Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 1993

November 25, 1993

Sklep of Upravni oddelek, November 25, 1993

Osebni avtomobil lahko začasno uvozi v zakup le uporabnik, ki je registriran za neposredno nudenje storitev z osebnim avtomobilom.

Sodba nº U 1038/92 of Upravni oddelek, November 25, 1993

V inšpekcijskih postopkih, ki so bili začeti po uveljavitvi ZUN, je za izrek inšpekcijskega ukrepa pristojen urbanistični inšpektor.

Sodba nº U 857/92-6 of Upravni oddelek, November 25, 1993

Če davčni organ ugotovi, da dogovorjena prodajna cena ne ustreza ceni nepremičnine, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka davčne obveznosti (2. odstavek 5. člena zakona o davku na promet nepremičnin), mora izvesti poseben ugotovitveni postopek po določbah 142. do 201. člena zakona o splošnem upravnem postopku.

Sodba nº U 1033/92 of Upravni oddelek, November 25, 1993

Uradni podatki delodajalca o višini osebnega dohodka oziroma nadomestila osebnega dohodka so podlaga za določitev osnove za izračun denarnega nadomestila med brezposelnostjo, prizadeti pa ima možnost dokazovati, da so dani podatki pomanjkljivi oziroma napačni.

Sodba nº U 1011/92 of Upravni oddelek, November 25, 1993

Državljan druge republike, ki je kot pripadnik JA z armado zapustil Slovenijo, dejansko ne živi v Sloveniji.

Sodba nº U 1008/92 of Upravni oddelek, November 25, 1993

Izrek odločbe vodnogospodarskega inšpektorja ni določen, ker je stranki samo naloženo, da mora vzpostaviti prvotno stanje, ne da bi bilo konkretno navedeno, katera dejanja mora opraviti stranka. V odločbi tudi ni navedena pravilna pravna podlaga za izrečen ukrep.

Sodba nº U 831/92 of Upravni oddelek, November 25, 1993

Če je izdaja odločbe v obnovljenem postopku vezana na rešitev predhodnega vprašanja, o katerem je odločal drug upravni organ, se lahko odločba izda šele, ko postane odločba o predhodnem vprašanju dokončna.

Sodba nº I Ips 232/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Seja, na kateri se odloča o predlogu za preklic pogojne obsodbe, se opravi ob pogoju, da so bile stranke in oškodovanec o njej v redu obveščeni, v nenavzočnosti pa le ob pogoju, da je bil obsojenec, če je dosegljiv, pred tem zaslišan. Opustitev zaslišanja obsojenca v postopku za preklic pogojne obsodbe bi mogla vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe.

Sodba nº IV Ips 52/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

V 381. členu carinskega zakona določen triletni relativni in šestletni absolutni zastaralni rok nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije, določenem v 56. členu zakona o prekrških, ter ga je treba šteti kot dvoletni relativni oziroma štiriletni absolutni zastaralni rok.

Sodba nº I Ips 236/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Odločba o varnostnem ukrepu se po 1. točki 427. člena ZKP more izpodbijati z zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe le v primeru, če je podana kršitev kazenskega zakona iz 5. točke 365. člena v tej obliki, da je bila prekoračena pravica iz kazenskega zakona glede izrekanja take kazenske sankcije.

Sklep of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Sodišče je ravnalo v skladu z določbo 1. točke 1. odstavka 333. člena ZKP, ker je na glavni obravnavi brez soglasja strank senat prebral zapisnik o zaslišanju priče, saj iz zapisnika o glavni obravnavi izhaja, da je sodišče zaradi pričinega menjavanja prebivališča moralo večkrat preložiti glavno obravnavo in je šele potem, ko je bilo obveščeno, da je priča odšla v tujino in sicer v eno in nato v drugo državo brez znanega naslova, njeno izpoved prebralo.

Sodba nº I Ips 179/93 of Kazenski oddelek, November 25, 1993

Isto ravnanje obsojencev v zvezi s članstvom v slovenski legiji ne more biti opredeljeno kot kaznivo dejanje po 3. in po 4. točki 3. člena ZKND, ker je stek med tema oblikama izključen, saj dejanja po 4. točki 3. člena ZKND pomenijo le predhodno stopnjo uresničenja dejanj iz 3. točke in bi se lahko tako uporabljala le subsidiarno. Sama vključitev obsojencev v slovensko legijo še ni bila zadostna podlaga za pravno opredelitev, da so bili obsojenci tudi funkcionarji terorističnega aparata in fu...

November 24, 1993

Sodba nº U 430/92 of Upravni oddelek, November 24, 1993

Obstoj nevarnosti za RS izhaja že iz tožnikovega položaja, ki ga je imel v bivši JA, ki je bil med agresijo na RS eden od poveljujočih častnikov;

Sodba nº U 546/92 of Upravni oddelek, November 24, 1993

Odklonilno stališče do slovenščine, ki je v javnosti povzročilo ogorčenje, je podlaga za uporabo 3. odstavka 40. člena ZDS; na tej podlagi se državljanstvo lahko odkloni.

Sodba nº U 1036/92-7 of Upravni oddelek, November 24, 1993

V postopku za odmero komunalne takse za uporabo javnega prostora stranka ne more uspeti s pavšalnim ugovorom, da ne gre za javni prostor, če je bila komunalna taksa odmerjena na podlagi dovoljenja za uporabo javnega prostora, ki ga je sama zahtevala.

Sodba nº U 808/92-11 of Upravni oddelek, November 24, 1993

Ker je lokacijska dokumentacija glede na vsebino odloka o prostorskih ureditvenih pogojih nepopolna in ker ni ugotovljeno, za kakšno gradnjo gre, kar pomeni, da ni mogoče presoditi, ali je bilo gradnjo mogoče dovoliti, je sodišče izpodbijano odločbo odpravilo.

Sklep of Upravni oddelek, November 24, 1993

Pri prostem preudarku mora tožena stranka navesti razloge za odločitev. Obrazložitev odločbe mora vsebovati dejanske okoliščine in dejstva, ki utemeljujejo uporabo določenih norm. Tožena stranka tega ni storila, zato je sodišče njeno odločbo odpravilo.

Sodba nº U 1136/92 of Upravni oddelek, November 24, 1993

Javni red je lahko ogrožen ne le s storitvijo več kaznivih dejanj in prekrškov, katerih način storitve, okoliščine, pomen in teža so takšne, da pomenijo nevarnost za javni red, temveč tudi z enim kaznivim dejanjem, katerega posledice in okoliščine, v katerih je bilo storjeno, so take, da kažejo na ogrožanje javnega reda. Kaznivo dejanje umora je, glede na posledice in okoliščine v katerih je bilo storjeno, tako hudo, da po 3. odstavku 40. člena ZD ni mogoče ugoditi vlogi za pridobitev državlj...

Sodba nº U 1190/92 of Upravni oddelek, November 24, 1993

Če upravni organ na podlagi 3. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu RS zavrne vlogo za pridobitev državljanstva državljanu druge republike, za katerega ugotovi, da je storilec več kaznivih dejanj in zato nevaren za javni red, je odločitev v mejah in v skladu s pooblastilom, ki mu ga daje navedena zakonska določba.

Sodba nº U 1058/92 of Upravni oddelek, November 24, 1993

Če upravni organ na podlagi 3. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije zavrne vlogo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije državljanu druge republike, za katerega ugotovi, da je storil kaznivo dejanje umora, je ta odločitev v mejah in v skladu z namenom pooblastila, ki mu ga daje navedena zakonska določba.

Sodba nº U 507/92 of Upravni oddelek, November 24, 1993

Če se postopek, ki je bil končan z odločbo o pridobitvi državljanstva, obnovi po uradni dolžnosti, ni bistveno, zakaj v prejšnjem postopku ni bilo znano, da gre za osebo, ki je bila obsojena za več kaznivih dejanj.

Sodba nº U 966/92-5 of Upravni oddelek, November 24, 1993

V primeru prenehanja obratovalnice v kraju poslovnega sedeža zaradi razloga, če samostojni obrtnik ne vodi sam obratovalnice in če osebno ne dela v njej (4. točka 97. člena obrtnega zakona), preneha tudi obratovanje v fizično ločenem prostoru v drugem kraju oziroma na območju druge občine, ne glede na prenehanje veljavnosti najemne pogodbe za ta prostor.

Sklep of Upravni oddelek, November 24, 1993

Ukrep odstranitve objekta (počitniške hiše) ne glede na gradbeno fazo po 73. členu ZUN je upravičen, ker je tožeča stranka zgradila objekt na I. območju kmetijskih zemljišč, namenjenih kmetijski proizvodnji, ker po ZUN (in občinskem PUP) ni mogoče izdati lokacijskega dovoljenja.

November 23, 1993

Sodba nº Ur 21/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1993

Vpis v register sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala delniške družbe je konstitutivne narave. Zato je delež mogoče izplačati delničarjem šele po vpisu sklepa v register.

Sodba nº Ur 18/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1993

Izplačevalec osebnih dohodkov mora davek od osebnih prejemkov in prispevke za socialno varnost plačati v 6 dneh po izplačilu OD.

Sodba nº Ur 23/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1993

Plačilo nadomestila za prehrano v zneskih, višjih kot jih določa kolektivna pogodba, ne more iti na račun stroškov. Ker izplačila niso prikazana kot osebni dohodki, jih ni mogoče obremeniti z davki in prispevki od osebnih dohodkov. Zato je v skladu z določbo 5. odst. 72. čl. zakona o računovodstvu, da se vzpostavijo terjatve do delavcev v višini preveč izplačanih nadomestil za prehrano.

Sodba nº Ur 14/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1993

Od storitev, za katere plačilo ni bilo zaračunano (če je bila storitev zaračunana, je samo vprašanje kdaj je davčna obveznost nastala), davka od prometa storitev ni treba plačati.

Sodba nº Ur 12/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1993

1. SDK druge stopnje ne more potem, ko je pritožbo zoper odločbo prve stopnje zavrnila kot neutemeljeno, prvostopno odločbo spremeniti po uradni dolžnosti.

Sodba nº Ur 16/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1993

1. S prometom proizvodov, ki so bili namenjeni končni potrošnji, je bila mišljena prav vsaka prodaja, če ni zakon drugače določal (1. odst. 5. čl. zakona). V obravnavanem primeru je bila to tudi prodaja rabljenih stvari.

Sodba nº Ur 25/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1993

Davčna bilanca je dokončna in jo lahko spremeni samo davčni organ, ki med kontrolo ugotovi nepravilnosti. Pravna oseba ne more naknadno vnašati popravke v letni obračun po izteku roka iz 91. čl. zakona o računovodstvu.

Sodba nº Ur 30/93 of Gospodarski oddelek, November 23, 1993

S prenosom terjatve na cesionarja, cedent preneha biti njen imetnik. Zato z njo ne more več razpolagati (440. člen ZOR). Če to stori, cesionar pa se s tem strinja, je cesijska pogodba navidezna, zato nima pravnega učinka.

November 18, 1993

Sklep nº I Pr 43/93 of Civilni oddelek, November 18, 1993

Okoliščina, da je tožnica sodnica pri krajevno pristojnem sodišču, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº U 821/92 of Upravni oddelek, November 18, 1993

Kadar zakon določa, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, je odločba izvršljiva, čeprav še ni dokončna (3. točka 1. odstavka 270. člena zakona o splošnem upravnem postopku).

Sodba nº U 975/92 of Upravni oddelek, November 18, 1993

Dokler investitor ne pridobi lokacijskega dovoljenja, organ gradbene inšpekcije ni pristojen za izrekanje inšpekcijskega ukrepa ustavitve gradnje, četudi je bila odločba organa urbanistične inšpekcije, s katero je bila odrejena ustavitev gradnje, odpravljena.

Sodba nº U 945/92 of Upravni oddelek, November 18, 1993

Na zahtevo stranke ni mogoče uvesti postopka na razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici. Postopka na odpravo odločbe po nadzorstveni pravici iz razlogov 1., 2. in 3. točke 1. odstavka 263. člena ZUP pa tudi ni mogoče uvesti, če je od dokončnosti odločbe potekel 5-letni rok.

Sodba nº U 882/92 of Upravni oddelek, November 18, 1993

Upravni organ druge stopnje mora pritožbene navedbe presoditi tudi z vidika enakosti strank pred zakonom (14. člen ustave Republike Slovenije).

Sodba nº U 1057/92 of Upravni oddelek, November 18, 1993

Tožena stranka je upoštevala pravno mnenje in pripombe, ki jih je sodišče izrazilo v sodbi, s katero je odpravilo prejšnjo odločbo tožene stranke. Zato je tožba neutemeljena.

Sklep of Upravni oddelek, November 18, 1993

Sodišče ne more v upravnem sporu presojati ali je tožnik iz opravičenega vzroka zamudil rok za pritožbo, če ni hkrati z vložitvijo pritožbe predlagal vrnitev v prejšnje stanje.

Sklep of Civilni oddelek, November 18, 1993

Če je z začasno odredbo med pravdo o preživninski obveznosti odločeno v skladu z določilom 79. čl. ZZZDR, je za to obdobje mogoče šteti, da je preživnina že dokončno določena.

Sodba nº II Ips 204/93 of Civilni oddelek, November 18, 1993

Pripoznavo je mogoče preklicati, vendar le do izdaje sodbe (4. odstavek 331. člena ZPP). Toženec je pripoznavo preklical šele potem, ko je bila sodba že izdana. Zato sodišče tega preklica ni moglo upoštevati.

Sodba nº II Ips 203/92 of Civilni oddelek, November 18, 1993

Ob upoštevanju dejstva, da pok. listine z dne 4.6.1985 ni lastnoročno podpisal v navzočnosti dveh prič, pa je zaključek nižjih sodišč, da listina z dne 4.6.1985 ne predstavlja veljavne pismene oporoke pred pričami (64. člen zakona o dedovanju - v nadaljevanju ZD), materialnopravno pravilen. Oporočiteljevo podpisovanje oporoke, njegova izjava, da gre za njegovo oporoko, in podpisovanje obeh prič predstavljajo enotno pravno dejanje, ki se mora opraviti sočasno (unitas actus). Ni treba, da priči...

Sodba nº U 1099/92 of Upravni oddelek, November 18, 1993

Pri ponovnem odločanju na podlagi sodbe sodišča, je upravni organ vezan na pravno mnenje sodišča izraženim v sodbi in pripombe glede postopka.

Sodba nº U 1035/92 of Upravni oddelek, November 18, 1993

Izrek odločbe urbanističnega inšpektorja je nedoločen in neizvršljiv, ker ni konkretizirano kateri objekti - ki jih je potrebno odstraniti - se nahajajo na eni parceli in kateri na drugi. Posamezni objekti pa tudi niso dovolj natančno navedeni.

Sklep of Upravni oddelek, November 18, 1993

Odločbe, izdane v postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja, ni mogoče izpodbijati iz razloga, ker gradnja objekta ne poteka v skladu s pogoji, določenimi v lokacijskem dovoljenju, ampak je to predmet inšpekcijskega postopka.

Sklep of Civilni oddelek, November 18, 1993

O pravnomočno zavrnjenem rentnem zahtevku ni mogoče ponovno odločati, če se opira na isto dejansko in pravno podlago kot zavrnjeni zahtevek. Kapitaliziranje rentnega zahtevka ne predstavlja spremembe oz. nove tožbe.

Sodba of Civilni oddelek, November 18, 1993

Razveljavitev obeh sodb, kolikor je bilo z njima pravnomočno ugodeno tožbenemu zahtevku, narekuje zmotna uporaba materialnega prava. Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da sta podjetje A in tožena stranka dne 31.5.1990 sklenili pogodbo, na podlagi katere je podjetje A preneslo na toženo stranko vse posle hranilno kreditne službe, tožena stranka pa je vse navedene posle prevzela. Po nadaljnjih dejanskih ugotovitvah obeh sodišč pa je s prenosom hranilno kreditnih poslov podjetje A pren...

Sodba nº II Ips 650/93 of Civilni oddelek, November 18, 1993

12. člen ZPP v določenih primerih ne izključuje niti ne omejuje pravdnega sodišča, da v okviru reševanja predhodnega vprašanja samo odloči, ali ima določeno dejanje znake kaznivega dejanja (če seveda o tem kazensko sodišče ni ali še ni odločilo).

Sodba nº II Ips 600/93 of Civilni oddelek, November 18, 1993

Navidezna pogodba nima učinka med pogodbenima strankama (1. odstavek 66. člena ZOR). Simulirani posel je ničen. Na ničnost pa pazi sodišče po uradni dolžnosti (109. člen ZOR). Zato ni sprejemljivo stališče tožene stranke, da bi moralo sodišče ugotoviti ničnost tudi v izreku sodbe. Ničnost namreč obstoji že po zakonu, zato pravda v kateri bi se ničnost izrekla v izreku sodbe, ni nujno potrebna. Kljub temu pa seveda lahko kakšna oseba ima interes, da se ničnost ugotovi tudi v pravdi po pravilih...

Sodba nº II Ips 769/93 of Civilni oddelek, November 18, 1993

Presoja višine denarne odškodnine. Le intenziven, dolgotrajen strah z ugotovljeno psihično posledico je lahko podlaga za določitev odškod. zaradi prestanih duš. bolečin.

Sodba nº II Ips 209/93 of Civilni oddelek, November 18, 1993

Ocena dejanskega stanja glede obstoja oporoke, ki je bila kasneje uničena.

Sodba of Civilni oddelek, November 18, 1993

Kadar je plačilo odškodnine zahtevano od delodajalca (podjetja), pri katerem oškodovanec ni bil v delovnem razmerju, čeprav je utrpel škodo v zvezi z delom za svojega delodajalca je za odločanje o sporu pristojno redno sodišče.

Sodba nº II Ips 813/93 of Gospodarski oddelek, November 18, 1993

Kadar je stavbno zemljišče namenjeno za gradnjo infrastrukturnih objektov, ga je mogoče oddati brez javnega razpisa.

Sklep nº I Pr 42/93 of Civilni oddelek, November 18, 1993

Tožeča stranka je odvetnica, ki ima sedež odvetniške pisarne v Ljubljani. Kot odvetnica verjetno res zastopa stranke tudi pred sodiščem pri katerem je bila tožba vložena, vendar pa to dejstvo ni "drug tehten razlog" iz 68. člena ZPP, ki bi narekoval, da mora v tej pravdni zadevi postopati drugo stvarno pristojno sodišče in ne tisto, pri katerem je tožba vložena.

Sklep nº I Pr 45/93 of Civilni oddelek, November 18, 1993

Dejstvo, da je tožeča stranka mati sodnika, ki je vodja enote temeljnega sodišča pri kateri je tožba vložena, predstavlja tehten razlog za to, da se za odločanje v tej pravdni zadevi določi drugo stvarno pristojno sodišče.

November 17, 1993

Sodba nº U 655/92 of Upravni oddelek, November 17, 1993

Če sklene tuje podjetje s pristojnim zavodom za zaposlovanje pogodbo o prostovoljnem zavarovanju, preden delavcu preneha delovno razmerje za določen čas, je to okoliščina, ki vpliva na tek zakonitega roka, v katerem mora biti prijava zavodu za zaposlovanje dana.

Sklep of Upravni oddelek, November 17, 1993

Če je na drugi stopnji na investitorjevo pritožbo zavrnilna lokacijska odločba prve stopnje odpravljena in zadeva vrnjena v ponoven postopek, kakšna pravica ali pravna korist prizadete stranke v upravnem postopku (soseda) niti ne more biti kršena, zato taka stranka kot tožnik ne more uspeti v upravnem sporu, sklicujoč se na svoj dejanski interes, da bi bil lokacijski postopek končan z zavrnitvijo pritožbe. Sanitarni inšpektor daje predhodno soglasje k lokacijski odločbi, ne k lokacijski dokum...

Sodba nº U 1151/92 of Upravni oddelek, November 17, 1993

Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču je mogoče po določbi 31. člena ZDen doseči v upravnem postopku le v primeru, če ima upravičenec - prejšnji lastnik na takem zemljišču že pravico uporabe. Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču neposredno v korist pravnih naslednikov pa po zakonu o denacionalizaciji ni možna, ker jo zakon ne ureja.

Sklep of Upravni oddelek, November 17, 1993

Zakon o splošnem upravnem postopku v 5., 8. ter v 181. do 192. členu določa način izvajanja dokazov. V 65. členu ZDen določa način vodenja ugotovitvenega postopka. Če upravni organi niso upoštevali navedenih določb, predvsem če v smislu 65. člena ZDen, poročilo o dejanskem stanju ni bilo izdelano po zbranih dejstvih in dokazih, mora sodišče po 2. odstavku 42. člena ZUS izpodbijano odločbo odpraviti.

Sodba nº U 1102/92-4 of Upravni oddelek, November 17, 1993

Brez dokazila o razpolaganju z zemljiščem ni mogoče dovoliti priglašenih del.

Sodba nº U 766/92 of Upravni oddelek, November 17, 1993

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker tožeča stranka ni izkazala obstoj pogojev po 3. točki 1. odstavka 263. člena ZUP za odpravo obrtnega dovoljenja po nadzorstveni pravici. Obrtno dovoljenje po obrtnem zakonu namreč ni zbirna oziroma sestavljena odločba po 204. členu ZUP.

Sodba nº U 818/92, U 866/92 of Upravni oddelek, November 17, 1993

Urbanistični inšpektor je z odločbo izrekel ustavitev gradnje, investitor pa je z gradnjo nadaljeval. Dani so pogoji za izdajo odločbe o odstranitvi objekta in vzpostavitvi prejšnjega stanja po 3. odstavku 74. člena ZUN.

Sodba nº U 997/92 of Upravni oddelek, November 17, 1993

Zaradi ugotovitve pogoja dejanskega življenja v Republiki Sloveniji mora upravni organ ugotoviti okoliščine, povezane z življenjem prosilca za državljanstvo, z njegovo družino in poklicem, ki kažejo na to, kje pretežno opravlja bistvene življenjske aktivnosti. Če upravni organ teh okoliščin ni ugotovil, nima podlage za zavrnitev prošnje za pridobitev slovenskega državljanstva zaradi neizpolnjenega pogoja dejanskega življenja v Sloveniji.

Sodba nº U 411/93 of Upravni oddelek, November 17, 1993

Sodišče je tožbi ugodilo, ker prvostopni organ in tožena stranka nista razčistila, ali je pri tožeči stranki kot drug upravičen razlog, zaradi katerega bi ji bilo bivanje v slovenski državi potrebno, podana situacija po 33. členu zakona o tujcih, to je, da prisilna odstranitev tujca državljana te države v državo (konkretno Bosno in Hercegovino) ni dovoljena, kjer bi bilo njegovo življenje v nevarnosti ali če obstoji nevarnost, da bo tujec po izročitvi izpostavljen mučenju, nečloveškemu ali po...

November 15, 1993

Sklep nº Kp 3/93 of Kazenski oddelek, November 15, 1993

Senat za mladoletnike višjega sodišča je pristojen za odločitev o priporu zoper mladoletnika, v primeru nesoglasja sodnika za mladoletnike s predlogom javnega tožilca za odreditev pripora.

Sklep nº Kp 4/93 of Kazenski oddelek, November 15, 1993

Ni podana kršitev določb člena 467 ZKP, ker je sodnica za mladoletnike ob navzočnosti zagovornika zaslišala mladoletnega obdolženca, ki mu je bila vzeta prostost. Pripor je bil zakonito odrejen, čeprav javni tožilec še ni predlagal uvedbe pripravljalnega postopka.

November 14, 1993

Sklep of Kazenski oddelek, November 14, 1993

Razlike med razlogi sodbe in vsebino listin lahko pomenijo le kršitev po 11. točki 1. odstavka 364. člena ZKP, kar pa po 427. členu ZKP ni predvideno kot razlog za vložitev zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe. Dejstvo, da obsojenec ni bil poučen o pravici do prevoda izvedeniškega mnenja, ni vplivalo na pravilnost sodbe, saj je bil izvedenec na glavni obravnavi zaslišan ob prisotnosti stalnega sodnega tolmača, na glavni obravnavi pa je tudi vztrajal pri svojem izvedeniškem mnenju ter...

November 11, 1993

Sklep of Gospodarski oddelek, November 11, 1993

Narava zavarovalne pogodbe ne dopušča zaključka, da je plačilo zavarovalne premije v določenem roku bistvena sestavina pogodbe.

Sodba nº II Ips 70/93 of Civilni oddelek, November 11, 1993

Odlok o zimski službi občine na široko določa obveznost čiščenja in posipavanja pločnikov, zato so hkrati zavezani različni subjekti:

Sklep nº II Ips 169/93 of Civilni oddelek, November 11, 1993

Tožeča stranka si lahko zagotovi pravico do revizije samo z navedbo ustrezne vrednosti spornega predmeta v tožbi. Če to opusti, revizije ni.

Sklep nº II Ips 168/93 of Civilni oddelek, November 11, 1993

Ker gre za trajno služnost in je zemljišče izgubilo vrednost, ki jo je imelo kot gozd, je prav, da je odškodnina enaka tržni vrednosti gozda.

Sodba nº III Ips 76/93 of Gospodarski oddelek, November 11, 1993

Poravnava dolga s cesijo za banko ni običajen način plačila.

Sodba nº III Ips 67/93 of Gospodarski oddelek, November 11, 1993

Okoliščina, da je tožeča stranka poravnala svojo obveznost s cesijo in ne z denarnim nakazilom, do česar bi bila tožena stranka upravičena, kaže, da ni šlo za običajen način poravnave terjatve.

Sklep nº III Ips 66/93 of Gospodarski oddelek, November 11, 1993

Pravno praznino, ki je v našem pravnem redu glede zamudnih obresti na devizne terjatve, je treba zapolniti z analogijo s predpisom, ki ureja obrestno mero pogodbenih obresti, kadar so te dogovorjene, obrestna mera pa ni določena.

Sodba nº U 548/92 of Upravni oddelek, November 11, 1993

Za izrek ničnosti odločbe okrajne zaplembene komisije je stvarno pristojen upravni organ in ne skupščina občine.

Sodba nº U 718/92-8 of Upravni oddelek, November 11, 1993

Za izdajo lokacijskega dovoljenja so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, tožbeni ugovori glede pomanjkljivosti oziroma pristnosti lokacijskega dovoljenja pa so neutemeljeni.

Sodba nº U 939/92 of Upravni oddelek, November 11, 1993

Reklama za tobačne izdelke je dopustna samo v prostorih, v katerih se ti izdelki prodajajo in ne tudi na zunanjih stenah prodajaln.

Sodba nº U 961/92-4 of Upravni oddelek, November 11, 1993

Le potrdilo namembne carinarnice, ki je izdano na podlagi 2. odstavka 202. člena carinskega zakona, se šteje kot dokaz, da je blago v tranzitu bilo odpeljano iz države.

Sodba nº II Ips 177/93 of Civilni oddelek, November 11, 1993

Ob dosedanjih dejanskih ugotovitvah, da je toženec zapeljal s kolesom proti skupini treh otrok, ki so hodili bolj proti sredini cestišča, ne da bi jih opozoril z zvočnim signalom, je bil preuranjen zaključek, da je ravnal v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa in da ni odgovoren za poškodbe dveh otrok, ki jih je podrl na tla.

Sklep of Civilni oddelek, November 11, 1993

Odhod v dom za ostarele nima za posledico prenehanje stanovanjske pravice. Stanovanjska pravica preneha šele s smrtjo imetnika stanovanjske pravice. S tem dnem pa preneha tudi pravna podlaga za bivanje podnajemnika v tem stanovanju.

Sklep of Civilni oddelek, November 11, 1993

Imetnik stanovanjske pravice z odhodom v dom za ostarele ne izgubi stanovanjske pravice in tako tudi ne pravice do odkupa stanovanja po 117. členu SZ. Na to pravico ne vpliva dejstvo, da je stanovanje v celoti oddano v podnajem.

Sodba nº II Ips 195/93 of Civilni oddelek, November 11, 1993

Po 58. in 64. členu ZSR imetnik stanovanjske pravice ne izgubi stanovanjske pravice zgolj zato, ker je odšel v dom za ostarele. Zanj tudi ne velja prepoved oddaje celega stanovanja v podnajem.

Sodba nº II Ips 175/93 of Civilni oddelek, November 11, 1993

Konkretno določena odškodnina ne sme preseči okvirov, v katerih se pri odločanju sodišč v odškodninskih zadevah določajo odškodnine za razne vrste škod vse do katastrofalne škode. Obstajajo torej meje, preko katerih sodišče ne more določiti odškodnine, če upošteva vse kriterije iz 200. čl. ZOR.

Sodba nº II Ips 166/93 of Civilni oddelek, November 11, 1993

Odtujitev stvari, o kateri teče pravda (v konkretnem primeru se je ugotavljalo, ali je možen dostop do toženčevega kozolca, po toženčevi parceli ter ali obstoji potreba po služnosti vožnje v korist toženčevih parcel po parceli tožnikov), ne ovira, da se pravda med istimi strankami ne dokonča (1. odst. 195. čl. ZPP).

Sodba nº II Ips 165/93 of Civilni oddelek, November 11, 1993

V konkretnem primeru iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje sledi, da podpis prodajalcev na prodajni pogodbi, ni bil overjen. Zato ta prodajna pogodba, čeprav po obligacijskem pravu veljavna, ni takšna listina, na podlagi katere bi se lahko tožnik vpisal v zemljiški knjigi kot solastnik dela kupljene stanovanjske hiše. Prav to pa je tožnik v tej pravdi s tožbenim predlogom, v katerem predlaga, da se toženi stranki naloži izstavitev listine, na podlagi katere se bo lahko vpisal k...

Sodba nº II Ips 170/93 of Civilni oddelek, November 11, 1993

Konkretno določena odškodnina za negmotno škodo ne sme preseči okvirov, v katerih sodišča določajo odškodnine za razne vrste škod vse do katastrofalne škode. Ob upoštevanju ugotovljenega obsega tožnikove poškodbe, bolečin v zvezi z njimi in posledic poškodb v tožnikovem vsakdanjem življenju in njegovi delovni sposobnosti šteje revizijsko sodišče, da sta sodišči kljub tožnikovi mladosti pri odmeri odškodnine bistveno presegli okvire, v katerih se določa odškodnina za istovrstne škode. Zato je ...

Sklep nº R 13/93 of Gospodarski oddelek, November 11, 1993

V pravdnem postopku, ki sledi ugovoru toženca (dolžnika) zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, lahko uveljavi toženec dogovorjeno krajevno pristojnost sodišča s prvim procesnim dejanjem v pravdnem postopku.

November 10, 1993

Sodba nº U 843/92 of Upravni oddelek, November 10, 1993

Inšpekcijski upravni organ svoje odločitve ne more opreti samo na 70. člen zakona o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79-18/88), če tudi v materialnem zakonu nima pooblastila za določene ukrepe. Tudi v stanovanjskem zakonu ni osnove, da tržni inšpektor odredi, da je podjetje dolžno z določenim dnem zaračunavati stanarine v skladu z gibanjem stanarin v občini.

Sodba nº U 963/93 of Upravni oddelek, November 10, 1993

Tožeča stranka je zamudila 3-dnevni zakonski rok za vložitev pritožbe proti prvostopni odločbi in je zato tožena stranka upravičeno zavrgla njeno pritožbo kot prepozno. Predhodno je namreč začasna zastopnica tožeče stranke, ki ji je bila vročena prvostopna odločba in je bila upravičena do pritožbe zoper to odločbo, pritožbo tudi vložila v 3-dnevnem zakonskem roku. Tožena stranka je njeno pritožbo zavrgla, ker jo ni vložila upravičena oseba (49. člen ZUP). Zoper to odločbo pa začasna zastopnic...

Sodba nº U 492/92-6 of Upravni oddelek, November 10, 1993

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker je bilo pritožbi tožeče stranke proti prvostopni odločbi ugodeno z odpravo prvostopne odločbe in vrnitvijo v ponovni postopek, pa tudi tožeča stranka se povsem strinja z izpodbijano odločbo. Tožbo vlaga zato, da sodišče odloči o zakonitih obrestih in istovetni vlogi njenega moža.

Sodba nº U 1170/93 of Upravni oddelek, November 10, 1993

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker tožeča stranka po 13. in 19. členu zakona o tujcih ne izpolnjuje pogojev za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners