Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 1993

May 27, 1993

Sodba nº U 1183/92 of Upravni oddelek, May 27, 1993

Tudi očitna kršitev materialnega zakona ne predstavlja zakonskega razloga za izrek ničnosti odločbe, če taka kršitev v materialnem zakonu ni izrecno določena kot razlog za ničnost. Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v LR Sloveniji nima določbe, ki bi za nepravilno uporabo tega zakona določala ničnost.

Sodba nº U 739/92 of Upravni oddelek, May 27, 1993

Okoliščina, da tožnik, ki je zaposlen v Avstriji, preživi letni dopust in praznike na naslovu stalnega prebivališča v Sloveniji, ne predstavlja dejanskega življenja v Sloveniji v smislu 1. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Sodba nº U 709/92-6 of Upravni oddelek, May 27, 1993

Analizator dimnih plinov ni namenjen za neposredno varstvo človekovega okolja, zato se ne more uvažati brez plačila carine po določbi 14. točke 1. odstavka 29. člena carinskega zakona.

Sodba nº U 787/92-9 of Upravni oddelek, May 27, 1993

Ker je gradnja na obravnavanem zemljišču možna le z dovoljenjem Zavoda za spomeniško varstvo, ki takšnega dovoljenja ni dal, ni pogojev za izdajo odločbe o dovolitvi del.

Sodba nº U 608/92 of Upravni oddelek, May 27, 1993

Nepravilno ugotovljeno dejansko stanje ne more biti razlog za izdajo dopolnilne odločbe.

May 26, 1993

Sodba nº U 437/92-10 of Upravni oddelek, May 26, 1993

Tožba je bila zavrnjena, ker je tožnik nepravilno razlagal, da je glede na dogovor v kupoprodajni pogodbi zavezanec za prometni davek kupec in ne prodajalec kot zavezanec po zakonu. Kupec lahko namreč kot stranka sodeluje v postopku, ne more pa prevzeti prodajalčevo obveznost kot davčni zavezanec. Kolikor se je kupec v pogodbi s prodajalcem zavezal, da bo plačal prometni davek, ima prodajalec pravico od kupca zahtevati povrnitev plačanega prometnega davka.

Sklep of Upravni oddelek, May 26, 1993

Ali je pravica razpolaganja z zemljiščem izkazana, ocenjuje upravni organ na podlagi predloženih listin. To ni predhodno vprašanje v smislu 144. čl. ZUP.

Sodba nº U 763/92 of Upravni oddelek, May 26, 1993

V pritožbi zoper sklep, v katerem je ugotovljeno, da je postala odločba izvršljiva in odločeno, da se dovoljuje izvršba, lahko tožnik uspešno uveljavlja le razloge, ki so navedeni v 280. členu ZUP.

Sodba nº U 773/92 of Upravni oddelek, May 26, 1993

Če eden od pogojev po 10. čl. ZDS ni podan, je treba zavrniti vlogo tožnika že samo zaradi tega, ne pa po določbi 28. čl. ZDS.

Sklep of Upravni oddelek, May 26, 1993

Tožnik je v R Sloveniji prijavil prebivališče prvič 13.2.1991, zato ne izpolnjuje enega od bistvenih pogojev po 1. odst. 40. čl. ZDS.

Sodba nº U 998/92-7 of Upravni oddelek, May 26, 1993

Izdano dovoljenje je v skladu z 8. in 11. členom odloka o javnem redu in miru in varstvu pred hrupom v občini Piran.

Sodba nº U 579/92 of Upravni oddelek, May 26, 1993

V inšpekcijskem postopku je sanitarni inšpektor upravičen povabiti vsakogar, čigar navzočnost je v postopku potrebna; ukrep privedbe, ki temelji na 3. odstavku 73. člena ZUP, je zakonit.

Sodba nº U 932/92-7 of Upravni oddelek, May 26, 1993

Izdano dovoljenje je v skladu z 8. in 11. členom odloka o javnem redu in miru in varstvu pred hrupom v občini Piran.

Sodba nº U 462/92 of Upravni oddelek, May 26, 1993

Za naknadno odmero temeljnega prometnega davka po odločbi carinskega organa se do uveljavitve predpisov o davčnem postopku uporabljajo določbe carinskega zakona.

Sodba nº U 623/93-3, enako sodba U 987/92-7 of Upravni oddelek, May 26, 1993

Če je bilo družbeno stanovanje odkupljeno s popustom, potem pa prodano po valorizirani vrednosti brez popusta, predstavlja razlika dobiček iz kapitala, ki se obdavči po stopnji 20 %.

Sklep of Upravni oddelek, May 26, 1993

Za naknadno odmero temeljnega prometnega davka po odločbi carinskega organa se do uveljavitve predpisov o davčnem postopku uporabljajo določbe carinskega zakona.

Sodba nº U 426/92 of Upravni oddelek, May 26, 1993

Zavrnitev tožbe, ker sta tožnika po odločbi o ustavitvi del nadaljevala z deli.

Sodba nº U 272/92-9 of Upravni oddelek, May 26, 1993

Zavrnitev tožbe, ker je bil očitno prekršen materialni zakon (Zakon o graditvi objektov) v zvezi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za poslovni prostor.

Sodba nº U 348/92 of Upravni oddelek, May 26, 1993

Pogoj dejanskega življenja v Sloveniji ni določen pravni pojem. Ugotavlja ga pristojni upravni organ v vsakem primeru posebej glede na dejanske okoliščine, ki jih v upravnem postopku ugotovi.

Sodba nº I Ips 38/93 of Kazenski oddelek, May 26, 1993

1. Po določbi 416. člena ZKP (v zvezi s 1. odstavkom 4. člena ustavnega zakona Republike Slovenije, Uradni list RS št. 1/91-I) se pravnomočna sodba more izpodbijati z zahtevo za varstvo zakonitosti le glede vprašanja, ali je prekršen zakon, ne pa tudi glede vprašanja, ali je bilo dejansko stanje zmotno in nepopolno ugotovljeno. Senat vrhovnega sodišča je zaradi tega ob preizkusu vložene zahteve pač moral izhajati iz stališča, da dejansko stanje v danem primeru ni sporno.

Sklep of Kazenski oddelek, May 26, 1993

Ker je sodišče obsojenčeva mladoletna otroka zaslišalo kot priči potem, ko je ugotovilo, da sta sposobna razumeti pravice, da nista dolžna pričati, ni prišlo do kršitve določb kazenskega postopka iz 8. točke 1. odstavka 364. člena ZKP.

Sodba nº IV Ips 18/93 of Kazenski oddelek, May 26, 1993

Po 203. členu zakona o prekrških ni predvidena vložitev zahteve za sodno varstvo zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº IV Ips 21/93 of Kazenski oddelek, May 26, 1993

1. Po 2. točki 202. člena zakona o prekrških se lahko zahteva za sodno varstvo vloži zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, če je posamezniku za prekršek izrečena kazen nad 5000. tolarjev.

Sklep of Kazenski oddelek, May 26, 1993

Na podlagi 2. odst. 385. člena carinskega zakona je odvzem vozila obvezen varnostni ukrep ne glede na vrednost vozila in vrednost tihotapljenega blaga.

May 21, 1993

Sodba nº Ur 27/92 of Gospodarski oddelek, May 21, 1993

Z licenčno pogodbo ni mogoče prenesti več pravic, kot jim ima dajalec licence. Če ta to vendarle stori, licenčna pogodba ni verodostojna listina za knjigovodsko izkazovanje prenosov takšnih pravic.

Sodba nº in sklep Ur 3/93 of Gospodarski oddelek, May 21, 1993

Na izjemo iz 3. tč. 1. odst. 6. čl. ZDPPS se lahko sklicuje samo pravna oseba, ki je registrirana za tisto proizvodno dejavnost, za katero je nabavila reprodukcijski material.

Sodba nº Ur 1/93 of Gospodarski oddelek, May 21, 1993

SDK je pristojna za odločanje o obveznosti plačevanja denarnih zneskov samo, če gre za davke ali davščine. O premoženjsko pravnih sporih s področja obligacijskih razmerij pa odloča sodišče v pravdnem postopku.

Sodba nº Ur 4/93, enako tudi sodba Ur 5/93 of Gospodarski oddelek, May 21, 1993

Osebni prejemek je tudi nagrada stečajnega upravitelja, zato jo je treba nakazati na njegov žiro račun in od nje obračunati in vplačati davek.

Sklep nº U 333/91 of Upravni oddelek, May 21, 1993

V primeru, ko je z lokacijskim načrtom predvidena gradnja daljnovoda se šteje, da je splošni interes ugotovljen z lokacijskim načrtom in ni pravne podlage za ugotovitev splošnega interesa za gradnjo z odločbo skupščine občine.

Sodba nº Ur 25/92 of Gospodarski oddelek, May 21, 1993

Organ, ki odloča o kontrolnem postopku na 2. stopnji, mora o pritožbi odločiti tako, kot to določa ZUP. SDK v RS, centrala, lahko po 63. čl. ZSDK spremeni samo dokončno odločbo (svojo), ne pa odločbe 1. stopnje.

Sodba nº Ur 28/92 of Gospodarski oddelek, May 21, 1993

Okoliščina, da je kupec s kršitvijo pogodbe povzročil, da niso bili izpolnjeni vsi pogoji za oprostitev prometnega davka, ne vpliva na to, da ostane prodajalec zavezanec za plačilo prometnega davka.

Sodba nº Ur 2/93 of Gospodarski oddelek, May 21, 1993

Pri ugotavljanju davčne osnove je treba izhajati iz določb zakona, ki je veljal ob sklenitvi posla.

Sodba nº Ur 24/92 of Gospodarski oddelek, May 21, 1993

Samo če gre za davek ali drugo davščino je SDK pristojna, da s svojo odločbo naloži zavezancu plačilo. Ne more pa odločati o obveznosti plačila, kadar gre za obligacijsko pravno razmerje. Del kupnine od privatiziranih stanovanj, ki pripada Stanovanjskemu skladu RS, ni davek ali davščina.

May 20, 1993

Sodba nº U 869/92-7, enako sodba U 601/93-6 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Predmet odločanja v upravnem sporu je zakonitost odločbe upravnega organa, s katero je uporabniku dovoljena uporaba zvočnih naprav v območju, ki je posebej varovano pred hrupom in ne okoliščina, ali se je uporabnik dejansko ravnal po tej odločbi.

Sodba nº U 879/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Posamični poziv se mora vojaškemu obvezniku poslati vsaj 30 dni pred pričetkom vojaške vaje. Upravni organ tega roka ne more skrajševati. O prošnji za odložitev vojaških vaj mora upravni organ odločiti pred začetkom vaj. Pritožbeni organ ni odgovoril na pritožbene navedbe.

Sodba nº U 765/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Ni izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Sloveniji.

Sodba nº U 584/92-2 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Če investitor po vročitvi odločbe o ustavitvi gradnje gradi naprej, je to samostojni razlog za ukrep po 3. odst. 74. čl. zakona; pred tem inšpektor ni dolžan na novo odrediti, da investitor zaprosi za izdajo lokacijskega dovoljenja ali ugotavljati, če je investitor priglasil izvedena dela, ki so bila ob ustavitvi gradnje očitno izvedena v takem obsegu, da je inšpektor ocenil, da zanjo zadošča priglasitev.

Sodba nº U 703/92-7 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Zavezanec za plačilo davka na dediščine in darila je tudi občan, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V tem primeru predstavlja osnovo za odmero davka vrednost prejetega premoženja na dan preživljančeve smrti, zmanjšana za dolgove, stroške in bremena, ki odpadejo na premoženje, od katerega se plačuje davek. Preživljanje v času, preden je bila sklenjena pogodba, ni takšno breme, če ga pogodba izrecno ne omenja.

Sodba nº U 910/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Ni podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, če ni pravnomočne sodne odločitve o tem, kaj spada v skupno premoženje zakoncev.

Sodba nº U 319/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Komasacijski udeleženec se ne more uspešno upirati dodelitvi parcel na obeh straneh predvidene ceste, če mu je zagotovljen dostop do parcel in so mu bila zemljišča dodeljena v skladu z načeli, ki jih za dodelitev zemljišč iz komasacijskega sklada določa zakon.

Sodba nº U 577/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Če je stranka prepozno vložila vlogo za pridobitev državljanstva po 1. odstavku 40. člena zakona o državljanstvu RS, organ take vloge ne more obravnavati kot vloge za pridobitev državljanstva z naturalizacijo, ampak jo kot prepozno zavrže. Rok za pridobitev državljanstva po določbi 1. odstavka 40. člena je namreč materialni rok in ga ni mogoče podaljšati.

Sodba nº U 465/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Vsebina pojma "dejansko življenje v Sloveniji" ni zakonsko opredeljena, zato mora vsebino določiti organ, ki odloča na podlagi takega predpisa.

Sodba nº U 256/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Ne šteje se, da dejansko tudi živi v Sloveniji aktivna vojaška oseba, ki je z enoto JA odšla iz Slovenije na območje BIH, čeprav se je po določenem času vrnila v Slovenijo.

Sodba nº U 708/92-5 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Po 2. odst. 244. čl. ZUS je dovoljeno spremeniti v škodo pritožnika prvostopno odločbo le zaradi razlogov iz 263., 266. in 267. člena.

Sodba nº U 354/92-7 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Tožbi je bilo ugodeno, ker prvostopni organ in tožena stranka nista razčistila okoliščine, ali je bil avto uvožen kot nov ali star in ali je tožnik dobroveren kupec (avto je bil že registriran, ko ga je kupil); kolikor blago ni odvzeto kot predmet prekrška, se lahko vrnitev blaga v tujino, če je blago uvoženo v državo v nasprotju s predpisom o prepovedi uvoza takega blaga oziroma v nasprotju s predpisom, s katerim je uvoz takšnega blaga posebej urejen, naloži vsaki osebi po 204. členu carinsk...

Sodba nº U 66/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Tožbi je ugodeno, ker prvostopni organ za svojo odločitev ni imel pravne podlage v zakonu o tržni inšpekciji (2. člen), druge pravne podlage pa ni navedel.

Sodba nº U 603/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Če po prejemu odločbe o ustavitvi del, investitor nadaljuje z gradnjo, inšpektor odredi odstranitev objekta na investitorjeve stroške ne glede na razloge za gradnjo.

Sklep of Civilni oddelek, May 20, 1993

Toženca sta z imetnico stanovanjske pravice več kot dve leti živela v ekonomski skupnosti. Ker je tožena stranka pridobila status uporabnika pred uveljavitvijo SZ, določb SZ ni mogoče uporabiti.

Sodba nº U 692/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Vložena pritožba zoper odločbo prve stopnje ima učinke pravočasne in dovoljene pritožbe, čeprav odločba prve stopnje pritožniku ni bila formalno pravilno vročena.

Sodba nº U 691/92 of Upravni oddelek, May 20, 1993

Na zakonitost in pravilnost ukrepa urbanističnega inšpektorja, izdanega po čl. 74/3 ZUN, potem ko je po ustavitveni odločbi investitor nadaljeval z deli, ne da bi pridobil lokacijsko dovoljenje, ne morejo vplivati razlogi, ki so investitorja privedli k nezakoniti gradnji.

Sklep nº II Ips 667/92 of Civilni oddelek, May 20, 1993

128. člen SZ ne izključuje ugotovitvene tožbe. Če zavezanec zahtevo za sklenitev prodajne pogodbe zavrne, mora upravičenec vložiti dajatveno tožbo na sklenitev prodajne pogodbe. Za vložitev ugotovitvene tožbe, da je bila zavrnitev zahteve neupravičena, nima več pravnega interesa.

Sodba nº II Ips 657/92 of Civilni oddelek, May 20, 1993

V postopku ni bila ugotovljena dobroverna posest tožnikove posestne prednice. Ker je tožnik izvajal posestna dejanja šele od l. 1978 dalje, ni moglo priti do priposestvovanja, za katero je potrebna 20 letna dobroverna posest.

Sodba nº II Ips 632/92 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Po ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je bila tožnica v času prometne nezgode dne 30.9.1978 povzročiteljeva žena. Ob upoštevanju 51. čl. tedaj veljavnega Zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur.l.SFRJ, št.24/76) in na prvi stopnji ugotovljenih zavarovalnih pogojev prve tožene stranke sta sodišči prve in druge stopnje pravilno presodili, da z obveznim zavarovanjem ni bila krita odgovornost za škodo najbližjih svojcev uporabnika motornega vozila.

Sodba nº II Ips 658/92 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Sodišči prve in druge stopnje sta na podlagi izvedenih dokazov, med katerimi je bilo tudi mnenje izvedenca psihiatra, ugotovili, da pri zapustnikih niso dokazane nesposobnost za razsojanje in tudi ne napake volje. Pri takem položaju sta sodišči pravilno zaključili, da so podani pogoji za veljavnost oporok po 59. in 60. čl.

Sklep nº I Pr 15/93 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Selitev stranke med pravdo, pa čeprav gre za naselitev v Sloveniji pri stranki, ki doslej ni imela stalnega naslova v Sloveniji, ni tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča v smislu 68. člena ZPP.

Sklep nº II Ips 242/93 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Ni nov dokaz priča, ki je bila v prehodnem postopku že vabljena na zaslišanje, pa se vabilu ni odzvala (nov dokaz naj bi bila ta priča zato, ker je bila v prejšnjem postopku ustvarjena situacija, na katero predlagatelj obnove ni imel nobenega vpliva).

Sklep nº II Ips 290/93 of Civilni oddelek, May 20, 1993

V Zakonu o dedovanju (Ur.l. SRS, št. 15/76 in 23/78), ki ureja zapuščinski postopek, revizija kot izredno pravno sredstvo ni predvidena in zato tudi ni dovoljena. Za nepravdne postopke pa velja določba 34.čl. Zakona o nepravdnem postopku, po kateri revizija ni dovoljena, razen če zakon določa drugače.

Sodba nº II Ips 669/92 of Civilni oddelek, May 20, 1993

V reviziji se je izpodbijalo le dejansko stanje.

Sodba nº II Ips 664/92 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Določba 200. člena ZOR je bila pri odmeri odškodnine za negmotno škodo pravilno uporabljena. Sodišče je utemeljeno prisodilo odškodnino v SIT, čeprav je bil tožbeni zahtevek postavljen v dinarjih - 8. člen zakona o denarni enoti RS.

Sodba nº II Ips 590/92 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Le pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih lahko predstavlja bistveno kršitev določb pravdnega postopka po 13. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP; pomanjkanje ocene manj pomembnega dejstva posega le na področje dokazne ocene in ne more biti predmet revizijskega izpodbijanja.

Sklep nº I Pr 13/93 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Določitev drugega pristojnega sodišča za odločanje na drugi stopnji.

Sklep of Civilni oddelek, May 20, 1993

Sedanje (v času sojenja) tožnikovo stanje nerazsodnosti ni razlog za zavrnitev zahtevka za duševne bolečine ob smrti sina. Vprašanje utemeljenosti zahtevka za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega bi se lahko postavilo tedaj, če bi stanje nerazsodnosti obstajalo že v času škodnega dogodka.

Sklep nº II Ips 2/93 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Po 2. odstavku 186. člena ZPP (zakona o pravdnem postopku) mora tožnik v primeru, ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, navesti vrednost spornega predmeta v tožbi. Navedba vrednosti je potrebna zaradi določbe 382. člena ZPP. Po 3. odstavku tega člena namreč revizije ni v premoženjskih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, če vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi, n...

Sodba nº II Ips 649/92 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Medtem ko je toženec izsiljeval prednost, in sicer s traktorjem s prikolico iz neprednostne ceste (opozorjen z znakom STOP), pri čemer je zaprl promet na glavni cesti v obe smeri, je pokojni oškodovanec pripeljal po prednostni cesti in sicer s hitrostjo, ki ni presegala dovoljene. Medtem ko je toženec grobo kršil cestnoprometne predpise, je bilo pravnemu predniku tožeče stranke mogoče očitati le, da je bil premalo pozoren na napake drugih.

Sodba nº II Ips 26/93 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Ustna darilna pogodba je sklenjena, ko je podarjena stvar izročena (pravno pravilo par. 943 ODZ). Podarjena stvar pa je izročena šele tedaj, ko lahko obdarjenec z njo prosto razpolaga. Prosto pa lahko razpolaga z njo tedaj, ko jo lahko tudi odtuji.

Sklep of Civilni oddelek, May 20, 1993

Oseba, ki je v času uveljavitve SZ bivala v stanovanju na podlagi podnajemne pogodbe, za katero stanodajalec ni dal soglasja (pa čeprav prebiva v celem stanovanju), ne more izsiliti sklenitve najemne pogodbe z lastnikom. Lastnik lahko zahteva izselitev take osebe iz stanovanja, ker biva v njem nezakonito.

Sodba nº II Ips 652/92 of Civilni oddelek, May 20, 1993

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti, ali ne teče med istimi strankami druga pravda o istem zahtevku (4. odstavek 194. člena). Če ugotovi, da je med postopkom o določenem zahtevku ponovno vložen isti zahtevek, mora tožbo zavreči. Če tega ne stori, stori absolutno bistveno kršitev ZPP iz 11. točke 2. odstavka 354. člena ZPP.

May 19, 1993

Sklep nº II Ips 672/92 of Civilni oddelek, May 19, 1993

Spori o najemni pogodbi, njenem prenehanju, obstoju ali neobstoju, izselitvi iz stanovanja in drugi spori v zvezi z razmerji, ki jih ureja stanovanjski zakon (Ur.l. RS št. 18/91) so premoženjski spori, v katerih velja glede pravice do revizije vrednosti kriterij po 382. členu ZPP.

Sklep nº II Ips 674/92 of Civilni oddelek, May 19, 1993

Po zakonu o nepravdnem postopku je revizija dovoljena le izjemoma, ena od izjem je določena v 111. čl., kadar je odločeno o stanovanjski pravici. Stanovanjski zakon pa stanovanjske pravice ne pozna, ampak ureja najemna razmerja. To so premoženjska razmerja, na katere se 111. čl. ZNP ne nanaša.

Sodba nº II Ips 282/93 of Civilni oddelek, May 19, 1993

I. Obresti po 26.čl. Zakona o blagovnem prometu niso sankcije za špekulativno razmerje prodajalca, pač pa le sredstvo za izenačevanje ekonomskega položaja kupca in prodajalca.

Sodba nº I Ips 105/93 of Kazenski oddelek, May 19, 1993

Zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni mogoče vložiti iz razloga zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 5/93 of Kazenski oddelek, May 19, 1993

1. Kaznivo dejanje po 8. točki 3. člena zakona o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo (ZKLD) je bilo opredeljeno kot pripravljalno dejanje h kaznivim dejanjem zoper ljudstvo in državo v tem zakonu; zato bi morala v konkretnem primeru biti opredeljena kakšna konkretna dejanja iz 2. člena ZKLD je imelo organizirano društvo za cilj. Ker tega v izreku ni, saj je sodišče v bistvu le povzelo zakonski tekst, gre v konkretnem primeru za kaznivo dejanje po 14. točki 3. člena ZKLD, v katerem je i...

May 14, 1993

Sodba nº U 809/92-6 of Upravni oddelek, May 14, 1993

Upravičenec do posebnih pripomočkov kot sta kasetni magnetofon in ura za slepe je le oseba s popolno izgubo vida na obeh očesih.

Sodba nº U 769/92 of Upravni oddelek, May 14, 1993

Tožnik mora biti seznanjen z dokazi, ki jih je v upravnem postopku izvedla tožena stranka in na podlagi katerih je zavrnila njegovo prošnjo za pridobitev državljanstva. Samo na podlagi okoliščine, da je tožnik zaposlen na Hrvaškem, še ni mogoče zanesljivo sklepati, da dejansko ne živi v Sloveniji.

Sodba nº U 937/92 of Upravni oddelek, May 14, 1993

Nepravočasna pritožba zoper sklep prvostopnega organa, s katerim je bila zavržena tožnikova zahteva za denacionalizacijo.

May 13, 1993

Sodba nº U 327/92-9, enako sodba U 283/92-9 of Upravni oddelek, May 13, 1993

Tožba je bila zavrnjena, ker tožnica osnovnega sredstva (sesalec) ne uporablja izključno v svoji poklicni dejavnosti, ampak tudi za čiščenje stanovanja.

Sklep of Upravni oddelek, May 13, 1993

Trgovina na drobno je dejavnost za katero je potreben poslovni prostor, zato je obrtno dovoljenje za takšno dejavnost mogoče izdati le, če ustanovitelj razpolaga s poslovnim prostorom.

Sodba nº U 748/92 of Upravni oddelek, May 13, 1993

V odločbi tožeče stranke morajo biti navedene okoliščine, ki kažejo, katere norme je uporabiti pri presojanju pravic iz brezposelnosti za nekdanjega častnika prejšnje JLA.

Sodba nº U 589/93 of Upravni oddelek, May 13, 1993

Upravni organ lahko na podlagi 1. odstavka 219. člena ZUP vsak čas popravi očitne pisne pomote v odločbi.

Sodba nº U 496/92 of Upravni oddelek, May 13, 1993

Med podatke o stanju uvoženega blaga je šteti tudi podatek o izvoru blaga. Ob pogojih iz 271. člena CZ je sprememba takega podatka možna.

Sodba nº U 817/92 of Upravni oddelek, May 13, 1993

Dejansko življenje v Sloveniji je bistvena dejanska okoliščina, ki mora biti nedvoumno ugotovljena v postopku, v katerem je stranki dana možnost sodelovanja.

Sklep of Upravni oddelek, May 13, 1993

Pravilna je odločba o ustavitvi gradnje in odločitev, da mora investitor zaprositi za lokacijsko dovoljenje, če novogradnja presega v občinskem odloku določene izmere.

Sodba nº U 759/92-8 of Upravni oddelek, May 13, 1993

Ukrep vodnogospodarskega inšpektorja (izpolnitev določila vodnogospodarskega soglasja) nima podlage ne v prvi in ne v drugi alinei 74. člena zakona o vodah. Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno. Dispozitiv odločbe ni povsem določen.

Sodba nº U 630/92 of Upravni oddelek, May 13, 1993

Z začasno uvoženim osebnim avtomobilom v zakup se lahko opravljajo storitve osebnega prevoza, če je uporabnik registriran za dejavnost prevoza potnikov z osebnimi vozili.

Sodba nº U 454/92-4 of Upravni oddelek, May 13, 1993

Če so ovržene poslovne knjige, metode ugotavljanja davčne osnove ne more izbirati davčni zavezanec. Osnova ugotovljena s cenitvijo se lahko zniža le, če zavezanec predloži dokaze, da je nižja.

Sodba nº U 875/92 of Upravni oddelek, May 13, 1993

Zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega izhaja, da ima investitor na zemljišču pravico uporabe, je dokazilo o razpolaganju z zemljiščem. Z vidika dokazovanja pravice gradnje ni pomembno, ali želi investitor na svojem funkcionalnem zemljišču zgraditi prizidek k obstoječemu objektu, ali od tega objekta ločeni objekt.

Sodba nº U 705/92-8 of Upravni oddelek, May 13, 1993

Zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega izhaja, da ima investitor na zemljišču pravico uporabe, je dokazilo o razpolaganju z zemljiščem. Z vidika dokazovanja pravice gradnje in ugotavljanja drugih pogojev po PUP ni bistveno, da gre za gradnjo na funkcionalnem zemljišču, ki sestoji iz dveh parcel, ker je treba obe zemljišči obravnavati kot celoto, ker ima enako pravico uporabe na obeh ista oseba.

Sklep nº II Ips 636/92 of Civilni oddelek, May 13, 1993

SZ stanovanjske pravice ne pozna, ampak stanovanjska najemna razmerja, ki so premoženjska razmerja, zato je tudi predmetni spor premoženjskopravni spor in obravnavana odločba sodišča druge stopnje ni odločba, s katero je bilo odločeno o stanovanjski pravici ali pravici uporabe v pomenu 2. odstavka 111. člena ZNP.

Sodba nº II Ips 600/92 of Civilni oddelek, May 13, 1993

Dejstvo, da razen tožnika ni nihče od soinvestitorjev toplifikacije plačal ustreznega dela prispevkov, pomeni za toženo občino nemožnost izpolnitve prevzete obveznosti izgradnje toplovoda.

Sklep of Civilni oddelek, May 13, 1993

Po 25.6.1991 komanda garnizona, ki je dotlej upravljala z vojaškim stanovanjskim fondom, ni bila več upravičena izdajati odločb, s katerimi je razpolagala z vojaškimi stanovanji. Ker tako tožena stranka ni pridobila stanovanjske pravice, se mora po določilu 50. člena Zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS št. 35/82 in 14/84), ki je takrat še veljal, izseliti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners