Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 1993

September 30, 1993

Sodba nº II Ips 122/93 of Civilni oddelek, September 30, 1993

Ob ugotovitvi nižjih sodišč, da makadamska cesta ni neposredni vzrok prelivanja meteornih vod na zemljišče, ki je last tožeče stranke (pa tudi na druga zemljišča, ki so last drugih oseb), je odločitev nižjih sodišč, da tožbeni zahtevek tožeče stranke ni utemeljen, materialnopravno pravilna.

Sodba nº II Ips 128/93 of Civilni oddelek, September 30, 1993

Če valutna klavzula, dogovorjena v pogodbi, ni bila več prepovedana v času odločanja o zahtevku na izpolnitev pogodbe, ni ovire za preračun obveznosti tožene stranke z upoštevanjem valutne klavzule (395. čl. ZOR v zvezi s 5. čl. zakona o deviznem poslovanju, Ur.l. RS 1/91-I). Ob prodaji avtomobila dana obljuba izročitve dveh letnih gum še ne pomeni, da je plačilo kupnine za prodani avtomobil lahko odvisno od izpolnitve le-te, ali drugače, da so bile predmet prodajne pogodbe tudi omenjene letn...

Sodba nº II Ips 126/93 of Civilni oddelek, September 30, 1993

Razvezani zakonec, ki mu je s sklepom sodišča naložena izselitev iz stanovanja, potem ko mu bodo preskrbljeni najpotrebnejši prostori, ne izgubi pravico do uporabe stanovanja, zato ker je bivši imetnik stanovanjske pravice stanovanje odkupil.

Sodba nº II Ips 495/93 of Civilni oddelek, September 30, 1993

Toženi stranki se zato, ker je v že obstoječi podporni zid na nedopusten in protipraven način posegla tako, da ga je spodkopala, nalaga le to, da temu že obstoječemu zidu zgradi oporo, ki je zid, kot sta ugotovili nižji sodišči, več nima. Toženi stranki se zato ne nalaga "črna gradnja" novega zidu, ampak le sanacija že obstoječega.

Sklep nº II Ips 380/93 of Civilni oddelek, September 30, 1993

Namen 60. čl. ZSR (v konkretnem primeru se ZSR uporablja na podlagi 158. čl. SZ) je bil, da imetnik stanovanjske pravice skupaj z uporabniki ne zaseda tujega stanovanja, če ima na razpolago primerno lastno stanovanje. Zato so podani pogoji za odpoved stanovanjskega razmerja ne le, če je stanovanje oz. hiša v izključni lasti imetnika stanovanjske pravice, ampak tudi tedaj, če je v solasti imetnika stanovanjske pravice in uporabnikov stanovanja.

Sklep nº II Ips 687/93 of Civilni oddelek, September 30, 1993

Spor po tožbi za ugotovitev nedopustnosti izvršbe je premoženjskopravni spor iz 3. odstavka 382. člena ZPP tudi v primeru, ko gre za vprašanje nedopustnosti stanovanjske izvršbe in ko tožnik utemeljuje zahtevek s trditvijo, da je pridobil zakonito podlago za uporabo stanovanja, zaradi česar zoper njega ni dopustna izvršba na podlagi izpraznitvenega izvršilnega naslova, ki ga je upnik izposloval zoper dolžnika iz obravnavane izvršbe.

Sodba nº II Ips 700/93 of Civilni oddelek, September 30, 1993

Zamenjava stanovanj po ZSR ni bila dovoljena, če je bila navidezna (4. točka člena 23.3 ZSR). Za navidezno zamenjavo pa se je mdr. štela zamenjava, pri kateri eden izmed imetnikov stanovanjske pravice dejansko ni izvršil zamenjave (člen 23.4 ZSR). Nobenega dvoma ne more biti, da je kot pravkar citirani primer navideznosti zamenjave stanovanj treba šteti primer, ko eden izmed imetnikov stanovanjske pravice (pogodbenikov pogodbe o zamenjavi, ki sicer lahko ustreza vsem drugim zahtevam členov 23...

Sodba nº U 940/92-4 of Upravni oddelek, September 30, 1993

Če je bilo osebi po podržavljenju njenega premoženja jugoslovansko državljanstvo priznano z odločbo o naturalizaciji, in ne z zakonom ali mednarodno pogodbo, nima položaja upravičenca po 9. oziroma 10. členu zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I) in 31/93 - ZDen).

Sodba nº U 714/92 of Upravni oddelek, September 30, 1993

Sodišče je tožbi ugodilo, ker tožena stranka ni predložila upravnih spisov in ker iz obrazložitve izpodbijane odločbe ni razvidno, na katera dejstva in okoliščine je oprta odločitev.

Sklep of Upravni oddelek, September 30, 1993

Oseba, ki je zaposlena v tujini in le občasno prihaja v Republiko Slovenijo, kjer ima stalno prebivališče, ne izpolnjuje zakonskega pogoja za sprejem v državljanstvo glede dejanskega življenja v Republiki Sloveniji.

Sklep of Upravni oddelek, September 30, 1993

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker je tožeča stranka zamudila 30 dnevni zakonski rok (materialni) za uveljavitev pravice, do denarne pomoči med brezposelnostjo.

Sodba nº U 666/92 of Upravni oddelek, September 30, 1993

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker tožeča stranka ne izpolnjuje zakonskega pogoja glede prebivanja v R Sloveniji, saj živi v tujini.

Sodba nº U 962/92-4 of Upravni oddelek, September 30, 1993

Določba 31. člena zakona o denacionalizaciji izrecno veže vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču na denacionalizacijskega upravičenca, to je prejšnjega lastnika zemljišča. Njegov pravni naslednik ima po 15. členu tega zakona le položaj osebe, ki je upravičena za uveljavljanje pravic po zakonu o denacionalizaciji, ne pa tudi položaja denacionalizacijskega upravičenca.

Sklep of Upravni oddelek, September 30, 1993

Tožba je bila zavrnjena, ker v obnovi postopka, ki se je začel po uradni dolžnosti, prvostopnemu in drugostopnemu organu ni uspelo pridobiti upravnega spisa tožeče stranke in s tem tudi odločbe, ki naj bi bila predmet te obnove, s katero naj bi bila tožeči stranki po takratnem zveznem organu ukinjena pravica do družinske invalidnine, sama tožeča stranka pa te odločbe ni priložila predlogu za obnovo postopka oziroma predložila organu, ker jo je ob prejemu l. 1957 zaradi prizadetosti raztrgala.

Sodba nº U 1005/92-4 of Upravni oddelek, September 30, 1993

Za objekt, ki bi se naslanjal na steno hiše last sosedov, pravica razpolaganja za gradnjo ni izkazana, če soseda s takšno gradnjo ne soglašata.

September 25, 1993

Sodba nº II Ips 94/93 of Civilni oddelek, September 25, 1993

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

September 23, 1993

Sodba nº III Ips 41/93 of Gospodarski oddelek, September 23, 1993

12. čl. zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.l. SRS, št. 18/74 in 34/88) določa pismenost pogodbe o najemu poslovnih prostorov. Ker spada najemnina med glavne določbe najemne pogodbe, velja predpis o obličnosti pogodb tudi za njene spremembe (2. odst. 67. čl. ZOR), nanašajoče se na plačevanje najemnine.

Sklep nº III Ips 45/93 of Gospodarski oddelek, September 23, 1993

Ocena spornega predmeta, s katero tožena stranka vrednoti svoj interes na uspeh v pravdi, je v dispoziciji tožeče stranke (2. odst. 40. čl. ZPP). Ta dispozicija ni neomejena. Po 3. odst. 40. čl. ZPP se sodišče na kršitev ni primeren način priprave o pravilnosti navedene vrednosti, kadar je ta navedena očitno prenizko ali previsoko. Vendar sme sodišče to storiti samo na pripravljalnem naroku ali na prvi glavni obravnavi pred pričetkom obravnavanja glavne stvari. Do tedaj sme tudi tožena strank...

Sodba nº III Ips 28/93 of Gospodarski oddelek, September 23, 1993

1. Na podlagi sporazuma iz 70. čl. ZPP o krajevni pristojnosti sodišča ni mogoče določiti mednarodne pristojnosti sodišča.

Sklep nº III Ips 47/93 of Gospodarski oddelek, September 23, 1993

Iz poizvednice izhaja, da je bila pošiljka vročena proti podpisu pošiljatelja in ne proti podpisu pooblaščenke upnika, kot to navaja pritožbeno sodišče. To pa je nasprotje med razlogi odločbe o vsebini listine in listino iz 13. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP.

Sodba nº III Ips 46/93 of Gospodarski oddelek, September 23, 1993

Pogodba, ki sta jo stranki imenovali depozitna pogodba, je po vsebini posojilna pogodba z vsemi značilnostmi, s katerimi opredeljuje ZOR posojilno pogodbo (557. člen ZOR). Proti stališču, da gre za pogodbo o depozitu, govori tudi okoliščina, da ZOR ureja denarni depozit kot bančni depozit, katerega bistvena značilnost je odprtje deviznega računa in poslovanje preko njega (1035. in 1036 člen ZOR). Ne glede na to, da tožeča stranka ni banka, pogodba nima lastnih značilnosti pogodbe o denarnem d...

Sklep of Gospodarski oddelek, September 23, 1993

Za odškodninsko odgovornost do oškodovanca notranje razmerje med naročnikom in izvajalci del niso pomembne. Oškodovancu so vsi udeleženci del na nepremičnini - naročnik in izvajalci - nerazdelno odgovorni za škodo, ki mu jo povzročijo v zvezi z izvajanji teh del.

Sodba nº III Ips 44/93 of Gospodarski oddelek, September 23, 1993

Kadar se pravdni stranki sklicujeta na pogodbo, samoupravni sporazum ali kakšen drug dogovor kot pravo, na podlagi katerega naj se reši spor med njima, morata to pravo zatrjevati in dokazati. Zato je zatrjevanje obstoja pogodbe in njene vsebine dejanska trditev, za katere velja v gospodarskih sporih v pritožbenem postopku omejitev po 496a čl. ZPP.

Sodba nº III Ips 42/93 of Gospodarski oddelek, September 23, 1993

1. Če je brzojavno pritožbo vložila oseba, ki je pritožbo upravičena vložiti se šteje pritožba za podpisano. Če je iz nje možno ugotoviti katero sodbo izpodbija pritožnik, je pritožba popolna in pritožnik ne more uveljaviti ugodnosti iz 113/3. čl. ZPP.

Sklep of Gospodarski oddelek, September 23, 1993

1. Skladiščnik ne odgovarja za škodo na blagu, ki ga je prevzel v skladiščenje, če škodne nevarnosti (nenadne poplave) ni mogel odvrniti ali se ji izogniti, niti ni mogel škode preprečiti.

Sklep nº II Ips 118/93 of Civilni oddelek, September 23, 1993

Tožeča stranka pri vložitvi tožbe na izpraznitev sobe ni navedla vrednosti spornega predmeta, kot bi morala storiti po 2. odst. 186. čl. ZPP. Ker ni bila na ta način zagotovljena pravica do revizije, ta ni dovoljena in jo je moralo revizijsko sodišče zavreči (392. čl. ZPP). Okoliščina, da je sodišče prve stopnje v uvodu sodbe navedlo kot vrednost spornega predmeta znesek 30.000,00 SIT z obrazložitvijo, da je od tako ugotovljene vrednosti po Zakonu o sodnih taksah odmerilo tožničine pravdne st...

Sodba nº U 632/92 of Upravni oddelek, September 23, 1993

Tožena stranka je imela zakonsko podlago za odločanje z uporabo diskrecijske pravice, odločila je v mejah pooblastila, ki ji ga daje zakon in je svojo odločitev ustrezno obrazložila.

Sodba nº U 1007/92 of Upravni oddelek, September 23, 1993

Bistveno so kršena pravila postopka, če v odločbi, izdani z uporabo diskrecijske pravice, ni podana presoja vseh izvedenih dokazov. Predmet proste presoje dokazov so tudi izpovedbe prič, ki so bile odvezane dolžnosti varovanja uradne ali druge tajnosti.

Sklep of Upravni oddelek, September 23, 1993

Državljan druge republike, ki je zaposlen v tujini, dejansko ne živi v RS, zato ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva po določbi 1. odstavka 40. člena ZDS.

Sklep of Upravni oddelek, September 23, 1993

Tožnica je na začasnem delu v Nemčiji, kjer dejansko živi.

Sklep of Upravni oddelek, September 23, 1993

Če je bilo lokacijsko dovoljenje izdano na podlagi občinskega odloka o urbanističnem redu, se vprašanje kdaj je investitor vložil popolno vlogo za izdajo lokacijskega dovoljenja, ne presoja po določbah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, temveč po določbah prej veljavnega zakona o urbanističnem planiranju.

Sodba nº U 762/92-4 of Upravni oddelek, September 23, 1993

Mejni ugotovitveni postopek se konča s podpisom zapisnika vseh prizadetih strank (mejašev). Tak zapisnik ni upravni akt, zato zoper njega ni možna pritožba.

Sodba nº U 807/92-6 of Upravni oddelek, September 23, 1993

Dovoljenje za uporabo poslovnih prostorov se lahko izda le za časovno obdobje, za katero je izkazana pravica razpolaganja.

September 22, 1993

Sodba nº II Ips 117/93 of Civilni oddelek, September 22, 1993

Nepravdni postopek zaradi ureditve meje, do katerega je prišlo tako, da je sodišče ustavilo pravdni postopek zaradi motenja posesti in odločilo, da se bo postopek nadaljeval po pravilih nepravdnega postopka, ni ovira za vložitev lastninske tožbe na podlagi priposestvovanja sporne nepremičnine. Ne gre za kršitev po 11. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP.

Sodba nº II Ips 125/93 of Civilni oddelek, September 22, 1993

Tožeča stranka je po ugotovitvah obeh sodišč dokazala, da je skupaj z možem leta 1978, ko sta s tožnico sklenila kupoprodajno pogodbo, kupila tudi sporno parcelo. Ker ima tožeča stranka pravni naslov za pridobitev lastninske pravice (v času sklenitve pogodbe so to področje urejala pravna pravila, ki jih je sodna praksa razvila na podlagi ODZ, par. 424), je utemeljeno zahtevala vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo oz. izročitev nepremičnine (par. 431 ODZ).

Sklep of Civilni oddelek, September 22, 1993

Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) Uradni list SRS št. 26/73 s kasnejšimi spremembami - v nadaljevanju ZDKZ, je res prepovedoval drobljenje kmetij. Vendar pa v obravnavanem primeru razpolaganja očeta pravdnih strank ni mogoče opredeliti za nično, saj je razpolagal s celotnim solastniškim deležem na kmetiji, zaradi česar je prišlo le do spremembe solastnika kmetije, sama kmetija pa se zaradi spremembe solastnika ni "drobila".

Sklep nº II Ips 661/93 of Civilni oddelek, September 22, 1993

Po 3. odstavku 400. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki se na podlagi 37. člena zakona o nepravdnem postopku (ZNP) uporablja tudi v nepravdnem postopku, je revizija vselej dovoljena, če je sodišče prve stopnje revizijo zavrglo kot nedovoljeno, sodišče druge stopnje pa je takšno odločitev potrdilo.

Sodba nº II Ips 99/93 of Civilni oddelek, September 22, 1993

Po dejanskih ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je zapustnica (hči tožnikov) dne 28.5.1986 sklenila prodajno pogodbo s podjetjem ... za poslovni prostor v izmeri 39,22 m2. Kot kupec po tej pogodbi je nastopila zapustnica. Glede denarja, ki sta ga tožnika izročila hčeri v zvezi z nakupom lokala, je obstojalo med njimi posojilno razmerje. Tako ni bilo dokazano, da bi bila omenjena prodajna pogodba le navidezna in da bi dejansko bila kupca in lastnika lokala tožnika. Pri takem položaju je ...

Sodba nº II Ips 116/93 of Civilni oddelek, September 22, 1993

Sodišči nista pravilno odločili o obrestnem zahtevku. Tožniku sicer pripadajo zamudne obresti od dospelosti njegove terjatve dalje, čeprav mu je prisojena tolarska protivrednost po tečaju na dan plačila. Zato je upravičen tudi njegov zahtevek za plačilo zamudnih obresti od vložitve tožbe dalje. Pri tem pa tožniku ni mogoče priznati zamudnih obresti po zakoniti obrestni meri, ki velja za tolarske terjatve, saj tu obresti nadomestujejo tudi valorizacijo, ki v konkretnem primeru ne pride v pošte...

Sodba nº II Ips 683/93 of Civilni oddelek, September 22, 1993

Če nepremičnega premoženja zavezanec ne potrebuje za lastno življenje (v lastni stavbi ne stanuje), to premoženje pa ne prinaša dohodkov (stavbe ne oddaja v najem), ga je zaradi svojih preživninskih dolžnosti dolžan tudi prodati.

Sklep nº II Ips 669/93 of Civilni oddelek, September 22, 1993

Tožeča stranka vrednosti spornega predmeta pri zahtevku na izpraznitev stanovanja ni navedla, kot bi to morala storiti po 2. odst. 186. čl. ZPP. Ker ni bila na ta način zagotovljena pravica do revizije, ta ni dovoljena in jo je moralo revizijsko sodišče zavreči (392.čl. ZPP).

Sklep nº U 820/92 of Upravni oddelek, September 22, 1993

Odstranitev objekta, ker je tožnik po izdaji odločbe o ustavitvi gradnje z deli nadaljeval.

Sodba nº I Ips 178/93 of Kazenski oddelek, September 22, 1993

Zagovornik sicer uveljavlja kršitev kazenskega zakona, dejansko pa uveljavlja drugačno dejansko stanje, ki pa ni razlog za vložitev zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe.

Sodba nº I Ips 154/93 of Kazenski oddelek, September 22, 1993

V postopku za izreden preizkus pravnomočne sodbe ni možno izpodbijati ugotovljenega dejanskega stanja, prav tako vrhovno sodišče ne more ugotavljati novih olajševalnih okoliščin in ne more spreminjati izrečene kazni.

Sodba nº IV Ips 42/93 of Kazenski oddelek, September 22, 1993

Določbe carinskega zakona, ki veljajo v Republiki Sloveniji, veljajo za vse, ki prestopajo državno mejo Republike Slovenije, tako za državljane Republike Slovenije kot tudi za tujce.

Sodba nº U 330/92-10 of Upravni oddelek, September 22, 1993

Lokacijsko dovoljenje, izdano na podlagi lokacijske dokumentacije, ki ne vsebuje pogojev, ki bi jih moralo vsebovati, ni v skladu z zakonom.

Sklep of Upravni oddelek, September 22, 1993

Vlogo stranke, s katero izpodbija dokončno lokacijsko dovoljenje ni mogoče obravnavati kot pritožbo, ker pritožba zoper dokončno odločbo ni mogoča, pač pa je vlogo mogoče obravnavati le kot predlog za obnovo postopka.

Sodba nº U 286/92-5 of Upravni oddelek, September 22, 1993

Dokaz o razpolaganju s stavbnim zemljiščem v družbeni lastnini, potreben za pridobitev gradbenega dovoljenja, je glede na določbe zakona o stavbnih zemljiščih lahko le pogodba, ki jo investitor sklene z mestnim skladom stavbnih zemljišč. Brez take pogodbe gradbenega dovoljenja ni mogoče izdati.

Sklep nº U 1083/92-9 of Upravni oddelek, September 22, 1993

Taksna obveznost za plačilo takse za sodbo je nastala z dnevom njene vročitve, če tožnik do tega dne ni vložil predloga za oprostitev sodnih taks, mu ni mogoče ugoditi (1. odstavek 2. člena zakona o sodnih taksah).

Sodba nº U 561/93-6 of Upravni oddelek, September 22, 1993

Tožba je bila zavrnjena, ker je tožena stranka v zvezi z napotilom sodišča v prejšnjem upravnem sporu prejela manjkajoče soglasje (poleg zemljiškoknjižnega izpiska) solastnikov investitorju za gradnjo objekta.

Sodba nº U 825/92-4 of Upravni oddelek, September 22, 1993

Urbanistični inšpektor uvede postopek po uradni dolžnosti, ne na zahtevo stranke. Zahteva investitorjevega soseda za inšpekcijsko ukrepanje ima značaj prijave v smislu 2. odst. 124. čl. ZUP. Prijavitelj ni stranka v postopku, zato ne more vložiti pritožbe zaradi molka inšpekcijskega organa.

September 16, 1993

Sodba nº II Ips 112/93 of Civilni oddelek, September 16, 1993

Dvoletno življenje uporabnika z imetnikom stanovanjske pravice po določbi 5. člena ZSR ima za posledico pridobitev imetništva stanovanjske pravice ob izpolnjenem pogoju ekonomske skupnosti s pokojnikom.

Sodba nº II Ips 108/93 of Civilni oddelek, September 16, 1993

Tožbenemu zahtevku je bilo ugodeno na podlagi določbe 28. člena zakona o poslovnih stavbah in prostorih (Uradni list RS, št. 18/74, 34/88) zaradi zamude pri plačevanju najemnine kljub prejetemu opominu. Posledica te zamude je odstop od pogodbe in zahteva za izpraznitev. Načelno stališče, da bi delno plačilo najemnine in zamuda glede preostalega dela ne moglo pogojevati uporabe navedene zakonske določbe, ni sprejemljivo. Izpodbijana sodba ima prav, da je tudi delna neizpolnitev obveznosti nepr...

Sklep nº I Pr 26/93 of Civilni oddelek, September 16, 1993

Dejstvi, da imata oba odvetnika, ki se v tej pravdni zadevi pojavljata v vlogi tožnikovega pooblaščenca oziroma tožene stranke, odvetniški pisarni na sedežu enote in da oba zastopata stranke v drugih zadevah pred skoraj vsemi enotami Temeljnega sodišča v ... , ne predstavljata "drugega tehtnega razloga" v smislu določbe 68. člena ZPP, ki bi lahko imeli za posledico prenos obravnavanja te zadeve na drugo stvarno pristojno sodišče.

Sodba nº II Ips 67/93 of Civilni oddelek, September 16, 1993

Pri odmeri odškodnine so bili upoštevani vsi kriteriji iz 200. člena ZOR (stopnja bolečin in njihovo trajanje, namen odškodnine za negmotno škodo itd.) pri čemer so bile upoštevane pravnorelevantne okoliščine za vsakega oškodovanca posebej, s čemer je bila prisoja denarnega zadoščenja za negmotno škodo tudi individualizirana. Iz ugotovljenih pravnoodločilnih dejstev nižjih sodišč pa je razvidno, da sta bila intenziteta in čas trajanja bolečin različna, pri čemer je tudi ugotovljeno, da so bil...

Sklep nº II Ips 27/93 of Civilni oddelek, September 16, 1993

145. člen ZIKS je glede na določbe ZOR o neupravičeni pridobitvi specialni predpis.

Sklep of Civilni oddelek, September 16, 1993

Zakonec, ki ni imetnik stanovanjske pravice, nima predkupne pravice nasproti lastniku, ki prodaja stanovanje po 117. členu SZ.

Sodba nº II Ips 574/93 of Civilni oddelek, September 16, 1993

Pri opredelitvi nove ureditve razmerij ob otežkočenosti izpolnjevanja "preužitkarske pogodbe" so pravno pomembne le tiste okoliščine, ki znatno otežkočajo izpolnitev pogodbe stranki, ki mora dajati preživnino.

Sklep of Civilni oddelek, September 16, 1993

Dobroverna posest lahko konkurira z vpisom v zemljiško knjigo le izjemoma.

Sodba nº II Ips 113/93 of Civilni oddelek, September 16, 1993

Za pravilno uporabo materialnega prava so (v tem sporu res) bistvena samo naslednja dejstva: da je stanovanje hišniško, da toženec hišniških del ne opravlja ter da s tožečo stranko ni dosegel drugačnega sporazuma.

Sklep of Upravni oddelek, September 16, 1993

Soglasje hišnega sveta, izdano po 68. členu zakona o stanovanjskih razmerjih, ne predstavlja soglasja drugega organa po 204. členu ZUP. Zato odločbe upravnega organa o dovolitvi - preureditve podstrešja v stanovanjske prostore ni mogoče odpraviti po nadzorstveni pravici, če ni bilo dano soglasje hišnega sveta.

Sklep of Upravni oddelek, September 16, 1993

Tožnik je bil načelnik protiobveščevalne službe v nekdanji JLA. Po njeni naravi, kraju in delovnem področju je to takšno delo, da deluje zoper varnost ali obrambo naše države. Tožnik torej ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državljanstva R Slovenije po 3. odstavku 40. člena v zvezi z 8. točko 1. odstavka 40. člena ZD.

Sodba nº U 967/92 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Če je pritožba vložena po drugi osebi brez pooblastila, pritožbe ni mogoče zavreči, ne da bi bil pooblaščenec pozvan, da v določenem roku predloži pooblastilo.

Sodba nº U 506/92-8 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Če uvoženo blago ni v roku predano prevzemni carinarnici, je dolžan plačati uvozne dajatve tisti, ki je z garancijsko izjavo prevzel obveznost plačila uvoznih dajatev.

Sodba nº U 495/92-9 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Če deklarant zahteva, da se v carinski deklaraciji spremeni podatek o izvoru blaga, od katerega je odvisen obračun carine, je potrebno zadevo deklaranta obravnavati po 271. členu carinskega zakona in ne po 270. a členu.

Sodba nº U 778/92 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Po 3. odstavku 40. člena v zvezi z 8. točko 1. odstavka 10. člena ZD organ lahko zavrne vlogo za sprejem v državljanstvo, če bi sprejem pomenil nevarnost za javni red, varnost ali obrambo države. Če v obrazložitvi izpodbijane odločbe niso navedeni dokazi in če ni bila upoštevana določba 175. člena ZDNP, je bila kršena določba 2. odstavka 209. člena ZDNP. Sodišče je odločbo odpravilo.

Sodba nº U 970/92 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Šteti je, da tožnik, ki je oktobra 1991 zapustil Republiko Slovenijo kot pripadnik tuje armade in bil aktivne vojaške službe razrešen spomladi 1992, od 23.12.1990 ni ves čas živel v Republiki Sloveniji. Na tako odločitev ne more vplivati dejstvo, da je bil tožnik med 27.10. in 20.12.1991 nekaj časa v Sloveniji.

Sklep of Upravni oddelek, September 16, 1993

Pravilna je ugotovitev, da tožnica, ki je sklenila zakonsko zvezo in z možem zgradila hišo v Sloveniji v času, ko je bila na začasnem delu v ZR Nemčiji, kamor je odšla, še preden je bila v Sloveniji stalno prijavljena, v Republiki Sloveniji ni nikoli dejansko živela. Njenega občasnega prihajanja v Republiko Slovenijo v takih okoliščinah ni mogoče šteti za njeno dejansko življenje v tej državi.

Sodba nº U 837/92 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Urejanja invalidske upokojitve, zaradi katerega naj bi tožnik zapustil Republiko Slovenijo kot pripadnik tuje armade, ni mogoče šteti med razloge odsotnosti, ob katerih bi veljalo, da tožnik v Republiki Sloveniji dejansko živi.

Sodba nº U 458/92 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Ni izpolnjen pogoj "in tukaj tudi dejansko živi", če je bilo dejansko življenje v Sloveniji prekinjeno z odhodom iz Slovenije, v sestavu bivše JA. Morebitna ponovna vrnitev bivšega pripadnika tuje armade v Slovenijo ne pomeni nadaljevanja prejšnjega stanja, ampak novo stanje.

Sklep of Upravni oddelek, September 16, 1993

Če tisti, ki je dolžan plačati carino za začasno uvoženo blago, ne izpolni carinskih obveznosti na način, kot to določa carinski zakon, ne more uspeti z zahtevkom za podaljšanje roka za vrnitev začasno uvoženega blaga v tujino.

Sodba nº U 463/92-8 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Kršitev pravice ali pravne koristi je pogoj za uspeh v upravnem sporu. Ker se tožnik strinja z izrekom izpodbijane odločbe, s katero je bilo lokacijsko dovoljenje prve stopnje na njegovo pritožbo odpravljeno in zadeva vrnjena organu prve stopnje v ponoven postopek, kakšna njegova pravica ali pravna korist z obrazložitvijo odločbe že zato ne more biti kršena, ker bo v ponovnem lokacijskem postopku kot prizadeta stranka imel možnost navajati okoliščine, ki po njegovem mnenju kažejo na to, da lo...

Sodba nº U 1103/92 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Sodišče je tožbi ugodilo, ker prvostopni organ in tožena stranka nista razčistila po tožniku - investitorju zatrjevane okoliščine, ki pa izhaja iz upravnih spisov, da so ga delavci občine v zvezi z vložitvijo zahteve za pridobitev lokacijskega dovoljenja v roku enega meseca napotili na nepristojni organ (za pridobitev urbanističnega mnenja).

Sodba nº U 772/92-7 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Osnova za odmero davka od dobička iz kapitala je razlika med prodajno ceno nepremičnine in valorizirano ceno dejansko plačane kupnine za to nepremičnino.

Sodba nº U 686/92-9 of Upravni oddelek, September 16, 1993

Tožbo je bilo treba zavrniti, ker je tožnik, po izdaji odločbe o ustavitvi gradnje, nadaljeval z deli na počitniškem objektu.

Sklep of Upravni oddelek, September 16, 1993

Izdaja dovoljenja za nabavo lovske puške je bila zavrnjena, ker je bil tožnik obsojen za taka kazniva dejanja, ki ga delajo neprimernega, da bi imel in nosil orožje.

Sklep of Upravni oddelek, September 16, 1993

Vpis v register patentnih zastopnikov na podlagi 2. odstavka 22. člena pravilnika o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v register zastopnikov je dopusten, če je predlagatelj izpolnjeval pogoje za vpis v register zastopnikov pri Zveznem zavodu za patente. Eden od pogojev je zahteval končano pravno ali tehniško fakulteto.

September 15, 1993

Sodba nº II Ips 62/93 of Civilni oddelek, September 15, 1993

Če je objekt, v katerem je stanovanje, katerega odkup se zahteva, po zazidalnem načrtu predviden za rušenje, lastnik stanovanja lahko odkloni prodajo stanovanja (1. odst. 129. čl. SZ) Pojem predvidenosti za rušenje je opredeljen v 2. odst. 40. čl. SZ.

Sodba nº II Ips 72/93 of Civilni oddelek, September 15, 1993

1. Iz dejanskih ugotovitev sodišča prve in druge stopnje je razvidno, da se je toženčev oče, ki je bil nosilec stanovanjske pravice na spornem stanovanju iz le-tega izselil že v začetku leta 1988. To je v konkretnem primeru edina odločilna dejanska ugotovitev, na katero se navezuje presoja, da je toženčev oče takrat izgubil stanovanjsko pravico (1. odst. 19. čl. ZSR, ki se v konkretnem primeru uporablja na podlagi 2. odst. 159. čl. SZ).

Sodba nº II Ips 608/93 of Civilni oddelek, September 15, 1993

Tožeča stranka je v tožbi zatrjevala, da je drugi toženec poškodoval njen avto, ko ga je odpeljal po nalogu redarja prvotožene stranke s "pajkom".

Sodba nº II Ips 556/93 of Civilni oddelek, September 15, 1993

V postopku za ukinitev že pravnomočno prisojene preživnine so lahko predmet presoje le spremenjene okoliščine na strani preživninskega upravičenca ali zavezanca, ki odločilno vplivajo na pravico do preživnine (npr. pridobitev premoženja ali lastnih dohodkov na strani preživninskega upravičenca ali bistveno zmanjšanje premoženjskih zmožnosti na strani preživninskega zavezanca), ne pa okoliščine, ki jih je sodišče že upoštevalo ob določitvi preživnine.

September 09, 1993

Sklep of Civilni oddelek, September 09, 1993

V izpodbijani sodbi je pravilno pri oceni tožničinih preživninskih potreb upoštevano, da se ji je po prenehanju izvenzakonske skupnosti, v kateri je živela s tožencem, življenjski standard poslabšal in da se lahko upošteva možnost ohranitve prejšnjega življenjskega standarda s toženčevim preživninskim prispevkom. Pri ugotavljanju upoštevnega obsega zadovoljevanja življenjskih potreb preživninskega upravičenca je potrebno upoštevati tudi premoženjske razmere in s tem preživninske možnosti prež...

Sklep of Civilni oddelek, September 09, 1993

Ko je A. M. oddal tožniku stanovanje (pred pravnomočnostjo sodbe), je bil njegov pravni položaj nasproti tožniku (in le v njunem medsebojnem razmerju) enak položaju imetnika stanovanjske pravice. Zato tožnik ni bil v stanovanju brez pravnega naslova in se ne more sklicevati na določilo 3. odstavka 50. člena ZSR. Sodišče druge stopnje je zato pravilno uporabilo materialno pravo, ko je odločilo, da se izvršilni naslov zoper A. M. razteza tudi na tožnika (1. odstavek 76. člena ZSR).

Sodba nº II Ips 106/93 of Civilni oddelek, September 09, 1993

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo. Sklicevanje na druge sodbe ne more biti relevantno (ne kot dokaz ne kot pravni vir).

Sodba nº III Ips 38/93 of Gospodarski oddelek, September 09, 1993

1. Če je sodišče druge stopnje sodbo sodišča prve stopnje razveljavilo, ker je menilo, da gre za situacijo iz 11. točke 2. odst. 354. čl. ZPP tožbe pa pri tem ni zavrglo niti ni zadeve vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje, je zoper takšen sklep revizija dovoljena, ker je bila s sklepom o razveljavitvi postopek pravnomočno končan.

Sodba nº II Ips 91/93 of Civilni oddelek, September 09, 1993

Kršitev pravice uporabe tožničinega imena se pokaže kot očitna pomota. Ne gre za okoliščine, v katerih bi bila tožnica prikazana kot avtorica dramatizacije, ki ni njeno delo, pač pa je prikazana kot avtorica dramatizacije, ki je na plošči sploh ni. Tožničino prizadetost je treba ocenjevati ob upoštevanju teh okoliščin.

Sodba nº II Ips 37/93 of Civilni oddelek, September 09, 1993

Ugotovljena škoda vseh treh tožnikov spada v okvir škode, ki jo je mogoče pričakovati kot posledico prometnih nesreč z motornimi vozili in ki jo more obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pokriti v celoti. Zato predpisana zavarovalna vsota, veljavna v času škodnega dogodka, upoštevajoč tedanje cenovne razmere in merila za presojo negmotne škode, ni mogla predstavljati omejitve za priznanje celotne pravične denarne odškodnine za negmotno škodo vseh treh tožnikov.

Sodba nº II Ips 89/93 of Civilni oddelek, September 09, 1993

Domača pravna oseba lahko pridobi tujo valuto in z njo razpolaga, ne more pa jo uporabiti kot plačilno sredstvo. Posojilo ni prepovedano, prav tako ne vrnitev posojila v tuji valuti. Zato tožničina pripoznava zahtevka izraženega v tuji valuti, ne pomeni nedovoljenega razpolaganja, ki ga sodišče ne bi smelo upoštevati.

Sodba nº III Ips 55/93 of Civilni oddelek, September 09, 1993

Ali je podana ena od predpostavk (katerakoli) iz 1. točke 3. odst. 112. člena ZPPSL, je treba presojati glede na situacijo, kakršna je bila ob začetku stečajnega postopka.

Sodba nº II Ips 462/93 of Civilni oddelek, September 09, 1993

Za odločitev o dodelitvi otroka enemu izmed zakoncev ob razvezi ali o spremembi te odločitve je pomemben celotni ugotovljeni splet konkretnih življenjskih okoliščin, v katerih so se znašli starši in otrok po razpadu naravne popolne družine. Presoja tehtnosti otrokovega mnenja v kontekstu drugih okoliščin, ki vplivajo na odločitev po členu 105.2 ali 78.1 in tudi 78.4 ZZZDR, ne more biti odvisna od presoje, kakšno naj bi bilo optimalno (s stališča objektivno ocenjenih otrokovih interesov optima...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners