Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 1993

April 29, 1993

Sodba nº U 786/92-14 of Upravni oddelek, April 29, 1993

Sodišče, enako kot tožena stranka v lokacijskem postopku, presoja predloženi dokaz (zemljiškoknjižni izpisek) o razpolaganju z zemljiščem le z vidika, ali je investitor z njim dokazal, da ima pravico gradnje na zemljišču, na katerem želi graditi. Postopka oddaje stavbnega zemljišča in vprašanja zakonitosti vpisa pravice uporabe v zemljiško knjigo upravni organ ne presoja.

Sodba nº U 1092/92-4 of Upravni oddelek, April 29, 1993

Tožena stranka se ob kršenju otrokovih pravic (otrokove koristi so glavno vodilo) - po določbah ustave Republike Slovenije, konvencije ZN o otrokovih pravicah, zakona o državljanstvu Republike Slovenije in 1. odstvka 218. člena ZUP (odločba bi morala biti izdana v 2. mesečnem roku) - v zvezi z zahtevo njegovih staršev za pridobitev slovenskega državljanstva za otroka in ob kasnejši pridobitvi tega državljanstva enega izmed staršev, ne more uspešno sklicevati na načelo zakonitosti (4. člen ZUP...

Sodba nº U 798/92 of Upravni oddelek, April 29, 1993

Tožnik, ki je ozemlje Republike Slovenije zapustil z nekdanjo JLA, ni dejansko živel v Sloveniji, zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije.

Sodba nº U 753/92 of Upravni oddelek, April 29, 1993

Tožnik, ki je z enoto JLA zapustil Republiko Slovenijo, v Sloveniji ni dejansko živel od 26. avgusta 1991 do 5. junija 1992. Zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva.

Sodba nº U 645/92 of Upravni oddelek, April 29, 1993

Državljan druge republike, ki je na začasnem delu v ZRN, dejansko ne živi v Sloveniji, zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva RS po 1. odstavku 40. člena ZDS.

April 23, 1993

Sodba nº II Ips 614/92 of Civilni oddelek, April 23, 1993

Z ugotovitveno tožbo po 2. odst. 127. čl. ZPPSL ni moč v pravdnem postopku ponovno ugotavljati, ali (ne)obstoji terjatev, za katero je upnik pred uvedbo stečajnega postopka pridobil izvršilni naslov.

April 22, 1993

Sklep nº U 653/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Tožnik je bil izgnan iz Republike Slovenije in v tem dejanju ni bil izdan upravni akt. Vrhovno sodišče za takšne spore ni stvarno pristojno, temveč je v takšnih zadevah pristojno odločati redno sodišče po 3. točki 1. odst. 29. čl. ZRSS.

Sodba nº U 649/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Kdor dejansko ne živi v Republiki Sloveniji, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije po določbi 1. odst. 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Sodba nº U 612/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Ni izpolnjen pogoj prijavljenega stalnega prebivališča na dan 23.12.1990.

Sklep of Upravni oddelek, April 22, 1993

Pri uvozu ločilnega sredstva Trennmittel 150, ki se porabi oziroma vgradi v izdelek, ki se izvaža, se uporabi 50. člen CZ.

Sodba nº U 791/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Zavrnitev tožbe, ker tožnica dejansko ne živi v Republiki Sloveniji, ampak v tujini (ZR Nemčija).

Sodba nº U 715/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Če je državljan druge republike na začasnem delu v tujini, kjer tudi živi, ni izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 599/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Državljan druge republike ne more pridobiti slovenskega državljanstva, če dejansko ne živi v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 673/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Tožnica, ki od leta 1977 živi in dela v ZRN, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva RS po 1. odst. 40. člena ZDS

Sodba nº U 1081/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Zavrnitev tožbe, ker tožnica v Republiki Sloveniji dejansko ves čas po 23.12.1990 ni živela (eno leto je živela v Republiki Srbiji kot civilna oseba, zaposlena v JA).

Sodba nº U 757/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Državljan druge republike, ki je zaposlen v tujini, dejansko ne živi v RS in zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva po določbi 1. odstavka 40. člena.

Sodba nº U 626/92-7 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Če tožeča stranka - carinski zavezanec - ni redno plačevala carine za začasno uvoženo blago so po 1. odst. 314. čl. CZ dani pogoji, da se ne odobri podaljšanje roka za vrnitev blaga v tujino.

Sodba nº U 641/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Državljan druge republike, ki je kot zdomec na začasnem delu v tujini, ne živi dejansko v Sloveniji in ne izpolnjuje enega od kumulativno predpisanih pogojev za pridobitev državljanstva RS po 40. členu zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Sodba nº U 661/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Stroški zastopanja so stroški strank. Zato se glede njih uporabljajo določbe 114. in ne določbe 113. člena ZUP. Stranka, ki ob napovedi davka ni predložila vse dokumentacije in ki po uspešni pritožbi v ponovljenem postopku uspe, ker je naknadno predložila dodatno dokumentacijo, je povzročila stroške pritožbe in ponovljenega postopka s svojim vedenjem zato nima pravice zahtevati, naj organ plača stroške zastopanja.

Sodba nº U 595/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Vloga ni bila vložena v roku, predpisanem v 40. členu ZDS.

Sodba nº U 679/92-6 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Po 104. členu zakona o dohodnini se lahko odloži le plačilo akontacij davka od dohodkov iz dejavnosti, ne pa tudi plačila že dospelih obveznosti. Glede na določbo 2. odst. 15. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 48/90) se določbe o odlogu plačila davčnih obveznosti, ne morejo uporabiti tudi za odlog plačila prispevkov.

Sodba nº U 406/92 of Upravni oddelek, April 22, 1993

Tožena stranka ni poslala upravnih spisov niti na novo zahtevo sodišča. Sodišče je zato odločilo po 3. odst. 33. čl. ZUS.

Sodba nº II Ips 579/92 of Civilni oddelek, April 22, 1993

S tem, ko je tožena stranka tožeči stranki ponovila prvotno ponudbo, tožena stranka pa to ponovljeno prvotno ponudbo sprejela, je bila pogodba sklenjena.

Sodba nº II Ips 252/93 of Civilni oddelek, April 22, 1993

Ker tožeča stranka ni niti zatrjevala, niti dokazala, da so se od zadnje sodne določitve preživnine razmere spremenile, je bil tožbeni zahtevek na zvišanje preživnine utemeljeno zavrnjen.

Sklep nº I Pr 10/93, enako I Pr 11/93 of Civilni oddelek, April 22, 1993

Dejstvo, da je bila tožeča stranka, ki je sedaj odvetnica, zaposlena kot pripravnica in strokovna sodelavka pri pritožbenem sodišču (del. razmerje ji je prenehalo cca leto in pol pred vložitvijo tožbe), ni tehten razlog v smislu 68. člena ZZP. Tehten razlog za delegacijo tudi ni dejstvo, da je bil pooblaščenec tožene stranke osem let pred vložitvijo tožbe sodnik pritožbenega sodišča.

Sodba nº II Ips 536/92 of Civilni oddelek, April 22, 1993

Ker sta toženi stranki napeljali hidrofor in vodovodno napeljavo preko zemljišča tožeče stranke na podlagi dogovora, ki ni bil časovno omejen, tožeča stranka pa si pravice do preklica tudi ni pridržala, sklenjenega dogovora ni mogoče opredeliti kot prekaristično razmerje, ki je prenehalo najkasneje z vročitvijo tožbe tožencema.

Sodba nº III Ips 16/93 of Gospodarski oddelek, April 22, 1993

Načelno stališče, sprejeto na skupni seji Zveznega sodišča, vrhovnih sodišč republik in pokrajin in Vrhovnega vojaškega sodišča dne 30. in 31.10.1984 v Beogradu o najvišji obrestni meri pogodbenih obresti, ki bo še uživala sodno zaščito, ni več uporabno.

Sodba nº II Ips 643/92 of Civilni oddelek, April 22, 1993

Preizkus uporabe materialnega prava v okviru toženkine revizije pokaže, da tudi tu ni prišlo do nepravilnosti. To velja tako za delež toženkine odškodninske odgovornosti, kot za višino prisojene odškodnine.

Sodba nº II Ips 646/92 of Civilni oddelek, April 22, 1993

Po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je stanovanjski objekt v v katerem je sporno stanovanje, po zazidalnem načrtu predviden za rušenje. Pritrditi je treba stališču sodišča druge stopnje, da je ta okoliščina zadosten razlog za odklonitev prodaje stanovanja in da ni potrebno, da bi bil o rušenju izdan konkreten akt, kot meni sodišče prve stopnje. Kolikor veljaven zazidalni načrt predvideva rušenje objekta, ni pomembno, kdaj je bil ta načrt sprejet. Na tožnikove sedanje pravice tudi ne m...

Sodba nº II Ips 250/93 of Civilni oddelek, April 22, 1993

Pri odločanju o pravici do preživnine je treba kompleksno upoštevati premoženjske in socialne razmere zakonca, ki zahteva preživnino, in oceniti, kako je nanje vplivala sklenitev in razveza zakonske zveze. V konkretnem primeru je šlo za kratkotrajno zakonsko zvezo. Toženkine pridobitne zmožnosti se niso spremenile. Pri takem položaju plačevanje preživnine ne bi bilo v skladu z namenom citirane zakonske določbe.

Sklep nº III Ips 24/93 of Gospodarski oddelek, April 22, 1993

Po 2. odstavku 113. člena ZPP se šteje dan oddaje vloge na pošto kot dan izročitve sodišču, na katerega je naslovljena, vendar samo takrat, če je poslana po pošti priporočeno ali brzojavno.

Sodba nº II Ips 581/92 of Civilni oddelek, April 22, 1993

Omajanost razmerja ni tolikšna, da je postalo skupno življenje neznosno. Odnosi med strankama že pred sklenitvijo pogodbe niso bili vzorni, pogodbeni stranki pa bi morali že ob sklenitvi pogodbe računati s tem, da bo med njimi prihajalo do prepirov, zaradi katerih medsebojni odnosi ne bodo idealni.

Sodba nº II Ips 214/93 of Civilni oddelek, April 22, 1993

Med pogodbenima strankama je bilo dogovorjeno tudi plačevanje stanarine in ostalih prispevkov po pošti. Tožena stranka je obveznosti za sporno obdobje tožeči stranki nakazala po pošti. S tem je svojo obveznost izpolnila.

Sodba nº III Ips 21/93 of Gospodarski oddelek, April 22, 1993

Sodišče pazi po uradni dolžnosti, da so vloge strank v slovenščini, ali s slovenskim prevodom. Če tega ne stori, je to lahko samo relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka takrat, če je ta okoliščina vplivala, ali mogla vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe.

Sodba nº III Ips 25/93 of Gospodarski oddelek, April 22, 1993

Predpostavka za nastanek obveznosti plačila zamudnih obresti po 214. čl. ZOR je nepoštenost. Ta se ne domneva. Tožnik mora nepoštenost toženca zatrjevati in dokazati.

Sodba nº in sklep II Ips 152/93 of Civilni oddelek, April 22, 1993

Sporazum med navzočimi strankami zapuščinskega postopka, ki je vnešen v sklep o dedovanju, se lahko nanaša tudi na predmet, ki ne sodi v zapuščino. Presoja dovoljenosti revizije v sporu po 3. odst. 382. čl. ZPP, ki se je začel 12.3.1984.

April 21, 1993

Sodba nº II Ips 595/92 of Civilni oddelek, April 21, 1993

Dejanske ugotovitve, da se je toženka že v letu 1987 skupaj s svojo prvo hčerko preselila k očetu svoje druge hčerke, pri katerem ta hči živi in ki ima svoje stanovanje, ter da toženka vsaj v obdobju od leta 1988 do 1989 ni več živela v spornem stanovanju, torej v obdobju več kot šest mesecev - so narekovale presojo, da je toženki stanovanjsko razmerje po določbi člena 58/1 ZSR prenehalo in da je izprazniteveni zahtevek stanodajalca utemeljen.

Sklep nº II Ips 596/92 of Civilni oddelek, April 21, 1993

Z dedovanjem pridobijo dediči lastninsko pravico na nepremičninah, ki so v zapuščini, s trenutkom zapustnikove smrti in ne šele z vknjižbo lastninske pravice na podlagi sklepa o dedovanju. Utemeljeno je torej stališče, da je zapustnica smela oporočno nakloniti sporni parceli sinu, če je dedovala ti parceli po svojih starših in v tistem obsegu, kolikor je na podlagi dedovanja po starših bila lastnica teh dveh parcel.

Sklep nº II Cp 1/93 of Civilni oddelek, April 21, 1993

Po 11. členu ZUKZ se v primeru, ko ima slovenski državljan tudi državljanstvo kakšne druge države, za uporabo Zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi... šteje, da ima samo slovensko državljanstvo. Ne glede na to, torej ali je imel pokojni obe državljanstvi ali le slovenskega, bi sodišče pri odločanju o odvzemu poslovne sposobnosti moralo uporabiti slovensko pravo (14. člen ZUKZ).

Sklep of Civilni oddelek, April 21, 1993

Tožena stranka v okviru zmotne uporabe materialnega prava, in sicer določb ZZZDR o skupnem in posebnem premoženju, vsebinsko dopolnjuje dejanske ugotovitve na prvi in drugi stopnji. S tem, ko svoje ugovore opira na novo dejansko podlago, ki je v postopku na prvi in drugi stopnji ni zatrjevala, uveljavlja novote, ki na revizijski stopnji niso več dovoljene.

Sodba of Civilni oddelek, April 21, 1993

Toženec ni imetnik stanovanjske pravice. Zato tožnik ni dolžan z njim skleniti najemne pogodbe. Zato ne pride v poštev določba 2. odst. 159. čl. stanovanjskega zakona, po kateri se uporablja zakon o stanovanjskih razmerjih do sklenitve najemne pogodbe.

Sodba nº II Ips 611/92 of Civilni oddelek, April 21, 1993

Pri določitvi odškodnine za tožnikovo gmotno škodo so bile pravilno upoštevane samo tiste okoliščine, ki so v zvezi s tožnikovim gmotnim prikrajšanjem. Ker ni podatkov, da bi bilo prikrajšanje večje v primerih, ko tožnikovo avtorstvo ni bilo navedeno, ali ko je bil naveden drug avtor, je pravilno, da te okoliščine niso bile upoštevane.

Sodba nº II Ips 627/92 of Civilni oddelek, April 21, 1993

Presoja odmere pravične denarne odškodnine. Ker niso bile izkazane okoliščine, ki bi kazale na večjo čustveno prizadetost povzročeno z dejstvom dolgoletnega ločenega bivanja od otroka, okoliščina, da oškodovanca pred nesrečo dolgo časa nista živela pri sinu, ni narekovala odmere višje odškodnine za duševne bolečine staršev zaradi posebno hude invalidnosti sina.

Sodba nº II Ips 629/92 of Civilni oddelek, April 21, 1993

V drugostopni sodbi je bilo pravno pravilno ugotovljeno, da gre za pravno napako na prodanem avtomobilu, ki so ga organi za notranje zadeve kasneje zasegli, ker je bil ukraden lastniku.

Sklep nº II Ips 164/93 of Civilni oddelek, April 21, 1993

Subjektivne meje pravnomočnosti odločbe, ki jo sodišče izda v nepravdnem postopku, se praviloma raztezajo le med tistimi udeleženci nepravdnega postopka, ki so v postopku sodelovali kot stranke v procesnem smislu in ki jih nepravdni sklep izrecno zajema.

Sodba nº II Ips 626/92 of Civilni oddelek, April 21, 1993

Okoliščine odločilne za odločitev o deležih soodgovornosti obeh udeležencev prometne nezgode, ki sta jih ugotovili sodišči, na strani voznika - zavarovanca tožene stranke, da kot voznik avtomobila ni prilagodil vožnje dejstvu, da se v naselju srečuje z nasproti vozečim kombajnom, izza katerega se je lahko vsak trenutek pojavil drug udeleženec v prometu, temveč je celo vozil s hitrostjo večjo od predpisane (60 km/h) in na strani tožnice - oškodovanke, da je s kolesom izza kombajna nenadoma zap...

Sodba nº II Ips 253/93 of Civilni oddelek, April 21, 1993

Odločilne ugotovitve obeh sodišč so: tožnica je stara 48 let, ni zaposlena, zaradi zdravstvenih razlogov sposobna le za lažja dela, in kljub iskanju zaposlitve na zavodu za zaposlovanje ustrezne službe ne najde. Tožnica je pred razvezo delala na posestvu moža, ki je lastnik.

Sodba nº IV Ips 16/93 of Kazenski oddelek, April 21, 1993

Zgolj dejstvo, da kaznovani ni hotel podpisati zapisnika o preizkusu z alkoskopom, katerega so organi za notranje zadeve opravili po predpisanem postopku v 1. odstavku 209. člena ZTVCP, še ne daje podlage za sklep, da se na ta dokaz odločba ne sme opirati.

April 16, 1993

Sodba nº I Ips 80/93 of Kazenski oddelek, April 16, 1993

Načelo, da sodišče opre sodbo le na dokaze, izvedene na glavni obravnavi, ne pomeni, da je sodišče vezano le na zagovor, ki ga je podal obtoženec na glavni obravnavi.

Sodba nº I Ips 79/93. of Kazenski oddelek, April 16, 1993

Nejasnost v razlogih pravnomočne sodbe o odločilnem dejstvu ( člen 364/1-11 ZKP) ni razlog za uveljavljanje zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe.

Sodba nº I Ips 71/93 of Kazenski oddelek, April 16, 1993

Zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni mogoče vložiti zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in tudi ne zaradi primernosti kazni.

Sodba nº I Ips 67/93 of Kazenski oddelek, April 16, 1993

Vloge, ki so bile podane v postopku pred izdajo pravnomočne sodbe, ne morejo biti obravnavane kot zahteva za izreden preizkus pravnomočne sodbe, zato je sklicevanje vlagatelja, da je "vse ostalo navedel v dopolnitvi pritožbe", šteti kot brezpredmetno.

April 15, 1993

Sodba nº U 482/92-5 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Ribiška družina se vpiše v register društev, če si je predhodno pridobila ribiški okoliš.

Sodba nº U 920/92-4 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Po določbi 31. člena ZDen se lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču vzpostavi v korist tistega imetnika pravice uporabe, ki mu je bilo zemljišče podržavljeno. Vzpostavitev lastninske pravice v korist njegovih pravnih naslednikov po navedeni določbi ni možna.

Sodba nº U 640/92 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Določba, ki jo izda na zahtevo zavarovanca ali delodajalca Zavod za zdravstveno zavarovanje po določbi 83. člena ZZVZZ mora biti obrazložena.

Sodba nº U 625/92 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Če rok za uveljavljanje posamezne pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti v zakonu ni določen, je treba vprašanje pravočasnosti vloge presojati z uporabo določb zakona v rokih za uveljavljanje drugih, podobnih pravic. Določbe je treba razlagati v korist stranke, če ni vloge vložila prej tudi zato, ker je upravni organ ni ustrezno poučil.

Sodba nº U 620/92 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Tožnika sta gradila v nasprotju z veljavnim lokacijskim dovoljenjem, spremenjenega lokacijskega dovoljenja pa nista pridobila. Tožena stranka je zato utemeljeno odločila po 4. odst. 75. člena ZUN.

Sodba nº U 263/92-9 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Če je davčni zavezanec pravočasno oddal davčno napoved, mu ni dopustno povečevati davka zaradi zamude.

Sodba nº U 343/92 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Zavrnitev tožbe, ker je podan dejanski stan 3. odstavka 74. člena zakona.

Sodba nº U 94/92-11 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Zavrnitev tožbe, ker je že potekel enoletni zakoniti rok za vložitev zahteve za popravek specifikacije za razdolžitev začasno uvoženega blaga (2 specifikaciji sta bili priloženi ICD dne 11.4. in 30.6.1989, zahteva za popravek pa je bila vložena 24.8.1990, torej po preteku roka).

Sodba nº U 573/92 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Odložitve izvršbe zavezanec ne more predlagati s pritožbo zoper sklep o dovolitvi izvršbe, ampak s posebno vlogo, seveda če odložitveni razlog, naveden v 2. odstavku 28l. člena ZUP, obstoji.

Sodba nº U 551/92-7 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Na investitorjevo zahtevo se lokacijsko dovoljenje lahko spremeni. Druge stranke, ki sodelujejo v postopku, imajo v tem postopku možnost varovati svoje pravice le v okviru pogojev, ki jih za gradnjo določa prostorski izvedbeni akt.

Sodba nº U 382/92-5 of Upravni oddelek, April 15, 1993

Ugodeno tožbi, ker v upravnih spisih ni listin, ki bi dokazovale, da je davčni organ (5. točka 97. člena obrtnega zakona) izvedel postopek tako, kot to določa obrtni zakon.

Sodba nº II Ips 620/92 of Civilni oddelek, April 15, 1993

V okviru trditev o nemoralnem nagibu toženke so bili izvedeni in ocenjeni številni dokazi s stališča, da je toženkina pogodbena volja bila v skladu z naravo pogodbe. Sprejeli sta sklep, da je pokojnica ob podpisovanju pogodbe bila stara in bolna, da pa ni dokazov, da bi kanceroznost njene bolezni bila toženki znana in da bi na skorajšnji tetini smrti gradila svoj nagib za sklenitev pogodbe.

Sklep nº II Ips 207/93 of Civilni oddelek, April 15, 1993

Ekonomski interes, ki ga ima tožnik kot denacionalizacijski upravičenec po zakonu o denacionalizaciji (določbe tega zakona so ob sojenju na prvi stopnji že veljale), mu daje tudi status zainteresirane osebe za vložitev ničnostne tožbe ob trditvi, da je ničnost podana zato, ker je bila pri prodaji nepremičnine kršena določba 8. člena zakona o prometu z nepremičninami (člen 103 ZOR).

Sklep nº II Ips 618/92 of Civilni oddelek, April 15, 1993

Kadar je v korist druge pravne osebe "po 112. čl. SZ" iz nacionalizirane stavbe izvzet njen del in ji prenešen v last, na drugih prostorih pa je navedena le kot upravni organ, je vprašljivo ali ima ta pravna oseba sploh status omenjene druge pravne osebe", ki jo zadeva dolžnost prodaje stanovanja pri 117. čl. SZ.

Sodba nº II Ips 602/92 of Civilni oddelek, April 15, 1993

Darila danega snahi, ni mogoče vračunati v oporočni dedni delež sinu, pa čeprav je isto darilo snahi dano na izrecno željo zapustničinega sina.

Sklep nº II Ips 196/93 of Civilni oddelek, April 15, 1993

Pravno odločilno je tisto stanje, ki obstaja v času sojenja na prvi stopnji in ne stanje, ki bo nastopilo v bližnji ali daljni prihodnosti. Vsaka sprememba premoženjskega stanja (ki se zgodi kasneje) je lahko predmet novega zahtevka (ene ali druge stranke) na podlagi 3. odstavka 132. člena ZZZDR.

Sklep of Civilni oddelek, April 15, 1993

Napotitev na pravdo po dol. 3. toč. 1. odst. 210. čl. ZD ima za posledico vložitev ugotovitvene tožbe po 187. čl. ZPP

Sodba nº II Ips 603/92 of Civilni oddelek, April 15, 1993

Če je bila soba dodeljena v zvezi z delovnim razmerjem, je delodajalec upravičen zahtevati izpraznitev, če delo pri njem preneha. Če je delodajalec prepustil obrat (delavca in poslovne prostore) tretji osebi, je uporabnik sobe upravičen sobo uporabljati naprej le, če dokaže, da je bila tudi soba prepuščena v najem prevzemniku obrata.

Sodba nº II Ips 604/92 of Civilni oddelek, April 15, 1993

Če je tožba vložena zoper imetnika stanovanjske pravice, ki v stanovanju več ne stanuje, lahko sodišče odloča le o osebah in stvareh, ki jih je imetnica dolžna odpeljati s seboj (ki so bile v stanovanju v času njene izselitve).

Sodba nº II Ips 606/92 of Civilni oddelek, April 15, 1993

Če gre za sočasen obstoj dveh listin, zatrjevani pa so tudi ustni dogovori, ravna sodišče pravilno, če upošteva kasnejšo, ki so jo podpisale vse stranke, predmet, cena in ostali pogoji pa so v njej popolno navedeni. Tožeča stranka je tudi svoj tožbeni zahtevek oprla na to listino in ne na prejšnjo, pomanjkljivo listino, katere vsebine se tudi sama ni držala.

Sodba of Civilni oddelek, April 15, 1993

Nezadovoljstvo z izidom pravde v drugi zadevi ni razlog za delegacijo drugega sodišča v vseh drugih zadevah.

Sklep nº I Pr 9/93 of Civilni oddelek, April 15, 1993

Okoliščina, da je predlagatelj sodnik Višjega sodišča v ... , na katerega območju je Temeljno sodišče v ... , predstavlja tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

April 08, 1993

Sodba nº U 502/92 of Upravni oddelek, April 08, 1993

Ni izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Sloveniji, ker tožnica s svojo družino živi in dela v Trstu, kar določno izhaja iz njene lastne izjave, priložene vlogi.

Sodba nº U 533/92 of Upravni oddelek, April 08, 1993

Kdor dejansko ne živi v Republiki Sloveniji, ne izpolnjuje enega izmed pogojev za pridobitev državljanstva po določbi 40. člena zakona o državljanstvu.

Sklep of Upravni oddelek, April 08, 1993

Oseba, ki je z imetnikom stanovanjske pravice sklenila podstanovalsko pogodbo, nima pravic po 1. odst. 5. in 18. čl. ZSR. Po smrti imetnika se mora izseliti iz stanovanja po 1. odst. 70. člena ZSR.

Sklep of Upravni oddelek, April 08, 1993

V inšpekcijskem postopku po 73. členu inšpektor ugotavlja, ali je za poseg v prostor na določenem zemljišču mogoče izdati lokacijsko dovoljenje ali ne; pri tem se vsa izvedena dela obravnavajo kot celota.

Sodba nº U 279/92 of Upravni oddelek, April 08, 1993

V dokaznem postopku v upravni stvari mora biti jasno ugotovljeno, zakaj je bil tožnik odsoten iz R Slovenije. Če ni jasno ali je res odšel k sorodnikom v Makedonijo ali pa je bil premeščen kot častnik nekdanje JLA, dejansko stanje ni popolno ugotovljeno.

Sklep of Upravni oddelek, April 08, 1993

Zdravniška komisija druge stopnje mora v izvidu in mnenju, ki je podlaga za odločbo v postopku revizije, navesti dejstva in okoliščine, ki so z medicinskega stališča pomembne za odločitev. To je pomembno predvsem, če mnenji obeh komisij - prve in druge stopnje - temeljita na isti zdravstveni dokumentaciji.

Sklep of Upravni oddelek, April 08, 1993

Ločilno sredstvo, ki je uporabljeno pri proizvodnji izdelka, in bo izvoženo, izpolnjuje pogoje po 50. členu CZ in se torej ne plača carina. Ni torej pogojev za pozneje obračunano carino.

Sodba nº U 565/92 of Upravni oddelek, April 08, 1993

Tožena stranka ni poslala upravnih spisov. Sodišče je odločilo na podlagi 3. odst. 33. in 2. odst. 39. čl. ZUS in izpodbijano odločbo odpravilo.

Sodba nº U 563/92-5 of Upravni oddelek, April 08, 1993

Tožbi je bilo ugodeno, ker gre za uporabo 50. člena carinskega zakona (ne plača se carina pod pogoji, da se uvoženo blago v celoti uporabi v proizvodnji blaga za izvoz in da se najpozneje v enem letu od dneva, ko je šlo čez carinsko črto izvozi v tujino), za blago Trennmittel - mazalni preparat za ločevanje stvari od kalupov - ločilno sredstvo.

Sodba nº U 1037/92 of Upravni oddelek, April 08, 1993

Ugoditev tožbi, ker je tožena stranka svojo zavrnilno odločbo oprla na mnenji zdravniških komisij I. in II. stopnje, ki ne obrazložita vzročne zveze (pogojenosti) med zahtevano kozmetično operacijo - presaditev las in poprejšnjo tožnikovo boleznijo ali poškodbo (dejanski stan 58. člena samoupravnega sporazuma o uresničevanju zdravstvenega varstva).

Sodba nº U 1191/92-7 of Upravni oddelek, April 08, 1993

O prepovedi opravljanja dejavnosti žagarstva je na drugi stopnji pristojno odločiti ministrstvo, v katerega pristojnosti so zadeve malega gospodarstva in obrti.

Sodba nº U 476/92 of Upravni oddelek, April 08, 1993

V določbi 2. odstavka 47. člena zakona ni podlage za izdajo odločbe v upravnem postopku o oprostitvi opravljanja strokovnega izpita.

Sodba nº U 569/92-5 of Upravni oddelek, April 08, 1993

Ugoditev tožbi, ker gre v konkretnem primeru za uporabo 50. člena carinskega zakona za blago: Trennmittel - mazalni preparat za ločevanje stvari od kalupov - ločilno sredstvo. Glede na ugotovitve carinskega laboratorija Carinarnice, da se sredstvo Trennmittel porabi oziroma vgradi v izdelek, ki se izvaža, tožena stranka že zaradi tega ni imela podlage za zavrnitev pritožbe tožeče stranke.

Sodba nº U 638/92-6 of Upravni oddelek, April 08, 1993

Pritožba zoper odločbo o odmeri davka, v kateri v izreku ni navedbe, da pritožba ne zadrži izvršitve, ima odložni učinek.

Sodba nº U 412/92-6 of Upravni oddelek, April 08, 1993

Za odložitev plačila prispevkov za socialno varnost ni pravne podlage.

Sodba nº U 520/92 of Upravni oddelek, April 08, 1993

Ker je dejansko življenje v Republiki Sloveniji pogoj za pridobitev državljanstva RS, mora biti ta okoliščina nedvoumno ugotovljena.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners