Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 1994

January 13, 1994

Sodba nº U 1079/92-6 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Odločba o plačilu stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč se ne more opirati na občinski odlok, ki je bil odpravljen z odločbo ustavnega sodišča.

Sodba nº U 1161/92-6 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Kot osnova za odmero davka se, z vidika davčnih predpisov, šteje vrednost kapitala doseženega v prometu v času pridobitve.

Sodba nº U 120/93 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Če je objekt zgrajen v nasprotju z izdanim urbanističnim potrdilom se šteje, da je bil zgrajen brez ustreznega dovoljenja.

Sodba nº II Ips 450/93 of Civilni oddelek, January 13, 1994

Tako kot solastnik stvari lahko vloži lastninsko tožbo glede cele stvari, lahko toži tudi na ugotovitev obstoja stvarne služnosti v korist gospodujoče stvari oziroma njenih vsakokratnih lastnikov.

Sodba nº U 66/93 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Kršena so pravila upravnega postopka, če stranka ni bila zaslišana in ji ni bila dana možnost, da se izjavi o zbranih podatkih.

Sodba nº II Ips 271/93 of Civilni oddelek, January 13, 1994

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sklep of Civilni oddelek, January 13, 1994

Če toženec ni plačal dela kupnine v ugotovljeni višini, jo mora poravnati (čl. 516 zakona o obligacijskih razmerjih-ZOR).

Sodba nº U 80/93 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Organ je kršil pravila postopka (209. člen ZUP), ker ni navedel razlogov za zavrnitev vloge za pridobitev državljanstva po 40/3 členu ZDS.

Sodba nº U 5/93 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Ugovora nepravilnosti izvirnih numeričnih podatkov o predhodno opravljeni zemljiškokatastrski meritvi stranka ne more uveljavljati šele v upravnem sporu. Stranka lahko ta ugovor uveljavlja le ob uvedbi postopka za prenos posestne meje v naravo (2. točka 33. člena zakona o zemljiškem katastru, Uradni list SRS, št. 16/74).

Sodba nº U 6/93-8 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Publikacije s pretežno ekonomsko-propagandno vsebino ni mogoče uvrščati med nosilce besede, ki so znanstvenega, umetniškega, kulturnega, izobraževalnega in informacijskega značaja iz 13. točke tarifne številke 3 tarife davka od prometa proizvodov (Zakon o prometnem davku, Uradni list RS, št. 4/92).

Sodba nº Ur 41/93 of Upravni oddelek, January 13, 1994

Podan je razlog za zavrnitev vloge za pridobitev državljanstva za osebo, ki je bila podpolkovnik JA, načelnik letalske baze in namestnik oziroma vršilec dolžnosti komandanta.

Sodba of Civilni oddelek, January 13, 1994

Z upoštevanjem valutne klavzule je bila tudi za čas inflacije zagotovljena ohranitev realne vrednosti dogovorjene vrnitve posojila. Pogodbene stranke se zaradi cit. zakonskih določb niso mogle veljavno dogovoriti za 50% dodatek za primer plačila v domači valuti, ki je bilo po tedaj in sedaj veljavnih predpisih v takih razmerah, kot so konkretne, edino zakonito.

Sodba nº II Ips 481/93 of Civilni oddelek, January 13, 1994

Iz ugotovljenega stanja hiše in poteka zaključnih del, kar vse izhaja iz tožnikovih izpovedb, sta sodišči utemeljeno zaključili, da so bili pri tožniku podani pogoji za odpoved stanovanjske pogodbe po 3. odst. 60. čl. prej veljavnega zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84). Čim pa so ti pogoji ugotovljeni, je prva tožena stranka po 2. odst. 128. čl. Stanovanjskega zakona upravičeno odklonila prodajo stanovanja tožniku.

Sklep nº II Ips 956/93 of Civilni oddelek, January 13, 1994

Iz določb Ustave Republike Slovenije ter iz določb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izhaja, da uživajo otroci posebno varstvo države. Ob razvezi zakonske zveze odloči sodišče o preživljanju otrok po uradni dolžnosti (1. odst. 78. čl. ZZZDR) in pri višini preživnine ni vezano na tožbeni zahtevek. Tako urejeno varstvo otrok narekuje posebno skrbnost sodišča pri zbiranju dokazov, njihovi oceni in odločanju o preživninskih zahtevkih.

Sodba nº II Ips 257/93 of Civilni oddelek, January 13, 1994

Ker toženka ob smrti V. dne 9.10.1989 ni bila uporabnica stanovanja, ni mogla nadaljevati trajne uporabe stanovanja po 18. čl. tedaj veljavnega Zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur.l. SRS, št. 35/82 in 14/84). Toženka je ostala v stanovanju brez veljavnega pravnega naslova in zato tožeča stranka utemeljeno zahteva toženkino izselitev in izročitev praznega stanovanja.

Sodba nº II Ips 263/93 of Civilni oddelek, January 13, 1994

Domovi za starejše občane ali upokojence so delovne organizacije, ki so s 1. aprilom 1991 postali zavodi. Kot zavod pa je seveda tudi pravna oseba (čl. 4 Zakona o zavodih). Le premoženje, s katerim je do 1.4.1991 upravljala, je takrat postalo last njenega ustanovitelja. In samo to je v tej pravdi odločilno. Ker tožena stranka ni lastnica spornega stanovanja, je tožnikov tožbeni zahtevek proti njej neutemeljen in ga je zato potrebno zavrniti.

Sklep of Civilni oddelek, January 13, 1994

Tožnik se tako lahko sklicuje le na svojo posest spornih nepremičnin, ki je trajala od sklenitve pogodbe 1968. leta do nacionalizacije v 1973. letu (po tem času je ni mogoče upoštevati, ker družbene lastnine ni bilo mogoče priposestvovati - čl. 29 ZTLR) To pa je za priposestvovanje prekratka doba, neglede na kvaliteto posesti (čl. 28 ZTLR).

Sklep nº II Ips 789/93 of Civilni oddelek, January 13, 1994

Ker je prišlo do umika revizije pred izdajo revizijske odločbe, je revizijsko sodišče ugotovilo umik s tem sklepom (2. odst. 349. čl. v zvezi s 399. čl. Zakon o pravdnem postopku).

January 12, 1994

Sodba nº U 1085/92 of Upravni oddelek, January 12, 1994

Prosilec za pridobitev slovenskega državljanstva, ki dejansko ne živi v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje pogoja za pridobitev slovenskega državljanstva po določbi 40/1 zakona o državljanstvu R Slovenije.

Sodba nº U 510/93-10 of Upravni oddelek, January 12, 1994

V lokacijskem postopku ima prizadeta stranka možnost dokazati svoje pravice tako, da opozarja na pomanjkanje zakonskih pogojev za izdajo lokacijskega dovoljenja. Zato sosed ne more vplivati na odločitev o situaciji z ugovori, ki nimajo neposredne zveze s predpisanimi pogoji za konkretno situacijo.

Sodba nº U 250/92-8 of Upravni oddelek, January 12, 1994

Po 25.6.1991 se v Republiki Sloveniji ne uporablja več zakon o posebnem zveznem davku od prometa proizvodov in storitev za financiranje JLA v letu 1990 s tarifo (Uradni list SFRJ, št. 55/90), ker nasprotuje njenemu pravnemu redu (1. odstavek 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS, Uradni list RS, št. 1/91-I).

Sklep nº II Ips 816/93 of Civilni oddelek, January 12, 1994

V danem primeru imamo položaj, ko je po uveljavitvi Stanovanjskega zakona (SZ, Uradni list RS št. 18/91) začel veljati Zakon o zadrugah (Uradni list RS št. 13/92), ki je v 81.členu določal moratorij za razpolaganja z nepremičninami, oziroma premoženjem, za katero po določbah istega zakona oziroma predpisov o denacionalizaciji nastopi dolžnost vrnitve, razdružitve oz. lastninjenja.

Sodba nº U 1132/93 of Upravni oddelek, January 12, 1994

Glede na določbo 223. člena ZUP, po kateri imajo državni organi pravico vložiti pritožbo, če imajo zaradi varstva javne koristi za vložitev pritožbe pooblastilo v zakonu, inšpekcijski organ ni upravičen, da v postopku zaradi krčitve gozda vloži pritožbo, s katero ne uveljavlja svojih pravic, ampak varstvo javne koristi, ker za vložitev pritožbe nima pooblastila niti v zakonu o gozdovih, niti v drugem predpisu.

Sodba nº IV Ips 60/93 of Kazenski oddelek, January 12, 1994

V postopku za sodno varstvo ni mogoče izpodbijati primernosti izrečenega varstvenega ukrepa.

Sodba nº IV Ips 76/93 of Kazenski oddelek, January 12, 1994

V postopku za sodno varstvo ni mogoče izpodbijati odločbe o stroških postopka.

Sodba nº II Ips 276/93 of Civilni oddelek, January 12, 1994

Predmetna tožba je lastninska (rei vindicatio, 37. člen ZTLR), v kolikor se nanaša na vrnitev kleti, ki jo ima toženec v posesti in tožba na prepoved vznemirjanj t.j. opustitvena tožba (actio negatoria, 42.člen ZTLR). Pri obeh tožbah mora tožnik med drugim dokazati, da je lastnik. Ker v spisu ni podatkov o vpisu tožnikov kot lastnikov v zemljiško knjigo, je sodišče pravilno ugotavljalo, ali je sporna klet bila predmet prodajne pogodbe ali ne.

Sodba nº II Ips 240/93 of Civilni oddelek, January 12, 1994

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 244/93 of Civilni oddelek, January 12, 1994

Tožnik je bil pešec, toženec pa mopedist, zato toženec kot imetnik nevarne stvari odgovarja objektivno (173.člen ZOR) in se lahko razbremeni odgovornosti le ob pogojih iz 177.člena ZOR. Tožnikovo ravnanje je potrebno presojati po načelih krivdne odgovornosti (158.člen ZOR). Za ugotovitev (so)prispevka morajo biti izpolnjeni vsi pogoji za nastanek vsake odškodninske obveznosti, to so odgovornost, protipravnost ravnanja, pravno priznana škoda in vzročna zveza med protipravnim ravnanjem in nasta...

Sodba nº II Ips 884/93 of Civilni oddelek, January 12, 1994

Če je uporabnik po 19. členu ZSR ostal v stanovanju, stanodajalec pa ni v roku 2 let zahteval njegove izselitve, je upravičenec po 117. členu SZ.

Sodba nº II Ips 945/93 of Civilni oddelek, January 12, 1994

Dogovor zakoncev, da bo eden prispeval h gradnji hiše, drugi pa k nabavi otroške opreme, je veljaven. Takšno delitev sodišče upošteva pri odločanju o revizijskem zahtevku na plačilo stroškov za otroka.

Sodba nº II Ips 269/93 of Civilni oddelek, January 12, 1994

Prehod družbenega podjetja v zasebno lastnino ni razlog za izgubo stanovanjske pravice. Zasebno podjetje (d.d.) je zato dolžno prodati stanovanje prejšnjemu imetniku po 117. členu SZ.

Sodba nº II Ips 239/93 of Civilni oddelek, January 12, 1994

Tako je izhodišče preizkusa: motitveni vplivi, ki so škodljivo vplivali na zdravje in počutje tožencev, so prihajali iz dimne tuljave tožeče stranke; tožena stranka je s pomočjo inšpekcijskih služb skušala problem rešiti, vendar tožeča stranka ugotovljenih pomanjkljivosti ni odpravila, ampak je dimno tuljavo uporabljala še naprej; zdravje tožene stranke je bilo zaradi zadimljenja v njenem stanovanju ogroženo; toženec je zamašil dimno tuljavo tožeče stranke. Glede na te ugotovitve revizijsko s...

January 07, 1994

Sodba nº I Ips 235/93 of Kazenski oddelek, January 07, 1994

Določba 29. člena Ustave RS, da je vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja ob popolni enakopravnosti, zagotovljena pravica, da se mu sodi v njegovi navzočnosti, se nanaša le na postopek pred sodiščem prve stopnje, pred sodiščem druge stopnje pa le tedaj, če opravi glavno obravnavo po 373. členu ZKP.

Sodba nº I Ips 252/93 of Kazenski oddelek, January 07, 1994

Tudi če bi bil obsojenec navedel, da je bila v preiskavi s hišno preiskavo kršena kakšna njegova pravica do obrambe, senat vrhovnega sodišča iz tega vidika pravnomočne sodbe ne bi preizkušal glede na to, da se kot razlog za izreden preizkus pravnomočne sodbe po 3. točki 327. člena ZKP lahko pojavljajo samo kršitve obsojenčeve pravice do obrambe na glavni obravnavi.

Sodba nº IV Ips 61/93 of Kazenski oddelek, January 07, 1994

1. Sostorilstvo je treba razlagati tako, da stori skupaj z drugimi prekršek ne samo tisti, ki je neposredno udeležen pri samem izvršitvenem dejanju, marveč tudi tisti, ki s kakšnim drugačnim dejanjem odločilno prispeva k izvršitvi.

January 06, 1994

Sodba nº U 919/92 of Upravni oddelek, January 06, 1994

Utemeljen je tožbeni ugovor, da se parcela, na kateri je dovoljena gradnja nahaja v prvem območju kmetijskih zemljišč. Kršena so bila pravila postopka, ker tožnici kot mejašu ni bilo omogočeno, da sodeluje v postopku.

Sklep of Upravni oddelek, January 06, 1994

Po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 47/90) je dokazna ocena, ki izhaja iz stališča, da izpovedbe prič ni mogoče upoštevati, ker ob dogodku, ki ga zatrjuje stranka kot vzrok njene telesne okvare, nista bili navzoči, v nasprotju s pravili dokazovanja, ki jih določa zakon.

Sodba nº U 3/93 of Upravni oddelek, January 06, 1994

Protiobveščevalna služba JA je bila po 25.6.1991 organizacija tuje države, katere delovanje je bilo usmerjeno proti interesom Republike Slovenije. Sprejem osebe, ki je bila pripadnik te službe tudi po 25.6.1991, v državljanstvo Republike Slovenije, bi predstavljalo nevarnost za varnost in obrambo države (3. odstavek 40. člena v zvezi z 8. točko 1. odstavka 10. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 30/91-I).

Sodba nº U 1193/92-6 of Upravni oddelek, January 06, 1994

Davčna obveznost nastane s sklenitvijo pogodbe, na katero neizpolnitev pogodbe ne vpliva.

Sodba nº U 1117/92-9 of Upravni oddelek, January 06, 1994

Če je bilo v zapuščinskem postopku spregledano, da je predmet zapuščine zaščitena kmetija in je bila le-ta razdeljena med več dedičev, predmet zaščitene kmetije več ne obstaja. Zato je pravilna odločitev upravnega organa, da se taka kmetija izbriše iz odloka.

Sodba nº U 1130/92-7 of Upravni oddelek, January 06, 1994

Tudi nadomestna gradnja ne more biti v nasprotju z razvojnimi in urejevalskimi določili naselja kot celote. Zato ni možna lokacija na območju, kjer po odloku o urbanističnem redu velja prepoved novogradenj.

Sodba nº U 1170/92 of Upravni oddelek, January 06, 1994

Če stroški za izvedenca niso bili vnaprej založeni, se ti stroški ne morejo naložiti v plačilo stranki, ki ni predlagala izvedbe dokaza z izvedencem in se tudi ni nedvomno zavezala, da jih bo plačala.

Sodba nº U 1022/92-4 of Upravni oddelek, January 06, 1994

Z vidika davčnih predpisov predstavlja dobiček razliko med prodajno ceno kapitala, zmanjšano za plačane davke in morebitne investicije, in valorizirano vrednostjo kapitala v času pridobitve. Pri tem ni pomembno, na kakšni pravni podlagi je bila pridobljena prodana nepremičnina.

Sklep nº II Ips 233/93 of Civilni oddelek, January 06, 1994

Tožeča stranka mora, če naj si zagotovi revizijo, navesti vrednost spornega predmeta v tožbi. Ta dolžnost je izrecno predpisana v 2. odstavku 186. člena ZPP. Da pa je prav ta in samo ta vrednost odločilna za dovoljenost revizije, je še posebej določeno v 2. odstavku 40. člena v zvezi s 35. členom ZPP ter 3. odstavku 382. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 248/93 of Civilni oddelek, January 06, 1994

Dolgoletna uporaba stanovanja tožene stranke ni podlaga za pridobitev stanovanjske pravice, ker se tožena stranka ni vselila na podlagi stanovanjske pogodbe ali odločbe, kar je bilo po tedaj veljavnih predpisih pogoj za pridobitev stanovanjske pravice, tožniku pa tudi ni plačevala stanarine.

Sklep of Civilni oddelek, January 06, 1994

Postopek pred sodiščem prve stopnje ni tekel po določbah 457. čl. ZPP in nasl. Zato se pritožbeno sodišče v razlogih ne bi smelo sklicevati na 1. odst. 458. čl. ZPP.

Sodba nº II Ips 245/93 of Civilni oddelek, January 06, 1994

Pravnomočna odpoved stanovanjskega razmerja imetnici stanovanjske pravice ima za posledico obveznost izselitve vseh stanovalcev (70. člen zakona o stanovanjskih razmerjih) iz tega pa nujno izhaja nadaljnja posledica, da stanovalec, ki se mora izseliti, ne more pridobiti stanovanjske pravice in nadaljnje bivanje v stanovanju ne more privesti do konvalidacije stanovanjskega razmerja.

Sklep of Civilni oddelek, January 06, 1994

Bistvena značilnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju po 117. čl. zakona o dedovanju je, da je izročitev preživljančevega premoženja preživljalcu odložena do smrti preživljanca. Kadar preživljanec izroči svoje premoženje preživljalcu že ob podpisu pogodbe, ne gre za tako pogodbo.

Sodba nº II Ips 251/93 of Civilni oddelek, January 06, 1994

Ker tožnik ni imetnik stanovanjske pravice, tožena stranka z njim ni dolžna skleniti najemne pogodbe, tudi ne pogodbe za določen čas (147. in 2. odst. 148. čl. stanovanjskega zakona).

Sklep nº II Ips 258/93 of Civilni oddelek, January 06, 1994

Revizija, ki izpodbija pravnomočno zavrnitev zahtevka za plačilo 29,17 SIT iz tožbe, vložene 30.12.1987, je nedovoljena.

Sklep nº II Ips 261/93 of Civilni oddelek, January 06, 1994

Revizija, ki izpodbija pravnomočno zavrnitev zahtevka za plačilo 74,20 SIT iz tožbe, vložena 30.12.1987, ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 935/93 of Civilni oddelek, January 06, 1994

Presoja primernosti preživnine za otroka stara 2 oz. 3 leta.

January 05, 1994

Sodba nº U 1048/92 of Upravni oddelek, January 05, 1994

Sodišče je ugodilo tožbi in odpravilo izpodbijano odločbo, ker se prvostopni organ v izvršbi ni držal tudi določb 286. člena ZUP (izvršba s prisilitvijo z denarnimi kaznimi), pač pa le določbe 287. člena ZUP o izvršbi z neposredno prisilitvijo.

Sodba nº U 1078/92-6 of Upravni oddelek, January 05, 1994

Če ni prišlo do fakturirane realizacije, o kateri govori 2. odstavek 83. člena zakona o davkih občanov in tudi ne do opravljenih oziroma izvršenih del, ki jih navaja 6. točka 1. odstavka 18. člena pravilnika o vodenju poslovnih knjig, je tožena stranka pravilno štela v celotni prihodek tudi 500.000,00 SIT, ki je bil leta 1990 plačan kot predujem, leta 1991 pa vrnjen.

Sklep nº U 1116/92 of Upravni oddelek, January 05, 1994

Tožeča stranka v tožbi ni navedla, v čem bi naj bila z izpodbijanim aktom kršena njena pravica ali na zakon oprta neposredna osebna korist. Ker te pomanjkljivosti v določenem roku na poziv sodišča ni odpravila, je sodišče na podlagi 2. odstavka 29. člena ZUS tožbo zavrglo.

Sklep of Upravni oddelek, January 05, 1994

Nevarnost za javni red se ugotavlja v ugotovitvenem postopku po ZUP. Pri tem ni mogoče upoštevati izbrisanih kazenskih sodb. Tek kazenskih postopkov (če je to edina dejanska podlaga) je podlaga za prekinitev postopka.

Sodba nº U 1087/92-7 of Upravni oddelek, January 05, 1994

Neupoštevane so tožbene navedbe tožnic, naj bi zaradi kontradiktornega postopka stroški denacionalizacijskih postopkov bremenili upravni organ in ne stranko, ki je zahtevala denacionalizacijski postopek. Te navedbe po presoji sodišča nimajo podlage v materialnih in procesnih predpisih.

January 04, 1994

Sklep of Upravni oddelek, January 04, 1994

Če je dejansko stanje v mnenju posebne zdravniške komisije ugotovljeno nepopolno, upravni organ na takšno mnenje ne more opreti svoje odločbe.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners