Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 1993

June 30, 1993

Sodba nº U 876/92-9 of Upravni oddelek, June 30, 1993

Tožba dveh sosedov je bila zavrnjena, ker lokacijsko dovoljenje izpolnjuje pogoje po določbah ZUN in po PUP-u.

Sklep of Upravni oddelek, June 30, 1993

Tožniki niso kmetje. Ni še sprejet sanacijski načrt za avtocesto po Vipavski dolini. Zato tožniki ne morejo uspešno zahtevati, da sodišče odpravi odločbo o razdelitvi zemljišč na komasacijskem območju, kjer sta v postopku ostali sporni samo še navedeni dejstvi.

Sklep of Upravni oddelek, June 30, 1993

Tožnik, ki je z nekdanjo JA odšel v Bosno, dejansko ne živi v Sloveniji, ter ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva po ZDS. Če je bila vložena vloga po 40. čl. ZDS in če je bil tudi dokazni postopek izveden v tej smeri, 5. člena ZDS ni mogoče uporabiti.

Sodba nº U 688/92 of Upravni oddelek, June 30, 1993

Tožnik je bil že večkrat kaznovan za razna kazniva dejanja na daljše prostostne kazni. Zato bi njegov sprejem v državljanstvo predstavljalo nevarnost za javni red.

Sodba nº U 264/93 of Upravni oddelek, June 30, 1993

Podana je bistvena kršitev pravil postopka, če uporaba prostega preudarka ni obrazložena. V odločbi, s katero je zavrnjena prošnja za odpust iz državljanstva, mora biti navedeno, v čem obstoja nacionalni interes, da prosilec ostane državljan Slovenije.

Sodba nº U 504/92 of Upravni oddelek, June 30, 1993

Tožnik je kot aktivni pripadnik JA ob umiku JA oktobra 1991 odšel iz Slovenije in se vrnil konec februarja 1992. Zato dejansko ni živel v Sloveniji.

Sodba nº U 470/92-6 of Upravni oddelek, June 30, 1993

Tožba sosede je bila zavrnjena, ker lokacijsko dovoljenje izpolnjuje pogoje po zakonu (ZUN) in po občinskem odloku (PUP).

Sodba nº U 849/92 of Upravni oddelek, June 30, 1993

Državljan druge republike, ki na dan plebiscita dne 23.12.1990 ni imel prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije po določbi 40. člena ZDS.

Sklep of Upravni oddelek, June 30, 1993

Državljan druge republike, ki dejansko ne živi v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije po določbi 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Sodba nº II Ips 430/93 of Civilni oddelek, June 30, 1993

V revizijskem postopku sporno vprašanje odškodnine za strah (vkleščenost v vozilu po prometni nesreči)

Sodba nº II Ips 328/93 of Civilni oddelek, June 30, 1993

1. Do škode je prišlo na stopnišču pred vhodom v gostišče v času kosila, dne 26.7.1982, ko ni deževalo. Vzrok za tožničin padec je bila, upoštevaje nadaljnje dejanske ugotovitve obeh sodišč, nekaj centimetrov v globino in širino poškodovana stopnica. Takšna poškodba stopnice na dolžini polovice metra pa, ob siceršnji dolžini stopnic 2 - 2,5 metra in širini stopnic 20 - 35 cm, ne okrni bistveno funkcionalnosti stopnice, saj je kljub takšni stopnici moč ob povprečni pazljivosti še varno uporabl...

Sodba nº II Ips 52/93 of Civilni oddelek, June 30, 1993

V kolikor tožena stranka smiselno zatrjuje, da ugotovljene nadure ne spadajo v rento, je potrebno ugotoviti, da v izračunu višine rente morajo biti zajeti vsi elementi, ki trdno kažejo na to, da bi oškodovanec zares trpel bodočo škodo. Ker je tožniku uspelo dokazati, da bi v podjetju, v katerem je delal pred prometno nesrečo, lahko zaslužil tudi z nadurami in to v daljšem časovnem obdobju, tudi ta izpadli gotovi bodoči dobiček spada v škodo.

Sodba nº II Ips 53/93 of Civilni oddelek, June 30, 1993

Pri odmeri odškodnine sodišče upošteva pomen prizadete dobrine, namen odškodnine in to, da odškodnina ne bi šla na roke težnjam, ki niso združljive z njeno naravo in družbenim namenom. Povrnitev negmotne škode v naravi ni mogoča, zato je odškodnina za negmotno škodo le zadoščenje ob prizadeti dobrini, ki jo varuje zakon. Tako zadoščenje mora biti individualizirano v okvire t.j. medsebojna razmerja med manjšimi, večjimi in katastrofalnimi škodami in odškodninami zanje, kar pa oblikuje sodna pr...

Sodba nº II Ips 332/93 of Civilni oddelek, June 30, 1993

Pritrditi je treba tožeči stranki, da sodišče druge stopnje zvišane preživnine ni odmerilo v skladu s 129. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Poleg otrokovih potreb je treba upoštevati tudi premoženjske zmožnosti staršev.

Sklep nº III Ips 43/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

1) Pristojnost domačega ali tujega razsodišča določijo stranke pravnega razmerja s pogodbo. Dogovorjenemu upravičenju predložiti spor v reševanje razsodišču pa se stranki lahko tudi odrečeta.

Sodba nº III Ips 29/93, enako III Ips 30/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

Prevzemnik terjatve ima nasproti dolžniku enake pravice, kot jih je imel do odstopa terjatve odstopnik.

Sklep nº R 10/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

Zakonitost arbitražne odločbe presoja tisto sodišče, ki bi bilo sicer pristojno odločati o sporu, če ne bi o njem odločilo samoupravno sodišče (arbitraža).

Sklep nº II Ips 449/93 of Civilni oddelek, June 30, 1993

Ker je imela tožba tožeče stranke pomanjkljivost (tožena stranka dejansko nima sedeža na zapisanem naslovu), je to formalno pomanjkljivost bilo potrebno odpraviti. Zato je sodišče prve stopnje ravnalo v skladu z določilom 1.odstavka 109.člena ZPP, ko jo je vrnilo v popravo in ker je tožnik sporočil, da nima drugega naslova tožene stranke, kot že navedenega v tožbi, je v skladu z določilom 4.odstavka 109.člena ZPP, tožbo moralo zavreči.

Sodba nº II Ips 316/93 of Civilni oddelek, June 30, 1993

Ugotovljeno je bilo, kar je ves čas postopka tudi nesporno, da "sprejemna pogodba" za stričevega življenja ni bila predložena v zemljiško knjigo in da je ob stričevi smrti sporno premoženje oz. lastninska pravica bila vknjižena še na strica. Tožnik zatrjuje, da je lastnik spornih nepremičnin na podlagi "sprejemne pogodbe" in zahteva izločitev tega premoženja iz zapuščine. Zahteva torej stvarno pravico in ne kot zatrjuje v reviziji veljavnost pogodbe oz. obligacijsko pravico. Zato je sodišče d...

Sklep nº I Pr 18/93 of Civilni oddelek, June 30, 1993

Dejstvo, da je bila tožnica približno leto dni pred vložitvijo tožbe zaposlena na civilnem oddelku pritožbenega sodišča po presoji vrhovnega sodišča ni tehten razlog v smislu 68. člena ZPP. Na ekonomičnost postopanja v tej zadevi namreč zgolj dejstvo, da je zadevo, v kateri naj bi nastali stroški zastopanja, ki jih tožnica v tej zadevi vtožuje, ne more vplivati.

Sklep nº III Ips 32/93, enako sklep III Ips 33/93 of Gospodarski oddelek, June 30, 1993

Kadar so izpolnjene predpostavke za izvršbo na podlagi verodostojne listine, mora tožnik zatrjevati in verjetno izkazati pravni interes za plačilni nalog že v mandatni tožbi, sicer sodišče mandatno tožbo zavrže.

Sodba nº U 1156/92 of Upravni oddelek, June 30, 1993

Samo na podlagi dejstva, da je tožnik zaposlen v Avstriji, še ni mogoče zanesljivo sklepati, da dejansko ne živi v Sloveniji.

Sodba of Kazenski oddelek, June 30, 1993

Ponavljajoča ponižanja, ki jih je doživljal obtoženec, so lahko pri njem stopnjevala razdraženost, sodišče pa ni ugotavljalo, ali je zaradi tega tudi v kritičnem trenutku prišlo pri obtožencu do močne razdraženosti (stanje patološkega afekta).

Sklep nº IV Ips 26/93 of Kazenski oddelek, June 30, 1993

Po spremenjeni 2. točki 202. člena zakona o prekrških (Ur. l. RS št. 13/93) je odločbo o prekrških mogoče izpodbijati le, če je bila posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, izrečena kazen nad 30.000 SIT.

Sodba nº I Ips 108/93 of Kazenski oddelek, June 30, 1993

Obsojenčeva skrb za ostarelo mater se je nedvomno povečala in to zanj predstavlja novo olajševalno okoliščino, vendar ne takšno, ki bi opravičevala izredno omilitev kazni, saj je bilo sodišču že ob izrekanju kazni znano, da bo obsojenec po nastopu kazni ločen od svoje matere in da bo zaradi daljše zaporne kazni povečana možnost, da obsojenčeva mati zaradi starosti ali bolezni potrebuje obsojenčevo pomoč.

Sodba nº I Ips 133/93 of Kazenski oddelek, June 30, 1993

Storitev kaznivega dejanja ponarejanja denarja se nanaša izključno na predmete, ki opravljajo funkcijo splošnega plačilnega prometa. Pri vrednostnih bonih, ki so bili predmet kaznivega dejanja, so bile podane vse lastnosti denarja iz 8. odstavka 113. člena KZ SFRJ, saj so imeli obliko papirnatega denarja in so bili v obtoku kot plačilno sredstvo na podlagi zakona (zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije, Ur. l. RS št. 17/91).

Sodba nº U 892/92 of Upravni oddelek, June 30, 1993

Državljan druge republike, ki dne 23.12.1990 v Sloveniji ni imel prijavljenega stalnega prebivališča ne izpolnjuje enega izmed pogojev, ki jih za pridobitev državljanstva določa 40. člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

June 24, 1993

Sklep of Upravni oddelek, June 24, 1993

Zavrnitev tožbe, ker je prvostopni davčni organ utemeljeno (84. člen zakona o davkih občanov) ugotovil višino celotnega prihodka in materialnih stroškov s cenitvijo, ker tožnik ni predložil davčne napovedi, poslovnih knjig in dokumentacije.

Sodba nº U 1083/92 of Upravni oddelek, June 24, 1993

Tožnik, ki kot vojaška oseba ni živel v R Sloveniji od sredine avgusta 1992 do 4.10.1991, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva. Kot vojaška oseba se je bil dolžan podrediti odredbam vojaških organov.

Sklep of Upravni oddelek, June 24, 1993

Vlogo za pridobitev državljanstva republike Slovenije je tožnica vložila 16.4.1992. Ker se je materialnopravni rok za vložitev vlog iztekel 25.12.1991, je tožena stranka pravilno zavrnila njeno vlogo.

Sodba nº U 669/92 of Upravni oddelek, June 24, 1993

Oseba, ki je na začasnem delu v ZR Nemčiji, dejansko ne živi v Sloveniji. Toženi upravni organ je lahko v skrajšanem postopku odločil o vlogi tožeče stranke za pridobitev državljanstva.

Sodba nº U 1050/92 of Upravni oddelek, June 24, 1993

Tožnik - državljan druge republike - ne more pridobiti državljanstva R Slovenije, če je stalno prebivališče v Sloveniji prijavil 12.6.1991.

Sklep of Upravni oddelek, June 24, 1993

Tožnik ni ves čas po 23.12.1990 dejansko živel v Sloveniji, ker je kot pripadnik JA odšel iz Slovenije oktobra 1991 in se vrnil januarja 1992. Zato ne izpolnjuje pogoja za pridobitev državljanstva po 1. odstavku 40. člena ZDS.

June 18, 1993

Sodba nº II Ips 317/93 of Civilni oddelek, June 18, 1993

Z gradbenimi vlaganji v tuj objekt (zgradbo) je mogoče pridobiti (so)lastninsko pravico le na zgradbi in na tej zgradbi pripadajočih zemljiščih - t.j. zemljišču, na katerem objekt stoji in zemljišču, ki je potrebno za redno rabo tega objekta (smiselna uporaba 1. odst. 24. člena ZTLR). Zahtevek na ugotovitev (so)lastninske pravice, ki naj bi bila pridobljena na podlagi gradbenih vlaganj v tuj objekt, torej ne more obsegati še drugih nepremičnin, pa čeprav se te nahajajo v istem zemljiškoknjižn...

Sklep of Civilni oddelek, June 18, 1993

Glede na dejanske ugotovitve sodišča prve in druge stopnje - da je tožnik sam iskal primerne ljudi, ki bi zanj skrbeli, da sta toženca skrbela za tožnika že pred sklenitvijo (že od junija 1981. dalje, ko tožnik še ni imel amputiranih obeh nog) in tudi po sklenitvi izročilne pogodbe, po njegovem odhodu iz bolnice (12.1.1982), pri čemer je bilo še ugotovljeno, da so zdravniki celo optimistično ocenili izid njegove bolezni in trajanje njegovega življenja (kar se je tudi uresničilo, saj je tožnik...

Sodba nº II Ips 348/93 of Civilni oddelek, June 18, 1993

Sodišči prve in druge stopnje nista storili v reviziji očitane bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 11. točke 2. odst. 354. člena ZPP, ker pri drugem sojenju nista ugotavljali ali predstavlja vrednost prejetih daril (40 ton apna) več kot polovico vrednosti toženkinega dednega deleža, čeprav je bil pri prvem sojenju že pravnomočno zavrnjen tožnikov zahtevek, da je bila toženka "dedno odpravljena" v obsegu - kolikor vrednost prejetih daril presega polovico njenega dednega deleža. Drugi...

June 17, 1993

Sodba nº U 914/92-6 of Upravni oddelek, June 17, 1993

Solastniku zemljišča se ne more izdati odločba o dovolitvi priglašenih del, če ostali solastniki ne soglašajo z graditvijo objekta na tem zemljišču.

Sodba nº U 847/92-8 of Upravni oddelek, June 17, 1993

Osebni avtomobil lahko začasno uvozi v zakup uporabnik, ki je registriran za neposredno nudenje storitev z osebnim avtomobilom.

Sklep of Upravni oddelek, June 17, 1993

Carinska uprava je vezana na odločbo o prekršku glede odgovornosti za carinski prekršek, carinskega zavezanca pa mora ugotoviti v carinskem postopku v skladu z določbo 24. čl. CZ.

Sklep of Upravni oddelek, June 17, 1993

Pogoja za pridobitev državljanstva glede dejanskega življenja v R Sloveniji iz 1. odstavka 40. člena ZDS, ne izpolnjuje oseba, ki v Sloveniji opravlja le sezonska priložnostna dela.

Sodba nº U 539/92 of Upravni oddelek, June 17, 1993

Kršena so pravila postopka, če so v upravnem postopku izvedeni dokazi z zaslišanjem prič, ne da bi bil tožnik seznanjen z vsebino njihovih izjav, ob obrazložitvi odločbe pa ni navedeno na podlagi katerih dokazov je tožena stranka ugotovila dejansko stanje; niti ni obrazložena uporaba prostega preudarka.

Sodba nº U 767/92 of Upravni oddelek, June 17, 1993

Tožnika nista imela prijavljenega stalnega prebivališča v R Sloveniji na dan 23.12.1990, zato ne izpolnjujeta pogoja za pridobitev državljanstva po 1. odst. 40. člena ZDS. Razlogi za neprijavljeno stalno prebivališče so pravno irelevantni.

Sklep of Upravni oddelek, June 17, 1993

Oseba, ki ni imela na dan 23.12.1990 prijavljenega stalnega prebivališča v R Sloveniji, ne izpolnjuje enega od bistvenih pogojev za pridobitev državljanstva po 40. členu ZDS, četudi je ta oseba dejansko prebivala v Sloveniji.

Sodba nº U 1027/92 of Upravni oddelek, June 17, 1993

Prosilec nima zagotovljenega stanovanja, če za stanovanje, v katerem stanuje nima sklenjene pogodbe.

Sodba nº II Ips 34/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Ko je bilo ugotovljeno, da toženec ni imetnik stanovanjske pravice za sporno stanovanje, je treba pritrditi stališču izpodbijane sodbe, da toženec ni pasivno legitimiran za tožbeni zahtevek tožeče stranke.

Sodba nº II Ips 33/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Pri odmeri odškodnine za strah je pri sekundarnem strahu treba upoštevati, za kakšno negotovost glede izida zdravljenja je pri oškodovancu šlo. Negotovosti, ali se bo tožnica izognila delni amputaciji poškodovanega prsta ali pa se ji ne bo izognila, ni mogoče pripisati take teže pri odmeri odškodnine, kakor jo ima sekundarni strah zaradi negotovega izida zdravljenja pri večjih oz. težjih poškodbah, ko seveda grozi poškodovancu tudi težja trajna posledica, če izid zdravljenja ne bo ugoden.

Sklep nº II Ips 388/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišč prve in druge stopnje, da po 25.6.1991 Komanda garnizona ni mogla več veljavno razpolagati s stanovanji iz vojaškega stanovanjskega sklada in da zato zaseda toženec sporno stanovanje brez pravnega naslova. Pritrditi pa je treba toženi stranki, da tudi ob ugotovitvi, da zaseda toženec sedanje stanovanje brez pravnega naslova, ni mogoče v vsakem primeru zahtevati brezpogojne izpraznitve stanovanja. Če je toženec pred dodelitvijo stanovanj...

Sklep nº II Ips 389/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišč prve in druge stopnje, da po 25.6.1991 Komanda garnizona ni mogla več veljavno razpolagati s stanovanji iz vojaškega stanovanjskega sklada in da zato zaseda toženec sporno stanovanje brez pravnega naslova. Pritrditi pa je treba reviziji, da tudi ob ugotovitvi, da zaseda toženec sedanje stanovanje brez pravnega naslova, ni mogoče v vsakem primeru zahtevati brezpogojne izpraznitve stanovanja. Kolikor je toženec pred dodelitvijo stanovanja...

Sklep nº II Ips 382/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišč prve in druge stopnje, da po 25.6.1991 Komande garnizona oz. drugi organi, ki so upravljali vojaški stanovanjski sklad, niso bili več upravičeni izdajati aktov, s katerimi bi razpolagali s stanovanji iz tega sklada.

Sklep nº II Ips 394/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Sodišče druge stopnje je odločalo le o pritožbi tožene stranke, presojalo je tedaj tisti del sodbe sodišča prve stopnje, s katerim je tožeča stranka uspela. Sodba sodišča druge stopnje, ki potrjuje sodbo sodišča prve stopnje v delu, v katerem je tožeča stranka s svojim zahtevkom uspela, pa je za tožečo stranko ugodna. Zato tožeča stranka nima pravnega interesa za vložitev revizije (2. odst. 389. čl. ZPP). Pomen izjave, da sta skupno premoženje razdelili tako, da imata vsaka polovico hiše ozir...

Sodba nº II Ips 45/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Vselitev v vojaško stanovanje, ki je spadalo v fond bivše JLA na podlagi odločbe vojaškega organa, izdane po osamosvojitvi RS, ne predstavlja veljavnega naslova za pridobitev stanovanjske pravice na tako dodeljenem stanovanju. Tožena stranka ni zatrjevala, da bi zaradi z omenjeno odločbo dodeljenega stanovanja, izgubila upravičenja do stanovanja, pridobljenega pred osamosvojitvijo Republike Slovenije.

Sklep of Civilni oddelek, June 17, 1993

Tudi o ukinitvi preživninske obveznosti je mogoče odločiti le z uporabo določbe 5. odstavka 132. člena ZZDR. Le spremenjene okoliščine glede na razmerje, kakršne so bile ob določitvi preživnine, lahko pogojujejo njeno ukinitev.

Sodba nº II Ips 44/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Če je toženec vedel, da otroci plezajo čez ograjo in hodijo na njegov vrt, se toženčev pes ne bi smel nenadzorovano gibati po vrtu. Smisel nadzorstva psa (tudi na svojem vrtu) je vendar v tem, da se psu prepreči, da bi koga poškodoval. Lastnik psa, ki psa tudi nadzoruje, mora tedaj nadzorstvo psa prilagoditi situaciji, ki bi jo moral in mogel predvideti ter tako poskrbeti, da bi preprečil nastanek škode.

Sklep nº II Ips 644/92 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Rizično izključitev iz 3. točke 4. člena pogojev AO-plus-86, da zavarovalnica na podlagi tega zavarovanja ne povrne škode, če je za škodo odgovorna druga oseba, ki je nedvomno plačila zmožna ali je za takšno škodo zavarovana (npr. imetnik drugega v prometni nezgodi soudeleženega vozila), je treba razlagati:

Sodba nº II Ips 321/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Republika Slovenija je na podlagi Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in Ustavnega zakona za izvedbo te listine z dnem 25.6.1991 prevzela v svoje upravljanje vse premično in nepremično premoženje, s katerim so na ozemlju Republike Slovenije do uveljavitve navedenega ustavnega zakona upravljali zvezni organi ter poveljstva, enote in zavodi JLA. Zato v času izdaje sporne odločbe o dodelitvi stanovanja tožencu (6.9.1991) Komanda garnizona ni mogla več vel...

Sodba nº II Ips 340/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Republika Slovenija je na podlagi Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in Ustavnega zakona za izvedbo te listine z dnem 25.6.1991 prevzela v svoje upravljanje vse premično in nepremično premoženje, s katerim so na ozemlju Republike Slovenije do uveljavitve navedenega ustavnega zakona upravljali zvezni organi ter poveljstva, enote in zavodi JLA. Zato v času izdaje sporne odločbe o dodelitvi stanovanja tožencu (6.9.1991) Komanda garnizona ni mogla več vel...

Sklep nº II Ips 17/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Za presojo dovoljenosti revizije se upošteva vrednost spornega predmeta ob vložitvi tožbe.

Sodba nº II Ips 48/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Po skupni deklaraciji z dne 7.7.1991 ni bilo vzpostavljeno stanje pred 25.6.1991, tako organi JLA niso imeli zakonske podlage, po kateri bi lahko razpolagali po 25.6.1991 s svojim bivšim stanovanjskim fondom.

Sodba nº II Ips 49/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Po določbi 32. člena ZD je mogoče odločiti o izločitvi v korist potomcev ob pogoju skupnega življenja z zapustnikom, ki mu je potomec s svojim delom, zaslužkom ali kako drugače pomagal pri pridobivanju, kar je imelo za posledico ohranitev vrednosti zapustnikovega premoženja ali njegovo povečanje.

Sklep nº II Ips 46/93, enako sklep II Ips 47/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Revizije ni, če vrednost spornega predmeta izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega v zakonu določenega zneska.

Sodba nº II Ips 406/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Stanovanjska pravica se lahko izgubi le na način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Če je stanovanjska pravica toženčevega očeta obstajala (in to med strankama ni bilo sporno), in je na podlagi te pravice toženec kot uporabnik pridobil pravico do drugega stanovanja, te pravice ni mogel izgubiti, dokler ni pridobil pravice na pozneje dodeljenem stanovanju. Če je bila kasnejša dodelitev nezakonita, drugih razlogov za prenehanje stanovanjske pravice (in tudi ne pravice uporabnika) pa ni bilo, b...

Sodba nº II Ips 247/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Pravilnik o dodeljevanju stanovanj iz stanovanjskega sklada JLA (Vojaški uradni list, št. 9/91) v Republiki Sloveniji ni začel veljati.

Sklep nº II Ips 404/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Imetnik stanovanjske pravice je stanovanjsko pravico lahko pridobil in izgubil le na način in pod pogoji, ki jih je določal zakon. Po 6.1.1991 (ko je začel veljati zakon o zagotavljanju stanovanj v JLA, Ur.l. SFRJ, št. 84/90, h kateremu Skupščina RS ni dala soglasja) pa do 25.6.1991 sta bila to ZSR in kot specialni predpis zakon o sredstvih in financiranju JLA (Ur.l. SFRJ, št. 53/84 in 57/89), po tem datumu pa le ZSR. Če je torej stanovanjska pravica po dotedaj veljavnih predpisih nastala, in...

Sklep nº II Ips 157/93 of Civilni oddelek, June 17, 1993

Imetnik stanovanjske pravice je stanovanjsko pravico lahko pridobil in izgubil le na način in pod pogoji, ki jih je določal zakon. Po 6.1.1991 (ko je začel veljati zakon o zagotavljanju stanovanj v JLA, Ur.l. SFRJ, št. 84/90, h kateremu Skupščina RS ni dala soglasja) pa do 25.6.1991 sta bila to zakona o stanovanjskih razmerjih (ZSR, Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84) in kot specialni predpis zakon o sredstvih in financiranju JLA (Ur.l. SFRJ, št. 53/84 in 57/89), po tem datumu pa le ZSR. Če pa je ...

Sodba nº I Ips 121/93 of Kazenski oddelek, June 17, 1993

Samo zato, ker sodišče prve stopnje pred izrekanjem sodbe ni ugodilo predlogu zagovornika za zaslišanje dveh prič, še ni mogoče trditi, da so bile na glavni obravnavi prekršene obdolženčeve pravice do obrambe.

June 16, 1993

Sodba nº U 255/92 of Upravni oddelek, June 16, 1993

Ugoditev tožbi, ker prvostopni organ in tožena stranka tožnika nista pozvala, katera dopolnilna dokazila naj predloži v zvezi z uvozom osebnega avtomobila za invalida zaradi oprostitve prometnega davka.

Sklep of Upravni oddelek, June 16, 1993

Sodišče lahko v upravnem sporu na podlagi 1. odstavka 39. člena zakona o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 60/77) odpravi izpodbijano odločbo tudi, če ugotovi, da na podlagi dejanskih okoliščin, ki so bile ugotovljene v upravnem postopku, ne more rešiti spora, ker so ugotovljene dejanske okoliščine v bistvenih točkah nepopolno ugotovljene. Tožena stranka ni ugotovila in ni prepričljivo utemeljila iz česa sklepa, da tožnik dejansko ne živi v Sloveniji.

Sodba nº U 896/92 of Upravni oddelek, June 16, 1993

Tožnica, ki od l. 1987 dela v ZR Nemčiji, dejansko ne živi v Sloveniji, zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva R. Slovenije po 1. odst. 40. čl. ZD.

Sklep of Upravni oddelek, June 16, 1993

Tožnik, ki dela v ZR Nemčiji v R Sloveniji ne živi, zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva RS po 1. odstavku 40. člena ZDS.

Sodba nº U 390/92 of Upravni oddelek, June 16, 1993

Upravni organ mora presoditi vsa dejstva ugotovljena v postopku in navesti razloge za presojo le-teh. Če tako ne ravna, je kršeno načelo presoje dokazov.

Sodba nº U 801/92-13 of Upravni oddelek, June 16, 1993

Tožnikova tožba je bila zavrnjena, ker je investitor kot prizadeta stranka v tem upravnem sporu v zvezi z izdajo lokacijskega dovoljenja izpolnjeval pogoje po določbah ZUN (54/2, 55 in 57. člen) in PUP.

Sodba of Civilni oddelek, June 16, 1993

Z izpodbijano sodbo je bilo odločeno o premoženjskopravnem sporu z nedenarnim zahtevkom (2.odstavek 382.člena ZPP). V takšnih sporih revizije ni, če v času vložitve tožbe v tožbi navedena vrednost spornega predmeta (2.odstavek 40.člena in 1.odstavek 35.člena ZPP) ni presegala tedaj določene mejne vrednosti za dovoljenost revizije.

Sodba nº II Ips 624/92 of Civilni oddelek, June 16, 1993

Pripravljenost tožene stranke, da tožeči stranki povrne del stroškov, ki jih je tožeča stranka imela zaradi prevoza in hrambe zidakov ne pomeni priznanja odškodninske odgovornosti. Taka izjava bi lahko predstavljala le enega od dokazov o tem, da je toženi stranki škoda nastala (obseg in vrsta škode). Drugače bi bilo le v primeru, če bi se pravdni stranki glede te škode in njene povrnitve izrecno dogovorili, da jo bo tožena stranka tožeči povrnila.

Sklep nº II Ips 407/93 of Civilni oddelek, June 16, 1993

Najemno razmerje po SZ je po svoji naravi premoženjsko razmerje. V sporih iz najemnih razmerij se ne odloča o stanovanjski pravici v smislu določbe 2. odst. 111 čl. ZNP. Zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 665/92 of Civilni oddelek, June 16, 1993

Pri premoženju družbe - societas (paragraf 1175 in nasl. ODZ) gre za solastnino in ne za skupno lastnino.

Sodba nº II Ips 355/93 of Civilni oddelek, June 16, 1993

Dejstvo, da je tožena stranka kot preživninska upravičenka podedovala 12 ha nepremičnin kot spremenjena okoliščina.

June 10, 1993

Sodba nº U 586/92 of Upravni oddelek, June 10, 1993

Pri zamudi roka iz 1. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije vrnitev v prejšnje stanje ni mogoča, tudi če je do zamude tega materialnega roka prišlo iz razlogov višje sile.

Sodba nº U 713/92 of Upravni oddelek, June 10, 1993

Oseba, ki je na začasnem delu v ZR Nemčiji, od koder le občasno prihaja v Slovenijo, dejansko ne živi v Sloveniji.

Sodba nº U 677/92 of Upravni oddelek, June 10, 1993

Tožnik je prijavil stalno prebivališče v Sloveniji 16.8.1991 in tako ne izpolnjuje enega od kumulativno določenih pogojev za pridobitev državljanstva.

Sodba nº U 622/92 of Upravni oddelek, June 10, 1993

Po odloku SO Izola lahko izvršni svet izjemoma določi za gostilno daljši delovni čas (preko 24. ure). Taka odločitev je izdana v upravni stvari z upravnim aktom, zoper katerega ni pritožbe.

Sodba nº U 500/92 of Upravni oddelek, June 10, 1993

Pooblaščenec za vročitve ni upravičena oseba za vložitev pritožbe. Prvostopni organ lahko tako pritožbo zavrže, če pooblaščenec, v določenem roku ne predloži pooblastila stranke za vložitev pritožbe.

Sklep of Upravni oddelek, June 10, 1993

Tožnica se ni pritožila zoper odločbo, s katero je bil zavrnjen njen zahtevek za izdajo lokacijskega dovoljenja. Zato je podana zakonska podlaga za ukrep urbanistične inšpekcije za odstranitev objekta, zgrajenega brez lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 509/92 of Upravni oddelek, June 10, 1993

Nezmožnost zaposlitve v dokončanem poklicu ni mogoče reševati z republiško štipendijo, ker je le-ta namenjena tistim učencem in študentom, ki še nimajo poklica.

Sodba nº II Ips 367/93 of Civilni oddelek, June 10, 1993

Na podlagi dejanskih ugotovitev glede obsega in vrste zapustničinega premoženja sta sodišči prve in druge stopnje pravilno presodili, da je zapustničina oporoka veljavna le glede šestih zlatih prstanov. Preostalo zapustničino premoženje je v sestavi kmetije in zanj veljajo določbe Zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Ur.l. SRS št. 26/73 - 1/86) o omejitvi oporočnega razpolaganja.

Sodba of Civilni oddelek, June 10, 1993

Dogovor o valutni klavzuli je treba upoštevati tudi ob vračanju kupnine v primeru razdora pogodbe.

Sklep of Upravni oddelek, June 10, 1993

"Dejansko tukaj živi", je nedoločni pravni pojem, kateremu mora dati vsebino organ, ki odloča na podlagi takšnega predpisa.

Sodba nº II ips 392/93 of Civilni oddelek, June 10, 1993

Na očetovi strani znižani dohodki v primerjavi z materinimi in rojstvo tožnikovega novega otroka pomenijo take spremenjene okoliščine, ki dopuščajo znižanje preživnine

Sodba nº II Ips 385/93 of Civilni oddelek, June 10, 1993

Tihe tolerance staršev za sinovo občasno jemanje avtomobila, kljub vedenju, da si je sin dal izdelati ključe, ni mogoče opredeliti za tako pravno razmerje, kot ga zahteva 1.odstavek 176.člena ZOR za ekskulpacijo odgovornosti. Starša sta dopustila, da je sin avtomobil vzel oz. mu rabe nista preprečila. Takšno medsebojno razmerje, ki bi ga lahko opredelili kvečjemu za prekaristično, pa ni dovolj za prehod rizika.

Sodba nº II Ips 368/93 of Civilni oddelek, June 10, 1993

Ker tožnik ni dokazal, da so se pozneje spremenile okoliščine, na podlagi katerih je bila preživnina določena, je v obravnavani sodbi bilo materialno pravo pravilno uporabljeno.

Sklep nº I Pr 17/93 of Civilni oddelek, June 10, 1993

Okoliščina, da je toženec sodnik porotnik pri krajevno pristojnem sodišču, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners