposlena tožnica, ni pravnega nasledstva, se čas celotne zaposlitve (delovna doba) upošteva pri izračunu odpravnine ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, saj je bila tožnica od ene do druge družbe prevzeta pod pogoji, ki jih je določal ZTPDR.

Sklep nº Pdp 545/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Nagrada za pregled listin v višini 50 točk ter nagrada za posvet s stranko v isti višini se toženi stranki ne priznata, saj ni šlo za samostojni storitvi, ampak za storitvi, ki sta zajeti pod postavko nagrade za sestavo odgovora na tožbo.

Sodba nº Pdp 412/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Sodišče prve stopnje je na podlagi ugotovitve, da tožnik v spornem obdobju ni bil prikrajšan pri plači, saj je prejemal celo več, kot je bilo določeno s pogodbo o zaposlitvi oz. v panožni kolektivni pogodbi, utemeljeno zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za plačilo domnevnega prikrajšanja.

Sodba nº Pdp 430/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožena stranka je s sklepom ukinila tožnikovo delovno mesto operativno vodenje in organizacija srednje zahtevnih del za skupino delavcev na gradbišču – „gradbeni delovodja II. Po ukinitvi tega delovnega mesta delo opravljajo le kooperanti in njihovi skupinovodje, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe kot tožnik. Opisano predstavlja utemeljen (organizacijski) razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku.

Sodba nº Pdp 335/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Ker sta se izpovedi direktorice in zunanje sodelavke, ki je bila zadolžena za evidentiranje podatkov in bilanc pri toženi stranki, bistveno razlikovali in sicer predvsem v delu, ki se nanaša na to, ali je bil tudi v letu 2009 vršen nadzor nad tožničinim delom, ali je bila uvedena v delo ter glede strokovnih napak, in ker tožena stranka ni podala ustrezne obrazložitve ocene (v oceni je nadrejena delavka le prepisala definicijo ocene), je pravilna odločitev, da se sklep komisije za preizkus oce...

Sodba nº Pdp 416/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožnici delovno razmerje ni zakonito prenehalo, ko jo je tožena stranka (ne da bi izvedla postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi) odjavila iz obveznih zavarovanj za socialno varnost. Kljub temu, da je po prenehanju delovnega razmerja opravljala delo pri drugem delodajalcu (ne da bi z njim sklenila pogodbo o zaposlitvi), je utemeljen tožbeni zahtevek, da ji tožena stranka prizna delovno razmerje, jo prijavi v obvezna zavarovanja ter odvede zanjo davke in prispevke (plačila plače tožnica niti n...

Sodba nº Pdp 439/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Ker tožena stranka v odgovoru na tožbo razen z navedbo, da prereka vse navedbe v tožbi, tožbenemu zahtevku za plačilo regresa za letni dopust za leto 2009 ni ugovarjala, je sodišče prve stopnje pravilno štelo, da je v tem delu odgovor na tožbo neobrazložen in izdalo delno zamudno sodbo, s katero je toženi stranki regres za letni dopust za omenjeno leto naložilo v plačilo.

Sklep nº Pdp 403/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Za presojo zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi oz. utemeljenosti očitkov, da sta tožnika iz proizvodne hale odpeljala rjaste plošče z namenom, da si jih kasneje prisvojita, je treba najprej ugotoviti, kakšen je delovni proces pri toženi stranki, kje se je lahko z viličarjem gibal tožnik K.M. in posledično, kako to, da se je spornega dne gibal izven odrejenega območja.

Sklep nº Pdp 426/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Odločitev, da so tožniki dolžni toženi stranki povrniti utemeljeno priglašene stroške postopka, je pravilna, saj so tožniki tožbo le delno (za neznaten del) umaknili, po tem ko je tožena stranka izpolnila ta del tožbenega zahtevka, umik preostalega dela tožbe pa ni bil posledica dejstva, da bi tožena stranka zahtevano izpolnitev izvršila.

Sodba nº Pdp 480/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožena stranka je izbiro med več delavci na istem delovnem mestu klepar, na katerem je delal tudi tožnik, opravila pravilno le v okviru ene poslovne enote, saj so ostale poslovne enote preveč oddaljene, da bi delavce med njimi lahko prerazporejala.

Sodba nº Pdp 316/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožnik (vršilec dolžnosti direktorja tožene stranke) je ob odhodu v pokoj upravičen tako do odpravnine, ki je bila dogovorjena v individualni pogodbi o zaposlitvi, kot do odpravnine, ki jo za primer upokojitve določa ZDR.

Sodba nº Pdp 363/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Dejstvo, da je tožnik po ukinitvi delovnega mesta, za katerega je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, in po prejemu redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v času odpovednega roka še opravljal delo, ne pomeni, da tožena stranka ni imela utemeljenega razloga za odpoved ali da bi delo pri toženi stranki lahko opravljal še naprej (pod spremenjenimi pogoji).

Sklep nº Pdp 680/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

V kolikor delavec nima veljavno sklenjenega delovnega razmerja oz. pogodbe o zaposlitvi (in za ugotovitev obstoja delovnega razmerja zamudi rok za uveljavljanje sodnega varstva - v roku 30 dni od prenehanja delovnega razmerja), ne more uspešno uveljavljati zahtevkov iz naslova delovnega razmerja (plača, nadomestilo za neizkoriščen letni dopust, povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilo stroškov prehrane med delom, regres za letni dopust).

Sklep nº Pdp 649/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožena stranka je tožniku izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi vročala preko zasebnega detektiva na podlagi določil ZPP. Ker tožnik brez opravičenega razloga pisanja ni želel prevzeti, se je kljub temu pisanje štelo za vročeno. Tožnik v nadaljnjih 30ih dneh ni vložil tožbe za ugotovitev nezakonitosti odpovedi, tožbo je vložil kasneje, tako da se ta kot prepozna zavrže.

Sodba nº Pdp 630/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožena stranka bi morala upoštevati, da je tožnik ob predložitvi potrdila o stalnem prebivališču povedal, da se na delo vozi iz drugega (bližjega) kraja. Četudi v zvezi s tem krajem ni podal pisne izjave, ki jo predvideva Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, je bil v spornem obdobju upravičen do povračila stroškov prevoza na delo glede na dejansko prebivališče.

Sodba nº Pdp 642/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

V individualnem delovnem sporu, v katerem se presoja zakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je podana zaradi kršitve pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, ki ima vse znake kaznivega dejanja, se ne odloča o kazenski odgovornosti delavca, delavec pa se v postopku ne more sklicevati na procesna jamstva iz ZKP (češ da "kazenska ovadba" ne vsebuje vseh elementov), saj se v individualnem delovnem sporu uporabljajo določbe ZDSS-1 in ZPP.

Sklep nº Pdp 589/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Pri ugotavljanju, ali je nadaljevanje delovnega razmerja med strankama mogoče, je treba upoštevati, da je tožnik v službenem času (kot policist) pod vplivom alkohola povzročil prometno nesrečo (ter da se je v uniformi skrajno nedostojno in žaljivo vedel do občanov na javnem mestu), čeprav bi se kot policist še posebej moral zavedati, da je vožnja pod vplivom alkohola nevarna in ogrožajoča za preostale udeležence v prometu. Upoštevaje pri tem še, da je ena temeljnih nalog policije ravno prepre...

Sodba nº Pdp 615/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožena stranka bi tožniku lahko zakonito redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga le, če bi za to imela njegovo soglasje, saj je užival posebno varstvo pred odpovedjo kot starejši delavec.

Sklep nº Pdp 662/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Sodišče prve stopnje je o tožnikovi vlogi odločalo kot o predlogu za popravo sklepa pritožbenega sodišča (čeprav za odločanje ni bilo pristojno). Ker predlog ni utemeljen, saj niso podani pogoji, da bi šlo za popravo sklepa (poprava ni namenjena vsebinskim popravkom), je odločitev sodišča prve stopnje, ki je predlog zavrnilo, kljub temu pravilna.

Sklep nº Pdp 749/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Dejstvo, da je tožena stranka v postopku preoblikovanja iz društva v fundacijo, ne pomeni, da je plačilo (morebitne) terjatve tožnika iz naslova odškodnine oteženo, tako da bi bila izdaja začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve (prepoved obremenitve in odtujitve nepremičnin) utemeljena.

Sodba nº Pdp 595/2011 of Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore, September 01, 2011

Tožena stranka je tožniku za obdobje, ko je bil v času nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi prijavljen na zavodu za zaposlovanje in je prejemal denarno nadomestilo med brezposelnostjo, dolžna plačati nadomestila plače le v višini presežka nad prejetim nadomestilom, saj je zavezanec za vračilo tega nadomestila zavodu za zaposlovanje delodajalec in ne delavec.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners