Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 1993

January 29, 1993

Sodba nº U 86/92-7 of Upravni oddelek, January 29, 1993

Za ukrep obveznega prenosa in prodaje deviznih sredstev Banki Slovenije ni podlage v zakonu.

January 28, 1993

Sodba nº U 439/92-5 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Občan ima stalno prebivališče na naslovu, kjer stalno živi.

Sodba nº U 954/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Tožnikove odsotnosti iz Slovenije v avgustu in septembru 1991 ni mogoče šteti za opravičeno delovno odsotnost, saj je tožnik Slovenijo zapustil kot aktivna vojaška oseba Sloveniji tuje armade.

Sodba nº U 441/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Odstranitev nadstrešnice s tendo, ker je investitor kljub ustavitveni odločbi z deli nadaljeval.

Sklep of Upravni oddelek, January 28, 1993

Ni materialne pravne podlage za zavrnitev zahteve samostojnega kulturnega delavca za priznanje pravice do plačila prispevkov za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje za primer začasne brezposelnosti iz republiškega proračuna, če samoupravni splošni akt, ki edini določa pogoje za priznanje te pravice, ni bil objavljen.

Sklep of Upravni oddelek, January 28, 1993

Ker stranka dejansko ne živi v Republiki Sloveniji, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva.

Sodba nº U 925/92-7 of Upravni oddelek, January 28, 1993

V odločbi o dovolitvi priglašenih del so lahko določeni pogoji, ki jim že zgrajeni objekt ne ustreza, če je to v mejah zahtevka stranke.

Sklep of Upravni oddelek, January 28, 1993

Zavrnitev, ker je tožnik kot aktivni pripadnik (častnik) JA 6 mesecev živel in delal v tujini (R Srbija).

Sklep of Upravni oddelek, January 28, 1993

Zavrnitev tožene stranke iz razlogov 3. odstavka 40. člena ZDS. Izpodbijana odločba je odpravljena zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in neobrazloženega prostega preudarka.

Sodba nº U 328/92-4 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Za vložitev predloga za parcelacijo stavbnega zemljišča je legitimiran lastnik oziroma uporabnik zemljišča.

Sodba nº U 408/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Ni izpolnjen pogoj dejanskega prebivanja na območju Republike Slovenije.

Sodba nº U 886/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Tožnica, ki je zaposlena in živi v Nemčiji, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije.

Sodba nº U 854/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Tožnica, ki živi v Švici, ne izpolnjuje pogoja po določbi 1. odstavka 40. člena ZDRS.

Sodba nº U 515/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Državljan druge republike, ki je zaposlen v tujini, dejansko ne živi v Sloveniji, zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva.

Sodba of Upravni oddelek, January 28, 1993

Zoper dopis, ki tudi po vsebini ni upravni akt, ni mogoč upravni spor.

Sodba nº U 534/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Utemeljeno je bil zavržen predlog za obnovo postopka po 9. točki 1. odstavka 249. člena ZUP.

Sodba nº U 450/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Potrdilo (odločba o dovolitvi priglašenih del) je lahko podlaga za gradnjo objekta le, če ta ne presega površin, ki so določene v občinskem odloku.

Sodba nº U 555/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Državljanu druge republike, ki je na začasnem delu v tujini, ne živi dejansko v Sloveniji in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva RS po 1. odstavku 40. člena Zakona o državljanstvu RS. Če iz dejanske podlage, navedene v vlogi, izhajajo samo (nekateri) elementi za pridobitev državljanstva po navedenem členu, vložnik pa ni navedel pravne podlage, se vloga presoja samo po 40. členu zakona.

Sklep of Upravni oddelek, January 28, 1993

Državljanu druge republike, ki je na začasnem delu v tujini, ne živi dejansko v Republiki Sloveniji in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva po določbi 1. odstavka 40. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Sodba nº U 488/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

V vlogi, s katero zahteva razširitev obrtne dejavnosti, ki jo opravlja v svoji občini, mora obrtnik navesti obseg razširitve , ker je sicer vloga nepopolna in nerazumljiva. Upravni organ odloči o razširitvi dejavnosti, ne pa o dovoljenju oz. opravljanju dejavnosti.

Sodba nº U 624/92 of Upravni oddelek, January 28, 1993

Zavrnitev tožene stranke, ker tožnik ni ves čas živel v Sloveniji, ampak v tujini (Italiji). Odprava izpodbijane odločbe, ker je tožena stranka kršila načelo zaslišanja stranke.

Sklep nº II Ips 492/92 of Civilni oddelek, January 28, 1993

Pri 128. čl. ZD gre za vrednost dane pomoči, ki predstavlja vrednost tistega dela zapustnikovega premoženja (v trenutku smrti) ki je enaka prejeti družbeni pomoči - torej ne gre za nominalni seštevek plačanih oskbrnin.

Sodba nº II Ips 22/93 of Civilni oddelek, January 28, 1993

Ob siceršnji primernosti obeh staršev za varstvo in vzgojo otroka, je okoliščina, da oče dela v turnusu in da živi v isti hiši kot nasilni stari oče, odločujoče, da se otrok dodeli materi.

Sklep nº III Ips 61/92 of Gospodarski oddelek, January 28, 1993

Družbeni pravobranilec samoupravljanja je aktivno legitimiran za vložitev tožbe na redno sodišče, kadar je to potrebno zaradi varstva družbene lastnine.

Sodba nº II Ips 666/92 of Civilni oddelek, January 28, 1993

76. čl. ZZZDR onemogoča izpodbijanje pravnomočne sodbe o razvezi zakonske zveze z revizijo.

Sodba nº II Ips 420/92 of Civilni oddelek, January 28, 1993

Ob upoštevanju razloga procesne ekonomije in ko so se stranke o tem izjavile, je načelu neposrednosti zadoščeno tudi s prečitanjem zapisnika o izvedenih dokazih, čeprav se obravnava opravlja pred spremenjenim senatom.

Sklep of Civilni oddelek, January 28, 1993

Okoliščina, da pogodba o najemu poslovnega prostora ne opredeljuje vrste obrtne dejavnosti, sama po sebi še ne pogojuje uporabe dol. 100. čl. ZOR o razlagi pogodbe v korist druge stranke. Skupen namen pogodbenikov je treba iskati po dol. 2. odst. 99. čl. ZOR.

Sodba nº II Ips 418/92 of Civilni oddelek, January 28, 1993

Delo tonskega mojstra pri snemanju ansambla na matrico za razmnoževanje na kasete, ni avtorska stvaritev.

Sklep of Civilni oddelek, January 28, 1993

Določba 1. odst. 277. čl. ZOR je vezala višino zamudnih obresti na obrestne mere veljavne v kraju plačila. Denarna terjatev je prinosnina. Da je sedež upnika v tujini in je glavnica vezana na vrednost tuje valute, se določijo zamudne obresti po splošni obrestni meri zamudnih obresti, ki je predpisana v kraju izpolnitve na sedežu upnika.

Sodba nº II Ips 503/92 of Civilni oddelek, January 28, 1993

Upoštevanje siceršnjega zdravstvenega stanja oškodovanke kot problem individualizacije odškodnine. Teorija adekvatne vzročnosti.

Sklep nº I Pr 2/93 of Civilni oddelek, January 28, 1993

Spor o deležih delavcev na premoženju podjetja zaradi vlaganja dela osebnih dohodkov je spor o družbenoekonomskih razmerjih, za katerega je pristojno sodišče združenega dela.

Sklep of Civilni oddelek, January 28, 1993

Od ugotovljenih treh vzrokov za I. kategorijo invalidnosti predstavljajo posledice nesreče 20 %. Zato ni pomembno, če posledice nesreče same niso razlog za upokojitev, bistveno je, da so eden od razlogov in da je ugotovljeno v kakšnem obsegu so povzročile upokojitev.

January 27, 1993

Sklep of Kazenski oddelek, January 27, 1993

V pritožbi zoper sodbo sodišča druge stopnje se lahko uveljavljajo le kršitve, ki so storjene v postopku pred sodiščem druge stopnje, ne pa kršitve, ki naj bi bile storjene v postopku na prvi stopnji.

Sodba nº I Ips 10/93 of Kazenski oddelek, January 27, 1993

V izreku sodbe navedeni očitki niso niti časovno niti krajevno opredeljeni, tako da kaznivo dejanje sploh ni opisano.

Sodba nº I Ips 15/93 of Kazenski oddelek, January 27, 1993

Tudi glede na ureditev v novi ustavi sodišče lahko sodi obdolžencu v nenavzočnosti, kadar so izpolnjeni vsi zakonski pogoji iz 3. odstavka 442. čl. ZKP.

Sodba nº I Ips 8/93 of Kazenski oddelek, January 27, 1993

Zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni pravna podlaga za vložitev izrednega preizkusa pravnomočne sodbe

Sodba nº II Ips 442/92 of Civilni oddelek, January 27, 1993

Ni pravilno izhodišče, da je pri upoštevanju akontacije potrebno ugotoviti razmerje med plačanim in zahtevanim zneskom, temveč je pravilno izhodišče, da se akontacija valorizira z indeksom porasta cen in potem odšteje od prisojene odškodnine.

Sklep nº II Ips 498/92 of Civilni oddelek, January 27, 1993

Zavezanec vsebinsko odkloni zahtevo za sklenitev pogodbe tudi tedaj, če sklene pogodbo z osebo, ki ni upravičenec po 117. členu SZ.

Sodba of Civilni oddelek, January 27, 1993

Priznanje tuje sodne odločbe o razvezi zakonske zveze in dodelitve otrok (tuje sodišče - sodišče ZDA).

Sodba nº III Ips 43/92 of Gospodarski oddelek, January 27, 1993

1. Čim je sodišče prve stopnje v času, v katerem je sodilo, procesne in materialne predpise pravilno uporabilo, poznejše dejanske ali pravne spremembe ne vplivajo na odločanje inštančnega sodišča, razen če zakon izrecno določa drugače.

Sodba nº III Ips 2/93 of Gospodarski oddelek, January 27, 1993

Pravdni postopek, ki se začne zaradi ugovora dolžnika zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, se ne začne z vložitvijo tožbe, ampak s pravnomočnostjo sklepa iz 2. odstavka 55 a člena ZIP. Zato instančno sodišče pri odločanju o utemeljenosti pravnega sredstva zoper odločbo, izdano v pravdnem postopku, ne morejo upoštevati kršitev procesnega prava, do katerih je prišlo v drugem - izvršilnem postopku.

Sklep nº III Ips 1/93 of Gospodarski oddelek, January 27, 1993

Če je vloga vezana na rok in je popravljena izročena sodišču v roku določenem za popravo, se šteje, da je bila vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila prvič vložena.

Sodba of Civilni oddelek, January 27, 1993

Sklep o stroških pravdnega postopka je le izjemoma sklep, s katerim se postopek pravnomočno konča (ko gre npr. za umik tožbe, pa se potem odloča le še o stroških postopka). V konkretnem primeru ne gre za takšen sklep.

Sklep nº II Ips 493/92 of Civilni oddelek, January 27, 1993

Revizija ni dovoljena, če vrednost spornega predmeta navedenega v tožbi, ni dosegala, v času vložitve tožbe določenega revizijskega pcto.

Sodba nº II Ips 496/92 of Civilni oddelek, January 27, 1993

Po 1. odstavku 133. člena ZOR lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, zahteva razvezo pogodbe. Ne more pa ta stranka zahtevati (sodno izsiliti) spremembe, v tem sporu torej znižanja najemnine. Druga stranka sicer lahko ponudi spremembo pogodbe (4. odstavek 133. člena), ni pa tega dolžna storiti.

January 24, 1993

Sodba nº IV Ips 82/93 of Kazenski oddelek, January 24, 1993

Iz opisa v izreku odločbe, da je kaznovani "često menjaval službo in jo vršil zelo malomarno" ne izhajajo znaki prekrška po 13. t. 2. člena ZJRM (Ur. l. LRS št. 16/49), v katerem je določeno, da se kaznuje za prekršek tisti, ki se izmika delu in živi v brezdelju.

January 23, 1993

Sodba nº U 230/92 of Upravni oddelek, January 23, 1993

Za pridobitev državljanstva ni izpolnjen pogoj stalnega prebivališča v RS na dan 23.12.1990.

January 22, 1993

Sodba nº U 297/92-11 of Upravni oddelek, January 22, 1993

Skladnost lokacije objekta s pogoji iz odloka o zazidalnem načrtu.

Sodba nº U 407/92 of Upravni oddelek, January 22, 1993

Ni izpolnjen pogoj dejanskega bivanja v R Sloveniji.

Sklep of Upravni oddelek, January 22, 1993

Poroštvo v zvezi s plačilom zapadlega dolga lahko zahteva le davčni organ, odločbo o prenehanju iz obrtne dejavnosti pa izda pristojni občinski upravni organ (5. točka 97. člen DZ). Za poroštveno izjavo morajo biti izpolnjeni posebni pogoji.

Sklep of Upravni oddelek, January 22, 1993

Odstranitev objekta, ki jo odredi občinski upravni organ pristojen za urbanizem.

January 21, 1993

Sodba nº U 768/92 of Upravni oddelek, January 21, 1993

Zavrnitev, ker tožnica živi v tujini in ne v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 497/92 of Upravni oddelek, January 21, 1993

Zavrnitev, ker je tožnik kot aktivni pripadnik prejšnje JLA nekaj časa (1 mesec in pol) živel in delal izven Republike Slovenije (v času od 23.12.1990 do izdaje odločbe o državljanstvu), kar se ne šteje za upravičeno odsotnost iz Republike Slovenije).

Sodba nº U 351/92-5 of Upravni oddelek, January 21, 1993

Za nakup streliva morajo biti podani upravičeni razlogi (1. odstavek 20. člena Zakona o orožju). Vajo z orožjem in nakup streliva je moč izvesti preko strelske družine (1. odstavek 28. člena istega zakona).

Sodba nº U 206/92 of Upravni oddelek, January 21, 1993

Inšpektor prepove opravljanje dejavnosti, če podjetje nima odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti.

Sklep of Upravni oddelek, January 21, 1993

Špediterju, ki je dal v korist prevoznika v tranzitu garancijsko izjavo za plačilo carine, mora biti v carinskem postopku dana možnost, da predloži dokaze, da je blago zapustilo območje nekdanje SFRJ.

Sklep of Upravni oddelek, January 21, 1993

Pogoj dejanskega življenja v RS se ugotavlja v ugotovitvenem postopku, v katerem je treba stranko zaslišati.

Sodba nº U 293/92 of Upravni oddelek, January 21, 1993

Brez veljavnega soglasja hišnega sveta in potem, ko je v nepravdnem postopku ugotovljeno, da bi se s preureditvijo znatno poslabšali pogoji bivanja v hiši, upravni organ ne more izdati dovoljenja za preureditev skupnih prostorov v stanovanjski hiši v družbeni lastnini.

Sodba nº U 198/92 of Upravni oddelek, January 21, 1993

Lokacijsko dovoljenje za posege v prostor na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, se izdaja v skladu s pogoji, ki jih določa lokacijska dokumentacija.

Sodba nº U 175/92-10 of Upravni oddelek, January 21, 1993

Če izvedbena dela bistveno odstopajo od pogojev lokacijskega dovoljenja, gre za gradnjo drugega objekta in so možni ukrepi po 74. in ne po 75. členu zakona. Ukrep po 1. odst. 74. člena je mogoč tudi, če je gradnja že končana.

Sodba nº II Ips 404/92 of Civilni oddelek, January 21, 1993

Zakonita domneva o enakosti deležev zakoncev oz. izvenzakonskih partnerjev na premoženju, pridobljenem z delom v času trajanja zakonske zveze oz. izvenzakonske skupnosti kot podlaga pri ugotavljanju obsega zapuščine pokojnega zakonca ni bila izpodbita kljub izdatnejšem finančnem prispevku pok. moža zaradi prispevka vdove k povečanju in ohranitvi skupnega premoženja.

Sodba nº II Ips 459/92 of Civilni oddelek, January 21, 1993

Za sklicevanje pravnih naslednikov darovalca na nesporazum in s tem na neobstoj darilne pogodbe ne zadostujejo ugotovitve, da je darovalec imel voljo, da podari določeno parcelo, obdarjenec pa voljo da v dar sprejme drugo parcelo, ob obstoju pisne darilne pogodbe, na podlagi katere je obdarjenec vpisan kot lastnik parcele, ki jo je želel podariti darovalec.

Sodba nº II Ips 454/92 of Civilni oddelek, January 21, 1993

Pri navidezni darilni pogodbi, s katero tisti izmed zakoncev, ki je zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine iz skupnega premoženja, prenese zemljiškoknjižno lastništvo na tretjega, nagib zakoncev, da drugi zakonec zato doseže okoriščenje na škodo svojega delodajalca (stanovanjsko posojilo), ne vzame taki pogodbi značaja navidezne pogodbe niti ni ovira, da bi drugi zakonec (pobudnik sklenitve pogodbe) ne mogel zahtevati ugotovitve ničnosti take pogodbe (in nato ugotovitve deleža na skupnem premo...

Sklep of Civilni oddelek, January 21, 1993

Valorizacija denarne terjatve za povračilo stroškov popravila avtomobila z utemeljitvijo padca vrednosti domačega denarja ni utemeljena, ker za čisto denarno terjatev velja načelo denarnega nominalizma, kolikor ni prebito z valorizacijskimi zamudnimi obrestmi. Zatrjevanje, da je bil oškodovanec prisiljen plačati stroške popravila v DEM, šele v revizijskem postopku ni upoštevano.

Sodba nº II Ips 461/92 of Civilni oddelek, January 21, 1993

Izhodišče za presojo, ali predstavlja prisojena odškodnina pravično zadoščenje v konkretnem primeru, je čas izdaje sodbe sodišča prve stopnje. Odtlej (od 28.1.1991) so tožnici prisojene tudi zamudne obresti, katerih osnovna funkcija je bila v našem pravnem redu predvsem ohranitev realne vrednosti denarne terjatve, pač v obsegu, za katerega se je odločil zakonodajalec. Ob tem ni odveč opozoriti, da je ta funkcija zamudnih obresti ohranjena, ob siceršnji 30% realni letni zamudni meri, tudi v Za...

Sklep of Civilni oddelek, January 21, 1993

Pri vlaganju v tujo nepremičnino v prepričanju, da bo investitor to nepremičnino pridobil v last, gre za neupravičeno pridobitev, ne pa za poslovodstvo brez navodila.

Sklep of Civilni oddelek, January 21, 1993

Tudi pri pogodbenih razmerjih, ki so nastala pred 26.6.1991 se upošteva dovoljenost valutne klavzule v smislu 5. člena Zakona o deviznem poslovanju (Ur.l. RS 1/91-I), če denarna obveznost do 26.6.1991 ni bila izpolnjena.

Sklep of Civilni oddelek, January 21, 1993

Tožba, ki jo toženec vloži med pravdo zoper osebo, ki ni tožnik v tej pravdi, ni nasprotna tožba v smislu člena 189 ZPP, pa čeprav jo toženec tako naslovi.

Sklep of Civilni oddelek, January 21, 1993

V sporu med imetnikom stanovanjske pravice in podstanovalcem po členu 74/1 ZSR se podstanovalec ne more sklicevati na okoliščine iz člena 58/1 ZSR v razmerju med imetnikom stanovanjske pravice in stanodajalcem.

January 20, 1993

Sklep of Kazenski oddelek, January 20, 1993

O zahtevi za izreden preizkus pravnomočne sodbe se pravnomočna sodba more preizkušat le v zvezi z uporabo zakona, ne pa v zvezi z ugotavljanjem dejanskega stanja.

Sodba nº II Ips 480/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Tožnikovo naročilo gozdarju, da odkaže v gozdu les za posek, pomeni izpolnitev tožnikove obveznosti. Zato tožnik ni upravičen zahtevati od toženke povračila lesa in se pri tem opirati na zastaranje svoje obveznosti (367. čl. ZOR).

Sklep nº II Ips 18/93 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Sodbo zaradi izostanka je dopustno izdati le, če so upoštevani vsi formalni pogoji, ki jih določa 332. člen ZPP. Mednje sodi tudi pravilno vabilo, ki predpostavlja, da je toženec imel čas za pripravo in da je zato dopustno nanj prevaliti breme izostanka. Ta čas pa ne more biti krajši kot osem dni, saj je čas osmih dni minimum, ki ga določa zakon.

Sodba nº II Ips 466/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Revident izpodbija oceno dokazov. Pravilnost dokazne ocene ne more biti predmet revizijske presoje.

Sklep nº II Ips 435/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Po 3. odst. 109. člena ZPP se šteje, da je tožba, ki je vrnjena sodišču dopolnjena v odrejenem roku, vložena tisti dan, ko je bila vložena prvotna pomanjkljiva tožba.

Sklep of Civilni oddelek, January 20, 1993

Če ni spremenjenih okoliščin, ni podlage za spremembo preživninske obveznosti. Poslovanje preživninskega zavezanca z izgubo v enem letu, ni spremenjena okoliščina, če se upošteva njegovo celotno premoženjsko stanje.

Sodba nº II Ips 482/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Ni veljaven ustni dogovor o prodaji nepremičnin, če pogodbeni stranki nista vsaj v pretežnem delu izpolnili obveznosti.

Sodba nº II Ips 491/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Izvršba na stanovanje ni nedopustna, če upravičenec kot tretji ni izkazal, da ima na tem stanovanju imetništvo stanovanjske pravice. Na "službenem stanovanju" ni mogoče pridobiti stanovanjske pravice.

Sodba nº II Ips 475/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Sobi, ki sta bili preurejeni v stanovanje z adaptacijami in po volji lastnika (imetnika pravice uporabe) in z odločbo dodeljeni uporabniku, ki je plačeval za uporabo stanarino, prostore, ki predstavljajo gradbeno celoto pa je uporabnik uporabljal vrsto let, predstavljata stanovanje.

Sklep nº II Ips 485/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Določbe 92. člena ZDEN ni mogoče uporabiti za razmerja, ki so nastala pred uveljavitvijo tega zakona.

Sodba nº II Ips 249/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Pogodbo namesto razlastitve je mogoče skleniti le z razlaščencem. Če pogoji iz ZR za sklenitev pogodbe namesto razlastitve niso izpolnjeni, je potrebno nepremičnino prodati na javni dražbi.

Sodba nº II Ips 490/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Tudi če je bil predmet sporne pogodbe celotno stanovanje, tožena stranka ni mogla pridobiti na njej statusa imetnika stanovanjske pravice že zato, ker tožnici ta status ni prenehal z odhodom v dom za ostarele glede na določbo 5. točke 3. odstavka 58. člena v zvezi z 2. točko 2. odstavka 4. člena Zakona o stanovanjskih razmerjih.

Sodba nº II Ips 484/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Toženki nimata statusa uporabnika ob smrti imetnice stanovanjske pravice, ker prva toženka že 20 let živi z družino v Nemčiji in v materinem stanovanju ni zadovoljevala rednih stanovanjskih potreb, druga toženka pa se je v stanovanje vselila nekaj mesecev pred smrtjo imetnice stanovanjske pravice. Zato je bilo ugodeno izpraznitvenemu zahtevku.

Sklep nº II Ips 483/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

V pravdni zadevi, v kateri zahteva tožeča stranka ugotovitev svoje dedne pravice, opira pa jo na očetovstvo zapustnika, gre za premoženjsko pravni zahtevek in pravica strank do revizije je odvisna od vrednosti spornega predmeta, ki jo je navedla tožeča stranka v tožbi.

Sodba nº II Ips 478/92 of Civilni oddelek, January 20, 1993

Soba s souporabo pomožnih prostorov, ki je bila dodeljena za začasno prebivanje in ni bila nikoli točkovana kot stanovanje, skupaj s pomožnimi prostori pa tudi ne predstavlja gradbene celote, ni stanovanje. Za uporabo te sobe se tudi ni plačevala stanarina ampak najemnina.

January 14, 1993

Sodba nº Uv 5/92 of Upravni oddelek, January 14, 1993

Ni utemeljena zahteva za sodno varstvo zaradi objave članka - odgovora, če ta bistveno ne dopolnjuje članka na katerega se odgovor nanaša.

Sodba nº U 363/92 of Upravni oddelek, January 14, 1993

Ker tožnica dejansko ne živi v Republiki Sloveniji, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva.

Sodba nº U 788/92 of Upravni oddelek, January 14, 1993

Tožnik, ki od avgusta 1991 ne živi na ozemlju Republike Slovenije (najprej je z enoto nekdanje JLA odšel v Mostar, sedaj živi v ZR Nemčiji), ne izpolnjuje pogoja za pridobitev državljanstva.

Sodba nº U 394/92-5 of Upravni oddelek, January 14, 1993

Uvoženi osebni avtomobil, vložen kot kapitalski vložek, ni oproščen plačila prometnega davka.

Sodba nº U 150/92-6 of Upravni oddelek, January 14, 1993

Tudi v odločbi, izdani po prostem preudarku, mora organ navesti razloge za svojo odločitev.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners