Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 1993

October 28, 1993

Sodba nº in sklep II Ips 155/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

S sklepom o vrnitvi v prejšnje stanje se postopek ne konča, zato proti takšnemu sklepu revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 755/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Revizijsko sodišče v obnovitvenem postopku zaradi obnovitvenega razloga po 9. točki 421 člena ZPP upošteva revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava le s stališča, ali je bilo vprašanje možnosti vpliva novega dokaza (ali novega dejstva) na odločitev pravilno ocenjeno, če se upošteva materialnopravno izhodišče ocene tehtnosti (pravne odločilnosti) določenih dejstev.

Sklep nº II Ips 552/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Ob prvem sojenju je tožeča stranka obstoj delovne nesposobnosti ter vzročno zvezo med delovno nesposobnostjo in prometno nezgodo do katere je prišlo 23.8.1988 dokazala, tožena stranka pa je s pravnim sredstvom, kateremu je pritožbeno sodišče ugodilo, obstoj pravnorelevantnih dejstev povezanih z delovno sposobnostjo tožnika in vzročno zvezo izpodbijala, ter svoja pritožbena zatrjevanja dokazovala s trditvami, da bi izvedenec ortoped (ali medicine dela) tožnikovo delovno sposobnost in vzročno z...

Sodba nº II Ips 163/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Revizijsko sodišče ne presoja pravilnosti dokazne ocene. Odloča na podlagi dejanskega stanja, ki je ugotovljeno v sojenju na prvi in drugi stopnji (3. odst. 385.čl. ZPP). Na podlagi teh ugotovitev toženka spornega zemljišča ni kupila in torej ni pridobila lastninske pravice na njem, tudi služnosti ni kupila niti je ni priposestvovala. Za stališče, da ni prišlo do priposestvovanja zadostuje ugotovitev, da toženka ni bila v dobri veri. Ali pomeni dovoljevanje da toženka na spornem zemljišču zla...

Sodba nº II Ips 161/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Tožnik, ki je s pravnomočno kazensko sodbo spoznan za krivega, lahko svojo krivdo v odškodninskem postopku zmanjša zaradi sokrivde drugega udeleženca nesreče le, če jo zatrjuje. Iz tega sledi, da je trditveno breme, s tem pa tudi dokazno breme, na njegovi strani.

Sodba nº II Ips 162/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Toženka je v danih okoliščinah izpolnjevala svoje obveznosti v skladu z namenom pogodbe.

Sodba nº II Ips 811/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

V konkretnem primeru niti po zatrjevanju tožnice ni bilo nobenih takšnih izjemnih okoliščin, da bi bilo mogoče kljub kratkemu obdobju ugotoviti trajnejšo življenjsko skupnost.

Sodba nº II Ips 158/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Glede na določbo 132. člena se tožnika v primeru razdrte pogodbe nista upravičena sklicevati na 4. odstavek 210. člena zakona o obligacijskih razmerjih.

Sodba nº II Ips 90/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Tožnikov zatrjevani večji zaslužek in njegovo angažiranje pri gradnji spričo toženkine delovne in siceršnje angažiranosti ne pomeni okoliščine, zaradi katere bi bil njegov delež na skupnem premoženju večji. Zato je pravilno stališče, da bi bile okoliščine, na katere se sklicuje tožnik, pomembne le, če bi bilo hkrati ugotovljeno toženkino nedelo.

Sodba nº II Ips 160/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Pogodbeni stranki iz darilne pogodbe sta naknadno s pogodbo ustanovili še toženkino obveznost preživljanja. Prezreti ni mogoče, da je toženka to pogodbo po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje izpolnjevala več kot 12 let. Za ugotovitev ničnosti pogodbe o dosmrtnem preživljanju ni nobene zakonske podlage. Isto velja tudi za njeno izpodbojnost. Pritrditi je treba sodišču druge stopnje, da glede na okoliščino, da gre pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju za tvegan posel, ni potrebno, da se vr...

Sklep nº II Ips 780/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Sodišče druge stopnje je nepravilno zavrglo pritožbo nasprotnega udeleženca, češ da ta zanjo nima pravnega interesa. Prezreti ni mogoče, da je imel nasprotni udeleženec ves čas postopka položaj stranke in da je bila odločitev sodišča prve stopnje v korist predlagateljice pri čemer je nasprotni udeleženec pravico do stanovanja izgubil. Nasprotni udeleženec je medtem kupil sporno stanovanje in ga tudi že naprej prodal. Njegove pravice razpolaganja s tem stanovanjem so odvisne od tega, kako bo d...

Sodba nº U 221/92-6 of Upravni oddelek, October 28, 1993

Površina lastninskega kosa se lahko ugotavlja, če so predhodno ugotovljene in zamejičene v predpisanih postopkih vse posestne meje lastninskega kosa.

Sklep nº U 953/92 of Upravni oddelek, October 28, 1993

Izpodbijani akt, s katerim se tožnika obvešča o pravnem mnenju tožene stranke glede možnosti razveljavitve odločb po nadzorstveni pravici, ni upravni akt.

Sodba nº U 1012/92-6 of Upravni oddelek, October 28, 1993

Po 54. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je lokacijska dokumentacija podlaga za lokacijsko dovoljenje le, če gre za območje, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji ali za območje, kjer je graditev v skladu z 49. členom tega zakona sicer prepovedana. Če gre za območje, urejeno z zazidalnim načrtom, se stranka ne more sklicevati na izdelano lokacijsko dokumentacijo.

Sodba nº U 220/92-6 of Upravni oddelek, October 28, 1993

Zahtevo za prenos posestne meje bi moral prvostopni organ zavreči, ker ne gre za upravno stvar in ker je tožnica nedvoumno izjavila, da take zahteve ni podala.

Sodba nº U 1187/92 of Upravni oddelek, October 28, 1993

Prostovoljno podaljšano zavarovanje po 158. členu statuta SPIZ-a se ne šteje kot čas dela za uveljavljanje pravic do denarnega nadomestila.

Sodba nº U 1128/92 of Upravni oddelek, October 28, 1993

Čeprav stranka ni predložila dokazov glede odločilnih dejstev, zahtevka ni mogoče zavrniti, ne da bi stranka bila pravilno pozvana, da v določenem roku predloži dokaze.

Sodba nº II Ips 494/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Vsebino pravnega standarda "v skladu s koristmi otrok" določi sodišče v vsakem posameznem primeru posebej. Vendar pri tem ni povsem prosto, saj mora upoštevati okvir, določen v predpisih, ki urejajo družinska razmerja na splošno in roditeljsko pravico posebej. Vsebina teh razmerij posredno opredeljuje tudi pravni standard otrokovih koristi. Pri odločanju o njegovi vsebini je zato potrebno upoštevati vse tiste določbe ZZZDR in konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (Konvencija - Ur....

Sklep of Upravni oddelek, October 28, 1993

Za pridobitev državljanstva po 1.odstavku 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije je pravno irelevantno, iz kakšnih razlogov prosilec ni imel v Sloveniji prijavljenega stalnega prebivališča na dan 23.12.1990.

Sklep nº II Ips 159/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Zaradi zmotne uporabe materialnega prava (34. čl. Zakona o dedovanju) je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, saj ni bil ugotovljen obseg izročenega premoženja, niti ni bila napravljena okvirna primerjava izročenega premoženja z dogovorjenimi in izvrševanimi toženčevimi obveznostmi po pogodbi z dne 16.5.1984. To je bilo še zlasti potrebno glede na naslov pogodbe, tožnikove navedbe o neznatni obremenitvi izročenega premoženja in zatrjevane toženčeve izjave o tožnikovi pravici do nujne...

Sklep nº II Ips 791/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Z vložitvijo tožbe in takojšnjo pripoznavo tožbenega zahtevka, sta skušali pravdni stranki doseči učinke, ki bi nasprotovali že izdanemu pravnomočnemu sklepu sodišča, ki je odtujitev in obremenitev nepremičnin, ki so bile predmet izročilne pogodbe prepovedalo, ter obenem s sodno odločbo (sodbo na podlagi pripoznave) nadomestiti že pred vložitvijo tožbe sklenjeni sporazum o razvezi izročilne pogodbe, ki ga zaradi izdane začasne odredbe v zemljiški knjigi nista mogli izvesti. Tako ravnanje pa n...

Sodba nº II Ips 143/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Ker revizijsko sodišče preizkuša izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija (386.čl.ZPP), je revizijsko sodišče upoštevaje revizijske trditve, preizkušalo uveljavljani razlog zmotne uporabe materialnega prava le v okviru zatrjevanega zastaranja uveljavljane terjatve po ZOR.

Sodba nº II Ips 156/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Če je sodišče druge stopnje zavrnilo pritožbene trditve, s katerimi je toženec izpodbijal dokazno oceno sodišča prve stopnje glede izpovedbe priče in poudarjal pomen izpovedbe priče, zaslišane v kazenskem postopku, s tem ni zagrešilo bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Presoja pravilnosti in popolnosti ugotovitve dejanskega stanja, tedaj tudi presoja dokazne ocene, je prepuščena pritožnemu sodišču.

Sodba nº in sklep II Ips 770/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Dolžnost gostinca ni le, da poskrbi za prijetno vzdušje in dobro postrežbo gostov v lokalu, temveč tudi, da poskrbi za varnost gostov. Skrb za varnost gostov pa obsega seveda tudi temeljito odstranjevanje madežev polite ali stresene hrane na tleh lokala. Zato v konkretnem primeru ni pomembno, zakaj je do politja juhe prišlo, saj je očitno, da je delavka toženega zdravilišča polito juho opazila, a ni dovolj skrbno ukrepala.

Sklep nº II Ips 771/93 of Civilni oddelek, October 28, 1993

Prvo izhodišče za določitev preživnine ob razvezi zakonske zveze so otrokove potrebe (79. čl. ZZZDR). To je potrebno izraziti v denarju, saj je le tako mogoče določiti primerno preživnino, ki jo mora plačevati eden izmed preživninskih zavezancev, ter tako ustrezno porazdeliti breme preživljanja med oba preživninska zavezanca, pač primerno njunim zmožnostim.

October 27, 1993

Sklep nº II Ips 698/93 of Civilni oddelek, October 27, 1993

Pred razvezo zakonske zveze ni bilo mogoče sprožiti postopka za določitev imetnika stanovanjske pravice po 2. odst. 17. čl. ZSR.

Sodba nº U 678/92-9 of Upravni oddelek, October 27, 1993

Če je investitor spremenil med sporom objekt tako, da je to v nasprotju z gradbenim dovoljenjem, bi moral prvostopni upravni organ odrediti odpravo pomanjkljivosti ali jih odpraviti z novim gradbenim in/ali lokacijskim dovoljenjem. Če tega ne stori, drugostopni upravni organ lahko odpravi prvostopno odločbo po nadzorstveni pravici (2. odstavek 262. člena ZUP), ker je bil na prvi stopnji očitno kršen materialni zakon.

Sodba nº U 588/92 of Upravni oddelek, October 27, 1993

V inšpekcijskem postopku zaradi poseganja v javno pot, v katerem inšpektor za ceste - pristojen tudi za nadzor javnih poti, odredi odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti na javni poti, mora biti pred izdajo odločbe, s katero tak ukrep odredi, ugotovljeno kakšne nepravilnosti oz. pomanjkljivosti je povzročil tisti, ki je posegal v javno pot in katera dela so za odpravo le-teh potrebna. Kolikor so potrebna taka dela, ki jih sme na javni poti izvajati le upravljalec oz. od njega pooblaščena or...

Sodba of Kazenski oddelek, October 27, 1993

Zoper odločbo v postopku za izredno omilitev kazni, ki jo je izdal Republiški senat za prekrške, ni mogoče vložiti zahteve za sodno varstvo.

Sklep of Kazenski oddelek, October 27, 1993

Zahteve za sodno varstvo ni mogoče vlagati zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Da gre pri kaznovanem za nevarnega voznika, izhaja iz prepričljivih ugotovitev, da je vozil pod vplivom alkohola po magistralni cesti v času, ko je bil promet zelo gost.

Sodba nº I Ips 194/93 of Kazenski oddelek, October 27, 1993

V postopku za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni možno spreminjati izrečenih kazni.

Sodba nº IV Ips 51/93 of Kazenski oddelek, October 27, 1993

S tem, da sodišče ni posebej navajalo predpisov, s katerimi se izraža ustavna pristojnost naše države za izvajanje starih predpisov, ni zagrešena kršitev materialnega zakona.

Sodba nº U 1133/92-7 of Upravni oddelek, October 27, 1993

V postopku za izdajo gradbenega dovoljenja lokacijskih pogojev ni več mogoče izpodbijati

Sodba nº U 868/92 of Upravni oddelek, October 27, 1993

Če je tožnik - investitor po izdani odločbi o ustavitvi del z gradnjo nadaljeval, so dani pogoji za ukrep po 72. ter 3. odstavku 74. člena ZUN. Urbanistični inšpektor je utemeljeno odločil o odstranitvi objekta in vzpostavitvi prejšnjega stanja.

Sodba nº U 453/92-6 of Upravni oddelek, October 27, 1993

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker je tožeča stranka lastnik prostorov za počitek oziroma rekreacijo in s tem davčni zavezanec.

Sodba nº U 1165/93 of Upravni oddelek, October 27, 1993

V upravnem sporu tožnik ne more uspeti z ugovorom, ki ga ni navajal v upravnem postopku (odmik od parcelne meje).

October 26, 1993

Sklep nº I Pr 28/93 of Civilni oddelek, October 26, 1993

Določitev drugega stvarno pristojnega sodišča iz razlogov 68. člena ZPP. Tožnik je sodnik sodišča, ki bi bilo stvarno in krajevno pristojno za izvedbo pravdnega postopka. Obstoji torej okoliščina, ki lahko vzbudi dvom o nepristranosti odločanja pri tem sodišču.

October 23, 1993

Sklep of Kazenski oddelek, October 23, 1993

Uporaba strokovne ekspertize Centra za kriminalistično tehnične preiskave pri MNZ je dokaz, na katerega je sodišče lahko oprlo sodbo potem, ko je ocenilo njegovo dokazno vrednost. Tudi podatki policije o tem, kdaj se je priča odjavila in odselila, ter nato vrnila, ki so pomembni za razčiščevanje dejanskega stanja, lahko služijo kot dokaz.

October 21, 1993

Sodba nº II Ips 79/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Za obstoj obligacijskih razmerij, ki so nastala pred uveljavitvijo zakona o obligacijskih razmerjih, kot tudi za pravne učinke trajnih obligacijskih razmerij, je merodajno pravo, ki velja v trenutku nastanka pravnega razmerja. Glede zastaranja je leta 1966 veljal zakon o zastaranju terjatev (Ur. list FLRJ, št. 40/53, 57/54).

Sodba nº III Ips 63/93 of Gospodarski oddelek, October 21, 1993

Če je zavarovalnica zavarovalca opozorila, da veljajo za zavarovalno pogodbo zavarovalni pogoji in mu te tudi izročila, oboje pa je ugotovljeno v polici, so zavarovalcu zavarovalni pogoji morali biti znani. Če ti vsebujejo določbo, da zavarovanje preneha z izplačilom zavarovalnine za uničen predmet, na podlagi iste police ni mogoče zahtevati zavarovalnine za škodo na istem avtomobilu, nastalo v prometnem zavarovalnem primeru, če je bila pri prejšnjem zavarovalnem primeru izplačana zavarovalni...

Sklep nº II Ips 611/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Ker tako v konkretnem primeru ocenjena vrednost nedenarnega zahtevka ne dosega zneska, ki bi po 3. odst. 382.čl. ZPP dopuščal revizijo, je moralo revizijsko sodišče reviziji strank, ki se nanašata na odločitev o omenjenem zahtevku zavreči kot nedovoljeni (392.čl. ZPP). Kolikor se tožničina revizija nanaša tudi na to odločitev sodišča druge stopnje, čeprav tega izrecno ne omenja, bi lahko bila predmet obravnavanja le razlika v znesku 25,00 SIT, ki pa dne 22.5.1992, ko je tožnica zahtevala valo...

Sodba nº II Ips 647/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Presoja višine odškodnine zaradi neutemeljeno odvzete prostosti.

Sodba nº II Ips 137/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Bistvo zahtevka na prestavitev služnosti je, da vsakokratnemu lastniku gospodujočega zemljišča ne oporeka potrebe po nadaljnji uporabi služnostne poti (kot je to značilno za zahtevek na ugotovitev prenehanja služnostne pravice), temveč izhaja iz okoliščine, da obstaja druga v tožbenem zahtevku "ponujena " pot, enakovredna obstoječi služnostni poti bodisi na istem oz. drugem zemljišču istega lastnika, ali pa izjemoma - ob njegovi privolitvi - tudi na zemljišču tretjega lastnika.

Sodba nº II Ips 130/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Sodišče druge stopnje je svojo odločitev oprlo na ugotovitve prvostopnega sodišča, da sta po odstopni izjavi z dne 20.4.1987 pogodbeni stranki še vedno sodelovali v skladu s svojimi pogodbenimi obveznostmi, pri čemer je tožnik izpovedal, da ob odstopni izjavi ni imel interesa, da se pogodba zares razdre, zato je s toženo stranko še naprej sodeloval, po odstopni izjavi pa je od tožene stranke tudi sprejemal provizijo od prodanih izdelkov. Zato je materialnopravno utemeljeno zaključilo, da spor...

Sodba nº II Ips 129/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da se je tožnica vselila v sporno stanovanje na podlagi podstanovalske pogodbe, sklenjene s tožencem; pogodba je bila sklenjena le za del stanovanja, tožnica pa se je brez dovoljenja in vednosti toženca razširila na celotno stanovanje. Glede na te ugotovitve je pravilno stališče drugostopnega sodišča, da tožnica ni mogla pridobiti pravic iz 149. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 18/91).

Sodba nº II Ips 548/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Z namenom prikrivanja zemljiškega maksimuma sklenjena pogodba o delitvi nepremičnine je navidezna pogodba po dol. 1. odst. 66. čl. ZOR.

Sklep nº II Ips 148/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Nedovoljenost revizije v premoženjskopravnem sporu zaradi prenizke navedbe vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº II Ips 154/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Obnova zemljiške knjige in tej sledeča napaka pri vknjižbi lastnika ne more biti veljaven pravni naslov za pridobitev lastninske pravice.

Sodba nº U 928/92-7 of Upravni oddelek, October 21, 1993

Pravica zavezanca, da denacionalizirano nepremičnino uporablja za svojo dejavnost še določeno dobo, je sestavni del oblike denacionalizacije, ki jo zakon o denacionalizaciji ureja v 1. in 2. odstavku 22. člena. O tej pravici in njenem trajanju odloča organ, ki vodi postopek denacionalizacije.

Sklep of Upravni oddelek, October 21, 1993

Carinski zavezanec za blago, ki se izgubi ali kako drugače izgine na poti od carinske črte do prevzemne carinarnice, je po 2. odstavku 24. člena carinskega zakona prevoznik oziroma oseba, ki je blago prevzela od odpravne carinarnice.

Sodba nº U 1119/92 of Upravni oddelek, October 21, 1993

Investitor si po ustavitvi gradnje ni pridobil lokacijskega dovoljenja, zato je ukrep po čl. 74/3 ZUN utemeljen.

Sodba nº U 797/92 of Upravni oddelek, October 21, 1993

Pripadnost varnostni službi JA po 25.6.1991 je podlaga za oceno, da bi sprejem take osebe v državljanstvo RS predstavljal nevarnost za varnost ali obrambo države.

Sklep of Upravni oddelek, October 21, 1993

Aktivne vojaške osebe v JLA niso upravičene do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, saj niso plačevale prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti.

Sodba nº U 951/92-5 of Upravni oddelek, October 21, 1993

Ukrep iz 73. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je ukrep urbanističnega nadzorstva, ki ga je mogoče odrediti ne glede na gradbeno fazo, v kateri se nahaja objekt, grajen brez lokacijskega dovoljenja, torej ga je mogoče odrediti tudi za že zgrajeni objekt.

Sodba nº U 884/92-8 of Upravni oddelek, October 21, 1993

Za državljane drugih republik nekdanje SFRJ se razlogi za odpoved prebivanja tujcu lahko uporabijo, če so ti razlogi nastali po 25.2.1992, ko so te osebe postale tujci. V odločbi tudi ni navedena pravna podlaga za izrečen ukrep.

Sklep of Upravni oddelek, October 21, 1993

Državljanstvo se lahko odvzame, če je poleg pogojev določenih v 1. odstavku 26. člena izpolnjen eden izmed pogojev določenih v 2. odstavku istega člena.

Sklep of Civilni oddelek, October 21, 1993

Sodišče druge stopnje je materialnopravno pravilno uporabilo Odlok o zneskih, na katere se mora skleniti zavarovanje proti odgovornosti za škodo, povzročeno drugim pri rabi motornega vozila, ki je veljal v času škodnega dogodka in predpisoval najnižji znesek zavarovalne vsote, na katero se je moralo skleniti obvezno zavarovanje; ker ni ugotovilo, da bi tožnica sklenila pogodbo o obveznem zavarovanju za višji znesek, je drugostopno sodišče utemeljeno prav ta znesek zaradi padca vrednosti denar...

Sodba nº II Ips 153/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Pogodba o najemu poslovnega prostora mora biti sklenjena, da je veljavna, v pisni obliki.

Sodba nº II Ips 718/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Kot sta pravilno sklepali sodišči prve in druge stopnje, sama pogodba sicer ni bila pismena (56. člen ZAP), vendar je bila ta pomanjkljivost sanirana, saj je bila pogodba v vseh bistvenih sestavinah realizirana (2. odstavek 107. člena ZOR).

Sklep nº I Pr 31/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Kot izhaja iz tožbe sodnica ni stranka v tej pravdi (kot zmotno zatrjuje tožena stranka), ampak je tožnikova hči. Na to dejstvo pa je že reagirala predsednica Temeljnega sodišča, ki je spis dodelila v obravnavo drugi enoti. Upoštevaje navedene okoliščine, vrhovno sodišče ugotavlja, da ne gre za tak tehten razlog, ki bi opravičeval določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº II Ips 787/93 of Civilni oddelek, October 21, 1993

Sodišče prve stopnje je zaradi poteka časa (zadeva je bila vmes razveljavljena) moralo določiti zapadlo mesečno preživnino. Pri tem je določilo preživnino za september 1991 (3.500,00 SIT) in nato naprej za ostale mesece do konca glavne obravnave, ob drugih nespremenjenih okoliščinah na strani obeh staršev, upoštevalo le rast življenjskih stroškov. Gre torej za metodo izračuna mesečnih preživninskih obveznosti, ki temelji na v uradnem listu objavljenih procentih o gibanju življenjskih stroškov...

October 20, 1993

Sodba nº Ur 17/92 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

"Izjava o kompenzaciji" podpisana od obeh strank dolžniško upniškega razmerja, opremljena z žigi obeh strank, v kateri stranki izjavljata, da medsebojne terjatve kompenzirata, je pravilna in verodostojna listina po zakonu o računovodstvu za knjiženje poslovnega dogodka.

Sodba nº Ur 9/93 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Dejstvo, da ne gre za promet, namenjen končni potrošnji, se ugotavlja glede na izpolnitev pogojev v trenutku, ko je bil promet opravljen.

Sodba nº Ur 11/93 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

SDK je v okviru interne kontrole upravičena kontrolirati, ali pravna oseba oz. stečajna masa, zoper katero se vodi stečajni postopek, pravilno obračunava in vplačuje davke.

Sodba nº Ur 28/93 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Če je odločitev o stvari odvisna od rešitve predhodnega vprašanja ga lahko reši SDK v kontrolnem postopku čeprav spada njegovo reševanje v pristojnost sodišča. Učinkuje samo v stvari, v kateri je bilo rešeno in ne pomeni meritorne odločitve o njem.

Sklep of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Pogoje za prodajo proizvodov iz 6. tč. zakona brez prometnega davka določa 7. čl., ki v zadnjem odstavku za fizične osebe določa kot pogoj za prodajo brez davka plačilo na žiro račun.

Sodba nº Ur 13/93 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Fizična oseba sme prodati rabljeno vozilo brez prometnega davka trgovcu, ki to vozilo kupi za nadaljnjo prodajo, le če se ji plačilo nakaže na žiro račun.

Sodba nº Ur 8/10 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Sklad, ki je po zakonu prenehal biti pravna oseba in ni več nosilec pravic in obveznosti, ne more biti stranka v upravnem postopku, oz. v postopku pri SDK.

Sodba nº Ur 6/93 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Sredstva za prehrano med delom, s katerimi se bremenijo stroški poslovanja, se lahko izplačajo mesečno največ do višine, določene v 39. čl. splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo.

Sodba nº Ur 15/93 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Znižane davčne osnove po prodaji motornih vozil po načinu "staro za novo" pride v poštev samo, če sta prodajalec in kupec rabljenega vozila dva različna subjekta, ne pa tudi če gre za promet med organizacijskima enotama iste pravne osebe.

Sodba nº U 690/92-4 of Upravni oddelek, October 20, 1993

Po končanem skrajšanem carinskem postopku, ki temelji na sporazumno ugotovljenih carinskih obveznostih, ni mogoče uspeti z zahtevo za vrnitev preveč plačanih carinskih davščin.

Sklep nº I Ips 200/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Sodišču so bile obsojenčeve družinske razmere dobro znane in je ob izrekanju zaporne kazni lahko tudi pričakovalo, kaj bo to pomenilo za obsojenčevo družino, zato niso podani zakonski pogoji za izredno omilitev kazni.

Sklep nº I Ips 182/92 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Sodišču so bile že ob izrekanju kazni znane vse okoliščine, ki jih obsojenčeva starša uveljavljata v zahtevi, saj jih je tudi upoštevalo kot olajševalne okoliščine, zato je vrhovno sodišče ugotovilo, da niso podani zakonski pogoji za izredno omilitev kazni.

Sklep nº I Kr 37/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Ker je zasebni tožilec zaposlen kot namestnik javnega tožilca pri temeljnem tožilstvu, ki dela na območju temeljnega sodišča, ki je sprožilo spor o pristojnosti, je to tako tehtna okoliščina, da je v sporu o pristojnosti najbolj pomembno določiti prenos krajevne pristojnosti po uradni dolžnosti.

Sodba nº I Ips 187/93, 196/93, 198/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Glede na to, da je pretres možganov med poškodbami, ki jih izvedenci ocenjujejo enkrat kot lahke, v drugih primerih pa kot hude in glede na različna mnenja zdravnikov o posledicah obravnavane poškodbe v konkretnem primeru, to je o posledicah, ki so sestavni del opisa kaznivega dejanja hude telesne poškodbe po 1. odstavku 53. člena KZS, se je senatu vrhovnega sodišča vzbudil precejšen dvom o resničnosti v pravnomočni sodbi ugotovljenih posledic. Vsi štirje obtoženci so oškodovanca skupno prete...

Sklep nº I Ips 201/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Smrt matere v konkretnem primeru ne more predstavljati nove olajševalne okoliščine.

Sodba nº U 704/92-12 of Upravni oddelek, October 20, 1993

Tožbeni ugovori glede nejasnosti izreka, lege zgradbe napram sosednjim objektom in osončenja so neutemeljeni.

Sodba nº IV Ips 33/93 of Kazenski oddelek, October 20, 1993

Podlaga za izrekanje varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila je nevarnost voznika, ki se nakazuje v dveh okoliščinah in sicer iz prejšnje kaznovanosti, ali pa iz narave storjenega prekrška. Da je kaznovani nevaren voznik, izhaja iz ugotovitev, da je najprej odklonil strokovni pregled, ki ga je odredil policist in da je kasneje, kljub temu, da mu je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, vozil avtomobil, s čimer je le še potrdil, da ne upošteva pravil varnega obnašanja v cestne...

Sodba nº U 890/92 of Upravni oddelek, October 20, 1993

Civilne osebe v nekdanji JLA niso bile zavarovane za primer brezposelnosti po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92). Tudi odloki, ki so urejali JLA, niso urejali zavarovanja po splošnih predpisih. Zato tožnik kot civilna oseba v nekdanji JLA nima pravice do nadomestila za primer brezposelnosti.

Sklep of Upravni oddelek, October 20, 1993

Sodišče je tožbi ugodilo, ker prvostopni organ in tožena stranka, kljub tožnikovim navedbam, nista ugotovila dejanskega stanja v zvezi z okoliščino ali je ali ni tožniku kako drugače zagotovljeno preživljanje v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 793/92 of Upravni oddelek, October 20, 1993

Tožena stranka v roku 60 dni ni odločila o vlogi tožeče stranke, da izda dovoljenje za poslovanje hranilnice. Tudi v naknadnem roku 7 dni ni odločila. Ker se šteje, da je odločila nepravilno, je sodišče tožbi ugodilo in toženi stranki naložilo, da odloči o vlogi tožeče stranke.

Sodba nº U 528/93 of Upravni oddelek, October 20, 1993

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker je tožeča stranka zamudila zakonski tridnevni rok za vložitev pritožbe proti prvostopni odločbi in je bila zato z izpodbijano odločbo njena pritožba kot prepozna zavržena.

Sodba nº U 782/92 of Upravni oddelek, October 20, 1993

Sodišče ne more rešiti spora, če tožena stranka ne predloži upravnih spisov in je sporno dejansko stanje, saj presojo zakonitosti upravnega akta praviloma opravi na podlagi dejanskega stanja ugotovljenega v upravnem postopku.

Sodba nº U 1132/92 of Upravni oddelek, October 20, 1993

Zavrnjena vloga stranke za odložitev izvršbe, ker ni izpolnjen noben pogoj iz 281. člena ZUP. Inšpektor ni dolžan posebej ugotavljati in dokazovati javno korist za opravo izvršbe.

Sklep of Upravni oddelek, October 20, 1993

O vzpostavitvi lastninske pravice neposredno v korist pravnih naslednikov, ki niso denacionalizacijski upravičenci, ni mogoče odločiti v upravnem postopku po zakonu o denacionalizaciji.

Sodba nº Ur 26/93 of Gospodarski oddelek, October 20, 1993

Po 3. odstavku 35. člena zakona o prometnem davku se že samo opravljanje storitev fizičnim osebam šteje za plačano realizacijo ne glede na dogovorjeni čas in rok plačila. Zato okoliščina, da tožeča stranka (morda) plačil za opravljene storitve ni prejela takrat, ko so bile storitve opravljene, ampak pozneje, na nastanek obveznosti obračuna in vplačila davka ne vpliva.

October 19, 1993

Sklep of Upravni oddelek, October 19, 1993

Poleg gradbene zasnove in gradbene izvedbe prostora, lahko vpliva na značaj prostora tudi njegova uporaba, zlasti, če je slednja vplivala na eventualne preureditve prvotnega poslovnega prostora.

October 14, 1993

Sklep nº I Pr 32/93 of Civilni oddelek, October 14, 1993

Okoliščini, da je tožnik v občini znana oseba in da bi po mnenju toženih strank nastalo vprašanje vpliva na sodišče, ne predstavljata tehtnega razloga za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba of Civilni oddelek, October 14, 1993

Dejstvo, da je pooblaščenec predlagajočih strank sodnik Višjega sodišča v ..., po presoji vrhovnega sodišča predstavlja tehten razlog za postopanje po določbi 68. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 144/93 of Civilni oddelek, October 14, 1993

Če tožnika želita, da bi na kmetiji delala in sogospodarila kot pred sklenitvijo preužitkarske pogodbe, da pa tožencev sicer ne bi odganjala od hiše, to ne kaže na neznosnost skupnega življenja, temveč na nezadovoljstvo s položajem, v katerem sta se tožnika glede gospodarjenja na posestvu znašla po izročitvi le-tega tožencema. Njuno nezadovoljstvo, ki je, vir za zatrjevane spore med strankami, pa ni razlog za poseg v trajno pogodbeno razmerje (analogna uporaba 2. in 3. odst. 120. čl. ZD.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners