Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 1993

August 26, 1993

Sklep nº III Ips 35/93 of Gospodarski oddelek, August 26, 1993

Odklonitev presoje utemeljenosti pritožbenega razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja z vidika opustitve zaslišanja priče z nepravilnim sklicevanjem na 496a člen ZPP je relativna bistvena kršitev določb ZPP iz 1. odst. 354. člena ZPP v zvezi s 496a členom ZPP, ne pa absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 13. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP.

Sodba of Gospodarski oddelek, August 26, 1993

Vprašanje, kdaj stečajni senat upošteva tiste prerekane terjatve pri delitvi stečajne mase, glede katerih upniki tožb na ugotovitev njihovega obstoja niso vložili v roku iz 1. odst. 127. čl. ZPPSL, ni identično vprašanju, do kdaj imajo takšni upniki pravni interes za ugotovitev obstoja terjatve.

Sodba nº U 760/92-8 of Upravni oddelek, August 26, 1993

Pogoj za gradnjo pomožnega objekta je po ureditvenem načrtu tak odmik od sosednjega objekta, da nov objekt nima negativnih vplivov na sosednji objekt. Takega pogoja, ki določneje sploh ni opredeljen, ni mogoče razlagati tako široko, da bi pomenil vsak negativni vpliv na sosednje zemljišče, po katerem ima tožnik dostop do svoje stavbe.

Sodba nº U 913/92-5 of Upravni oddelek, August 26, 1993

Če tožnik v celoti ne razpolaga z zemljiščem, ker je v souporabi drugih lastnikov nepremičnin ne izpolnjuje pogojev po 1. odst. 62. čl. ZUN, da se mu dovolijo priglašena dela.

Sodba nº U 1186/92 of Upravni oddelek, August 26, 1993

Zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, neobrazloženega prostega preudarka in kršitev pravil postopka je bila izpodbijana odločba odpravljena. Upoštevati je treba Brionsko deklaracijo.

Sodba nº U 785/92 of Upravni oddelek, August 26, 1993

V upravnem sporu investitor ne more uspeti s sklicevanjem na okoliščine, ki jih ni navajal v inšpekcijskem postopku, čeprav je tako možnost imel.

Sodba nº U 710/92-7 of Upravni oddelek, August 26, 1993

Analizator dimnih plinov, ki je uvožen za neposrednega uporabnika servisne dejavnosti, ne služi neposrednemu varstvu človekovega okolja.

Sodba nº U 907/92-4 of Upravni oddelek, August 26, 1993

Po 1. odstavku 106. člena ZZZDR je za način, kraj, pogostost in čas stikov otroka z očetom bistveno, ali je to otroku v korist.

August 25, 1993

Sodba nº III Ips 39/93 of Gospodarski oddelek, August 25, 1993

I. Predpostavka absolutne bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 7. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP je nezakonitost ravnanja sodišča. Če te ni, tudi omenjene kršitve ni.

Sodba nº III Ips 27/93 of Gospodarski oddelek, August 25, 1993

I. Okoliščina da sodišče 2. stopnje ni odločilo o vseh (pritožbenih) zahtevkih, ni bistvena kršitev določb pravdnega postopka, ki bi jo bilo možno odpraviti v revizijskem postopku. Predlagati je treba izdajo dopolnilne odločbe.

Sklep nº II Ips 511/93 of Civilni oddelek, August 25, 1993

Tožnik je v tožbi z dne 28.8.1986 (in v pripravljalnem spisu z dne 4.2.1993, v katerem je postavil podrejeni zahtevek) ocenil vrednost spornega predmeta na 3,00 SIT. Po določbah Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (Ur.l. SFRJ št. 69/82) je bila revizija dovoljena le v primeru, če je vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi, presegla zneska 5,00 SIT (tedanjih 50.000 din). Ker v konkretnem primeru revizija glede na vrednost spora ni dovoljena, jo je ...

Sodba nº II Ips 32/93 of Civilni oddelek, August 25, 1993

Zaradi ugotovljenih okoliščin, da je imela tožeča stranka več kot petdeset let trajajočo dobroverno posest zemljišča, na katerem je napravila kanal in kamnit zid, se sodišču pri odločanju v priposestvovanju ni bilo treba ukvarjati z vprašanjem, če in na kakšen način je v navedenem obdobju uporabljala kamnit zid.

Sodba nº II Ips 59/93 of Civilni oddelek, August 25, 1993

Sposobnost biti stranka imajo vse pravne osebe (1.odstavek 77.člena ZPP), tudi podjetje, ki je v stečaju (seveda podjetje v stečaju zastopa zakoniti zastopnik t.j. stečajni upravitelj, kar je že vprašanje pravdne sposobnosti stranke, 80. člen ZPP). Pri tožeči stranki, ki je podjetje v stečaju in ga zastopa zakoniti zastopnik, zato kršitve določb pravdnega postopka iz določila 10.točke 2.odstavka 354.člena ZPP ni zaslediti.

Sklep nº II Ips 530/93 of Civilni oddelek, August 25, 1993

Z zavrnitvijo predloga za vrnitev v prejšnje stanje je v tej pravdi postopek pravnomočno končan oz. gre za prenehanje litispendence v tej stvari med pravdnima strankama. Gre torej za sklep iz določila 400. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 178/93 of Civilni oddelek, August 25, 1993

Iz ugotovitev sodišča prve stopnje, ki so podlaga presoje pravilne uporabe materialnega prava na revizijski stopnji (3.odstavek 385. člena ZPP) sledi, da ni bil zadovoljen z izvajanjem pogodbe, in da je pred smrtjo pooblastil odvetnika, da bi vložil tožbo za razvezo pogodbe. Ob teh ugotovitvah ni mogoče dedičem pokojnega odreči pravice vložiti tožbo na razvezo pogodbe tudi v delu, ki se nanaša na njegovo premoženje.

Sklep nº I Pr 23/93 of Civilni oddelek, August 25, 1993

Okoliščina, da so toženci sodniki Višjega sodišča v Ljubljani, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, ki naj odloči o pritožbi.

Sklep nº II Ips 69/93 of Civilni oddelek, August 25, 1993

Nestrinjanje s sodno odločbo je mogoče uveljaviti le s pravnimi sredstvi, ne pa s ponovno tožbo. Morebitni nepravilni izid prejšnjega sojenja stranki ne daje možnosti, da ponovno toži v isti stvari.

Sodba nº II Ips 71/93 of Civilni oddelek, August 25, 1993

V primeru, ko večina škode še ni odpravljena, je pravilno ugotoviti skupno škodo po merilih veljavnih na dan sojenja.

Sodba nº III Ips 8/93 of Gospodarski oddelek, August 25, 1993

Ker gre za razpoke in nagibanje zidov, je glede rokov treba uporabiti 104. uzanco, po kateri izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti, ki se pokažejo v 10 letih od sprejema in izvršitve del.

August 19, 1993

Sodba nº U 429/92 of Upravni oddelek, August 19, 1993

Samo dejstvo, da prosilec za pridobitev državljanstva Republike Slovenije prijavi začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, ob tem, ko je že pred 23.12.1990 imel v Sloveniji prijavljeno tudi stalno prebivališče, ki ga ni odjavil, ne daje podlage za zaključek, da v RS dne 23.12.1990 nima prijavljenega stalnega prebivališča in da zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva po 1. odstavku 40. člena zakona.

Sodba nº U 487/91 of Upravni oddelek, August 19, 1993

Če uvoznik blaga, katerega uvoz je prepovedan, kljub odločbi carinarnice, s katero mu je bila naložena vrnitev blaga v tujino, ne ravna po navedeni odločbi in blaga v roku, določenem z odločbo, ne vrne v tujino, je utemeljena izdaja odločbe o odvzemu blaga.

Sodba nº U 720/92-6 of Upravni oddelek, August 19, 1993

Pri ustavitvi gradnje ni bistveno, kako urbanistični inšpektor označi izvedena gradbena dela, če se sicer določno ve, na katera izvedena dela se ukrep nanaša.

Sodba nº U 326/92 of Upravni oddelek, August 19, 1993

Ni izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Sloveniji, ki bi moralo obstajati vsaj od plebiscita do izdaje odločbe o državljanstvu, če je bilo dejansko življenje prekinjeno z odhodom iz Slovenije v sestavu tuje armade.

Sodba nº U 735/92 of Upravni oddelek, August 19, 1993

Če se opravlja gospodarska dejavnost brez obrtnega dovoljenja, izda tržni inšpektor odločbo o prepovedi dejavnosti.

August 15, 1993

Sklep of Civilni oddelek, August 15, 1993

Pri bistvenih napakah, zaradi katerih je izdelek neraben ali izdelava nasprotuje izrečnemu pogoju, je možno od pogodbe odstopiti. Če tega naročnik noče ali če ne gre za bistvene napake in ne gre za ravnanje proti izrečnemu pogoju, sme naročnik zahtevati izboljšanje, če za to niso potrebni nesorazmerni stroški, ali zahteva primerno zmanjšanje plačila. Če napake ni več moč odpraviti in napaka onemogoča redno rabo stvari, lahko prevzemnik zahteva popolno razveljavitev pogodbe, sicer v nasprotnem...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners