Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 1993

July 28, 1993

Sodba nº U 639/92-7 of Upravni oddelek, July 28, 1993

O odpisu prispevkov za socialno varnost zaradi neizterljivosti je pristojen odločati izvršni svet občinske skupščine le na podlagi obrazloženega predloga davčnega organa.

Sodba nº U 1112/92-11 of Upravni oddelek, July 28, 1993

Tožba je bila zavrnjena, ker je tožnica kot državljanka SR Slovenije do leta 1983 pridobila državljanstvo druge republike nekdanje SFRJ (SR Črne Gore), ni pa ji v upravnem postopku, kljub pozivu prvostopnega organa, uspelo dokazati, da temu ni tako, in ji je s tem prenehalo državljanstvo SR Slovenije (17. člen takratnega zakona o državljanstvu SR Slovenije - Ur.l. SRS, št. 23/76).

Sklep of Upravni oddelek, July 28, 1993

Prepoved opravljanja gostinske dejavnosti do pridobitve ustreznega dovoljenja.

Sodba nº U 1158/92-4 of Upravni oddelek, July 28, 1993

Tožbi je bilo ugodeno, ker nista bili kot sestavni del materialnega prava Republike Slovenije upoštevani mednarodni konvenciji, ker so bila kršena temeljna načela splošnega upravnega postopka in ker dejansko stanje ni bilo popolno ugotovljeno.

Sodba nº U 1064/92 of Upravni oddelek, July 28, 1993

Ker tožnik od polnoletnosti (15.6.1991) do aprila 1992 dejansko ni živel v Sloveniji, ne izpolnjuje pogoja za pridobitev državljanstva po 1. odstavku 40. člena ZDS.

Sodba nº U 775/92-6 of Upravni oddelek, July 28, 1993

Zavrnitev izdaje lokacijskega dovoljenja za gradnjo - legalizacijo počitniške hišice, zgrajene na kmetijskem zemljišču, ki je z družbenim planom občine razvrščena v prvo območje kmetijskih zemljišč.

July 27, 1993

Sodba nº I Ips 151/93 of Kazenski oddelek, July 27, 1993

Sodišče je pravilno uporabilo pravno opredelitev kaznivega dejanja po 1. in 2. odstavku 166. člena KZ RS za kaznivo dejanje, storjeno v Republiki Avstriji; za to je imelo osnovo v 112. členu KZ SFRJ v zvezi s 1. odst. 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

July 21, 1993

Sodba nº U 628/92 of Upravni oddelek, July 21, 1993

Izredna razveljavitev izvršljive odločbe se opravi po uradni dolžnosti, ne na zahtevo stranke.

Sodba nº U 777/92 of Upravni oddelek, July 21, 1993

Obrazložitev izpodbijane odločbe je pomanjkljiva, ker ocena upravnega organa, da je tožnik v času agresije na R Slovenijo deloval zoper njene interese ni z ničemer konkretizirana. Odločba tudi ne vsebuje presoje izvedenih dokazov ter razlogov ali bi tožnikov sprejem v državljanstvo predstavljal nevarnost za javni red, ali nevarnost za varnost oziroma obrambo države.

Sklep nº U 828/92 of Upravni oddelek, July 21, 1993

Sodišče zavrže tožbo, če tožena stranka Ministrstvo za notranje zadeve kot prvostopni organ na podlagi 21. člena ZTuj tožniku ni omogočilo, da bi se zoper njeno odločbo pritožil.

Sodba nº U 695/92-4 of Upravni oddelek, July 21, 1993

Zavrnitev izdaje lokacijskega dovoljenja za gradnjo - legalizacijo stanovanjskega objekta, ker ni izpolnjen pogoj iz prostorsko ureditvenih pogojev o odmiku od parcelne meje.

Sodba nº U 862/92-4 of Upravni oddelek, July 21, 1993

Čeprav redni dohodki ne zadoščajo za tekoče preživljanje, ni upravičen do socialnovarstvene pomoči tisti, ki si potrebna sredstva za preživljanje lahko zagotovi iz lastnega premoženja.

Sklep of Upravni oddelek, July 21, 1993

Na podržavljenem stavbnem zemljišču se vzpostavi lastninska pravica, če ima na takem zemljišču pravico uporabe prejšnji lastnik in ne tudi v pomenu, ko imajo pravico uporabe njegovi dediči.

Sodba nº U 944/92 of Upravni oddelek, July 21, 1993

Tožbi se ugodi, ker tožena stranka kljub urgenci sodišča ni poslala upravnih spisov tako, da sodišče zaradi manjkajočih upravnih spisov izpodbijane odločbe ne more preizkusiti.

Sodba nº U 977/92 of Upravni oddelek, July 21, 1993

Tožba je bila zavrnjena, ker že pripadnost tožnika varnostni službi JA v času pred in med agresijo in po agresiji JA na Republiko Slovenijo predstavlja nevarnost za javni red, varnost ali obrambo države.

Sklep of Upravni oddelek, July 21, 1993

Sprejem v državljanstvo večkrat obsojene osebe na zaporne kazni za premoženjske delikte predstavlja nevarnost za pravni red, zato se ji državljanstvo lahko odkloni, čeprav izpolnjuje pogoje iz 1. odst. 4. člena zakona.

Sklep of Upravni oddelek, July 21, 1993

V postopku mora biti ugotovljeno in v odločbi obrazloženo, kateri pogoj za pridobitev državljanstva ni uporabljen. Prosti preudarek pride v poštev samo, če se ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji.

July 19, 1993

Sodba nº in sklep IV Ips 27/93 of Kazenski oddelek, July 19, 1993

1. Uporaba varstvenega ukrepa po 2. odst. 386. člena carinskega zakona je vezana na prekršek, ki je sicer povod za uporabo tega varnostnega ukrepa, ki pa ni vezan le na težo prekrška, kajti za uporabo tega varstvenega ukrepa morajo biti izpolnjeni tudi splošni pogoji, določeni v 34. členu in posebni pogoji iz 2. odst. 37. člena zakona o prekrških.

July 15, 1993

Sodba nº U 1068/92-5 of Upravni oddelek, July 15, 1993

Upravni organ ni upravičen zavrniti izdaje obrtnega dovoljenja, če stranka ni predložila dokazila (uporabnega dovoljenja za poslovni prostor), ki bi ga moral upravni organ priskrbeti po uradni dolžnosti.

Sodba nº U 911/92 of Upravni oddelek, July 15, 1993

Tožba je bila zavrnjena, ker je pri tožniku podan dejanski stan 3. odst. 40 člena ZDS (predstavlja nevarnost za javni red države).

Sklep nº II Ips 472/93 of Civilni oddelek, July 15, 1993

Za presojo dovoljenosti revizije je treba upoštevati mejno vrednost spornega predmeta, ki je navedena v tožbi.

Sodba nº II Ips 58/93 of Civilni oddelek, July 15, 1993

Dokazovanje, da je delež enega od zakoncev na skupnem premoženju večji.

Sodba nº U 1114/92 of Upravni oddelek, July 15, 1993

Tožbi je bilo ugodeno, ker so bila kršena pravila postopka po ZUP, saj je tožena stranka v upravnem postopku nepopolno ugotovila dejansko stanje, predvsem v zvezi z izvajanjem dokaznega postopka o tožnikovih storjenih kaznivih dejanjih in prekrških zoper javni red in mir (v upravnih spisih tudi ni tožnikove kazenske evidence).

Sodba nº U 634/92 of Upravni oddelek, July 15, 1993

Ker tožnik živi in dela v ZRN, ne izpolnjuje pogoja dejanskega življenja v Sloveniji.

Sodba nº U 795/92 of Upravni oddelek, July 15, 1993

Ni izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Sloveniji, če je tožnik na začasnem delu v Nemčiji.

Sodba nº U 1077/92-6 of Upravni oddelek, July 15, 1993

Ureditveni načrt ne dela izjeme glede odmikov za nadomestne objekte, zato je tudi pri takšnih gradnjah potrebno upoštevati predpisano pravilo glede odmikov.

Sodba nº U 895/92-6 of Upravni oddelek, July 15, 1993

Ker urbanistični red občine določa kot pogoj za izdajo lokacijskega dovoljenja zagotovljen dostop na javno pot ali cesto, lokacijskega dovoljenja ni mogoče izdati, če ni zagotovljena možnost legalnega dostopa.

July 14, 1993

Sodba nº I Ips 146/93 of Kazenski oddelek, July 14, 1993

Pripombe glede zapisnika se po 4. odst. 309. člena ZKP vedno vpišejo v nadaljevanju končanega zapisnika, ne pa že med samim zapisovanjem zapisnika.

July 08, 1993

Sodba nº U 374/92-7 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Sredstva, ki jih obrtnik prejeme od poslovnega partnerja kot plačilo za dobavo blaga, je šteti kot dohodek v zvezi z opravljanjem obrtnikove dejavnosti in torej predstavlja celotni prihodek obratovalnice.

Sodba nº U 811/92 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Tožba je bila zavrnjena, ker je pri tožniku podan dejanski stan po 40/3 členu ZDS. Bolezen tožnika (paranoidna oblika shizofrenije) in varnostni ukrep kazenskega sodišča o dvoletnem obveznem psihiatričnem zdravljenju v prostosti ne moreta izključiti verjetnosti nevarnosti tožnika za javni red države.

Sodba nº U 1062/92-7 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Dovoljenje za nabavo varnostnega orožja se lahko odreče prosilcu, ki ne dokaže, da obstojajo konkretni razlogi ogroženosti njegovega premoženja ali njegove osebne varnosti.

Sodba nº II Ips 54/93 of Civilni oddelek, July 08, 1993

Dokazna ocena zapisa v poznejši oporoki glede na vsebino prejšnje oporoke.

Sklep nº II Ips 480/93 of Civilni oddelek, July 08, 1993

Zavrnitev predloga za obnovo postopka, ker je možnost predložitve dokazov obstajala že v prejšnjem postopku.

Sodba nº II Ips 293/93 of Civilni oddelek, July 08, 1993

Dokazovanje enakega deleža na skupnem premoženju.

Sklep nº I Pr 19/93, enako tudi sklep I Pr 21/93 of Civilni oddelek, July 08, 1993

V obravnavanem primeru je tožnica očitno na podlagi določbe 52. člena ZPP izbrala kot stvarno in krajevno pristojno sodišče tisto sodišče, na katerega območju ima svoje stalno bivališče. Vendar pa tožena stranka opozarja na zadevo, ki se vodi pri Temeljnem sodišču v Celju (opr. št. ...), iz katere je razvidno, da se je pravice do izbire pristojnosti poslužil tudi oškodovanec iz istega škodnega dogodka.

Sklep nº I Pr 21/93, enako tudi I Pr 19/93 of Civilni oddelek, July 08, 1993

Predlagatelj delegacije načelo smotrnosti utemeljuje s potrebo po združitvi pravd, ki imajo isto dejansko in pravno podlago, med drugim tudi zaradi razlogov, ki se nanašajo na limitirano zavarovalno vsoto, iz katere naj bi se črpala odškodnina. Iz pravdne zadeve Temeljnega sodišča v Murski Soboti opr. št. P 475/92 je razvidno, da je zaradi tehtnih razlogov Vrhovno sodišče za postopanje v citirani zadevi delegiralo Temeljno sodišče v Celju, (opr. št. I Pr 19/93). Na območju tega sodišča se je ...

Sklep of Civilni oddelek, July 08, 1993

Fiktivnost navidezne pogodbe med prodajalcem in kupcema (ob obstoju resničnega kupca) ima lahko za posledico njeno ničnost. Vendar pa je to mogoče uveljavljati s tožbo le hkrati zoper prodajalca in navideznega kupca kot enotna in nujna sospornika (člen 201 ZPP).

Sodba nº U 931/92 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Državljan druge republike, ki dejansko ne živi v Republiki Sloveniji, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva Republike Slovenije po določbi 40. člena zakona o državljanstvu RS.

Sodba nº U 1084/92 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Sprejem osebe, ki je bila že večkrat kaznovana zaradi težjih kaznivih dejanj na daljše prostostne kazni, v državljanstvo Republike Slovenije, ki predstavlja nevarnost za javni red. Zato se z uporabo diskrecijske pravice lahko tej osebi zavrne prošnja za sprejem v državljanstvo R Slovenije.

Sodba nº U 388/92-9 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Za nadaljevanje gradnje se štejejo tudi dela, ki so bila opravljena z namenom zaščite objekta, če ne gre za najnujnejša provizorična dela, ki bi zaščitila objekt v zatečenem stanju.

Sodba nº U 802/92-6 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Na višino odškodnine vpliva tudi kultura in katastrski razred zemljišča, zato morajo biti te okoliščine v postopku nedvoumno ugotovljene in podprte z dokazi.

Sodba nº U 950/92 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Državljan druge republike, ki ni imel prijavljenega stalnega prebivališča v RS na dan 23.12.1990, ne more pridobiti državljanstva na podlagi 1. odst. 40. člena zakona.

Sodba nº U 606/92-6 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Pri ugotavljanju pogoja iz 5. točke 89. člena obrtnega zakona (da prosilec ima poslovni prostor) je pomembno, da se pri novozgrajenem poslovnem prostoru ugotovi, če je zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ker se brez uporabnega dovoljenja objekt ne sme uporabljati.

Sodba nº U 650/92-4 of Upravni oddelek, July 08, 1993

V postopku ugotavljanja novega odstotka vojaške invalidnosti, ki je tožniku priznana zaradi strelne poškodbe glave, zdravniška komisija ni dolžna ocenjevati in dajati mnenje o poškodbi organizma, ki je po lastnih tožnikovih navedbah posledica bolezni, ki ni bila podlaga za priznanje statusa vojaškega vojnega invalida.

Sodba nº U 393/92 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Tožbi se ugodi, ker tožena stranka v obrazložitvi izpodbijane odločbe ni navedla ugotovljenega dejanskega stanja, pač pa je le pavšalno ugotovila, da je bil tožnik v določenem obdobju obravnavan in obsojen za več kaznivih dejanj (kršitev 209/2 člen ZUP) in tudi ne razlogov, ki so bili odločilni za presojo dokazov.

Sklep of Upravni oddelek, July 08, 1993

Zaposlitev v tujini je pomembna okoliščina, ki tudi kaže na kraj dejanskega življenja, vendar ni edina in je nasproten dokaz možen.

Sodba nº U 929/92-5 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Pogoje za dodelitev republiške štipendije določa 2. odst. 56. člena ZZZPB. Odločitev tožene stranke je v nasprotju z 2. odst. 39 člena ZUS, če niso bile ugotovljene dejanske okoliščine (dohodek na družinskega člana, katastrski dohodek, cenzus), ki so potrebne za odločitev.

Sklep of Upravni oddelek, July 08, 1993

Glede na določbo 1. odst. 3. člena zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč (ZDKZ) se obravnavanje, ali kmetija še izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo, omeji le na vprašanje katastrskega dohodka za določeno leto. Če ta presega najmanjši katastrski dohodek, ni mogoče ugotoviti, da kmetija več ne izpolnjuje pogojev za zaščiteno kmetijo.

Sodba nº U 547/92 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Tožba je bila zavrnjena, ker je pri tožniku podan dejanski stan (nevarnost za javni red države) po 40/3 členu ZDS.

Sodba nº U 838/92-6 of Upravni oddelek, July 08, 1993

Če je bilo tožniku izdano potrdilo po 62. členu ZUN, tožnik pa je zgradil dodaten objekt k drvarnici, je treba najprej ugotoviti, ali je gradnja izvršena v skladu s potrdilom. Šele takrat se inšpektor lahko odloči o ukrepu po 74. ali 75. člen ZUN.

July 07, 1993

Sodba nº I Ips 43/93 of Kazenski oddelek, July 07, 1993

Obtoženi je ravnal v skladu s poprejšnjim dogovorom s storilcem tako, da je prevzel od storilca lažna reklamacijska potrdila, jih predložil prodajnemu oddelku in na tej podlagi prevzel pnevmatike ter jih odpeljal iz tovarne. Brez vseh teh dejanj, ki so tipična za pomoč, storilec kaznivega dejanja po čl. 133/IV in II KZ RS sploh ne bi mogel izvršiti.

Sklep of Kazenski oddelek, July 07, 1993

V postopku za sodno varstvo glede na določbo 203. člena zakona o prekrških ni možno uveljavljati razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

July 05, 1993

Sklep nº II Ips 41/93 of Civilni oddelek, July 05, 1993

V primeru, ko med strankama teče spor o tem, katera izmed njiju bo obdržala stanovanjsko pravico na stanovanju, je potrebno določila SZ, ki urejajo upravičenja imetnikov stanovanjske pravice (npr. 117. čl. in nasl. ter 147. čl. SZ) razlagati v povezavi s 158. čl. SZ. Upravičenja po 1. odst. 117. čl. SZ (ali po 147. čl. SZ) gredo tako tisti stranki, ki v sporu po 17. čl. ZSR uspe.

Sodba nº II Ips 9/93 of Civilni oddelek, July 05, 1993

Po osamosvojitvi RS Poveljstvo garnizije ni več smelo razpolagati s stanovanjem iz vojaškega stanovanjskega fonda. Zato vselitev v takšno stanovanje na podlagi odločbe vojaškega organa ni zakonita. Toženec ne zatrjuje, da bi zaradi tako dobljenega stanovanja izgubil upravičenje do stanovanja, pridobljenega pred osamosvojitvijo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners