Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 1993

February 25, 1993

Sodba nº U 474/92-4 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Ni materialne podlage za zavrnitev zahteve samostojnega kulturnega delavca za priznanje pravice do plačila prispevkov za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter za zavarovanje za primer začasne brezposelnosti, če samoupravni splošni akt, ki edini določa pogoje za priznanje te pravice, ni bil objavljen.

Sodba nº U 359/92-5 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Ni materialne podlage za zavrnitev zahteve samostojnega kulturnega delavca za priznanje pravice do plačila prispevkov za zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter za zavarovanje za primer začasne brezposelnosti, če samoupravni splošni akt, ki edini določa pogoje za priznanje te pravice, ni bil objavljen.

Sodba nº U 683/92-7 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Kadar se blago proda iz konsignacijskega skladišča, je imetnik takšnega skladišča carinski zavezanec.

Sodba nº U 682/92-4 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Kadar se blago proda iz konsignacijskega skladišča, je imetnik takšnega skladišča carinski zavezanec.

Sodba nº U 681/92-7 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Kadar se blago prodaja s konsignacijskega skladišča je carinski zavezanec imetnik takšnega skladišča.

Sodba nº U 469/92-7 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Kadar je oprostitev plačila carine pri uvozu vezana na državo, v kateri je bilo uvoženo blago proizvedeno, mora organ ugotoviti to odločilno dejstvo.

Sodba nº U 480/92 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Ni izpolnjen pogoj prijave stalnega prebivališča na dan plebiscita 23.12.1990 na območju Republike Slovenije.

Sodba nº U 519/92 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Ugoditev, ker so bile kršene določbe ZUP (7., 8., 9. in 159. člen), saj ni bila zaslišana tožnica in ni bil v celoti izveden postopek dokazovanja.

Sodba nº U 696/92-5 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Zavrnitev, ker tožnik kot pravni naslednik na podlagi pravnega posla (darilne pogodbe) ni upravičenec do denacionalizacije (bivši lastnik) po 31. členu ZDen.

Sklep of Upravni oddelek, February 25, 1993

Zavrnitev, ker tožeča stranka kot že prej registrirana politična organizacija ne more v upravnem postopku zahtevati izbris podobnega imena druge politične organizacije v registru političnih organizacij, saj pristojni upravni organ po zakonu za vpis v register izda potrdilo, ki pa ni upravna odločba po zakonu o političnem združevanju in ZUP.

Sodba nº U 307/92-9 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Če je prvostopni upravni organ sam odločil po pritožbi na podlagi 235. čl. ZUP, ni podlage za odločanje drugostopnega organa.

Sodba nº U 400/92 of Upravni oddelek, February 25, 1993

V primeru, da se begunec sklicuje na svojo narodnostno pripadnost je na podlagi 34. čl. ZTuj treba ugotoviti, ali bi se s tem, da je zapustil državo, izognil preganjanju.

Sodba nº U 587/92-5 of Upravni oddelek, February 25, 1993

Če niso izpolnjeni pogoji po 51. členu ZUN (velikost objekta, trajnost dejavnosti ipd.) ni mogoče izdati odločbe o dovolitvi priglašenih del, temveč je potrebno lokacijsko dovoljenje.

Sodba nº in sklep II Ips 80/93 of Civilni oddelek, February 25, 1993

Ker sta ml. tožnika dediča po pokojni materi in je očetova (toženčeva) dedna pravica odvisna od utemeljenosti razvezne tožbe, sta enotna sospornika. Ker sodišče ni opozorilo skrbnico na procesno pravico (spremembo tožbe na utemeljenost tožbe za razvezo in ne več na razvezo zakonske zveze), je zagrešilo relativno bistveno kršitev določb ZPP (čl. 354/1 v zvezi s 11. čl. ZPP).

Sodba nº II Ips 92/93 of Civilni oddelek, February 25, 1993

Če zavarovalnica napiše, da plačuje akontacijo za negmotno škodo in oškodovanec to sprejme, gre za vrstni red vračunavanja po 1. odst. 312. čl. ZOR. Merila za presojo višine odškodnine po 200. čl. ZOR.

Sklep nº II Ips 545/92 of Civilni oddelek, February 25, 1993

Če je zapustnik napravil več izvodov oporoke, ki so vsi originali, zadostuje uničenje le nekaterih, če je ugotovljeno, da je bila njegova volja preklicati oporoko. Tudi oporoka v več izvodih je vsebinsko ena oporoka.

Sklep of Civilni oddelek, February 25, 1993

Zakonec, ki se ni strinjal z razpolaganjem skupne stvari, lahko po 52. členu ZZZDR zahteva razveljavitev pogodbe, sklenjene med drugim zakoncem in tretjo osebo.

Sodba of Civilni oddelek, February 25, 1993

Ko je sodišče ugotovilo, da gre za nedoločen zahtevek, je pravilno ravnalo, ko je tožečo stranko pozvalo, da tožbo dopolni. Tožeča stranka se je na poziv odzvala tako, da je sodišču poslala vlogo, v kateri je svoje zahteve še bolj zameglila. Sodišče prve stopnje je na to pravilno uporabilo 4. odstavek 109. člena ZPP in tožbo zavrglo, sodišče druge stopnje pa to odločitev kot pravilno potrdilo.

February 24, 1993

Sklep of Kazenski oddelek, February 24, 1993

Izvršitveno dejanje kaznivega ogrožanja z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru po 56. členu KZ RS obstoji že takrat, ko storilec seže po nevarnem orodju ali kakšnem drugem sredstvu, s katerim se lahko telo hudo poškoduje, torej ko s takim sredstvom naredi gib, ki kaže, da ga bo tudi uporabil, torej ustvari konkretno nevarnost, da vsak čas lahko pride do nastanka kakršnekoli telesne poškodbe.

Sodba nº II Ips 519/92 of Civilni oddelek, February 24, 1993

V času, ko je bila tožnica poškodovana, je bila zvezna vojska, katere vojak je bil povzročitelj, tudi vojska tedanje SR Slovenije, ki je bila na ozemlju sedaj R Slovenije legalno in v konkretnem primeru z namenom varovanja vojaškega objekta v mirnodobnem času. Tožnica pa je bila v času škode in je tudi po osamosvojitvi oseba s stalnim prebivališčem na ozemlju, ki je sedaj ozemlje R Slovenije. Gre torej za nastalo odškodninsko obveznost bivše države v omenjenih okoliščinah, ki pa še ni plačana...

Sodba nº II Ips 508/92 of Civilni oddelek, February 24, 1993

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišča prve in druge stopnje, da gre pri tožnikovem zahtevku za čisto denarno terjatev, ki je po tožnikovih navedbah zapadla dne 15.7.1988. Glede na določbo 394. člena Zakona o obligacijskih razmerjih take terjatve same ni mogoče valorizirati. Od zapadlosti dalje pa pripadajo tožniku zakonite zamudne obresti, ki vsebujejo tudi valorizacijo.

Sodba nº II Ips 540/92 of Civilni oddelek, February 24, 1993

Zavrnitev primarnega zahtevka temelji na dejstvu, da ni dokazan obstoj take skupnosti, ki bi imela od uveljavitve Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS št. 15/76) dalje za posledico nastajanje skupnega premoženja.

Sodba of Civilni oddelek, February 24, 1993

Ni mogoče ugoditi zahtevku za zvišanje preživnine, če bi moral preživninski zavezanec pri plačevanju višje preživnine zaradi slabega zdravstvenega stanja iskati pomoč pri socialnem skrbstvu, da bi si zagotovil primerno pomoč in oskrbo doma ali v domu za stare.

Sodba nº IV Ips 9/93 of Kazenski oddelek, February 24, 1993

Pravica obdolženca do pritožbe v postopku o prekršku je prekršena, če organ druge stopnje odloči o pritožbah še pred potekom pritožbenega roka, ki gre obdolžencu po 1. odstavku 182. člena zakona o prekrških.

Sodba of Kazenski oddelek, February 24, 1993

Ker je vrhovno sodišče v isti zadevi v zahtevi javnega tožilca za varstvo zakonitosti izpodbijano pravnomočno odločbo organa druge stopnje spremenilo tako, da je postopek za prekršek zoper kaznovanega ustavilo, je šteti, da v tej zadevi ne obstoji več taka odločba, ki jo je moč izpodbijati z zahtevo za sodno varstvo na podlagi 203. člena zakona o prekrških.

Sodba nº I Ips 37/93 of Kazenski oddelek, February 24, 1993

Dopis javnega tožilca iz 2. odstavka 153. člena ZKP predstavlja njegovo dejanje v predhodnem kazenskem postopku, ki pa nima značaja procesnega dejanja, ki bi po določbi 3. odstavka 96. člena KZ SFRJ pretrgalo zastaranje kazenskega pregona.

Sklep of Kazenski oddelek, February 24, 1993

Zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni mogoče vložiti zaradi odločbe o kazni.

Sklep of Kazenski oddelek, February 24, 1993

Podana je kršitev kazenskega zakona, ker je sodišče izreklo kazen zaplembe premoženja, čeprav niti v izreku niti v obrazložitvi pravnomočnih sodb ni navedeno, da bi dejanje imelo hujše posledice za družbo, saj je po določbi 1. odstavka 4. člena ZTŠS mogoče izreči zaplembo premoženja le tedaj, če je izreklo sodišče tudi kazen odvzema prostosti s prisilnim delom najmanj enega leta in če je dejanje imelo hujše posledice za družbo.

Sodba nº I Ips 242/92 of Kazenski oddelek, February 24, 1993

1. Sam vstop v veleizdajniško organizacijo (Kulturbund) brez kakršnekoli druge aktivnosti ni kaznivo dejanje po 13. členu uredbe o vojaških sodiščih.

Sklep of Civilni oddelek, February 24, 1993

Ker je revidentu, upoštevaje zapisane dejanske ugotovitve, služba v JLA prenehala 31.3.1991, je po presoji revizijskega sodišča v obravnavanem tožbenem zahtevku zatrjevani odpovedni razlog - prenehanje službe v JLA na lastno zahtevo - podan ter sta odločitvi sodišča prve in druge stopnje materialnopravno pravilni (1. in 2. čl. Zakona o spremembi Zakona o sredstvih in financiranju JLA). Revidentovo zatrjevanje, da mu služba v JLA ni prenehala, ker da je bil zaposlen v ustanovi JLA Zmaj (v revi...

February 18, 1993

Sklep of Upravni oddelek, February 18, 1993

Odločitev o bolniškem staležu je mogoča samo na podlagi obrazloženega mnenja zdravniške komisije II. stopnje.

Sodba nº U 700/92-5 of Upravni oddelek, February 18, 1993

O vzpostavitvi lastninske pravice neposredno v korist pravnih naslednikov prejšnjega lastnika, ki niso denacionalizacijski upravičenci, ni mogoče odločiti v upravnem postopku po zakonu o denacionalizaciji.

Sodba nº U 253/92-7 of Upravni oddelek, February 18, 1993

Davčni zavezanec in zavezanec za prispevke od dohodka iz gospodarske dejavnosti je nosilec obrti.

Sodba nº U 826/92 of Upravni oddelek, February 18, 1993

1./ Zavrnitev v delu, ki se nanaša na tožnika, ker tožnik ne živi v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 706/92-8 of Upravni oddelek, February 18, 1993

V zemljiški knjigi vpisana pravica uporabe na stavbnem zemljišču v družbeni lastnini je dokaz o obstoju pravice razpolaganja po 53. členu ZUNDPP, če je nameravana gradnja v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti.

Sodba nº U 576/92-4 of Upravni oddelek, February 18, 1993

Če najemnik groba ni dal poprejšnjega soglasja za prekop žare ni izdan eden od dveh pogojev za izkop oziroma prekop žare po 9. členu ZPPDUP.

Sklep of Upravni oddelek, February 18, 1993

Tožena stranka tudi na urgenco po 33. čl. ZUS ni poslala upravnih spisov, zato je sodišče odločilo po 2. odst. 42. čl. v zvezi z 2. odst. 39. čl. ZUS.

Sodba nº U 229/92 of Upravni oddelek, February 18, 1993

Tožnik je v R Sloveniji prijavil stalno prebivanje šele 5.4.1991 tako ne izpolnjuje enega od bistvenih pogojev po 1. odst. 40. čl. ZDRS.

Sodba nº U 541/92 of Upravni oddelek, February 18, 1993

Ugoditev, ker tožena stranka ni razčistila okoliščine v zvezi z zakonsko obveznostjo stanodajalca o prijavi začasnega prebivališča tožnika v uradnih prostorih stanodajalca.

Sodba nº U 523/92 of Upravni oddelek, February 18, 1993

Tožnik, ki 23.12.1990 ni bil stalno prijavljen v Sloveniji, ne more pridobiti slovenskega državljanstva po 1. odst. 40. čl. ZDS.

Sodba nº U 452/92 of Upravni oddelek, February 18, 1993

Prijava zavodu za zaposlovanje v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja pripravnika je eden od pogojev za priznanje pravice do denarne pomoči.

Sodba nº U 841/92-7 of Upravni oddelek, February 18, 1993

Ugoditev in odprava izpodbijane odločbe, ker se investitor ni izkazal z dokazilom o razpolaganju z zemljiščem.

Sklep of Upravni oddelek, February 18, 1993

Zavrnitev, ker je tožnik zamudil zakonski rok za vložitev prošnje za pridobitev slovenskega državljanstva (25.12.1991). Ta rok je materialni rok in ga zato ni mogoče podaljševati, niti ni mogoča vrnitev v prejšnje stanje (103. - 108. člen ZUP).

Sklep of Upravni oddelek, February 18, 1993

Zavrnitev, ker tožnik ne živi ves čas v Republiki Sloveniji.

Sodba nº II Ips 85/93 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Odmera višine pravične denarne odškodnine.

Sklep of Civilni oddelek, February 18, 1993

Oseba, ki je najmanj dve leti stanovala skupaj z imetnikom stanovanjske pravice in živela z njim v ekonomski skupnosti ter tako pridobila status uporabnika stanovanja, s samo naknadno prekinitvijo ekonomske skupnosti še ne izgubi statusa uporabnika stanovanja (prim. tudi sodbo II Ips 14/92).

Sodba of Civilni oddelek, February 18, 1993

Delitev gozdne parcele kot katastrske enote je prepovedana po 76. členu zakona o gozdovih (Ur.l. SRS 18/85-24/89). Med primere, ko fizična delitev solastne stvari ni mogoča, je treba šteti tudi primere, ko je fizična delitev stvari nemogoča zaradi pravnih razlogov. Neupoštevanje prepovedi delitve gozdne parcele pri fizični delitvi kmetije pomeni tudi zmotno uporabo določb 122. in 123. člena ZNP.

Sklep nº II Ips 537/92 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Ker je bilo v pravdnem postopku s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da predlagateljica v stanovanju nima statusa uporabnika, je bil njen predlog v nepravdnem postopku utemeljeno zavrnjen. Po 20. členu ZSR lahko utemeljeno zahteva, da se ga določi za imetnika stanovanjske pravice le tisti, ki je uporabnik stanovanja.

Sklep nº II Ips 538/92 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Določbe 92. člena ZDEN ne veljajo retroaktivno. Zato je potrebno uporabiti določbe ZIKS, ki so veljale v času, ko je bil izvršilni predlog vložen.

Sodba nº II Ips 520/92 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Za presojo odškodninske odgovornosti lovske organizacije pri naletu divjadi na vozilo na cesti veljajo splošna pravila o odškodninski odgovornosti (4. odstavek 71. člena zakona o lovstvu). Ob ugotovitvi, da je tožniku nastala škoda na avtomobilu zaradi naleta divjadi, je treba uporabiti določbo 1. odstavka 154. člena ZOR in je dolžna lovska organizacija (ki upravlja lovišče) povrniti škodo, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njene krivde. V določbi 1. odstavka 154. člena ZOR je tedaj uzak...

Sklep nº II Ips 534/92 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Pojma preselitve ni moč zreducirati zgolj na dejstvo preselitve premičnih stvari iz stanovanja, na katerem ima predlagateljica pravico uporabe. Vprašanje preselitve je povezano s pravnim pojmom (rednega) zadovoljevanja stanovanjskih potreb v dotlej skupnem stanovanju razvezanih zakoncev. Od tega je odvisna pravica do najpotrebnejših prostorov ob izselitvi nasprotnega udeleženca. Do takšne stanovanjske zaščite je bil namreč razvezani zakonec, ki ni pridobil oz. obdržal stanovanjske pravice oz....

Sodba nº II Ips 533/92 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Iz dejanskih ugotovitev sodišča druge stopnje je moč povzeti, da je tožnik tožencu oddal v svoji enodružinski stanovanjski hiši najprej eno sobo, nato pa še eno sobo ob souporabi skupnih prostorov. Na podlagi takšnih dejanskih ugotovitev, ki jih v reviziji ni moč izpodbijati (3. odst. 385. čl. ZPP), pa ni moč sklepati, da naj bi bil predmet oddaje po pogodbi, sklenjeni med pravdnima strankama 7.12.1987 in poimenovani kot podstanovalska pogodba, stanovanje (1. odst. 4. čl. Zakona o stanovanjsk...

Sklep nº II Ips 81/93 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Zatrjevano neuspelo komuniciranje med takratnim odvetnikom tožeče stranke in tožnikoma tudi po presoji revizijskega sodišča ni opravičljiv razlog (1. odst. 117. čl. ZPP), zaradi katerega bi tožeče stranke ne doletele posledice preteka pritožbenega roka.

Sklep of Civilni oddelek, February 18, 1993

V primerih, ko imetnik stanovanjske pravice preneha uporabljati stanovanje in več kot šest mesecev v njem ne stanuje ali če stanovanje v celoti odda podstanovalcem, stanovanjsko razmerje res preneha (58. člen ZSR), vendar pa sodišče to lahko upošteva le ob ustreznem tožbenem zahtevku stanodajalca. V sporu med imetnikom stanovanjske pravice in podstanovalcem, za tak spor pa v obravnavanem primeru gre, pa lahko sodišče razsodi samo na podlagi njunega medsebojnega dogovora.

Sklep nº II Ips 75/93 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Sklep o tem, da se zaradi poteka mirovanja tožba šteje za umaknjeno, je lahko izdalo sodišče brez obravnave.

Sodba nº II Ips 39/93 of Civilni oddelek, February 18, 1993

Presoja delne nepreskrbljenosti za razvezano ženo, ki je stara 40 let, v času trajanja zakonske zveze pa je delala in živela na kmetiji svojega bivšega moža in njegove sedaj pokojne matere.

February 17, 1993

Sodba nº in sklep II Ips 525/92 of Civilni oddelek, February 17, 1993

Odškodninska odgovornost upravljalca javnega smučišča nasproti uporabniku smučišča je odgovornost po načelih krivdne odgovornosti. Odgovornost upravljalca smučišča je izjemno objektivna samo tedaj, ko obratuje s smučiščem, ki zaradi izjemnih okoliščin predstavlja nevarno stvar v smislu 173. člena ZOR (npr. smučišče s snežnim plazom, izredno poledenelo strmo pobočje).

Sodba nº II Ips 532/92 of Civilni oddelek, February 17, 1993

Pri presoji, ali gre za kršitev iz 7. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP, je treba upoštevati tudi 4. odst. 300. čl. in 2. odst. 304. čl. ZPP - sodišče ni vezano na svoj dokazni sklep in senat sme odločiti, da se upoštevajo spisi, ki jih priskrbi po koncu glavne obravnave, če misli, da obravnavanje ni potrebno.

Sklep of Gospodarski oddelek, February 17, 1993

Za terjatve in obveznosti iz tekočega poslovanja obrtne delavnice je legitimiran nosilec obrti, ne pa tudi njegov zakonec.

Sklep nº I Pr 1/93 of Civilni oddelek, February 17, 1993

Nezadovoljstvo strank z vodenjem postopka in odločanjem razpravljajoče sodnice ne predstavlja tehtnega razloga za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sodba nº II Ips 527/92 of Civilni oddelek, February 17, 1993

Ne gre za (formalno uveljavljani) revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava, temveč za vprašanje novih dejstev, če se v reviziji zatrjuje nova dejanska podlaga za priposestvovanje (tožba - kupna pogodba za nepremičnino, revizija - agrarna reforma in tej sledeča posest).

Sodba nº II Ips 43/93 of Civilni oddelek, February 17, 1993

Določbe 5. odstavka 132. člena ZZZDR o novi določitvi preživnine zaradi spremenjenih okoliščin ni mogoče uporabiti zgolj ob upoštevanju sprememb na eni strani in iztrgano iz sklopa okoliščin, ki sicer opredeljujejo višino preživnine.

Sodba nº II Ips 528/92 of Civilni oddelek, February 17, 1993

Veljavna je tudi ustno sklenjena pogodba o prevzemu dolga (1. odst. 446 čl. ZOR).

Sodba of Civilni oddelek, February 17, 1993

Zoper sklep sodišča druge stopnje lahko stranke vložijo revizijo samo tedaj, če je bil z njim postopek pravnomočno končan. Odločitev sodišča druge stopnje o pritožbi oz. o pritožbah je vsebovana v izreku, ki je zato odločilen za presojo narave tega sklepa.

Sodba nº II Ips 526/92 of Civilni oddelek, February 17, 1993

"Duševne bolečine" kot reakcijo na škodni dogodek, ki so pri oškodovanki bile prisotne med zdravljenjem, je ne glede na oblikovanost tožbenega zahtevka mogoče opredeliti le v okviru odškodnine za telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem (200. čl. ZOR).

Sklep nº II Ips 529/92 of Civilni oddelek, February 17, 1993

V tožbi navedena vrednost spornega predmeta ne zadostuje za dovoljenost revizije.

Sodba nº II Ips 531/92 of Civilni oddelek, February 17, 1993

Na revizijski stopnji ni mogoče preizkušati pravilnosti dejanskih ugotovitev.

Sklep nº R 3/93 of Gospodarski oddelek, February 17, 1993

Spor o pristojnosti se ne more nanašati na odločanje o oprostitvi plačila stroškov postopka in s tem o taksni oprostitvi neodvisno od odločanja o glavni stvari.

Sklep nº III Ips 7/93 of Gospodarski oddelek, February 17, 1993

Najemna pogodba za poslovne prostore, v katerih tožena stranka opravlja gospodarsko dejavnost, se nanaša na medsebojna gospodarska razmerja med pravdnima strankama. Spor o tem je gospodarski spor.

February 11, 1993

Sodba nº U 505/92-4 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Pogoj, da obrtnik pridobi obrtno dovoljenje je, da ima poslovni prostor, to je da je najemnik, solastnik ali skupni lastnik poslovnih prostorov. Potrebno je soglasje solastnikov ali skupnih lastnikov.

Sodba nº U 582/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Na zemljišču, ki je v prostorskih ureditvenih pogojih navedeno kot kmetijsko zemljišče I. kategorije, gradnja ni dovoljena.

Sodba nº U 516/92-4 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Civilnemu invalidu vojne je mogoče priznati le VII. skupino in 50 % invalidnost, če je izgubil eno oko, vid na drugem očesu pa ni prizadet.

Sodba nº U 449/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Gradbeno dovoljenje je potrebno, če gre za rekonstrukcijo objekta po gradbenih predpisih ne glede na to, če je bila izdana odločba o dovolitvi del.

Sodba nº U 774/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Čeprav je investitor zaprosil za lokacijsko dovoljenje in zavrnitev izdaje lokacijskega dovoljenja še ni pravnomočna, inšpektor odloči o odstranitvi objekta, če investitor nadaljuje z gradnjo.

Sodba nº U 899/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Ukrep po čl. 74/3 ZUN je utemeljen, ker je investitor na enem objektu nadaljeval z deli, za drugi objekt pa ni zaprosil za lokacijsko dovoljenje.

Sklep nº U 790/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Policijska postaja ni legitimirana za sprožitev upravnega spora v izvršilni zadevi zaradi izvršitve plačilnega naloga.

Sodba nº U 446/92-8 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Po uveljavitvi predpisov o deviznem postopku se za naknadno odmero prometnega davka uporabljajo carinski predpisi.

Sodba nº U 425/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Odstranitev pomožnega objekta, zgrajenega pred uveljavitvijo zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, je po 73. členu možno, če urb. inšpektor to odredi. Ugotovitev, da je bila po takrat veljavnih predpisih za graditev pomožnega objekta obvezna priglasitev.

Sodba nº U 834/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

V izvršilnem postopku ni mogoče izpodbijati pravilnosti odločbe, ki se izvršuje.

Sodba nº U 864/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Kljub ustavitvi gradnje je investitor nadaljeval z deli.

Sklep of Kazenski oddelek, February 11, 1993

Sodišče je bistveno kršilo določbe kazenskega postopka, ker v sodbi ni navedlo razlogov, iz katerih ni ugodilo dokaznim predlogom, pa tudi sodišče druge stopnje, ker te kršitve ni ugotovilo, vendar iz tega razloga ni mogoče uveljavljati zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe.

Sodba nº U 436/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Državljan druge republike, ki je zaposlen v tujini, dejansko ne živi v Sloveniji, zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva.

Sklep nº U 597/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Za odločanje o sporih o pravicah in obveznostih iz dela je izključno pristojno splošno sodišče združenega dela.

Sodba nº U 832/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Državljan druge republike, ki je zaposlen v tujini, dejansko ne živi v Sloveniji in zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva.

Sodba nº U 921/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Investitor mora zaprositi za lokacijsko dovoljenje za zgrajeni hlev.

Sklep of Upravni oddelek, February 11, 1993

Obrazložitev, ki ne vsebuje navedbe pravnih predpisov glede bistvenih točk zahtevka stranke je pomanjkljiva, tako, da njene zakonitosti ni mogoče preizkusiti.

Sodba nº U 298/92 of Upravni oddelek, February 11, 1993

Vodnogospodarski inšpektor lahko po 70. členu zakona o sistemu državne uprave izreče ukrepe za izvajanje določb pravilnika o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča in transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).

Sklep of Upravni oddelek, February 11, 1993

Če trditvena podlaga zahteve za pridobitev državljanstva vsebuje samo elemente, določene v čl. 40 zakona, organ ni dolžan presojati morebitne utemeljenosti zahteve na drugih pravnih podlagah iz zakona.

Sklep nº II Ips 502/92 of Civilni oddelek, February 11, 1993

Če se solastnika ne moreta sporazumeti, kdo se bo vselil v solastno stanovanje, odloči o tem sodišče v nepravdnem postopku. Za souporabo stanovanja lahko zahteva solastnik povračilo dejansko izpadle koristi, ki pa je lahko le ekonomska stanarina, okleščena stroškov.

Sodba nº II Ips 513/92 of Civilni oddelek, February 11, 1993

Pri zahtevku na odpoved najemne pogodbe zaradi poteka časa, se toženec ne more z ugovorom braniti, da najemodajalec nima aktivne legitimacije, ker ni lastnik prostora ali zemljišča.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners