Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 1994

January 27, 1994

Sodba nº U 58/93 of Upravni oddelek, January 27, 1994

Sodelovanje s kontraobveščevalno službo že po svoji naravi pomeni nevarnost za državo, če se ne opravlja v njenem interesu, zato je lahko razlog za odklonitev državljanstva.

Sodba nº U 618/93-4 of Upravni oddelek, January 27, 1994

Na zvišanje odstotka invalidnosti lahko vpliva samo poslabšanje zdravstvenega stanja tistih okvar, za katere je invalidu bila priznana invalidnost, in okvar, ki so v vzročni zvezi s priznano poškodbo.

Sodba nº U 1163/92-8 of Upravni oddelek, January 27, 1994

Noben veljavni predpis ne daje tržnemu inšpektorju pooblastila, da lahko naloži podjetju vrnitev cen na raven cen, ki so veljale in se uporabljale določenega dne.

Sodba nº U 4/93 of Upravni oddelek, January 27, 1994

Upravne odločbe ni mogoče opreti na določbo zveznega zakona, ki nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije (1. odstavek 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 1/91-I).

Sodba nº U 8/93-4 of Upravni oddelek, January 27, 1994

Kadar predpis določa, da je za obračun prometnega davka v zvezi z uvozom blaga pristojna carinarnica, lahko le-ta, ob pogojih iz 1. odstavka 272. člena carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76 do 21/90), izda odločbo o plačilu uvoznih davščin tudi glede premalo obračunanega prometnega davka.

Sodba nº U 1500/93 of Upravni oddelek, January 27, 1994

Tožba po 3. odstavku 26. člena zakona o upravnih sporih je utemeljena tudi, če organ druge stopnje po vloženi pritožbi zaradi molka organa prve stopnje od tega sicer zahteva poročilo, zakaj ni odločbe pravočasno izdal, ne ukrepa pa dalje po določbah 246. člena zakona o splošnem upravnem postopku.

Sodba nº U 45/93-8 of Upravni oddelek, January 27, 1994

Če stranka ne ugovarja ugotovljeni vrednosti kapitala, ne more uspeti z ugovorom, da ni dosegla dobička.

Sklep of Upravni oddelek, January 27, 1994

Poslovnih prostorov, ki so premoženje pravne osebe v mešani lastnini, ni mogoče vrniti v last denacionalizacijskemu upravičencu. Družbenik denacionalizacijskega zavezanca, ki je družba z omejeno odgovornostjo, ni aktivno legitimirana za vložitev tožbe.

Sklep of Upravni oddelek, January 27, 1994

Prednostna lista za dodelitev občinskih neprofitnih stanovanj ni upravni akt.

Sklep of Upravni oddelek, January 27, 1994

Na uporabo z zakonom predpisane davčne stopnje temeljnega prometnega davka pri uvozu blaga ne more vplivati mnenje upravnega organa, pristojnega za finance, temveč le predpis, izdan na podlagi zakona ali mednarodna pogodba.

Sodba nº U 603/93 of Upravni oddelek, January 27, 1994

Najemnik poslovnega prostora nima položaja stranke v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº II Ips 896/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Utemeljeno revizija opozarja na zmoten materialnopravni zaključek nižjih sodišč, da je tudi tožeča stranka deloma kriva za škodo. Ob ugotovitvi, da je bil osebni avtomobil v trenutku začetka prečkanja cestišča izven njenega vidnega polja, dejstvo, da je tožnica slepa na levo oko, res ne more biti odločilno. Zaključek sodišča o le "verjetni slabši koncentriranosti tožnice pri prečkanju iz razloga, ker sta jo na nasprotni strani ceste čakala mož in vnuk" pa tudi ni zadostna podlaga za materialn...

Sodba nº II Ips 927/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

1. Tožba na ugotovitev očetovstva za otroka, rojenega izvenzakonske zveze, se lahko vloži tudi po smrti domnevnega očeta, vendar najkasneje eno leto po njegovi smrti (2. odstavek 92. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list SRS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo - v nadaljevanju ZZZDR). Čeprav v določbi 92. člena ZZZDR to izrecno ni navedeno, je potrebno tožbo vložiti proti dedičem domnevnega očeta.

Sodba of Civilni oddelek, January 27, 1994

Po 2. odstavku 186. člena ZPP mora tožnik v primeru, ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, navesti vrednost spornega predmeta v tožbi. Navedba vrednosti je potrebna zaradi določbe 382. člena ZPP. Po 2. in 3. odstavku tega člena namreč revizije ni v premoženjskih sporih, v katerih se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarno terjatev, če vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnik navedel v tožbi, ne presega določenega zn...

Sodba nº II Ips 941/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

V materialnem pravu nima podlage stališče, da je lahko odločitev sodišča o dodelitvi otroka ob razvezi le odločitev, da sodišče sprejme tisto stanje, ki je bilo ustvarjeno v času do konca razveznega postopka, pa čeprav je bilo ustvarjeno brez sporazuma zakoncev, staršev ali celo na silo. Tega 2. odst. 78. člena ZZZDR ne določa.

Sodba nº II Ips 210/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Okoliščina, če sta pravdni stranki vpisani že doslej pri skupnem nepremičnem premoženju vsaka do polovice, ne predstavlja ovire, da bi po razvezi zakonske zveze tožeča stranka v pravdnem postopku dokazovala svoj večji prispevek, ki se odraža v večjem solastninskem deležu.

Sodba nº II Ips 255/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Za zavrnitev tožničinega tožbenega zahtevka je bilo bistveno, da tožnica v postopku ni uspela dokazati na majhni površini spornega zemljišča v teku priposestvovalne dobe takih posestnih dejanj, ki bi pomenila uporabo zemljišča glede na njegovo naravo. Zato ni bilo pogojev za priposestvovanje tega zemljišča.

Sklep nº II Ips 288/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Tožbeni zahtevek tožeče stranke je nedenarni dajatveni zahtevek (2. odstavek 382. člena ZPP). Tožeča stranka bi zato morala v tožbi navesti vrednost spornega predmeta, česar pa ni navedla, zato pravice do revizije ni mogoče priznati.

Sodba nº II Ips 289/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

V danem primeru je tožena stranka navedla dejstvo, na katero se sklicuje v reviziji v repliki na pritožbeni odgovor tožeče stranke, skoraj dva meseca po preteku pritožbenega roka. Postopek z vročanjem pritožbe nasprotni stranki in nato odgovora pritožniku, je določen v 359.člen ZPP. Namen te določbe ni dati možnost obema strankama, da navajata nova dejstva in dokaze, katerih nista navajali med postopkom na prvi stopnji. Taka razlaga bi pomenila nedopustno podaljševanje prekluzivnega 15 dnevne...

Sodba nº II Ips 272/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Če se stranki o valorizaciji zavarovalne vsote ne dogovorita, je poleg indeksne rasti cen na drobno dopustna tudi drugačna valorizacija. Tako je sodišče smelo pri primerjavi upoštevati tudi tečaj DEM v času škodnega dogodka in času sojenja. Valutna klavzula je po 5. členu zakona o deviznem poslovanju (Ur.l. RS, št. 1/91) v nasprotju s tem, kar trdi tožena stranka, dovoljena. Prav tako je smelo izhajati iz primerjave z novo zavarovalno vsoto, ki je bila določena mesec dni po škodnem dogodku. G...

Sodba nº II Ips 267/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Če je stanovanjska pravica prenehala pred uveljavitvijo SZ, pa čeprav je bil stanodajalec obsojen na izročitev najpotrebnejših prostorov, prejšnji imetnik ni upravičenec iz 117. člena. Po 128. členu lahko lastnik odkloni prodajo.

Sklep of Civilni oddelek, January 27, 1994

146. člen zakona o dedovanju (ZD, Ur.l. SRS, št. 15/76 in 23/78) se nanaša na primer, ko dedič da izjavo potem, ko so dedni deleži s sklepom o dedovanju že določeni, delitev pa še ni bila opravljena. Za takšen dogovor zakon določa posebno obličnost, ker dediči z njim posegajo v že pravnomočni sklep o dedovanju. Izjava, dana med postopkom o dedovanju (v konkretnem primeru po smrti zapustnikov, vendar preden je postopek formalno začel teči), ki pa jo je potem sodišče dolžno v zapuščinskem posto...

Sodba nº II Ips 266/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

1. V določbi 122. člena ZOR je urejena izpolnitev dvostranskih vzajemnih pogodb. Zakon določa, da lahko ena stranka odkloni izpolnitev svoje obveznosti, če druga stranka noče istočasno izpolniti svoje, iz pogodbe ali zakona pa ne izhaja nič drugega. Še več, zakon posredno rešuje tudi procesno situacijo, ki nastane s takšnim ugovorom pred sodiščem. V 2. odstavku 122. člena je določeno, da sodišče nasprotni stranki naloži, da mora izpolniti svojo obveznost takrat, ko jo izpolni druga stranka. T...

Sklep of Civilni oddelek, January 27, 1994

Prodajalec je odgovoren za pravne napake prodane stvari (508. člen ZOR). Ker je bilo vozilo tožniku odvzeto, so nastopile pravne posledice iz 510. člena ZOR in je pogodba po samem zakonu razdrta. Če sodišče ugotovi nepoštenost ene stranke in sicer tožene, ne pa tožeče, ni razlogov za uporabo 2. odstavka 104. člena ZOR.

Sklep nº II Ips 292/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Predlagateljica bi si morala svojo pravico do revizije zagotoviti s tem, da bi z zneskom ocenila vrednost svojega interesa za izpodbijanje sklepa sodišča druge stopnje. Ker tega ni storila, njena revizija ni dovoljena in jo je moralo revizijsko sodišče zavreči (392. čl. Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. čl. Zakona o nepravdnem postopku).

Sodba nº II Ips 246/93 of Civilni oddelek, January 27, 1994

Iz obrazložitve sodbe sodišča druge stopnje izhaja, da je sodišče štelo, da je bilo vprašanje pristnosti zapustnikovega podpisa rešeno že na prvi stopnji, ko je sodišče ugotovilo, da so podani vsi pogoji za veljavnost oporoke po 64. čl. Zakona o dedovanju.

January 26, 1994

Sodba nº U 734/92 of Upravni oddelek, January 26, 1994

Tožba ni bila podpisana od upravičenega podpisnika. Zahtevek ni bil postavljen v skladu z zakonskimi določili.

Sodba nº U 232/93-4 of Upravni oddelek, January 26, 1994

Premoženje ni bilo podržavljeno po predpisih, navedenih v zakonu o denacionalizaciji.

Sklep of Civilni oddelek, January 26, 1994

Oddajanje stavbnih zemljišč za gradnjo (dikcija 5. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih) pomeni prehod "lastninskopravnega upravičenja pravice uporabe" stavbnega zemljišča od enega nosilca uporabe na drugega. Oddaja za gradnjo gradbenemu podjetju je po svoji vsebini torej realizacija razpolagalne pravice, ki je v pogodbi podrobno manifestirana s konkretizacijo prometa, načinom formiranja njegove cene in zemljiški knjigi namenjeno intabulacijsko klavzulo.

Sodba nº II Ips 281/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Ob uveljavitvi SZ tožniku sicer še ni prenehalo stanovanjsko razmerje, pravda zaradi prenehanja pa je že bila v teku. Ko se je za tožnika neugodno končala, se je zato lastnik utemeljeno skliceval na to, da tožniku ni dolžan prodati stanovanja, ker mu je stanovanjsko razmerje prenehalo. V tej zadevi je bila njegova odklonitev toliko lažja, ker je tožnik zahteval sklenitev pogodbe šele potem, ko je odločba sodišča združenega dela o prenehanju stanovanjskega razmerja že postala pravnomočna.

Sodba nº U 1070/92-6 of Upravni oddelek, January 26, 1994

Zavrnitev tožbe investitorja kot tožeče stranke. Zaradi pomanjkljivosti prvostopnega lokacijskega dovoljenja in lokacijske dokumentacije oziroma njune neskladnosti z določbami ZUN in ZSZ je tožena stranka lokacijsko dovoljenje odpravila in vrnila zadevo po 242. členu ZUP prvostopnemu organu v ponovni postopek.

Sodba nº U 1181/92-6 of Upravni oddelek, January 26, 1994

Tožena stranka je uvozila blago iz Hrvatske. Blago je španskega izvora. Zato niso dani pogoji po odloku o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga (Uradni list RS, št. 17/91-I) in odredbi o načinu ugotavljanja izvora blaga (Uradni list SFRJ, št. 41/79 v zvezi z ustavnim zakonom, Uradni list RS, št. 1/91-I).

Sodba nº U 481/92-5 of Upravni oddelek, January 26, 1994

Izpodbijana odločba je odpravljena zaradi nasprotja med ugotovitvijo splošnega interesa za javno pot v njenem izreku in navedbami o tem v srednjeročnem občinskem planu in zato, ker ta izrek ni določen, saj na splošno navaja le gradnjo te poti preko zemljišč, iz česar ne izhaja, ali je ta pot označena kot samostojna parcela in v kakšni izmeri.

Sodba nº U 1149/92 of Upravni oddelek, January 26, 1994

Po 278. in 280. členu ZUP v upravnem sporu, katerega predmet je sklep o izvršbi, ni dopustno uveljavljati drugih razlogov, razen tistih, ki se nanašajo na izvršbo.

Sodba nº U 1162/92 of Upravni oddelek, January 26, 1994

Pristojni inšpektor lahko odloči, da mora investitor odstraniti objekt in vzpostaviti prejšnje stanje, če nadaljuje z delom, ali če pristojni upravni organ zavrne izdajo lokacijskega dovoljenja, ali če investitor v določenem roku ne zaprosi za lokacijsko dovoljenje. Oddelek za upravne zadeve občine je v dopisu sporočil urbanistični inšpekciji skupnosti obalnih občin, da tožnika v roku, ki je bil določen v odločbi, nista zaprosila za izdajo lokacijskega dovoljenja. Glede na navedeno določbo 3....

Sklep of Upravni oddelek, January 26, 1994

Osebni avtomobil lahko začasno uvozi v zakup le uporabnik, ki je registriran za neposredno nudenje storitev z osebnim avtomobilom.

Sodba nº U 222/93-4 of Upravni oddelek, January 26, 1994

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker premičnine niso bile zaplenjene po predpisih, naštetih v 3. oz. 4. členu zakona o denacionalizaciji, ampak so bile odvzete s strani partizanske vojske v jeseni leta 1944.

Sodba nº II Ips 274/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Adaptacija podstrešnih prostorov v stanovanju ob sicer le ustnem soglasju stanodajalca v l. 1964 in 1965, pogojuje najmanj uporabo 50 čl. ZSR in glede vprašanja pridobitve stanovanjske zaščite na teh prostorih ne nasprotuje določbi 68. čl. ZSR.

Sodba of Civilni oddelek, January 26, 1994

Tožnici, ki nista v delovnem razmerju s prvo toženo stranko, uveljavljata izplačilo premoženjske škode, ki je nastala njunemu pravnemu predniku, ki je sicer bil v delovnem razmerju pri njej. Takšne terjatve pa ni mogoče opredeliti v okvir sporov iz "samoupravnih odnosov" v skladu z omenjeno določbo 16. člena zakona o sodiščih združenega dela. Gre torej za civilnopravno razmerje med pravdnima strankama in s tem za uporabo pravil zakona o pravdnem postopku po določbi 1. člena ZPP.

Sklep nº I Pr 4/94 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Delegacija zaradi sorodstvenih razmerij stranke s sodniki.

Sklep of Civilni oddelek, January 26, 1994

Na podlagi predloženih listinskih in ostalih dokazov, je v celoti prepričljiv zaključek obeh nižjih sodišč, da je sporni vikend postal skupna last pravdnih strank že z zgraditvijo in da ga toženec ni pridobil šele s plačilom in pogodbo po razvezi zakonske zveze. Pogodba z dne 15. novembra 1988 predstavlja le naknadno formalno ureditev lastnine spornega vikenda in pripadajočega zemljišča, pridobljene že s sporazumno gradnjo na tujem zemljišču.

Sodba nº II Ips 977/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

Ker toženka kljub zdravstvenim težavam še vedno lahko nekoliko pomaga sinu, pa čeprav le s pisarniškimi deli in v gospodinjstvu, kar sama pravi, da bi vsaj za najemnino za stroje lahko nekaj zahtevala in ker je očitno še vedno sposobna priložnostno kaj zaslužiti z gospodinjskimi deli v Italiji (za zadnja dva meseca, ko ni hodila v Italijo, niti ne trdi, da bi ji to preprečili kakšni opravičljivi razlogi), tudi revizijsko sodišče ocenjuje, da je preživnina v znesku 7.000,00 SIT, ki naj ji jo p...

Sklep nº IV Ips 80/93 of Kazenski oddelek, January 26, 1994

Ker je bila kaznovanemu, ki je storil prekrška kot samostojen avtoprevoznik, izrečena nižja denarna kazen, kot je določena v 2. točki 202. člena zakona o prekrških, zahteva za sodno varstvo ni dovoljena.

Sodba nº IV Ips 83/93 of Kazenski oddelek, January 26, 1994

Za prekršek po 6. točki 2. člena zakona zoper javni red in mir (l. 49) se je zahtevalo, da gre za razširjanje vesti, torej sporočil o dogodkih in pojavih ter da lažniva izjava take vrste ruši mir in zadovoljstvo državljanov.

Sklep of Kazenski oddelek, January 26, 1994

Podana je kršitev materialnega zakona po 1. točki 187. člena zakona o prekrških, ker v odločbi ni opisano konkretno dejanje, ki bi se po zakonu štelo za prekršek.

Sodba nº II Ips 285/93 of Civilni oddelek, January 26, 1994

V okviru uveljavljenega revizijskega razloga napačne uporabe materialnega prava revizijsko sodišče preko potrdilne sodbe pritožbenega sodišča preizkuša materialnopravno pravilnost sodbe prvostopnega sodišča. To pomeni, da tudi revizijsko sodišče ob preverjanju materialnopravne pravilnosti sodbe sodišča druge stopnje, s katero je bila potrjena sodba sodišča prve stopnje, v bistvu ugotavlja, če je prvostopno sodišče ob izdaji svoje sodbe pravilno uporabilo tedaj veljavne materialnopravne predpise.

Sklep of Civilni oddelek, January 26, 1994

Ko je oškodovanec odstranil mrežasta vratca na stroju, skozi katera je dostop do nevarnih, gibljivih delov stroja, in se z gornjim delom telesa nagnil v obratovalno območje stroja, prav tedaj pa je takratni upravljalec stroja stroj aktiviral, kar je bilo usodno, zato po oceni revizijskega sodišča nikakor ni ravnal s povprečno pazljivostjo delavca, vajenega dela s takšnim strojem in je s svoje strani soprispeval k nesreči in posledicam.

January 24, 1994

Sodba nº U 676/92-9 of Upravni oddelek, January 24, 1994

Pri odločanju po nadzorstveni pravici upravni organ sam ne ugotavlja dejanskega stanja, ne glede na to, ali je bilo dejansko stanje v postopku pred izdajo dokončne odločbe popolno in pravilno ugotovljeno, ali ne.

January 20, 1994

Sodba nº U 1086/92-4 of Upravni oddelek, January 20, 1994

Vzpostavitev lastninske pravice na podržavljenem stavbnem zemljišču je mogoča samo v primeru, ko ima na takšnem zemljišču pravico uporabe še vedno prejšnji lastnik.

Sodba nº U 874/92-13 of Upravni oddelek, January 20, 1994

Samo lokacijska dokumentacija, ki vsebuje vse potrebne podatke iz 55. člena zakona, katero je izdelala pristojna upravna organizacija, je lahko podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sklep nº II Ips 275/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Morebitni ekonomski interes tožnika kot potencialnega kupca nepremičnine v družbeni lastnini lahko pogojuje tudi njegov pravni interes za ugotavljanje ničnosti brez javne dražbe (8. čl. ZPN) prodane nepremičnine v družbeni lastnini, če dokaže dejstva, ki tako ekonomsko zainteresiranost utemeljujejo (preko prodane nepremičnine ima npr. dostop do svoje hiše).

Sodba nº U 1020/92-4 of Upravni oddelek, January 20, 1994

Če podatek, naveden v uvozni carinski deklaraciji in priloženi fakturi, sam zase nedvoumno opredeljuje vrsto blaga, potem uvoznik lahko zahteva spremembo podatkov v uvozni carinski deklaraciji (UCD) glede razvrstitve blaga.

Sodba nº U 49/93 of Upravni oddelek, January 20, 1994

Oseba, za katero je ugotovljeno, da je bila obsojena za kazniva dejanja nasilniškega obnašanja, tatvine, ropa in umora, predstavlja nevarnost za javni red.

Sodba nº U 70/93 of Upravni oddelek, January 20, 1994

Upravni organ odloča v okviru postavljenega zahtevka, zato ni dolžan ugotavljati ali stranka izpolnjuje pogoje za sprejem v državljanstvo na drugi pravni podlagi.

Sodba nº U 1029/92 of Upravni oddelek, January 20, 1994

Objekt je zgrajen brez lokacijskega dovoljenja in so podani vsi zakonski pogoji za izrek inšpekcijskega ukrepa - odstranitev objekta. Tožbeni ugovor, da je izrečen ukrep preuranjen in nezakonit, ni utemeljen.

Sklep of Upravni oddelek, January 20, 1994

Investitor ni izpolnil z odločbo naložene obveznosti o odstranitvi nelegalno zgrajenega objekta. Zato so podani pogoji za dovolitev upravne izvršbe po drugi osebi.

Sodba nº U 15/93 of Upravni oddelek, January 20, 1994

Aktivna vojaška oseba JA nima statusa zavarovanca po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 12/92), zato ni upravičena do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti po določbah tega zakona.

Sodba nº U 16/93 of Upravni oddelek, January 20, 1994

Položaj določene osebe v strukturi bivše JA in z njim povezana narava dela je lahko razlog za zavrnitev vloge za pridobitev državljanstva po 3. odstavku 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 30/91-I), če je oseba poveljevala organizacijski enoti na ravni korpusa.

Sklep of Civilni oddelek, January 20, 1994

Prenehanje zakupa ima za posledico tudi prenehanje podzakupnega razmerja (590. člen ZOR). Odgovornost zakupnika, ki v podzakup danega zemljišča ni izročil zakupodajalcu je torej odgovornost za neizpolnitev pogodbe, ki ni deliktne narave.

Sklep nº III Ips 86/93 of Gospodarski oddelek, January 20, 1994

Od vložitve zahtevka na plačilo procesnih obresti tečejo od glavne terjatve še naprej obresti po enaki obrestni meri, po kateri so tekle do takrat, od kapitaliziranega zneska zapadlih neplačanih obresti pa po zakoniti obrestni meri zamudnih obresti (izven določbe 2. odst. 277. člena ZOR).

Sodba nº III Ips 80/93 of Gospodarski oddelek, January 20, 1994

Stališče tožeče stranke pri prevzemu je bilo nedvoumno izraženo v tem smislu, da vztraja tudi pri dobavi opreme v skladu s pogodbo. Pravnega ravnanja med strankama zato ni mogoče presojati po določbah o nadomestni izpolnitvi saj izročitve kompresorjev brez dogovorjene mikroprocesorske opreme ni mogoče šteti kot datio in solutum (308. čl. ZOR).

Sodba nº III Ips 83/93 of Gospodarski oddelek, January 20, 1994

1. Z določbo 1. tč. 1. odst. 385. čl. ZPP je bistvena kršitev določb pravdnega postopka, ki se nanaša na krajevno pristojnost, izključena kot revizijski razlog.

Sodba nº III Ips 82/93 of Gospodarski oddelek, January 20, 1994

Najemnina je bila ob sklenitvi pogodbe primerna. Zato se tožena stranka ne more sklicevati v zvezi s svojim neplačilom najemnine na to, da je pogodba oderuška, kajti elementi oderuške pogodbe morajo biti v celoti podani ob sklenitvi pogodbe.

Sklep nº III Ips 84/93 of Gospodarski oddelek, January 20, 1994

Prvostopna presoja o zapisniku z dne 11.6.1992 ne temelji samo na tej listini, ampak je sodišče ugotavljalo vsebino in pravno naravo sprejetega sklepa tudi z zaslišanjem prič. Zato niso izpolnjeni pogoji za spremembo sodbe po 2. tč. 373. čl. ZPP.

Sodba nº III Ips 85/93 of Gospodarski oddelek, January 20, 1994

Prepričanje, da je tožeča stranka prva ravnala napačno, tožene stranke ne opravičuje, da sama odloča o svojih pravicah in si jih sama vzame. S samovoljnim prenosom sredstev iz računa tožeče stranke na drug račun je tožena stranka tožeči povzročila škodo. 1. odst. 154.čl. zakona o obligacijskih razmerjih določa, da kdor drugemu povzroči škodo, mu jo mora povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Ta določba pomeni konkretizacijo enega temeljnih načel zakona o obligacijski...

Sodba nº II Ips 940/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Ocena izvedenih dokazov o spolnih stikih med otrokovo materjo in tožencem, krvni analizi, antropološki preiskavi in podatkih o toženčevi oploditveni sposobnosti je nižjima sodiščema omogočila pravno utemeljeno sklepanje o tem, da je toženec otrokov oče. Nasprotne trditve so ostale na ravni domnev.

Sklep nº I Ips 270/93 of Kazenski oddelek, January 20, 1994

Poroka in rojstvo otroka predstavljata novo olajševalno okoliščino, ki bi vplivala na višino izrečene kazni, v kolikor bi bila podana v času rednega sojenja.

Sodba of Kazenski oddelek, January 20, 1994

Ker je bila kaznovanemu v postopku za prekršek izrečena nižja denarna kazen, kot jo določa 2. odstavek 202. člena zakona o prekrških, zahteva kaznovanega za sodno varstvo ni dovoljena.

Sodba nº IV Ips 55/93 of Kazenski oddelek, January 20, 1994

V postopku za sodno varstvo ni možno uveljavljati dejanske zmote, saj je bil z novelo zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 5/90) takšen razlog (izpodbijanje dejanskega stanja) za vložitev zahteve za sodno varstvo odpravljen.

Sodba nº II Ips 220/93 of Civilni oddelek, January 20, 1994

Opazno večji priliv denarja v skupno premoženje s strani enega od zakoncev se ob izenačitvi drugih obremenitev mora odraziti v večjem solastninskem deležu.

January 19, 1994

Sklep of Upravni oddelek, January 19, 1994

Carinska oprostitev ni možna za aparat, ki nima neposrednega vpliva na varstvo okolja.

Sodba nº U 848/92 of Upravni oddelek, January 19, 1994

Namesto umrlega zavezanca ne morejo vstopiti njegovi pravni nasledniki, ker v imenu umrlega zavezanca ni mogoče dati davčne napovedi, na njegovo ime izdati odločbe in jo vročiti enemu od dedičev. Upravna odločba ne more biti izdana na ime umrle osebe, in ne more biti stranka v upravnem postopku.

Sodba nº U 1009/92 of Upravni oddelek, January 19, 1994

Po odločbah o ustavitvi del in o določitvi rokov, da investitor zaprosi za lokacijsko dovoljenje, je tožeča stranka nadaljevala z gradnjo in ni zaprosila za lokacijsko dovoljenje v določenem roku. Dani so torej pogoji za odločitev po 3. odstavku 74. člena ZUP.

Sodba nº U 794/92-10 of Upravni oddelek, January 19, 1994

Tisti, na katerega se podatki v rojstni matični knjigi ne nanašajo, ne more zahtevati, da se črta podatek o očetu drugega, katerega rojstvo je vpisano v to knjigo.

Sodba nº U 1188/92-6 of Upravni oddelek, January 19, 1994

Investitorja sta kršila določbi občinskega odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev glede lokacije pomožnega objekta in odmika od javnih prometnih poti. Zato je tožena stranka pravilno zavrnila pritožbo zoper prvostopno upravno odločbo, ki je zavrnila vlogo za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del (2. odstavek 62. člena ZUN).

Sklep of Upravni oddelek, January 19, 1994

Sodišče je tožbo zavrnilo, ker niso podani obnovitveni razlogi po določbi 249. člena ZUP.

Sodba nº U 212/93-6 of Upravni oddelek, January 19, 1994

Možno oškodovanje pri dodelitvi parcel v postopku komasacije.

Sodba nº U 976/92 of Upravni oddelek, January 19, 1994

Organi društva morajo takrat, ko zahtevajo vpis v register društev, po zakonu o društvih predložiti pristojnemu organu zahtevo s podpisi ustanoviteljev (2. odstavek 15. člena).

Sodba nº II Ips 866/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Tožeča stranka ne uživa posesti nepremičnin v sorazmerju s svojim solastninskim deležem, toženec pa z uporabo nepremičnin krši tožničino pravico do uporabe teh nepremičnin. In v tem je po presoji revizijskega sodišča tožničino prikrajšanje, saj toženčeva uporaba omenjenih nepremičnin predstavlja določen poseg v tožničine pravice (1. odst. 14. čl. ZTLR).

Sklep of Civilni oddelek, January 19, 1994

Izdelava etažnega stanovanja z dovoljenjem solastnikov ter učinek pomoči solastnikov v delu, materialu in denarju na njihove stvarne pravice na etažnem stanovanju.

Sodba nº II Ips 278/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Presoja višine odškodnine za mlajšega fanta za precej hudo poškodbo noge.

Sodba nº II Ips 280/93 of Civilni oddelek, January 19, 1994

Ena izmed predpostavk za (pogodbeno) odškodninsko odgovornost je obstoj škode, ki je v vzročni zvezi z nepravilno oz. nepravočasno izpolnitvijo pogodbene obveznosti (2. odst. 262. čl. ZOR). V konkretnem primeru je tožena stranka zamudila z izročitvijo avtomobila. Vendar pa tožnik zaradi nepravočasne izročitve avtomobila ni mogel utrpeti škode, ki jo vtožuje. Kajti tudi če bi bilo vozilo izročeno pravočasno, tožnik ne bi mogel vnaprej plačane kupnine vezati na banki.

Sodba of Gospodarski oddelek, January 19, 1994

V 2. odst. 20. člena določa ZPP, da se lahko sodišče izreče za krajevno nepristojno po uradni dolžnosti najpozneje na pripravljalnem naroku, če pa tega ni bilo pa dokler se toženec ne spusti na prvem naroku za glavno obravnavo v obravnavanje glavne stvari. Ta določba velja tudi za sodišče, kateremu je drugo sodišče zadevo že odstopilo kot krajevno pristojnemu (1. odst. 22. člena ZPP), v tem smislu, da mora takoj sprožiti spor o pristojnosti, če meni, da ni pristojno.

Sodba of Gospodarski oddelek, January 19, 1994

Krajevno pristojno sodišče za odločitev o ugovoru zoper sklep o začasni odredbi je samo tisto sodišče, ki je izdalo sklep o začasni odredbi.

January 18, 1994

Sodba nº Up 8/92, U 294/92 of Upravni oddelek, January 18, 1994

Statusa civilnega invalida vojne ni mogoče priznati osebi, ki ne izkaže, da je njena okvara organizma nastala zaradi bolezni, ki je posledica vojnega dogodka.

Sodba nº Up 5/92 of Upravni oddelek, January 18, 1994

V nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije je zvezni predpis, ki prepoveduje uporabo dokaza - zaslišanje prič pri ugotavljanju določenih dejstev.

Sodba nº U 1118/92 of Upravni oddelek, January 18, 1994

Državljanu druge republike, ki v predpisanem roku ni zaprosil za slovensko državljanstvo in je postal tujec, se lahko odpove prebivanje v R Sloveniji, če nima dovoljenja za stalno prebivanje v R Sloveniji, v postopku pa je bilo ugotovljeno, da obstoji eden od razlogov, ki so taksativno našteti v 23. členu zakona o tujcih.

January 13, 1994

Sklep of Upravni oddelek, January 13, 1994

Vrednost kapitala je dejanska okoliščina, ki je za odmero davka na dobiček od kapitala bistvena. Iz odmerjene odločbe mora biti zato razvidno, kako je bila ugotovljena.

Sodba nº U 1143/92 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Zakonitosti odločbe, s katero je bil ugotovljen splošni interes za razlastitev nepremičnine, ni mogoče presoditi, ker v obrazložitvi odločbe niso navedeni prostorski vidiki družbenega plana, ki predstavlja pravno podlago za izdano odločbo.

Sodba nº U 1189/92-6 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Denacionalizacijski upravičenec ne more s potnim listom dokazati, da je bil v času, ko mu je bilo premoženje podržavljeno, jugoslovanski državljan.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners