Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 1993

March 31, 1993

Sodba nº II Ips 189/93 of Civilni oddelek, March 31, 1993

V tožbi zatrjevana podlaga za zvišanje preživnine (izguba zaslužka zak.zastopnice zaradi prenehanja delovnega razmerja) bi po presoji revizijskega sodišča sicer lahko pomenila razlog za zvišanje preživnine, ne glede na to, ali je do prenehanja delovnega razmerja prišlo po krivdi zak. zastopnice, ali ne, toda le ob ugodnejšem premoženjskem stanju toženca.

Sodba nº II Ips 172/93 of Civilni oddelek, March 31, 1993

Presoja o pravični denarni odškodnini za negmotno škodo zaradi neutemeljeno odvzete prostosti v letih 1951-1954.

Sodba nº II Ips 615/92 of Civilni oddelek, March 31, 1993

Odmera pravične denarne odškodnine zaradi trajne poškodbe noge pri 17 let staremu dekletu.

Sklep nº III Ips 10/93 of Gospodarski oddelek, March 31, 1993

Javni pravobranilec je lahko stranka samo, če tako določa poseben predpis. Če zakon javnega pravobranilca ne upravičuje uveljavljati ničnosti, je sodišče v sporu, v katerem nastopa javni pravobranilec kot stranka, ne sme upoštevati po uradni dolžnosti.

Sodba nº III Ips 9/93 of Gospodarski oddelek, March 31, 1993

Čeprav je dolžniku onemogočeno razpolagati z denarjem iz razlogov, za katere ne odgovarja, njegova denarna obveznost ne preneha.

Sodba nº in sklep IV Ips 10/93 of Kazenski oddelek, March 31, 1993

1. Dejstvo, da je obdolženi podpisal dostavek v zapisniku, da se ne želi podpisati pod zapisano izjavo, njegovo sklicevanje v pritožbi, da je bila uporabljena sila za pridobitev izjave in možnost pridobitve zdravniškega spričevala kot dokaza o uporabljeni sili, bi pri odločanju v pritožbenem postopku lahko vzbujalo utemeljen sum, da je bila izjava izsiljena.

Sodba nº I Ips 59/93 of Kazenski oddelek, March 31, 1993

Dejanja obsojencev, da so leta 1940 odnosno v začetku leta 1941 vstopili v veleizdajniško organizacijo Kulturbunda, torej započeli dejanje, ki je merilo na to, da bi se Spodnja Štajerska, torej del jugoslovanske države protiustavno spojila z nemškim rajhom, ni mogoče vrednotiti kot kaznivo dejanje veleizdaje le v okviru določbe 4. točke 94. paragrafa kazenskega zakona (noveliranega) za Kraljevino Jugoslavijo, ker s samo včlanitvijo v društvo s političnimi cilji še ni mogoče storiti takega kaz...

Sodba nº I Ips 55/93 of Kazenski oddelek, March 31, 1993

Kršitev obsojenčeve pravice do obrambe je po določbi 3. točke 427. člena ZKP lahko razlog za izreden preizkus pravnomočne sodbe samo, če gre za tako kršitev, ki je vplivala, da ni bila izdana pravilna sodba. Samo zaradi tega, ker se je pred sodiščem vodil skrajšan postopek, ne pa redni postopek, še niso bile nujno kršene vse pravice obrambe na glavni obravnavi, zato bi moral vlagatelj tudi podrobneje pojasniti, katera pravica do obrambe naj bi bila kršena.

March 25, 1993

Sodba nº II Ips 575/92 of Civilni oddelek, March 25, 1993

Tožniku je prenehalo stanovanjsko razmerje za sporno stanovanje na podlagi sodbe sodišča prve stopnje P 114/91 z dne 17.9.1991, ki je postala pravnomočna po sodbi sodišča druge stopnje Cp 1010/91 z dne 26.11.1991 (s katero je bila pritožba sedanjega tožnika zavrnjena kot neutemeljena in je bila potrjena sodba sodišča prve stopnje). Stanovanjski zakon je začel veljati 19.10.1991. Zato je pravilno stališče sodišča druge stopnje, da je tožnik v smislu 2.odst. 128. člena SZ oseba, ki ji je stanov...

Sodba of Civilni oddelek, March 25, 1993

Nemožnost vpogleda v spis določenega dne v pisarni sodišča ni tehten razlog za delegacijo po 68. členu ZPP.

Sodba of Civilni oddelek, March 25, 1993

Če tožena stranka ne ravna po 38. členu ZPP, sodišče pa tudi na podlagi najemne pogodbe ne more ugotoviti vrednosti spornega predmeta, je za dovoljenost revizije odločilna vrednost, na podlagi katere je tožeča stranka plačala sodno takso.

Sklep of Civilni oddelek, March 25, 1993

Presoja višine odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sodba nº II Ips 571/92 of Civilni oddelek, March 25, 1993

Dejstvo ali je komasacijski postopek že pravnomočno končan ali ne, za razmerja med strankama v tem pravdnem postopku ni odločilno. Tožena stranka zmotno opira svoje ugovore na dejstvo, da še ni bila izdana odločba o novi razdelitvi, ter da tožeča stranka še ni pridobila lastninske pravice na spornem zemljišču. Po 3. odstavku 96. člena ZKZ (zakona o kmetijskih zemljiščih, Ur.l. SRS, št. 17/86-preč.b., 9/90 in Ur.l. RS, št. 5/91) postanejo komasacijski udeleženci lastniki na novo razdeljenih ze...

Sklep of Civilni oddelek, March 25, 1993

Če je dogovor o valutni klavzuli nastal v času, ko prepoved valutne klavzule ni več veljala (po zakonu o začasnih ukrepih o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, Ur.l. SFRJ, št. 85/89, od 1.1.1990 dalje) zato razloga za uporabo 395. člena ZOR (zakona o obligacijskih razmerjih) ni bilo več (tako tudi pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 18. in 19.6.1992, Poročilo o sodni praksi VS RS, št. I/92, str. 15).

Sodba nº II Ips 599/92 of Civilni oddelek, March 25, 1993

Sodišče je pravilno uvrstilo (glede na tožbeno podlago in zahtevek) tožnikove bodoče gotove fizične bolečine pod pravni naslov "fizične bolečine" in ne pod duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti.

Sodba nº in sklep II Ips 507/92 of Civilni oddelek, March 25, 1993

Sodišči prve in druge stopnje nimata prav, ko menita, da bi bil tožnik upravičen do odškodnine za negmotno škodo le v primeru, če bi se prekomeren hrup odražal na tožnikovem zdravju, kar pa se v postopku ni ugotovilo. Pravico do zdravega življenjskega okolja so vsebovale že določbe prejšnje ustave, podrobneje pa jo opredeljuje 72. čl. sedanje Ustave Republike Slovenije. To pravico je treba šteti kot osebnostno pravico in ji nuditi pravno varstvo, ki ga določa naš pravni red za tovrstne pravic...

Sodba nº II Ips 150/93 of Civilni oddelek, March 25, 1993

Zaradi okoliščine, da je začela tožnica obiskovati šolo, so se njene potrebe nedvomno tako povečale, da so podani pogoji za zvišanje preživnine po 5. odst. 132. čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Sodba nº II Ips 601/92 of Civilni oddelek, March 25, 1993

Ustno sklenjena pogodba med župnikom in priložnostno čistilko župnišča o uporabi sobe s souporabo kopalnice, je podstanovalska pogodba, ki preneha z odpovedjo ob pogojih iz 73. člena ZSR.

Sodba of Civilni oddelek, March 25, 1993

Odgovor na vprašanje ali gre za izločitveno tožbo v smislu določb 56. in 57. člena ZIP ni odvisen samo od tega, kako stranka tožbo poimenuje in opredeli ampak tudi od tožbenega trditvenega gradiva, dejstev na katera tožnik opira tožbeni zahtevek in zlasti tudi od vsebine tožbenega zahtevka.

Sklep nº II Ips 173/93 of Civilni oddelek, March 25, 1993

Zaradi prenizkega pcto je bila revizija utemeljeno zavržena.

Sodba nº II Ips 580/92 of Civilni oddelek, March 25, 1993

Izpolnitev obveznosti dogovorjene v tuji valuti je mogoče zahtevati le v domači valuti, toda po tečaju, ki velja na dan plačila.

March 24, 1993

Sodba nº U 179/92-12 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Zazidalni načrti, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor se lahko uporabljajo v postopkih za izdajo lokacijskih dovoljenj, če je z odlokom ugotovljeno, da niso v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom.

Sodba nº U 484/92-5 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Če ob reševanju pritožbe davčnega zavezanca drugostopni organ spremeni odločbo prve stopnje in pritožniku odmeri višji davek, mora v obrazložitvi odločbe navesti razloge za spremembo prvostopne odločbe v škodo pritožnika, sicer je odločba nezakonita.

Sodba nº U 685/92-5 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Imetnik konsignacijskega skladišča je po 218. čl. carinskega zakona carinski zavezanec za plačilo carine, če uporabnik blaga ne izpolni pogojev iz 1. odstavka 50. člena carinskega zakona (CZ).

Sodba nº U 491/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Po uveljavitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju uveljavlja zavezanec pravice iz zdravstvenega zavarovanja v postopku, ki ga urejajo določbe V. poglavja. Presojo mnenja zdravniškega konzilija, ki je do 30.4.1992 opravljal naloge zdravniške komisije I. stopnje, opravi zdravniška komisija II. stopnje, ne pa zdravstveni zavod po svojem odboru za varstvo pravic.

Sodba nº U 559/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Državljanu SFRJ, (ki je postal tujec) se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tujca, če je najmanj tri leta neprekinjeno prebival na območju RS, preden so zanj začele veljati določbe tega zakona.

Sodba nº U 535/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Ni izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Sloveniji.

Sodba nº U 421/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Če organ druge stopnje ugotovi, da bo pomanjkljivosti zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja lažje odpravil organ prve stopnje, vrne zadevo temu organu v ponovno odločanje.

Sodba nº U 1076/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Ugoditev tožbi, ker je tožena stranka nepopolno ugotovila dejansko stanje v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (4. tč. 1. odst. 10. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije), da ima oseba zagotovljen trajen vir preživljanja najmanj v višini, ki omogoča materialno in socialno varnost.

Sodba nº U 1059/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Zavrnitev tožbe, ker niso izpolnjeni razlogi za ničnost odločbe o odvzemu državljanstva z dne 11.1.1951 (Ministrstva za notranje zadeve FLRJ) po 267. členu.

Sodba nº U 540/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Tožnica, ki ni bila stalno prijavljena v Sloveniji 23.12.1990, ne more pridobiti državljanstva Republike Slovenije.

Sodba nº U 205/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Zavrnitev tožbe, ker investitor v roku enega meseca po vročitvi ustavitvene odločbe ni zaprosil lokacijskega dovoljenja (3. odst. 74. člena zakona). Zato je urbanistični inšpektor odredil odstranitev objekta na njegove stroške ter vzpostavitev v prejšnje stanje.

Sodba nº U 657/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Podlaga za odločitev je lahko samo popolno ugotovljeno dejansko stanje o tem, kje prosilec dejansko živi.

Sodba nº U 813/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Tožena stranka o pravici tožnika ni odločila v določenem roku, tega pa tudi ni storila po naknadno določenem roku.

Sodba of Upravni oddelek, March 24, 1993

Če ni s posebnim predpisom za posamezen primer določeno drugače, je stranka v inšpekcijskem postopku le fizična ali pravna oseba, ki je na določenem področju kršila predpise in proti kateri inšpektor vodi postopek in ji odredi določene ukrepe.

Sodba nº U 585/92-11 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Izpolnjevanje pogojev za kmetijo po 1. odstavku 3. člena zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč se ugotavlja po uradni dolžnosti.

Sklep nº R 6/93 of Gospodarski oddelek, March 24, 1993

Samoupravni sporazum sklenjen po 145a členu zakona o podjetjih, ne ureja svobodne menjave dela. Zato je za spore v zvezi z izpolnjevanjem določb tega samoupravnega sporazuma pristojno redno sodišče.

Sodba nº U 345/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Zakonec, ki je zaposlen v tujini in ki ima tam tudi prijavljeno stalno prebivališče, ne more biti uporabnik ali stanovalec. Zato po smrti zakonca - imetnika stanovanjske pravice - zato nima pravice po 16. čl. ZSR. V stanovanje se je vselil nezakonito (50. čl. ZSR).

Sodba nº U 592/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Za javno pot, katere varstvo se zagotavlja tudi z inšpekcijskim nadzorstvom, je mogoče šteti le obstoječo pot.

Sodba nº U 613/92 of Upravni oddelek, March 24, 1993

Pravni nasledniki denacionalizacijskega upravičenca niso legitimirani za vložitev zahteve za denacionalizacijo stavbnega zemljišča.

Sklep nº III Ips 14/93 of Gospodarski oddelek, March 24, 1993

1) "Precejšen del premoženja" ni več kot polovica. Kdaj je vnovčen precejšen del premoženja kot pogoj za začetek razdelitve je odvisno od vsakega primera posebej.

Sodba nº II Ips 594/92 of Civilni oddelek, March 24, 1993

Sodna poravnava sklenjena med pravdnima strankama v prejšnji nepravdni zadevi, ki jo je sprožila ena izmed njiju s predlogom za razdelitev skupnega premoženja, ni dokaz obstoja izvenzakonske skupnosti. Razlikovati je treba med navedbami udeležencev nepravdnega postopka o razlogih zaradi katerih predlagatelj zahteva razdelitev premoženja, ki je po njegovih trditvah skupno premoženje, in sporazumom udeležencev takega postopka, da si razdelita konkretne premoženjske predmete s sodno poravnavo.

Sodba nº II Ips 556/92 of Civilni oddelek, March 24, 1993

1. Nepotrebno (in tudi neprimerno) navajanje konkretnih sodb nekega vrhovnega sodišča v podkrepitev lastne pravne presoje, je le nepotrebna ilustracija te pravne presoje, ne pa bistvena kršitev določb pravdnega postopka.

Sodba nº I Ips 52/93 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni mogoče vložiti zaradi kršitve obtoženčevih pravic v predhodnem postopku in preiskavi in tudi ne zaradi nepopolno ali nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja.

Sklep nº I Ips 62/93 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Sekundarni upad mestničnih sposobnosti kot resna posledica po poskušenem samomoru predstavlja novo olajševalno okoliščino, ki bi vplivala na odmero kazni, če bi bila podana že v času izrekanja kazni.

Sklep nº I Kr 7/93 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Okoliščina, da sta zasebni tožilec in obdolženec odvetnika, ki večino svojega dela opravljata na sodišču, kjer je vložena zasebna tožba, poleg tega pa sta bila oba pred tem sodnika na tem sodišču, predstavlja tehtni razlog iz 1. odstavka 35. člena ZKP za prenos krajevne pristojnosti.

Sodba of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Namen obsojenca, da na prostosti najde delo kot zidar in da namerava s tem vzdrževati svojo družino, ne more predstavljati nove olajševalne okoliščine, ki bi opravičevale izredno omilitev, saj je bilo sodišču že ob izrekanju kazni znano, da je obsojenec po poklicu zidar in da ima družino.

Sodba nº I Ips 46/93 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Sodišče druge stopnje ni kršilo kazenskega zakona, ko je stek dveh kaznivih dejanj umora in poskusa umora pravno opredelilo kot eno kaznivo dejanje po 4. in 7. točki 2. odst. 46. člena KZ RS v zvezi z 19. členom KZJ, saj je sprejelo za obsojenca ugodnejšo pravno opredelitev, saj je bil s tem spoznan za krivega le za eno kaznivo dejanje, storjenega v poskusu.

Sodba nº I Ips 53/93 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Sodišče s tem, da je uporabilo ugotovljen prstni vtis obsojenčevega prsta kot dokaz za storitev kaznivega dejanja, ni zagrešilo kršitev določb kazenskega postopka iz 8. točke 1. odstavka 364. člena ZKP. Kršitve določb kazenskega postopka iz 11. točke 1. odstavka 364. člena ZKP glede na določbo 2. točke 427. člena ZKP ne morejo predstavljati razlog za izreden preizkus pravnomočne sodbe.

Sodba nº I Ips 56/93 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni mogoče vložiti zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali zaradi nepravilne odmere kazni.

Sodba nº I Ips 57/93 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Sodišče prve stopnje je bistveno kršilo določbe kazenskega postopka (člen 364/1-11 ZKP), ker je vročilo strankam neobrazloženo sodbo.

Sodba nº II Ips 607/92 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Shranjevanje stvari v stanovanju in prihajanju ponje ne pomeni uporabe stanovanja v smislu izvrševanja stanovanjske pravice, to je za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb (2. odst. 1. čl. ZSR).

Sodba nº II Ips 608/92 of Civilni oddelek, March 24, 1993

V pravdi zaradi nedopustnosti izvršbe ni mogoče obravnavati okoliščin, ki so obstajale v času do konca glavne obravnave v pravdi, v kateri je bila izdana odločba, ki je izvršilni naslov.

Sodba nº II Ips 504/92 of Civilni oddelek, March 24, 1993

Zakon o obrestni meri zamudnih obresti ni namenjen obveznostim, izraženim v tuji valuti. Obrestnih mer teh obresti ne določa noben predpis in je glede tega v našem redu pravna praznina, ki jo je treba izpolniti z analogijo in sicer z novelirano določbo 3. odst. 399. čl. ZOR (Ur.l. SFRJ 39/85).

Sodba nº II Ips 597/92 of Civilni oddelek, March 24, 1993

Po razpadu izvenzakonske skupnosti ni mogoče zahtevati od partnerja izročitve premičnin, ki so del skupnega premoženja, z utemeljitvijo, da so posebno premoženje tožnika.

Sodba nº IV Ips 11/93 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Zoper odločbo, izdano o zahtevi za obnovo postopka, ni mogoče vložiti zahteve za sodno varstvo zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 188/92 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

1. Pod organiziranjem, ki pomeni izvršitveno dejanje po 4. točki 3. člena ZKND, je treba razumeti vsako organizacijsko dejavnost, ki je bila usmerjena na formiranje oboroženih enot, ki so podrejene nekemu vodstvu.

Sodba nº IV Ips 12/93 of Kazenski oddelek, March 24, 1993

Zahteve za sodno varstvo ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali zaradi neprimernosti izrečene sankcije.

March 19, 1993

Sodba nº I Ips 13/93 of Kazenski oddelek, March 19, 1993

Določbe 3. alinee 27. člena ustave Republike Slovenije ni moč razlagati tako, da sodišče ne bi smelo zavrniti izvedbe dokaza. Sodišče je v skladu z zakonom o obeh dokaznih predlogih odločilo s sklepom senata, ga razglasilo in kratko obrazložilo, to vpisalo v zapisnik in v obrazložitvi pisne sodbe navedlo, iz katerih razlogov obema predlogoma ni ugodilo. Tudi sodišče druge stopnje je v razlogih svoje sodbe presodilo navedbe pritožbe v zvezi s ponovnim uveljavljanjem obeh dokaznih predlogov, za...

Sodba nº I Ips 29/93 of Kazenski oddelek, March 19, 1993

Navajanje v razlogih sodbe o obtožencu je moč razumeti samo tako, da sodišče po oceni izvedenih dokazov obtožencu ne pripisuje sposobnosti za izvrševanje tistih dejanj, ki mu jih je očitala obtožnica. Ker pa je bil obtoženec kljub temu spoznan za krivega takega kaznivega dejanja, obstoji v tem v pisni sodbi nasprotje.

March 18, 1993

Sklep nº U 207/92 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Če krajani krajevne skupnosti niso sodelovali v ponovnem postopku - aktivna je bila krajevna skupnost - niso aktivno legitimirani v upravnem sporu. Tožbo je zato treba zavreči.

Sodba nº U 814/92-4 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Obratovalnici sme podjetje, ki je registrirano za uvoz, prodajati proizvode - reprodukcijski material pod pogojem, da se proizvodi prodajajo na podlagi pisne naročilnice kupca ob obvezni izdaji fakture in ob brezgotovinskem plačilu (z virmanom z žiro računa kupca na žiro račun prodajalca).

Sodba nº U 654/92 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Za pridobitev vozniškega dovoljenja mora stranka izkazati, da je vozniški izpit opravila pred izpitno komisijo v izpitnem centru, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče vsaj 6 mesecev.

Sodba nº U 684/92-5 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Carinski zavezanec za blago, prodano iz konsignacijskega skladišča, je imetnik konsignacijsko skladišče.

Sodba nº U 537/92 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Rok za uveljavljanje denarne pomoči med brezposelnostjo je prekluzivni materialni rok, s potekom katerega ugasne tudi pravica sama.

Sodba nº U 824/92-5 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Pogodbeni pravni naslednik ni upravičenec do denacionalizacije po 15. členu ZDen.

Sodba nº U 378/92 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Če državljan druge republike ob vložitvi vloge in izdaji odločbe ni dejansko živel v R Sloveniji, ne izpolnjuje pogojev za državljanstvo RS po 1. odst. 40. člena ZDRS.

Sodba nº U 668/92 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Državljan druge republike, ki stalno živi in dela v Švici, v RS pa prihaja le občasno, ne more pridobiti državljanstva RS.

Sodba nº U 1032/92 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Ugoditev tožbi, ker sta prvostopni organ in tožena stranka nepopolno ugotovila dejansko stanje in nista izvedla dokaznega postopka.

Sodba nº U 531/92-7 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču je mogoča, če ima na takšnem zemljišču pravico uporabe še vedno prejšnji lastnik.

Sodba nº U 219/92-7 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Če stranka pritožbi ugovarja, da parcelacija ni bila opravljena v skladu z lokacijsko dokumentacijo, na katero se sklicuje sklep sodišča o izvršbi, ki je bil podlaga za parcelacijo, mora drugostopni organ tak ugovor presoditi v obrazložitvi drugostopne odločbe.

Sodba nº U 305/92-10 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Zavrnitev tožbe, zaradi pravilne odločitve tožene stranke v izpodbijani odločbi (odpravila prvostopno odločbo o dovolitvi priglašenih del in vrnila zadevo prvostopnemu organu v ponovni postopek zaradi nepopolno ugotovljenega in obrazloženega dejanskega stanja), ker prvostopni organ v svoji odločbi ne ugotavlja ali občinski zazidalni načrt sploh velja na določenem območju in v čem priglašena dela niso v nasprotju s tem aktom.

Sklep of Upravni oddelek, March 18, 1993

Tožbo je bilo treba zavrniti, ker tožnik kot aktiven pripadnik JA živi in dela v tujini (Bosni in Hercegovini) in ne živi v Sloveniji.

Sodba nº U 1134/92 of Upravni oddelek, March 18, 1993

Tožbo je treba zavrniti, ker je tožnik zamudil materialni rok za vlogo za pridobitev državljanstva Republike Slovenije (25.12.1991).

Sklep nº I Pr 4/93 of Civilni oddelek, March 18, 1993

Nezadovoljstvo tožeče stranke z vodenjem postopka ne predstavlja tehtnega razloga za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sklep nº II Ips 530/92 of Civilni oddelek, March 18, 1993

Pravdno nesposobno stranko mora zastopati zakoniti zastopnik. Njegovo zastopanje pomeni procesno predpostavko, brez katere sodišče ne more meritorno odločati.

Sodba nº II Ips 109/93 of Civilni oddelek, March 18, 1993

Kadar prodajalec postavi kupcu molče ali izrečno kot pogoj za prodajo avtomobila, da vnaprej plača določen del kupnine, mora kupcu od vnaprej plačanega zneska obračunati obresti, ki jih dajejo banke varčevalcem za hranilne vloge na vpogled.

March 17, 1993

Sodba nº in sklep II Ips 486/92 of Civilni oddelek, March 17, 1993

S sklepom, s katerim se dovoli obnova postopka, postopek ni pravnomočno končan, zaradi česar revizija zoper takšno odločitev ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 44/93 of Kazenski oddelek, March 17, 1993

Obsojenčeva poškodba vratne hrbtenice s kompresivnim zlomom XI. vretenca (ne glede na to ali gre za novo poškodbo ali staro poškodbo izpred 15 let) v rednem postopku ni bila znana, v povezavi z že znanimi okoliščinami pa je tako tehtna, da bi v primeru, če bi obstajala ali bila znana že v rednem kazenskem postopku, povzročila tudi omilitev kazni po 2. točki 42. člena KZ SFRJ.

Sklep nº II Ips 587/92 of Civilni oddelek, March 17, 1993

S strani tožnika zvišana vrednost spornega predmeta na glavni obravnavi pred začetkom obravnavanja glavne stvari, na vprašanje dovoljenosti revizije ne vpliva, razen če je pravilnost te vrednosti ob pogojih in na način po določbi 40/3 čl. ZPP preizkusilo sodišče.

Sodba nº II Ips 583/92 of Civilni oddelek, March 17, 1993

Če se ob sklepanju pogodbe o dosmrtnem preživljanju izkaže, da je bil takrat prisoten element tveganosti, česar, upoštevaje dejanske ugotovitve sodišča prve in druge stopnje o okoliščinah, v katerih je bila sporna pogodba o dosmrtnem preživljanju sklenjena, v konkretnem primeru ni moč zanikati, zatrjevana neenaka vrednost vzajemnih dajatev po presoji revizijskega sodišča že zato ne more biti razlog, da bi bila kavza pogodbe nedopustna.

Sodba nº II Ips 582/92 of Civilni oddelek, March 17, 1993

Tožnik se v reviziji neutemeljeno sklicuje, da toženec ob ustrelitvi psice ni mogel vedeti, ali morda njen gospodar ni v bližini in ali psica ni morda na lovu, saj je sam zatrjeval, da je psico spustil, da bi se malo razgibala. Odveč je v takšni situaciji odgovarjati na vprašanje trditvenega in dokaznega bremena glede okoliščin, ki opredeljujejo, da sme psa v lovišču pokončati lovski čuvaj, član lovske družine oziroma strokovni delavec organizacije, ki upravlja lovišče, in kdaj to pravilo ne ...

Sodba nº II Ips 548/92 of Civilni oddelek, March 17, 1993

V tem postopku zaslišani priči sta ob ponovnem zaslišanju resda drugače opisali svoja zaznavanja spornega škodnega dogodka. Toda, če sta sprva izpovedovali, da sta tudi videli tožničin padec po cesti, nato pa, da sta ga le slišali, sodišču druge stopnje ni moč očitati, da v razlogih svoje sodbe protispisno povzema, da so izpovedbe prič o bistveni okoliščini prometne nesreče, in sicer, da sta priči videli sivega fička, ki je z veliko hitrostjo peljal mimo trgovine, takoj nato pa da sta slišali...

Sodba nº II Ips 591/92 of Civilni oddelek, March 17, 1993

Prelom desne nadlahtnice z 2 mesečnim nošenjem kotnega mavca in za 15 % zmanjšano gibljivostjo desnega komolca in grobe moči desne roke - ocena primernosti denarne odškodnine za negmotno škodo zaradi fizičnih bolečin in duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti.

Sklep nº in sodba II Ips 585/92 of Civilni oddelek, March 17, 1993

Sodna pošiljka je pravni osebi lahko pravilno vročena tudi na naslovu, ki v sodnem registru ni označen kot sedež te pravne osebe, če so vsi delavci, zaposleni pri tej pravni osebi, na naslovu, označenem na vročilnici.

Sodba nº I Ips 9/93 of Kazenski oddelek, March 17, 1993

1. Enomesečni rok za vložitev zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe se je iztekel s pretekom tistega dne v zadnjem mesecu, ki se po številki ujema z dnem, ko je rok začel teči (začne pa teči naslednjega dne po vročitvi).

March 12, 1993

Sodba nº Ur 22/92 of Gospodarski oddelek, March 12, 1993

Leasing je posebna oblika zakupa. Zato je bilo treba tudi v letih 1990 in 1991 plačati od plačil za storitve dajanje predmetov v leasing davek od prometa storitev.

Sklep of Gospodarski oddelek, March 12, 1993

V revizijskem postopku zoper dokončno odločbo SDK, niti v takem postopku sledečem računskem upravnem sporu ni mogoče uveljavljati zmotne oz. nepopolne ugotovitve dej. stanja.

Sodba nº Ur 15/92 of Gospodarski oddelek, March 12, 1993

Če pritožbeni organ ni v celoti odločil o pritožbi, lahko tožeča stranka glede tega dela sproži računski upravni spor kot da bi bila pritožba v tem delu zavrnjena, šele potem, če pritožilcu organ v dodatnem 7 dnevnem roku po zahtevi za odločitev ne odloči.

Sodba nº Ur 18/92 of Gospodarski oddelek, March 12, 1993

Rent-a-car je zakup. SDK je tudi po osamosvojitvi RS upravičen kontrolirati pravilnost finančno-materialnega poslovanja podjetij.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners