Vrhovno Sodišče

from November 10, 1992
Latest case: July 05, 2012

News

July 05, 2012

Sklep nº II DoR 185/2012 of Civilni oddelek, July 05, 2012

Predlagatelj ni opredelil pravnega vprašanja, izostala je natančna in konkretna navedba okoliščin, ki bi kazale na pomembnost spornih pravnih vprašanj za pravni red v celoti.

Sklep nº II DoR 365/2011 of Civilni oddelek, July 05, 2012

Ker predlagatelj tudi po prejemu sklepa sodišča druge stopnje, s katerim je bila potrjena odločitev o zavrnitvi njegovega predloga za obročno plačilo takse, takse v danem roku ni plačal, se v skladu s tretjim odstavkom 105. člena ZPP šteje, da je predlog za dopustitev revizije umaknil.

June 19, 2012

Sodba nº III Ips 11/2012 of Gospodarski oddelek, June 19, 2012

Četudi je v konkretnem primeru šlo za financiranje izvirnih nalog občine s strani države, pa ni mogoče pritrditi nadaljnjemu razlogovanju sodišča druge stopnje, „da tožena stranka ni ravnala niti nepravilno niti arbitrarno, ko je svojo obveznost po ZOFVI vključila v sistem financiranja občin po ZFO-A“. Obstaja namreč možnost, da bi se država na tak način lahko razbremenila svoje zakonske obveznosti financiranja spornih prevozov. Najbolj nazorno se to pokaže v primeru, ko bi neka občina primer...

Sklep nº III DoR 24/2012 of Gospodarski oddelek, June 19, 2012

Revizija se dopusti glede vprašanj:

June 14, 2012

Sodba nº II Ips 257/2011 of Civilni oddelek, June 14, 2012

Tudi za dejanja, ki jih delavec skrije pod plašč avtoritete svoje službe, torej, ko gre očitno za hudo zlorabo pooblastil, je lahko podana odgovornost delodajalca. Pri presoji, ali gre za dejanje, ki je v vzročni zvezi z delom, je vselej treba izhajati iz okoliščin konkretnega primera. Prav način izvršitve škodnega dejanja lahko pomeni zvezo med vlogo in položajem delavca na delu in njegovim dejanjem, predvsem, kadar brez te zveze povzročitelj ne bi imel možnosti, da sploh stori škodljivo dej...

Sklep nº II DoR 116/2012 of Civilni oddelek, June 14, 2012

Sodna praksa Vrhovnega sodišča v zvezi s pomenom in načinom obvestitve dolžnika o cesiji terjatve že obstaja.

Sklep nº II DoR 119/2012 of Civilni oddelek, June 14, 2012

Revizija se dopusti glede vprašanj ali je sodišče druge stopnje storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka, s tem, da je pri ugotavljanju krajevno običajnih razmer na seji senata spremenilo dejansko stanje, ugotovljeno pred sodiščem prve stopnje in ali je pravilno uporabljeno materialno pravo pri opredelitvi pravnega standarda večje oziroma znatnejše škode.

Sodba nº II Ips 1206/2008 of Civilni oddelek, June 14, 2012

Toženec nepremičnine ni uporabljal kot dobroverni posestnik, saj za zatrjevano posest ni imel nobene pravne podlage (pravnega naslova za pridobitev lastninske pravice) in je zato vedel oziroma bi vsaj moral vedeti, da nepremičnina, ki jo ima v posesti, ni njegova. Predpogodba ga namreč ni upravičevala do prenosa lastninske pravice, temveč zgolj do sklenitve prodajne pogodbe.

May 31, 2012

Sklep nº Cp 3/2012 of Civilni oddelek, May 31, 2012

Postopek vročanja mora biti izpeljan v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. V obravnavani zadevi sodišče prve stopnje ni ugotavljalo, ali je tuje sodišče vročilo svoja, v hrvaščini sestavljena pisanja, preko Okrožnega sodišča v Mariboru, skupaj s prevodom pisanj v slovenski jezik. Če prevod ni priložen, se vročitev opravi le, če prejemnik pisanje prostovoljno sprejme.

Sodba nº II Ips 206/2011 of Civilni oddelek, May 31, 2012

Policistovo spremljanje vinjene osebe do intervencijskega vozila ne predstavlja nevarne dejavnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners