Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 1993

December 23, 1993

Sklep of Upravni oddelek, December 23, 1993

Prestop poslanca Državnega zbora (DZ) v drugo politično stranko ni razlog za prenehanje poslanskega mandata. O prenehanju poslanskega mandata ne odloča Republiška volilna komisija. Potrdilo o izvolitvi ni posamični akt.

Sodba nº U 530/93 of Upravni oddelek, December 23, 1993

Upravičen razlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje je lahko podan tudi v primeru, ko obstaja več posameznih okoliščin, ki sicer vsaka za sebe ne predstavlja upravičenega razloga za izdajo tega dovoljenja.

Sodba nº U 906/92 of Upravni oddelek, December 23, 1993

Od odmerjenega denarnega nadomestila za primer brezposelnosti se obračuna tudi davek od osebnih prejemkov razen, če gre za izplačilo denarnega nadomestila v enkratnem znesku (ZDOH - 16. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91, v zvezi s členom 21. in 27. zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Uradni list RS, št. 8/91 in 12/92).

Sodba nº U 1148/92 of Upravni oddelek, December 23, 1993

Enoletni rok za začetek gradnje velja tudi v primeru, če potrdilo o dovolitvi priglašenih del ni bilo izdano v 30-ih dneh po vložitvi popolne vloge.

Sodba nº U 1154/92-6 of Upravni oddelek, December 23, 1993

Lastninska pravica na podržavljenem stavbnem zemljišču se vzpostavi samo v primeru, če ima denacionalizacijski upravičenec na njem tudi pravico uporabe.

Sodba nº U 888/92-9 of Upravni oddelek, December 23, 1993

Spremembe glede posestne meje po sklepu sodišča je geodetski organ dolžan izvesti v zemljiškokatastrskem operatu po uradni dolžnosti.

Sodba nº U 1174/92 of Upravni oddelek, December 23, 1993

Ker zakon o državljanstvu nima procesnih določb, se smiselno uporabljajo določbe ZUP, po katerih mora biti v odločbi navedeno ugotovljeno dejansko stanje s presojo dokazov in obrazložitvijo diskrecijske odločitve.

Sklep of Upravni oddelek, December 23, 1993

Upravičen razlog za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje je lahko podan tudi v primeru, ko obstaja več posameznih okoliščin, ki sicer vsaka za sebe ne predstavlja upravičenega razloga za izdajo takega dovoljenja.

Sodba nº U 1090/92-5 of Upravni oddelek, December 23, 1993

Dokončna odločba o odmeri davka se ne more odpraviti po nadzorstveni pravici zaradi očitne kršitve materialnega zakona, če ta kršitev ne izhaja iz dejanskega stanja, ugotovljenega v dokončni odločbi, temveč le iz naknadno ugotovljenega dejanskega stanja.

Sodba nº U 1124/92-6 of Upravni oddelek, December 23, 1993

Mejaš nima pravnega interesa in zato tudi ne lastnosti stranke v postopku ugotavljanja spremembe vrste rabe sosednjega zemljišča. Predmet upravnega spora ne morejo biti morebitni protipravni posegi sosedov v lastninsko pravico tožnika.

Sodba nº IV Ips 64/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Za obstoj prekrška se krivda ne domneva, kot izhaja iz stališča organa druge stopnje, ampak je za odgovornost za prekršek potrebno ugotoviti, ali ga je storilec storil iz malomarnosti ali naklepoma.

Sklep of Upravni oddelek, December 23, 1993

Pridobitev državljanstva na podlagi določbe 1. odstavka 40. člena zakona izrecno veže na dejansko življenje v Sloveniji, za kar pa ni mogoče šteti bivanja ob vikendih v lastni nepremičnini, čeprav je to pogosto.

Sodba nº I Ips 234/93 of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Ker je iz zapisnika o glavni obravnavi razvidno, da je predsednik senata poučil obsojenca o pravici do zagovornika in je obsojenec izrecno izjavil, da se bo zagovarjal sam, obramba v tej zadevi pa tudi ni obvezna, ni podan razlog iz 3. točke 427. čl. ZKP.

Sklep of Kazenski oddelek, December 23, 1993

Kaznivo dejanje spolnega nasilja po 101. členu KZS je specialna ali hujša oblika prisiljenja, ki sama po sebi izključuje uporabo splošne določbe iz 61. člena KZS, to pa se upošteva tudi v primeru, če kaznivo dejanje v posebni obliki ni dokončano ter se opredeli kot kaznivo dejanje poskusa spolnega nasilja po 101. členu KZS v zvezi z 19. členom KZ SFRJ.

Sklep of Civilni oddelek, December 23, 1993

Sodišče ni pristojno za odločanje o priključku na javno cesto. Tisti, ki je ograjo postavil v soglasju s pravnim prednikom lastnika zemljišča na mejo med tem zemljiščem in cesto, sam pa ni mejaš, ni pasivno legitimiran za zahtevek na odstranitev ograje.

Sodba of Civilni oddelek, December 23, 1993

Stranki, ki s postopanjem in odločitvami sodišča pred katerim teče postopek, ni zadovoljna, so v ZPP dana na razpolago pravna sredstva, ki omogočajo, da se tako potek postopka kot tudi odločitev sodišča preizkusijo pred pristojnim sodiščem druge stopnje. Zato nezadovoljstvo stranke, ki v pravdnem postopku sodeluje, z vodenjem postopka in njena vnaprejšnja bojazen, da odločitev sodišča zanjo ne bo ugodna, ni tehten razlog za odločitev, da naj v konkretni zadevi postopa drugo stvarno pristojno ...

Sklep nº I Pr 30/93 of Gospodarski oddelek, December 23, 1993

V tožbi zatrjevana odškodninska odgovornost drugega toženca in iz le-te izvirajoča obveznost plačila pravične odškodnine, ni odvisna od višine obveznosti prve tožene stranke. Zato v konkretnem primeru predlog za delegacijo, s katero bi se omogočilo, da le eno sodišče obravnava odškodninske zahtevke vseh oškodovancev, ki zahtevajo plačilo odškodnine tudi od prvotožene stranke, ni utemeljen, saj v opisani situaciji "ugovor limita" prve tožene stranke ni tehten razlog za določitev drugega stvarn...

Sklep nº II Ips 102/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

1. Zakon o obligacijskih razmerjih je v 2. odstavku 279. člena dopustil izjemo od načela, da je anatocizem prepovedan, in dopustil procesne obresti. V danem primeru je tožeča stranka (med drugim) zahtevala tudi kapitalizirane obresti do vložitve tožbe, te prištela h glavnici in od vložitve tožbe dalje do plačila zahtevala zamudne obresti. Med strankama ni sporno, da toženec ni plačal obresti (ne pogodbenih ne zamudnih), in da so obresti zapadle. Zato tudi ni ovire, da bi sodišče tožniku nudil...

Sodba nº II Ips 238/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Če tretji poravna dolg dolžnika, pristopi k dolgu in je solidarno zavezan z glavnim dolžnikom.

Sodba nº II Ips 234/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Kasnejši dogodek, ki bi neodvisno od prvega dogodka povzročil enako škodo, kot če tega prvega dogodka ne bi bilo, pretrga vzročno zvezo s prvim dogodkom. Če pa je vzročna zveza pretrgana, za nadaljnjo škodo ne odgovarja več povzročitelj prvega škodnega dogodka, ker vzročne zveze med prvotno nastalo škodo in kasneje nastalo škodo ni več.

Sodba nº II Ips 232/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Pri določanju odškodnine za negmotno škodo je treba upoštevati vse kriterije, ki jih določa 200. čl. zakona o obligacijskih razmerjih. Poleg stopnje bolečin in njihovega trajanja je važen tudi pomen prizadete dobrine in namen te vrste odškodnine. Sodišče pa mora gledati tudi na to, da odškodnina ne bi šla na roke težnjam, ki niso združljive z njeno naravo in družbenim namenom. Konkretno določena odškodnina ne sme preseči okvirov, v katerih se v sodni praksi določa odškodnina za razne vrste šk...

Sklep of Civilni oddelek, December 23, 1993

Cena za blago je bila določena v tuji valuti - italijanskih lirah, dogovorjeno pa je bilo plačilo v dinarski protivrednosti po srednjem tečaju NBJ na dan plačila. Tožnica je preostanek kupnine plačala dne 9.11.1991 in sicer z nakazilom zneska 53.298,60 SIT. V času med sklenitvijo pogodbe in plačilom je Slovenija postala samostojna država s svojo valuto. Dne 8.10.1991 je začel veljati Zakon o denarni enoti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 17/91), ki je določil za denarno enoto tolar. Po 3. ...

Sodba nº II Ips 230/93 of Civilni oddelek, December 23, 1993

Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je vezano tudi revizijsko sodišče, izhaja, da sta tožnica in C približno 8 do 10 let (vse do smrti) živela v skupnem gospodinjstvu in ekonomski skupnosti. Med njima je obstojalo intimno prijateljstvo, tožnica je za C skrbela in mu je nudila pomoč tudi v času bolezni. Njuna življenjska skupnost se je tudi navzven manifestirala kot zakonska zveza. Pri takem položaju sta sodišči pravilno presodili, da je obstajala med partnerjema da...

Sklep of Civilni oddelek, December 23, 1993

Po dejanskih ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano, sta se stranki sporazumeli tako o predmetu prodajne pogodbe, kot tudi o njegovi ceni, ki je bila vezana na tečaj tuje valute. Tako sta bili ugotovljeni bistveni sestavini prodajne pogodbe po 454. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih. Toženec, ki je kupljeni avtomobil v letu 1991 odpeljal od tožnika, ne da bi zanj kaj plačal, mora po pravilni odločitvi sodišč prve in druge stopnje plačati kupnino v d...

Sodba of Civilni oddelek, December 23, 1993

V 4. odstavku 443. člena ZPP je določeno, da zoper sklep, izdan v pravdah zaradi motenja posesti, ni revizije.

December 22, 1993

Sodba nº U 126/93-7 of Upravni oddelek, December 22, 1993

Sodišče je zahtevo za sodno varstvo po 66. členu ZUS zavrnilo. Tožnik ni izkazal kršitve njegove ustavne aktivne volilne pravice (43. člen) niti na volitvah poslancev državnega zbora RS dne 6.12.1992 v volilni enoti, niti, ko je državni zbor odločal o potrditvi poslanskih mandatov dne 23.12.1992 in je s sklepom zavrnil njegovo pritožbo zoper poročilo Republiške volilne komisije v zvezi z načinom izvolitve poslancev državnega zbora.

Sodba nº U 312/93-8 of Upravni oddelek, December 22, 1993

Če je v zakonu o volitvah v državni zbor v 1. odstavku 93. člena določeno pravilo o načinu izvolitve, v 2. odstavku istega člena pa izjema od tega pravila, ni mogoče tega razlagati v obratnem smislu, da je potrebno najprej uporabiti pri načinu izvolitve izjemo in nato šele pravilo. Taka razlaga je v nasprotju z voljo zakonodajalca, da je določil tak vrstni red in s splošnimi pravili zakonodajne tehnike.

Sodba nº U 77/93 of Upravni oddelek, December 22, 1993

Sklep državnega zbora o potrditvi mandatov poslancev je posamični akt. Pri ugotavljanju izida volitev poslancev v Državni zbor se pri delitvi mandatov najprej uporabi določba 1. odstavka 93. člena zakona o volitvah v Državni zbor in nato določba 2. odstavka istega člena, ki omogoča, da se v posameznih volilnih enotah izvoli različno število poslancev. Kandidat za poslanca ni upravičen v imenu vseh volivcev vlagati zahteve za sodno varstvo, zaradi neenakega števila poslancev v posameznih volil...

Sklep of Upravni oddelek, December 22, 1993

Če tožeča stranka ni verjetno dokazala okoliščin, na katere opira predlog za obnovo postopka (razloga iz 1. in 7. točke 249. člena ZUP) je tožena stranka pravilno po 2. odstavku 256. člena ZUP predlog za obnovo postopka zavrgla.

Sodba nº U 176/92-7 of Upravni oddelek, December 22, 1993

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker so pri tožeči stranki v zvezi z dodelitvijo zemljišč iz komasacijskega sklada upoštevani pogoji glede oblike, lege, površine, vrednosti in zaokroženosti po določbah zakona o kmetijskih zemljiščih (88. in 90. člen).

Sodba nº II Ips 438/93 of Civilni oddelek, December 22, 1993

Ob smrti I. K. je prenehala izvenzakonska skupnost (tožničin delež na skupnem premoženju, pridobljenem v izvenzakonski skupnosti, je v obravnavanem primeru podlaga za izločitev iz zapuščine). Hkrati je bilo uvedeno dedovanje po njem (132. čl. ZD). Primerjava vrednosti spornega nepremičnega premoženja ob smrti I. K. ter sklepanje o tožničinem deležu na spornih nepremičninah na podlagi tako ugotovljenega razmerja, je zato materialnopravno pravilna.

Sklep nº I Pr 52/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

Okoliščina, da je pritožničin mož sodnik sodišča, ki bi moralo odločati o pritožbi, predstavlja tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, ki bo odločalo na drugi stopnji.

Sodba of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

V predlogu za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča navedeno dejstvo, da je brat oz. sin tožencev sodnik Višjega sodišča v ... , je po presoji Vrhovnega sodišča RS takšen razlog, ki narekuje določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za odločanje o tej pravdni zadevi.

Sklep nº III Ips 64/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

V času, ko se je začel postopek, je veljala novela ZPP iz leta 1990, po kateri v gospodarskih sporih ni revizije, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 45.000,00 SIT. Vrednost spornega predmeta v tej zadevi pa je 10.000,00 SIT, kar ni zadosti za dovoljenost revizije.

Sodba nº III Ips 68/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

Zamudne obresti zadenejo samo dolžnika, ki zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti. Obveznost tožene stranke pa je bila storitvena, ne denarna, zato so ji bile napačno naložene zamudne obresti.

Sodba nº III Ips 61/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

Za ugotovitev vrednosti spornega predmeta je odločilna samo vrednost glavnega zahtevka; obresti, pravdni stroški in druge stranske terjatve se ne upoštevajo, če se ne uveljavljajo kot glavni zahtevek.

Sodba nº III Ips 69/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

Delovno področje delavca opredeljuje obseg njegovih pooblastil za sklepanje kreditnih pogodb.

Sodba nº III Ips 73/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

1. Trditev, da tožena stranka ni pravni naslednik prvotnega dolžnika, izrečena prvič šele v reviziji, je uveljavljanje nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº III Ips 74/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

Ugotovitev novega dejstva pri sojenju na 2. stopnji izven upravičenj iz 1. - 3. točke 373. čl. ZPP je relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka samo, če je vplivala ali mogla vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe.

Sklep nº III Ips 79/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

Sojenje ultra petitum ali extra petitum je absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka. S takšnim sojenjem je kršeno načelo dispozitivnosti tudi v škodo tožeče stranke. Zato tožeči stranki ni mogoče odreči pravnega interesa za vložitev pritožbe zoper sodbo, s katero je sodišče prekoračilo tožbeni zahtevek, ali pa odločilo drugače, kot se je tožbeni zahtevek glasil.

Sklep nº III Ips 77/93, enako sklep III Ips 72/93 of Gospodarski oddelek, December 22, 1993

Mednarodne pristojnosti sodišča v RS za odločanje v sporu iz pogodbene škode ni mogoče temeljiti na določbah 53. čl. ZUKZ, niti ne 52. čl. ZPP.

December 17, 1993

Sodba nº IV Ips 54/93 of Kazenski oddelek, December 17, 1993

Ob različnih ugotovitvah organa prve in druge stopnje, kar zadeva oceno zagovora kaznovanega in o njegovi subjektivni odgovornosti, je podan precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev glede odgovornosti o krivdi kaznovanega in o tem, ali je podana podlaga za njeno izključitev.

Sklep of Kazenski oddelek, December 17, 1993

Zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni mogoče vložiti zaradi kršitve po 11. točki 1. odstavka 364. člena ZKP.

Sklep of Kazenski oddelek, December 17, 1993

Obsojenec s svojimi navedbami o tem, da je sodišče nepravilno vrednotilo zagovore soobdolžencev in izpovedbe prič ter druge dokaze, ki naj bi kazali, da je v obtožbi navedeno kaznivo dejanje storil nekdo drug, smiselno izpodbija samo dejansko stanje, le-to pa po zakonu ni razlog, iz katerega bi se smela vložiti zahteva za izreden preizkus pravnomočne sodbe.

Sklep nº I Ips 243/93 of Kazenski oddelek, December 17, 1993

Obsojenčev namen, da si na prostosti uredi življenje, se ne more upoštevati kot nova bistvena olajševalna okoliščina.

Sodba of Kazenski oddelek, December 17, 1993

Odnos med obsojencem in vzgojitelji ne more biti okoliščina, ki bi utemeljevala izredno omilitev kazni. Razmere v zaporu je potrebno urejati na drug način, kajti izredna omilitev kazni kot izredno pravno sredstvo ne predstavlja ukrepanja, ki bi lahko uredilo morebitne neustrezne razmere v zaporu.

Sklep nº I Ips 247/93 of Kazenski oddelek, December 17, 1993

Obsojenčeva namera, da ne bo nadaljeval s kaznivimi dejanji in da bo živel pošteno, je lahko le uresničitev namena kaznovanja, nikakor pa ne predstavlja nove olajševalne okoliščine v smislu 412. člena ZKP.

December 15, 1993

Sodba nº U 1131/92 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Priznanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti je vezano na prijavo zavodu za zaposlovanje v roku, ki ga določa zakon, zato po preteku tega roka pravice ni več mogoče uveljavljati, razen v primeru, ko zavarovanec zamudi rok zaradi dokaznih zdravstvenih razlogov.

Sodba nº U 434/92 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Če upravni organ druge stopnje v predpisanem roku ne izda odločbe o strankini pritožbi zoper odločbo prve stopnje in če je tudi na novo zahtevo ne izda v naslednjih 7 dneh, so izpolnjeni vsi pogoji za vložitev tožbe po 26. členu zakona o upravnih sporih.

Sodba nº U 1025/92 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Upravni organ mora v postopku za pridobitev državljanstva RS, pred odločitvijo o stvari, ugotoviti ali prosilec izpolnjuje pogoj dejanskega življenja v RS. Za ugotovitev tega pogoja so odločilne okoliščine, ki kažejo na to, kje prosilec opravlja bistvene življenjske aktivnosti. Te okoliščine mora torej ugotoviti in presoditi upravni organ, pri čemer fizična odsotnost iz RS sama zase ne more biti edina podlaga za ugotovitev, da pogoj dejanskega življenja ni izpolnjen, ne da bi bile ugotovljene...

Sodba nº U 982/92-6 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Sodišče je zavrnilo tožbo investitorjevega soseda. Prvostopni organ je v zvezi s sklepom o obnovi postopka in začasno odločbo o prekinitvi gradnje objekta kršil določbe ZUP. Tožena stranka je odpravila navedeni sklep in začasno odločbo.

Sodba nº U 872/92 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Po 29. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76 in 15/84) lahko požarni inšpektor odredi inšpekcijski ukrep preureditve dimnega odvoda le, če gre za zagotovitev varnosti pred požarom, ne more pa ga odrediti zato, ker glede priključitve kurilne naprave, ki zahteva sanacijo dimnega odvoda, ni soglasja solastnikov skupne dimovodne naprave.

Sodba nº U 529/92, U 530/92 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Dovoljenje za poslovanje hranilnice je upravna odločba, kar pomeni da se dejansko stanje ugotavlja v upravnem postopku, obrazložitev odločbe pa mora imeti vsebino, določeno v 2. odstavku 209. člena ZUP. Banka Slovenije je pooblaščena, da predpiše natančnejše pogoje za poslovanje, ne pa vsebinsko novih pogojev. V konkretnem upravnem postopku se merila ne določajo, ampak le predpisana merila ugotavljajo.

Sodba nº U 1023/92 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Če tožnik v upravnem sporu izpodbija sklep o popravi imena se obravnavanje omeji samo na 1. odstavek 219. člena ZUP.

Sodba nº U 1028/92-4 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Nova mejna črta med parcelama tožnika in njegovega soseda je bila ugotovljena s pravnomočno sodbo nepravdnega sodišča. Zato je toženi upravni organ mejo pravilno določil na podlagi 30. člena ZZK.

Sodba nº U 852/92 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Tržni inšpektor nima zakonske podlage za izrek inšpekcijskega ukrepa, s katerim stranki naloži vrnitev cen na določeno raven.

Sodba nº IV Ips 58/93 of Kazenski oddelek, December 15, 1993

Ker v izpodbijani odločbi ni navedena storitev konkretnega dejanja, ki bi se moglo po zakonu opredeliti kot prekršek, ampak samo okrnjen prepis zakonskega besedila, ter v zvezi s tem tudi ni nobene utemeljitve z navedbo dokaza oziroma vsebina zagovora je treba šteti, da ni bilo storjeno nobeno tako dejanje, katero bi se moglo opredeliti kot prekršek.

Sodba nº U 1060/92 of Upravni oddelek, December 15, 1993

V pritožbi in upravnem sporu ni mogoče več razširiti zahtevka ali namesto prejšnjega postaviti drug zahtevek.

Sodba nº U 1093/92-6 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Obveznost špediterja iz dane garancije za blago v tranzitu je izpolnjena, ko je blago predano namembni carinarnici. Če je blago vrnjeno v državo, na podlagi iste garancije ni mogoče špediterju naložiti plačila carine.

Sodba nº IV Ips 57/93 of Kazenski oddelek, December 15, 1993

Ker je v izpodbijani odločbi navedena le neka splošna ocena ravnanj, ne pa storitev konkretnega dejanja, ki bi se po zakonu moglo opredeliti kot prekršek, je podana kršitev materialnega zakona.

Sodba nº I Ips 246/93 of Kazenski oddelek, December 15, 1993

Določba 1. odstavka 70. člena ZKP se mora uporabiti že takrat, kadar je obdolženec nezmožen za uspešno obrambo, ne pa šele takrat, kadar je popolnoma nezmožen za vsakršno obrambo.

Sodba nº I Ips 227/93 of Kazenski oddelek, December 15, 1993

V primeru, ko novinar razžali drugega z objavo v tisku, je namreč potrebno presoditi njegovo dejanje predvsem z dveh zornih kotov. Ocena objektivnih okoliščin temelji na presoji, ali je žalitev oziroma žaljivo besedilo obsegalo pretežen del objavljenega članka, medtem ko se subjektivni odnos novinarja ocenjuje po tem, ali je članek objavil izključno zato, da bi oškodovanca razžalil, ali pa ga je pri objavi vodil izključen interes informiranja javnosti.

Sodba nº I Ips 217/93 of Kazenski oddelek, December 15, 1993

Poskus ustanavljanja skupine za izvrševanje kaznivega dejanja po 106. členu KZ/1951 ni bilo inkriminirano po 1. odstavku 117. člena KZ/1951.

Sodba nº U 871/92-6 of Upravni oddelek, December 15, 1993

Po 147. členu zakona o podjetjih lahko podjetje svojo dejavnost opravlja le v prostorih, glede katerih je izdana upravna odločba, ki jo zahteva za opravljanje dejavnosti ta zakon, ne pa tudi v prostorih, glede katerih takšna odločba za opravljanje dejavnosti podjetja ni bila izdana.

Sodba nº I Ips 213/93 of Kazenski oddelek, December 15, 1993

Kritično pisanje že v tedanjem obdobju (leto 1973) glede na tedanjo ustavo in zakonodajo ne bi moglo predstavljati kaznivega dejanja širjenja lažnih vesti, saj je to kaznivo dejanje predstavljalo kaznivo dejanje zoper javni red in mir in bi v poštev prišle le takšne dejanske lažne vesti ali trditve, ki bi lahko povzročile nerazpoloženje ali vznemirjenost državljanov, ogrozile javni red in mir, onemogočile odločitve ali ukrepe državnih organov ali ustanov.

Sklep of Civilni oddelek, December 15, 1993

Ni pogojev za uporabo določb 56. in 57. čl. ZSR v korist imetnika stanovanjske pravice, če ta ob nezaposlenosti, vendar ob občasnih dohodkih ni plačal nič na račun stanarine.

Sodba nº II Ips 905/93 of Civilni oddelek, December 15, 1993

Po razpadu izvenzakonske skupnosti se je glede nadaljnje uporabe dotlej skupnega stanovanja odločalo v nepravdnem postopku le, če med dotedanjima partnerjema o tem ni bilo soglasja (prim. 1. in 2. odst. v zvezi s 5. odst. 17. čl. ZSR). Če spora med dotedanjima partnerjema ni bilo, je za pridobitev stanovanjske pravice zadoščal njun sporazum (1. odst. v zvezi s 5. odst. 17. čl. ZSR). Soglasje bivšega imetnika stanovanjske pravice k partnerjevi nadaljnji uporabi stanovanja pa je bilo moč izrazi...

Sklep nº II Ips 859/93 of Civilni oddelek, December 15, 1993

Če stranka umakne revizijo, revizijsko sodišče pa o njej še ni odločilo, revizijsko sodišče umik le vzame na znanje.

Sodba of Civilni oddelek, December 15, 1993

Nedopustnost revizije ker vrednost spora ne dosega v zakonu določene vrednosti.

Sodba nº II Ips 228/93 of Civilni oddelek, December 15, 1993

V zvezi s tč. IX. najemne pogodbe je odločilna ugotovitev, da toženec od 1. julija 1990 dalje ni plačal najemnine, po tej določbi najemne pogodbe preneha v primeru izpada plačila najemnine za dobo več kot šest mesecev.

Sodba nº II Ips 224/93 of Civilni oddelek, December 15, 1993

Po ugotovitvah obeh sodišč je tožnica pridobila lastnino na hiši, kjer se nahaja sporni prostor. Okoliščina, da je toženec v času tega spora v drugi pravdi uveljavljal predkupno pravico v smislu 23. člena Zakona o pravicah na delih stavb (Ur. l. RS št. 19/76), na tožničino pravico do razpolaganja s spornim prostorom ni mogla vplivati. Tožnica je kot lastnica hiše in pravna naslednica najemodajalke od toženca v tej pravdi tako utemeljeno zahtevala izpraznitev in izročitev spornega prostora. Po...

Sklep nº II Ips 192/93 of Gospodarski oddelek, December 15, 1993

Sodba sodišča druge stopnje se sklicuje na odlok tožene stranke o zazidalnem načrtu (objavljenem v Uradnih objavah 17/92), ki pa je začel veljati šele po uveljavitvi SZ (19.10.1991). Sodišče druge stopnje tako ni ugotavljalo, ali je ovira za uveljavitev pravice tožnikov do nakupa spornih stanovanj iz 1. odst. 129. člena navedenega zakona obstajala tudi ob njegovi uveljavitvi oz. kasneje vse do poteka 30 dnevnega roka, v katerem je lastnik stanovanja dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo potem,...

Sklep nº II Ips 225/93 of Civilni oddelek, December 15, 1993

Sodišče prve stopnje dela svoje zaključke o tem, da tožeča stranka priposestvovanja ni dokazala, le na podlagi navedb strank in predloženega izpiska iz zemljiške knjige. Neizvajanje vseh ostalih dokazov pa utemeljuje s tem, da tožnik ni založil predujma za zunanje poslovanje. Ker sodba ne vsebuje ocene dokazov, ki jih je predložil tožnik za zatrjevano priposestvovanje, v njej ni razlogov o odločilnih dejstvih in je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. č...

Sodba nº II Ips 227/93 of Civilni oddelek, December 15, 1993

Po 25.6.1991 organi JLA niso bili več upravičeni izdajati aktov, s katerimi bi razpolagali s stanovanji iz vojaškega stanovanjskega sklada. Toženec zato zaseda stanovanje brez veljavnega pravnega naslova.

December 10, 1993

Sklep of Upravni oddelek, December 10, 1993

Če po predpisih, izdanih na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 do št. 26/90), objekta določene vrste sploh ni mogoče graditi, izda urbanistični inšpektor inšpekcijski ukrep na podlagi 73. člena tega zakona.

Sodba nº U 816/92-8 of Upravni oddelek, December 10, 1993

Tržni inšpektor ni pristojen za izdajo odločbe o tem, da podjetje izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti (147. člen zakona o podjetjih).

Sodba nº U 942/92-6 of Upravni oddelek, December 10, 1993

Stranka, ki zamudi rok za ugovor iz 1. odstavka 56. člena zakona o davkih občanov, ne more ugovarjati neobstoja dolga v pritožbi proti odločbi, izdani na podlagi 57. člena istega zakona.

Sodba nº U 1115/92-6 of Upravni oddelek, December 10, 1993

Dolgoročni družbeni plan ni neposredna podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja. Čeprav srednjeročni družbeni plan še ni usklajen s spremembami dolgoročnega družbenega plana, se lahko izvajajo prostorski izvedbeni akti, ki niso v nasprotju z veljavnim srednjeročnim družbenim planom.

Sodba nº U 1071/92-6 of Upravni oddelek, December 10, 1993

Ker z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 34/91) glede davka od dohodka iz premoženja ni določena izjema, velja za plačilo davka od najemnine, plačane v letu 1991 za več let, določba 65. člena zakona o dohodnini iz leta 1990. To pomeni, da davčno osnovo predstavlja sorazmerni del najemnine, ki odpade na posamezno leto.

Sodba nº U 1104/92-7 of Upravni oddelek, December 10, 1993

Očitne kršitve materialnega zakona ni mogoče izvajati na posreden način s preverjanjem dejanskega stanja, ugotovljenega v odločbi, čeprav ima nepravilno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje za posledico kršitev materialnega zakona.

December 09, 1993

Sodba nº II Ips 863/93 of Civilni oddelek, December 09, 1993

Odkar je bila toženki prisojena pravica do preživnine, sama ni pridobila nobenega novega premoženja in ne novih dohodkov, niti ni sklenila nove zakonske zveze. Pri takem položaju sta sodišči prve in druge stopnje pravilno ocenili, da ni pogojev za prenehanje pravice do preživnine po 83. čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Sodba nº II Ips 216/93 of Civilni oddelek, December 09, 1993

Glede višine prisojene odškodnine tožena stranka le pavšalno zatrjuje, da je previsoka in da plačila ne zmore. V zvezi z višino prisojene odškodnine revizijsko sodišče ugotavlja, da so bili kriteriji iz 200. člena ZOR pravilno uporabljeni. Upoštevanje šibkega premoženjskega stanja tožene stranke (in z omenjanjem tega stanja v reviziji smiselno uveljavljanje zahteve za zmanjšanje odškodnine) pa v obravnavanem primeru ne prihaja v poštev. Po določbi 191. člena ZOR je zmanjšanje odškodnine mogoč...

Sodba nº II Ips 219/93 of Civilni oddelek, December 09, 1993

Kot sta navedli že obe nižji sodišči, predstavljajo duševne bolečine zaradi neutemeljenega pripora le eno vrsto škode. Za ugotovitev njenega obsega pa je treba upoštevati in oceniti vse okoliščine vsakega posameznega primera, npr. trajanje pripora, skrb zaradi morebitne obsodbe, upoštevajoč pri tem težo očitanega kaznivega dejanja, prizadetost na časti, morebitne težave pri vključevanju v življenje po izpustitvi iz pripora itd. Zato sodišče ne prisodi za duševne bolečine toliko odškodnin, kol...

Sodba nº II Ips 218/93 of Civilni oddelek, December 09, 1993

Poleg drugih ugovorov je tožena stranka tekom postopka pred sodiščem prve stopnje podala tudi ugovor, da je pravica tožeče stranke zahtevati izpolnitev obveznosti prenehala zaradi zastaranja (1. odstavek 360. člena ZOR). Glede na ta ugovor je sodišče prve stopnje utemeljeno najprej ugotavljalo obstoj ali neobstoj tistih pravnoodločilnih dejstev, ki so odločilna za materialnopravno presojo utemeljenosti oziroma neutemeljenosti tega ugovora. Pri tem je, na podlagi dokazne ocene izvedenih dokazo...

Sodba nº II Ips 217/93 of Civilni oddelek, December 09, 1993

Podnajemna pogodba, ki jo je sklenila tožena stranka, je bila sklenjena v nasprotju z 49. členom SZ, tožena stranka pa z lastnikom stanovanja (tožečo stranko) tudi nima sklenjene najemne pogodbe. Zato zaseda, kot sta materialnopravno pravilno zaključili tudi nižji sodišči, stanovanje nezakonito (1. odstavek 58. člena SZ), tožeča stranka pa je utemeljeno vložila tožbo na izpraznitev stanovanja (2. odstavek 58. člena SZ).

Sodba nº II Ips 176/93 of Civilni oddelek, December 09, 1993

Revizijsko sodišče se strinja s stališčem sodišč prve in druge stopnje, da pri igri odbojke ne gre za dejavnost s povečano nevarnostjo (2. odst. 154. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih), saj igra pri normalnem teku in upoštevanju pravil ne ogroža zdravja in življenja udeležencev. Za odškodninsko odgovornost tožene stranke v konkretnem primeru ni odločilno, da je tožniku nastala škoda pri obvezni šolski telovadbi. V postopku ni bilo ugotovljeno nobeno tako krivdno ravnanje tožnikovega soigra...

Sklep of Civilni oddelek, December 09, 1993

Sodišče druge stopnje je pravilno štelo, da brzojavna pritožba tožeče stranke ni nepopolna vloga, katero bi lahko stranka dopolnila v roku iz 3. odst. 113. čl. Zakona o pravdnem postopku, saj vsebuje vse potrebno, da jo je mogoče obravnavati. Zato je sodišče druge stopnje utemeljeno preizkusilo sodbo sodišča prve stopnje v okviru bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. čl. ZPP in glede pravilne uporabe materialnega prava (2. odst. 365. čl. ZPP), ne da bi upoštevalo obrazl...

Sodba nº II Ips 835/93 of Civilni oddelek, December 09, 1993

Ugotovljene dejanske okoliščine niso nudile podlage za zaključek, da gre za trajnejšo življenjsko skupnost in zato ni bila ugotovljena tožničina dedna pravica po 2. odst. 10. člena zakona o dedovanju.

December 08, 1993

Sodba nº U 1100/92 of Upravni oddelek, December 08, 1993

Če je investitor po odločbi o ustavitvi del z deli nadaljeval, so dani pogoji za izdajo ukrepa po 3. odstavku 74. v zvezi z 72. členom ZUN. Po temeljnih načelih ZUP ter po 2. odstavku 39. člena ZUS tožbenega ugovora o soinvestitorstvu, ki je bil naveden šele v tej vlogi, ni mogoče upoštevati.

Sodba nº U 762/93-9 of Upravni oddelek, December 08, 1993

Aktivni pripadnik bivše JLA, vojne mornarice ni bil in ni zavarovanec za primer brezposelnosti, čeprav je slovenski državljan s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners