Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 1994

October 27, 1994

Sodba nº II Ips 621/93 of Civilni oddelek, October 27, 1994

Okoliščina, da so bila soglasja stanodajalcev k zamenjavi stanovanj dana šele po sklenitvi pogodbe o zamenjavi na veljavnost pogodbe ne vpliva.

Sklep of Civilni oddelek, October 27, 1994

Če ima uporabnik stanovanja ob uveljavitvi SZ status imetnika pravice do uporabe stanovanja (34. čl. ZSR), ni utemeljen zahtevek na izpraznitev stanovanja po določilu 58. čl. SZ brez priskrbetve drugega primernega stanovanja.

Sklep nº II Ips 802/94 of Civilni oddelek, October 27, 1994

Ob vložitvi tožbe dne 29.10.1993 je mejno vrednost za dopustnost revizije predstavljal znesek 80.000,00 SIT. Ker te vrednosti višina denarne terjatve, ki se uveljavlja s tožbo, ne presega, je bilo treba revizijo stranskega interventna na podlagi določbe 392. člena ZPP kot nedovoljeno zavreči.

Sklep nº II Ips 606/93 of Civilni oddelek, October 27, 1994

Tožeča stranka si zaradi izostanka navedbe vrednosti spornega predmeta v tožbi pravice do revizije ni zagotovila. Iz podatkov spisa tudi ni razvidno, da bi sodišče zaradi ugotovitve vrednosti spornega predmeta postopalo v skladu z določbo 3. odstavka 40. člena ZPP.

Sodba nº U 1029/93-7 of Upravni oddelek, October 27, 1994

Za pomožne objekte za smotrno izrabo kmetijskega zemljišča, namenjenega za vinograd in sadovnjak, ni mogoče šteti prostora za rejo domačih živali in gnojne jame.

Sodba nº U 1123/93 of Upravni oddelek, October 27, 1994

Podan je razlog za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici, če je ugotovitveno odločbo, da so izpolnjeni pogoji glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji, izdala tržna inšpekcija, namesto občinskega upravnega organa, pristojnega za gospodarstvo.

Sodba nº U 148/93 of Upravni oddelek, October 27, 1994

Izdaja inšpekcijske odločbe ni vezana na rok od začetka gradnje, zato odločba ni nezakonita, če so inšpekcijski organi za dejansko stanje vedeli že več let oziroma so odločbo izdali po večih letih od postavitve objekta.

Sodba nº U 1390/93-6 of Upravni oddelek, October 27, 1994

Po 93. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur.l. SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 in Ur.l. RS, št. 9/90 in 5/91) uvede komasacijske udeležence v posest zemljišč, ki so jim dodeljena z določbo o novi razdelitvi zemljišč upravni organ s tem, da jim dodeljena zemljišča pokaže v naravi. Od tedaj dalje ima komasacijski udeleženec nasproti prejšnjemu lastniku posestno varstvo po določbah zakona o temeljih lastninskopravnih razmerij.

Sodba nº U 1191/93 of Upravni oddelek, October 27, 1994

V veljavnih predpisih nima tržni inšpektor podlage za izrek ukrepa vrnitve cen na določeno raven.

Sodba nº U 932/93-6 of Upravni oddelek, October 27, 1994

Samo iz razloga, da s scensko dejavnostjo ni mogoče samostojno nastopati na kulturni sceni, ni mogoče zavrniti uveljavljene oprostitve plačila carine. Svetlobna scena je neločljivi del celotnega kulturnega prikaza in če ta del prireditve izvede v okviru registrirane dejavnosti druga organizacija, le-ta v tem delu neposredno opravlja kulturno umetniško dejavnost.

Sodba of Civilni oddelek, October 27, 1994

Stanovanjski zakon ne pozna več stanovanjske pravice, ki jo je opredeljeval prejšnji Zakon o stanovanjskih razmerjih. Tožeča stranka, ki je lastnica stanovanja, zahteva v pravdi izselitev na podlagi določb Stanovanjskega zakona. Tudi tožena stranka se med pravdo ni sklicevala na stanovanjsko pravico. Trdila je, da je v stanovanju živela z materjo. Mati je z občino sklenila 27.3.1992 najemno pogodbo po določba SZ, ter v letu 1993 umrla.

Sklep of Civilni oddelek, October 27, 1994

Tožbena podlaga tožnikovega zahtevka na zvišanje rente je bila, da je bil tožnik premeščen 1.9.1989 na drugo delovno mesto, in da je to v zvezi s posledicami prometne nesreče. Med dokaznim postopkom sta sodišči prve in druge stopnje ugotovili, da premestitev na drugo delovno mesto (1.9.1989) ni posledica tožnikovih poškodb v prometni nesreči leta 1972, temveč je treba razloge iskati drugje.

Sklep nº II Ips 970/93 of Civilni oddelek, October 27, 1994

Ena od procesnih predpostavk za meritorno presojo pritožbe je njena pravočasnost. Če je pritožba prepozna, jo mora zavreči že prvostopno sodišče (358. člen ZPP). Če pa to tega ne stori, jo zavrže pritožbeno sodišče (367. člen). Če pritožbeno sodišče prepozno pritožbo meritorno obravnava, bistveno krši določbe pravdnega postopka.

Sklep of Civilni oddelek, October 27, 1994

Ob ugotovitvi, da sta bila dva izvoda oporoke uničena in da je pokojni oporoko hotel uničiti, je tudi odločitev, da je bila oporoka na ta način preklicana, materialnopravno pravilna.

Sodba nº II Ips 613/93 of Civilni oddelek, October 27, 1994

Tožnica je živela v družinski skupnosti s taščo, ker je bila toženčev zakonec. In kot zakonec je bila moralno dolžna tašči nuditi le tisto vsakdanjo pomoč, ki je normalna v družinski skupnosti. Pomoč, ki je to presegala, pa ni bila dolžna nuditi ona, temveč toženec (124. člen zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Če jo je prevzela nase, je to storila zato, ker je želela olajšati življenje tožencu kot svojemu zakoncu. Ko je zakonska zveza prenehala, je pravna podlaga za to brezplač...

Sklep of Civilni oddelek, October 27, 1994

Res je sicer, da mora oškodovanec poskrbeti za to, da bo škoda čim manjša, oz. za to, da se škoda po škodnem dogodku ne bo povečala, vendar to ne velja tedaj, ko gre za "totalko". "Totalka" pomeni, da je vozilo tako poškodovano, da popravilo ni več smotrno. In sicer ne le stroškovno, temveč tudi tehnično. Oškodovancu zato ni mogoče nalagati, da tudi tako poškodovano vozilo popravi, saj bi to nasprotovalo temeljnemu odškodninskemu načelu, da naj se vzpostavi tak položaj, kakršen je bil pred na...

Sklep nº II Ips 541/94 of Civilni oddelek, October 27, 1994

Časovne omejitve, ki izhajajo iz 3. in 4. člena ZDen veljajo res tudi za 5. člen. Vendar pa se te omejitve ne nanašajo na akt podržavljenja (v tem primeru pogodbo), temveč na predpis, ki je bil podlaga takšnemu aktu. Zato za odločitev o zavrnitvi zahteve ne zadošča vedno le ugotovitev, da je bila pogodba sklenjena po sprejetju ustave leta 1963. Treba je še ugotoviti, ali je bila pogodba sklenjena na podlagi katerega od predpisov po 3. in 4. členu ZDen, in ali je ta predpis v času sklenitve po...

October 26, 1994

Sodba nº U 675/93-8 of Upravni oddelek, October 26, 1994

V odločbi o odmeri davka od dobička iz kapitala mora biti obrazloženo, kako je izračunana valorizirana vrednost nepremičnine za čas od pridobitve do prodaje in kateri koeficienti rasti cen na drobno, objavljeni v Uradnem listu RS so bili uporabljeni za izračun valorizirane vrednosti nepremičnine. Če odločba take obrazložitve nima, jo ni mogoče preizkusiti in je zato nezakonita.

Sodba nº U 336/93-5 of Upravni oddelek, October 26, 1994

Družbeno podjetje ne more biti zadružni upravičenec po določbi 1. odstavka 57. člena zakona o zadrugah.

Sodba nº U 422/93-5 of Upravni oddelek, October 26, 1994

Če je lokacijsko dovoljenje glede na lokacijsko dokumentacijo v skladu z elementi urbanističnega reda (23. člen zakona o urbanističnem planiranju) in vsebuje tudi posebne predpisane tehnične pogoje, ki jih mora investitor upoštevati pri gradnji objekta, namenjenega za delavnico za mehansko obdelavo kovin, niso utemeljeni ugovori sosedov, da bo dejavnost v objektu povzročala imisije.

Sodba nº U 329/93-6 of Upravni oddelek, October 26, 1994

Sosed ne more biti stranka v postopku izdaje obrtnega dovoljenja.

Sodba nº U 474/93 of Upravni oddelek, October 26, 1994

Ker odločitev o pridobitvi državljanstva tožnice pred objavo odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi določbe 13.a člena ZDRS še ni bila pravnomočno rešena, je sodišče moralo odločbo tožene stranke, ki je bila izdana na podlagi navedene določbe, odpraviti, ker je Ustavno sodišče tudi odločilo, da ima njegova odločba učinke po 1. in 2. odstavku 414. člena Ustave iz leta 1974.

Sodba nº U 353/93-7 of Upravni oddelek, October 26, 1994

Ker je bil tožnik pravnomočno obsojen za več kaznivih dejanj, je bil pravilno zavrnjen njegov zahtevek za sprejem v državljanstvo RS.

Sodba nº U 795/93-4 of Upravni oddelek, October 26, 1994

Lastninska pravica se vzpostavi pri tistih stavbnih zemljiščih, na katerih ima upravičenec oz. bivši lastnik pravico uporabe, ne pa pri tistih stavbnih zemljiščih, pri katerih je oseba pridobila pravico uporabe s pravnim poslom (v konkretnem primeru s kupoprodajno pogodbo). Slednje bo uredil drug zakon (zakon o lastninjenju stavbnih zemljišč).

Sklep of Upravni oddelek, October 26, 1994

Tožba je zavrnjena, ker v konkretni zadevi ne gre za upravno stvar. Gre namreč za sklenitev pravnega posla z državnim organom. Tožeča stranka (pravna naslednica prodajalca - fizične osebe) lahko zahteva denacionalizacijo v sodnem postopku (temeljno sodišče v nepravdnem postopku), kolikor meni, da je bil njen oče prisiljen v prodajo nepremičnine državnemu organu (5. člen ZDen).

October 20, 1994

Sodba nº U 175/93-4 of Upravni oddelek, October 20, 1994

Pri odločanju o zakonitosti ukrepa urbanističnega inšpektorja, izdanega po 74. členu ZUN je pomembna le ugotovitev, da se gradi brez lokacijskega dovoljenja, ne pa motivi, ki so investitorja vodili pri gradnji.

Sodba nº U 990/93-11 of Upravni oddelek, October 20, 1994

V postopku lastninskega preoblikovanja podjetij iz 3. odstavka 57. člena zakona lahko zadruge sodelujejo, če je v tem sklenjen sporazum med podjetjem in zadrugo.

Sodba nº U 1005/93 of Upravni oddelek, October 20, 1994

Vezanost upravnega organa na pravno mnenje sodišča ne pomeni, da upravni organ v novem postopku ne bi mogel upoštevati novih dejstev, ki se nanašajo na pravilnost in popolnost ugotovljenega dejanskega stanja o tem, ali je zavezanec pravočasno vložil davčno napoved.

Sodba nº U 1133/93-8 of Upravni oddelek, October 20, 1994

Kot dejansko prebivanje na območju Slovenije v smislu 1. odstavka 40. člena je mogoče šteti le tisto dejansko prebivanje v Sloveniji, ki je tudi zakonito.

Sodba nº U 1105/93-6 of Upravni oddelek, October 20, 1994

Na predlog fizične osebe se ne more uvesti postopek za razlastitev, ker le-tega lahko predlagajo le pravni subjekti, našteti v 6. členu zakona.

Sodba nº U 695/93-8 of Upravni oddelek, October 20, 1994

Če davčni zavezanec zahteva vrnitev prometnega davka, ki ga je napačno obračunal in tudi sam plačal, je njegovo zahtevo za vrnitev prometnega davka obravnavati po določbi 4. odstavka 66. člena zakona o prometnem davku. Po navedeni določbi pisna zahteva kupca ni pogoj za vrnitev prometnega davka, kot je to v primeru, če davčni zavezanec davek napačno obračuna kupcu in ga kupec tudi plača.

Sklep of Upravni oddelek, October 20, 1994

Tudi, ko upravni organ odloča po prostem preudarku po določbi 3. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu R Slovenije, mora ugotoviti dejansko stanje ter v obrazložitvi odločbe navesti bistvena dejstva in okoliščine ter dokaze, ki utemeljeno kažejo na to, da bi sprejem prosilca v državljanstvo R Slovenije predstavljal nevarnost za javni red.

Sklep of Upravni oddelek, October 20, 1994

Za čas, ko tožnik zaradi vojnih razmer in drugih tožničinih ovir ni mogel potovati in priti na delo, ne more dobiti bolniškega staleža, ker se ta priznava samo za delanezmožnost zaradi bolezni.

Sodba nº U 864/93-10 of Upravni oddelek, October 20, 1994

Tudi, ko upravni organ odloča po prostem preudarku po določbi 3. odstavka 40. člena zakona o državljanstvu R Slovenije, mora ugotoviti dejansko stanje ter v obrazložitvi odločbe navesti vsa bistvena dejstva in okoliščine ter dokaze, ki utemeljeno kažejo na to, da bi sprejem prosilca v državljanstvo RS predstavljal nevarnost za javni red.

Sodba nº U 831/93 of Upravni oddelek, October 20, 1994

Če so podane ovire za vrnitev nepremičnine po 1. točki 1. odstavka 19. člena ZDen, ni možna vrnitev samo lastninske pravice (brez posesti) na tej nepremičnini.

October 19, 1994

Sodba nº II Ips 952/93 of Civilni oddelek, October 19, 1994

Stanovanjski organ bivše JLA po 25.6.1991 ni imel več pravice izdajati odločb o dodelitvi stanovanjske pravice (9. čl. Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS).

Sodba nº U 396/93 of Upravni oddelek, October 19, 1994

V upravnem izvršilnem postopku je dovoljena le pritožba, ki se nanaša na samo izvršbo, zato zavezanec ne more uspeti z ugovori, ki se nanašajo na pravilnost odločbe, ki se izvršuje.

Sodba nº U 1417/93-7 of Upravni oddelek, October 19, 1994

Tožnica je opravila strokovni izpit pri odvetniku, nato pa še preizkus strokovne usposobljenosti po 4. odstavku 31. člena zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur.l. SRS, št. 5/80, 28/85, 35/85).

Sodba nº U 317/93-6 of Upravni oddelek, October 19, 1994

Če je vložen predlog za obnovo postopka, mora upravni organ, ko prejme predlog, v skladu z določbo 256. člena ZUP preizkusiti, ali je predlog pravočasen, ali ga je podala upravičena oseba ter ali je okoliščina, na katero se predlog opira, verjetno izkazana.

Sodba nº U 97/94-8 of Upravni oddelek, October 19, 1994

Tožena stranka je kršila določbe ZUP, ker je izpodbijana odločba dejansko neobrazložena.

Sodba nº U 328/93-5 of Upravni oddelek, October 19, 1994

Tožena stranka je uvedla postopek carinjenja pravilno potem, ko blago, za katero se je tožnica stranki obvezala, da bo plačala uvozne davščine, če ne bo predano namenjeni carinarnici, res ni bilo predano.

Sodba nº U 936/93 of Upravni oddelek, October 19, 1994

Po 147. členu zakona o podjetjih je potrebna odločba, da so izpolnjeni zakonski pogoji za obratovanje tudi v primerih, ko gre v poslovnem prostoru za opravljanje enake dejavnosti po drugem gospodarskem subjektu, kot jo je opravljal prejšnji imetnik teh poslovnih prostorov in je le-ta imel ustrezno odločbo po navedenem členu, ker je po tej zakonski določbi odločba vezana na podjetje kot pravno osebo, saj je lahko le tako varovana pravna varnost tretjih kot tudi pravna varnost samih podjetij.

Sodba nº U 962/93-5 of Upravni oddelek, October 19, 1994

Pojem "dejanskega življenja" je treba razlagati glede na to, kje prosilec opravlja večino svojih življenjskih aktivnosti.

Sodba nº U 930/93-6 of Upravni oddelek, October 19, 1994

Pri razlagi pojma "opravljanje ekonomskih in finančnih storitev", ko gre za odmero občinskega davka za storitve, je treba pri tem izhajati iz namena, ki ga zasleduje določilo, v katero je ta pojem vključen.

Sodba nº U 410/93 of Upravni oddelek, October 19, 1994

Sklep upravnega organa, s katerim ta zavrže zahtevo za obnovo postopka v stvari, ki ni upravna stvar, po 2. odstavku 256. člena ZUP, namesto po 2. odstavku 125. člena ZUP, ni nezakonit. Odločitev je v obeh primerih enaka.

Sodba nº U 327/93 of Upravni oddelek, October 19, 1994

Pri ugotavljanju ustreznosti nadomestnega zemljišča je treba v primeru kmetije upoštevati tudi oddaljenost nadomestnih zemljišč, kompleksnost, velikost, naravnanost proizvodnje, ne pa samo vrednosti zemljišča.

October 13, 1994

Sodba nº II Ips 256/94 of Civilni oddelek, October 13, 1994

Presoja višine denarne odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 669/94 of Civilni oddelek, October 13, 1994

Toženec v svoji reviziji navaja dejansko stanje, ki je nastalo po zaključku glavne obravnave na prvi stopnji.

Sodba nº II Ips 610/93 of Civilni oddelek, October 13, 1994

I. Za oddajo zemljišča zaradi zaokrožitve funkcionalnega zemljišča javni razpis ni potreben (51. člen zakona o stavbnih zemljiščih, Ur.l. SRS, št. 14/84 in 33/89).

Sklep of Civilni oddelek, October 13, 1994

Odpoved pravici do nakupa kleti ni nična. Zato sta se stranki lahko dogovorili za nakup stanovanja brez kleti.

Sodba nº in sklep II Ips 156/94 of Civilni oddelek, October 13, 1994

I. Po 4. točki prvega odstavka 332. člena mora utemeljenost tožbenega zahtevka izhajati iz dejstev, ki so navedena v tožbi. Zadošča torej, da je tožba sklepčna. Za dokaze, ki jih stranka priloži tožbi (tožeča stranka je predlagala zaslišanje prič), zakon zahteva le, da ne smejo biti v nasprotju z dejstvi, zatrjevanimi v tožbi (5. točka prvega odstavka 332. člena ZPP).

Sodba nº U 74/93-4 of Upravni oddelek, October 13, 1994

Izjave, dane na zapisnik pri nepristojnem organu, ki nima potrebnih sestavin iz 232. člena ZUP, ni mogoče šteti za pritožbo, dano na zapisnik.

Sklep of Upravni oddelek, October 13, 1994

Carinskih ugodnosti - znižanje carinske stopnje in drugih davščin za uvoženo blago, ki se pri nas ne proizvaja, ni mogoče uveljavljati naknadno, po že izvršenem carinjenju.

Sodba nº U 914/93-8 of Upravni oddelek, October 13, 1994

Razpolagalno pravico z nepremičnino investitor izkazuje z zemljiškoknjižnim izpiskom, da je lastnik. Dejstvo, da je vložena tožba za razveljavitev pogodbe, po kateri je investitor postal lastnik te nepremičnine, ni ovira za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sklep of Upravni oddelek, October 13, 1994

Po ZDen se vrača le tisto premoženje, za katero ta zakon izrecno določa. Terjatev iz državnih obveznic bivše Kraljevine Jugoslavije se ne šteje za premične stvari v smislu ZDen.

Sodba nº U 844/93-4 of Upravni oddelek, October 13, 1994

Delničar delniške družbe lahko v denacionalizacijskem postopku zahteva vrnitev premoženja delniške družbe in ne vrnitev delnic kot vrednostnih papirjev.

Sklep nº II Ips 962/93 of Civilni oddelek, October 13, 1994

Tožena stranka trdi, da je Republika Slovenija s prevzemom Tehnično remontnega zavoda Bregana, prevzela tudi vse obveznosti, katere je delodajalec imel do delavcev tega centra. S tem ko sodišči druge in prve stopnje teh trditev nista šteli za pomembne, sta se postavili na pravno zmotno stališče. Zato je bilo treba obe sodbi razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v ponovno sojenje. Če je tožeča stranka na podlagi sporazuma res prevzela tudi obveznosti, da delavcem zavoda zagotovi s...

Sodba nº II Ips 731/93 of Civilni oddelek, October 13, 1994

Sodišče prve stopnje je kot nesporna dejstva ugotovilo, da se je tožena stranka z družino preselila iz enakega stanovanja, ki je v istem bloku v pritličju (in katerega je zasedala na podlagi odločbe istega garnizona iz leta 1977), v sedaj sporno stanovanje, ki leži v II. nadstropju. Tožena stranka je prvo stanovanje vrnila. Imetnik stanovanjske pravice je stanovanjsko pravico lahko pridobil in izgubil le na način in pod pogoji, ki jih je določal zakon. Zaradi kasnejše nezakonite dodelitve sta...

Sodba nº in sklep II Ips 605/93 of Civilni oddelek, October 13, 1994

Opravljena valorizacija višine vtoževane odškodnine za fizične bolečine ne pomeni spremembe tožbe.

Sodba nº II Ips 688/94 of Civilni oddelek, October 13, 1994

Preklic izročitve zaradi neizvrševanja in nepripravljenosti za izvrševanje izročilne pogodbe.

Sodba nº II Ips 906/93 of Civilni oddelek, October 13, 1994

Ko je ugotovljeno, da je škodo povzročil voznik, ki ni imetnik vozila, niti ni z vozilom upravljal po pooblastilu imetnika, tudi ni mogoče uporabiti določbe 2. člena pogojev za zavarovanje avtomobilske odgovornosti z dne 27.11.1985 o izključitvi odškodninskega zahtevka imetnikovega zakonca iz zavarovalnega kritja.

Sklep nº I Pr 38/94 of Civilni oddelek, October 13, 1994

Ker so obstajali tehtni razlogi, je Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 68. člena ZPP za obravnavanje te zadeve že določilo drugo stvarno pristojno sodišče. Dejstvo, da je tožnica med postopkom prenehala z delom strokovne sodelavke pri višjem sodišču in je sedaj zaposlena drugje, te odločitve ne more spremeniti. Tako tožena stranka ne more s predlogom doseči, da bi se zadeva, v kateri je bilo iz tehtnih razlogov že določeno drugo stvarno pristojno sodišče, vrnila v obravnavanje sod...

October 12, 1994

Sodba nº U 943/93-9 of Upravni oddelek, October 12, 1994

V primerih, ko gre za gradbeni poseg v skupni del večstanovanjske stavbe, mora v postopku priglasitve nameravanih del upravni organ pri presoji dokazila o pravici razpolaganja upoštevati lastninsko stanje skupnih delov stavbe po 31. členu stanovanjskega zakona.

Sodba nº U 649/93-7 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Obnove postopka ni mogoče predlagati zaradi kršitve pravil dokaznega postopka. Prav tako s pavšalno navedbo, da je odločba izdana na podlagi krive izpovedbe priče, niso verjetno izkazane okoliščine, da je podan obnovitveni razlog iz 2. točke 249. člena ZUP. Kriva izpovedba priče se namreč dokazuje s pravnomočno sodbo.

Sodba nº U 113/94-6 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Ker je tožeča stranka že leta 1991 odšla v tujino (BiH) in tam prebiva, ne izpolnjuje zakonskega pogoja glede stalnega prebivališča v RS, to je stalnega prebivanja na naslovu prijavljenega svojega stalnega prebivališča.

Sodba nº U 1256/93-4 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Predlog za izdajo začasne odredbe po določbi 12. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij je upravičen vložiti le tisti, ki je po določbah zakona o denacionalizaciji upravičen vložiti denacionalizacijski zahtevek in ga je tudi vložil.

Sodba nº U 229/93-11 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Ker z uvedbo sanacijskega postopka prenehajo pravice delničarjev na podlagi kapitalskih vlog in ker se izgube odpišejo v breme jamstvenega kapitala, ni mogoče govoriti o nezakonitem razlaščanju delničarjev v postopku sanacije banke.

Sodba nº U 448/93-6 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Tožnik, ki je imel položaj poveljujočega častnika v strukturi JA, je predstavljal nevarnost za varnost in obrambo države, ne glede na njegova posamična dejanja in ne glede na to, da pri sami agresiji neposredno ni sodeloval.

Sodba nº U 230/93-10 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Sanacijski postopek se uvede, ko rezultati ocene finančnega stanja pokažejo, da je sanacija banke možna in ekonomsko opravičena, pri kateri pa je treba vedno upoštevati tudi njene končne posledice.

Sodba nº U 402/93-7 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Sanacijski postopek se uvede, ko rezultati ocene finančnega stanja pokažejo, da je sanacija banke možna in ekonomsko opravičena, pri kateri pa je treba vedno upoštevati tudi njene končne posledice.

Sodba nº U 834/93-4 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Izpodbijana odločba ni obrazložena in je podana kršitev določb ZUP.

Sodba nº U 917/93 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Pojem "nujne zdravniške pomoči", ko upravičenec na podlagi potrdila uveljavlja zdravniško pomoč v Avstriji in zahteva povrnitev stroškov v Sloveniji, je treba presojati z vidika stroke v vsakem primeru posebej glede na sam značaj bolezni oz. poškodbe in stanje bolnika ter glede na to oceniti, kakšna nujna pomoč je v konkretnem primeru potrebna, da se odvrne nevarnost za življenje oz. poslabšanje stanja.

Sodba nº U 884/93 of Upravni oddelek, October 12, 1994

V postopku uveljavljanja zdravstvenega varstva prejemnikov vojaških pokojnin, ki so upravičenci po odloku Izvršnega sveta Skupščine RS o izplačevanju vojaških pokojnin, mora upravni organ preveriti, ali upravičenec res prejema vojaško pokojnino, saj je od tega neposredno vezana tudi pravica do zdravstvenega varstva.

Sodba nº U 942/93-6 of Upravni oddelek, October 12, 1994

Pavšalno sklicevanje samo na podatke v upravnih spisih, brez ugotovitve dejanskega stanja in navedbe razlogov, ki so bili odločilni za presojo dokazov, predstavlja bistveno kršitev pravil postopka.

Sodba nº I Ips 218/94 of Kazenski oddelek, October 12, 1994

1. Za obstoj kaznivega dejanja po 6. točki 3. člena ZKND je potrebno, da je že iz opisa dejanja razvidno konkretno delovanje obtoženca, iz katerega bi izhajalo ali je politično sodeloval s sovražnikom.

Sodba nº I Ips 198/94 of Kazenski oddelek, October 12, 1994

Obt. kot sodnik bi moral odkloniti sojenje v zadevi zoper soobtoženca, njegovega sošolca, vendar pa njegovo ravnanje, kot je opisano, ni v ničemer vplivalo na to, da bi se v obravnavani zadevi kršil zakon. Sprejem darila, steklenice konjaka je bilo s strani obt. kot sodnika zanj neprimerno, kar sega le na področje sodniške etike.

Sklep of Kazenski oddelek, October 12, 1994

1. Za politično sodelovanje s sovražnikom ni dovolj posplošena trditev, da je obs. sodeloval v času vojne z določenimi voditelji bele garde, temveč bi bilo treba obsojenčevo delovanje tudi konkretno opisati, da bi bilo iz tega razvidno, ali je politično sodeloval s sovražnikom. Prav tako ni konkretno opisano, kako je pomagal sovražniku pri izvajanju prisilnih ukrepov proti prebivalstvu Jugoslavije, zato opisano dejanje nima vseh znakov kaznivega dejanja po 6. točki 3. člena ZKLD.

Sodba nº IV Ips 58/94 of Kazenski oddelek, October 12, 1994

Pogoj za izrek varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila po 2. odstavku 39. člena zakona o prekrških je v tem, da se mora pri storilcu ugotoviti nevarnost za vožnjo z motornim vozilom določene vrste ali kategorije, torej se narava kršitve predpisov o varnosti cestnega prometa ali poprejšnje kršitve teh predpisov lahko upoštevajo kot podlaga za sklepanje o tej nevarnosti samo, če se obravnavajo kot konkretni pojavi.

October 11, 1994

Sodba nº Ur 7/94 of Gospodarski oddelek, October 11, 1994

Z dogovorom ni mogoče izključiti uporabe 4. odst. 14. člena ZDP. To je predpis javnega prava, ki z obvezno močjo nalaga način računovodskega (1. člen ZR) izkazovanja rezultatov iz poslovanja s tujino.

Sodba nº Ur 6/94 of Gospodarski oddelek, October 11, 1994

I. Nastanek in izpolnjevanje davčnih obveznosti ni stvar dogovora subjektov javnopravnega (davčnega) razmerja ampak stvar prisilnih predpisov. Zato je mogoče priznati davčno oprostitev samo takrat, kadar so za to izpolnjeni vsi pogoji tako, kot jih določa zakon.

October 07, 1994

Sodba nº III Ips 65/94 of Gospodarski oddelek, October 07, 1994

Ker sodba zaradi izostanka temelji na navedbah tožeče stranke in ker odsotnost tožene predpostavlja pripoznanje, sodišče ne raziskuje dejanskega stanja. O stroških vsega postopka lahko odloča revizijsko sodišče samo pri odločitvah navedenih v 2. odstavku 166. člena ZPP.

Sodba nº III Ips 50/94 of Gospodarski oddelek, October 07, 1994

V sporu z asignatorjem se asignat ne more sklicevati na razmerje med asignantom in asignatorjem. Uveljavlja lahko samo ugovore iz 1022/2 čl. ZOR.

Sodba nº III Ips 66/94 of Gospodarski oddelek, October 07, 1994

I. S storniranjem zaključnice 2279 tožeča stranka ni bila več dolžna izročiti toženi stranki tistih 2500 bund, na katere se nanaša tožbeni zahtevek. Čim pa je tako, je točna ugotovitev, da v zvezi s tožbenim zahtevkom iz nasprotne tožbe niso podani vsi elementi odškodninske odgovornosti. Škodnega dejanja namreč ni. S tem, da tožeča stranka ni bila več dolžna po pogodbi - zaključnici št. 2280 - dobaviti toženi stranki tistih 2500 bund, ki so bile predmet prodaje po zaključnici št. 2279, okoliš...

October 06, 1994

Sodba nº II Ips 604/93 of Civilni oddelek, October 06, 1994

Sodišči prve in druge stopnje sta tako prišli do zaključka, da je bil toženec ob nakupu vozila v dobri veri. Omenjenih ugotovitev tožnik z revizijo ne more uspešno izpodbijati, saj zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni revizijski razlog (3.odst. 385.čl. ZPP). Sodišči prve in drugem stopnje sta tako pravilno uporabili materialno pravo, ko sta ugotovili, da je postal toženec A.P. lastnik omenjenega avtomobila in da zato tožnik ne more zahtevati njegove izročitve.

Sodba nº II Ips 603/93 of Civilni oddelek, October 06, 1994

Ob prenehanju toženkinega delovnega razmerja pri tožeči stranki dne 31.3.1991 je veljal glede toženkinih pravic 2. odst. 63. čl. Zakona o stanovanjskih razmerjih, po katerem tožeča stranka ni bila upravičena zahtevati izpraznitve stanovanja, oziroma bi morala ob izselitvi preskrbeti toženki drugo primerno stanovanje. Enako je bilo določeno za uporabnike hišniških stanovanj. Tako stanje je bilo ob uveljavitvi Stanovanjskega zakona dne 19.10.1991. Ta zakon nima posebnih določb glede imetnikov p...

Sklep nº II Ips 599/93 of Civilni oddelek, October 06, 1994

Tožeča stranka je s tožbo z dne 11.6.1992 zahtevala izpraznitev in izročitev stanovanja. Ker predmet obravnavanja ni stanovanjska pravica, gre za premoženjskopravni spor, pri katerem je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta. Po 2. odst. 186. čl. Zakona o pravdnem postopku mora tožnik v takem primeru navesti vrednost spornega predmeta v tožbi, da si na ta način zagotovi pravico do revizije. Po podatkih spisa je tožeča stranka navedla vrednost spornega predmeta v višini 18....

Sklep of Civilni oddelek, October 06, 1994

Na podlagi dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano, je bila preživnina določena v skladu z 79. čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih tako, da so bile upoštevane potrebe otrok in premoženjske razmere staršev.

Sklep nº II Ips 679/94 of Civilni oddelek, October 06, 1994

Ugotovljenega ravnanja predstavnikov oblasti nasproti prvi predlagateljici in njenemu možu (predvsem v izpodbijanem sklepu druge stopnje citiranega opozorila na posledice morebitne oddaje v najem poslovnega objekta, ki sta ga zgradila - kakor je že bilo poudarjeno, v času, ko je veljal lastninski minimum) - ni mogoče v ugotovljenih okoliščinah šteti za ravnanje, zaradi katerega bi obravnavana pogodba z dne 21.10.1969 veljala za pogodbo, ki je bila v smislu 5. člena ZDen sklenjena zaradi grožn...

Sodba of Civilni oddelek, October 06, 1994

Po spremembi stanovanjske zakonodaje, ki je sledila uveljavitvi ZNP (uveljavitev SZ in prenehanje veljavnosti ZSR), glede na temeljno razliko med stanovanjsko pravico njenega imetnika v stanovanjskem razmerju po ZSR na eni strani in pogodbenimi pravicami najemnika v stanovanjskem najemnem razmerju po SZ na drugi strani - določba 2. odst. 111. člena ZNP ni uporabna v nepravdni zadevi, v kateri sodišče na podlagi določbe 2. odst. 57. člena SZ odloči, kateri izmed razvezanih zakoncev bo ostal al...

Sodba nº II Ips 594/93 of Civilni oddelek, October 06, 1994

Sodna praksa je v času veljavnosti ZSR dosledno zavračala možnost, da bi podstanovalec v pravdi na podlagi podstanovalske pogodbe odrekal imetniku stanovanjske pravice aktivno legitimacijo za izpraznitveno tožbo s sklicevanjem na določbo 1. odst. 58. člena ZSR - ker se je nanjo nasproti imetniku stanovanjske pravice lahko skliceval le stanodajalec.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners