Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 1994

November 30, 1994

Sodba nº U 523/93 of Upravni oddelek, November 30, 1994

Zastaranje izvršitve ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja je moč ugotavljati le iz okoliščin, ki so navedene v upravnem spisu. Ker tožena stranka upravnih spisov ni poslala, je sodišče na podlagi 3. odstavka 33. člena ZUS izpodbijano odločbo odpravilo.

Sodba nº U 915/93-7 of Upravni oddelek, November 30, 1994

Ker je določitev območja za opravljanje dimnikarske službe po zakonu o dimnikarski službi (2. člen) pogoj za opravljanje dimnikarske dejavnosti, obrtnega dovoljenja za opravljanje te dejavnosti ni mogoče izdati tistemu, ki mu pristojni organ občinske skupščine območja ni dodelil.

Sodba nº U 1164/93-5 of Upravni oddelek, November 30, 1994

Štipendija se ne všteva v zavezančevo osnovo za dohodnino in se od nje ne plačuje dohodnina, upošteva se le kot lasten dohodek vzdrževanega družinskega člana, za katerega se znižuje posebna olajšava.

Sodba nº U 1602/93-10 of Upravni oddelek, November 30, 1994

Okoliščine, ali je lokacijska dokumentacija (LD) v skladu z urbanističnim redom občine, tožena stranka ni ugotovila, ni pa tudi navedla pravne podlage za odmike novogradnje in dovozne poti. Odmikov pa tudi ni mogoče preveriti glede na spisu priložene listine. Sodišče je zato izpodbijano odločbo odpravilo.

Sodba nº U 345/93 of Upravni oddelek, November 30, 1994

Zoper odločbo občinskega veterinarskega inšpektorja, s katero je zamujeno plačilo odškodnine, ni dovoljena pritožba v upravnem postopku, ampak odškodnino v takem primeru odmeri pristojno sodišče.

Sodba nº U 708/93-4 of Upravni oddelek, November 30, 1994

Pri državnih obveznicah za t.i. vojno škodo gre za terjatev iz obligacijskega vrednostnega papirja in jih torej ni mogoče šteti za premičnine, ki se vračajo po ZDen.

Sodba nº IV Ips 52/94 of Kazenski oddelek, November 30, 1994

Uveljavljanje zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja pa po določilu člena 203 Zakona o prekrških ne more biti razlog za zahtevo za sodno varstvo.

Sklep nº IV Ips 75/94 of Kazenski oddelek, November 30, 1994

Drugostopenjsko odločbo o prekršku je po določbi 2. točke 202. člena zakona o prekrških mogoče izpodbijati le, če je bila kaznovanemu izrečena denarna kazen nad 15.000 SIT.

Sodba nº IV Ips 50/94 of Kazenski oddelek, November 30, 1994

Kaznovani je storil prekršek dne 15.3.1992, občinski sodnik za prekrške je izdal odločbo o prekršku dne 3.11.1992, Republiški senat za prekrške pa je o pritožbi zagovornika odločil dne 1.7.1993 in torej ni nastopilo absolutno zastaranje postopka.

November 24, 1994

Sodba nº U 183/93-4 of Upravni oddelek, November 24, 1994

Zakonito je zavrnjena izdaja lokacijskega dovoljenja za postavitev kioska na prostoru, za katerega občinski odlok določa, da bo pomožne objekte možno postavljati po sprejetju ureditvenega načrta, ta pa še ni sprejet.

Sodba nº U 177/93 of Upravni oddelek, November 24, 1994

Če nobeden od pogojev iz 89. člena obrtnega zakona ne posega v pravice in pravne koristi osebe, potem taka oseba ni stranka v postopku za izdajo obrtnega dovoljenja.

Sodba nº U 805/94 of Upravni oddelek, November 24, 1994

Preklic pooblastila v upravnem postopku mora biti izrecen in kot tak tudi sporočen organu, ki vodi postopek. Če v pooblastilu ni drugače določeno, je pravno nepomembno, ali je dal pooblaščenec, ki je odvetnik, izjavo o umiku predloga v soglasju s stranko ali ne.

Sodba nº U 1068/93-6 of Upravni oddelek, November 24, 1994

Ali uvožena oprema služi neposredno varstvu človekovega okolja, je strokovno vprašanje. Če je ta okoliščina sporna (kljub izdanemu pozitivnemu mnenju pristojnega ministrstva) se to dejstvo v postopku ugotavlja s pomočjo stroke.

Sklep nº III Ips 87/94 of Gospodarski oddelek, November 24, 1994

S 5.12.1992 so sporne parcele prešle v last Republike Slovenije pod predpostavko, da so bili za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji.

Sodba nº III Ips 56/94 of Gospodarski oddelek, November 24, 1994

Odstop od pogodbe o prenovitvi po določbah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. list SFRJ štev. 84/89; v nadaljevanju: ZPPSL) ne učinkuje po 352. členu ZOR.

Sklep of Gospodarski oddelek, November 24, 1994

Pod pojmom varstva družbene lastnine je treba razumeti tudi vsako takšno razpolaganje z družbeno lastnino, ki ni v skladu z zakonom, pa četudi z njim družbeno sredstvo ni prešlo v zasebno lastnino.

Sklep nº II Ips 828/94 of Civilni oddelek, November 24, 1994

Prenos lastninske pravice v korist kupca na nepremičninah, ki so v družbeni lastnini, na podlagi pogodbe med družbenim podjetjem in fizično osebo, je v nasprotju s 4. čl. zakona o prometu z nepremičninami. Gre za kogentno normo, katere kršitev ima za posledico ničnost.

Sklep nº I Pr 46/94, enako tudi sklep I Pr 44/94 of Civilni oddelek, November 24, 1994

Okoliščina, da je predlagateljica hči sodnice na sodišču, ki bi moralo odločati o pritožbi nasprotnega udeleženca, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

November 23, 1994

Sodba nº U 935/93 of Upravni oddelek, November 23, 1994

Registracije motornega vozila ni mogoče podaljšati tujcu, ki nima dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Sodba nº U 1095/93-4 of Upravni oddelek, November 23, 1994

Sama mapna kopija sedanjega stanja ne more biti zadosten dokaz, da parcela ni bila podržavljena in zato ne more biti predmet v denacionalizacijskem postopku. Tožena stranka mora v postopku primerjati mapni kopiji starega in novega stanja kot tudi zemljiškoknjižni izpisek, ki se nanaša na navedeno parcelo.

Sodba nº U 332/93-11 of Upravni oddelek, November 23, 1994

Osebo, ki je v času izdaje izpodbijane odločbe postala polnoletna, bi tožena stranka morala obravnavati kot samostojno osebo in zanjo posebej ugotavljati pogoje za sprejem v državljanstvo RS, ne pa jo obravnavati v povezavi s starši.

Sodba nº U 1034/93-6 of Upravni oddelek, November 23, 1994

Neprijava uvoženega blaga namembni carinarnici ima za posledico, da pristojni organ odmeri zavezancu (garantu) uvozne dajatve; blago se je torej iz tranzitnega spremenilo v uvozno.

Sodba nº U 928/93-4 of Upravni oddelek, November 23, 1994

Upravni organ mora v postopku za dodelitev denarne pomoči kot edinega vira preživljanja pred odločitvijo o stvari zanesljivo ugotoviti dejansko stanje glede izpolnjevanja pogojev za dodelitev te oblike družbene pomoči, določenih v 21. členu zakona o socialnem varstvu.

Sodba nº U 1103/93-4 of Upravni oddelek, November 23, 1994

Če po določbah ZDen ni pogojev za denacionalizacijo stavbnega zemljišča, upravni organ zahtevo zavrže.

Sodba nº U 418/93 of Upravni oddelek, November 23, 1994

Če je izrek odločbe nedoločen in nejasen in dopušča različna tolmačenja, pomeni to bistveno kršitev pravil postopka, ki vpliva na odločitev o stvari.

Sodba nº U 1340/93 of Upravni oddelek, November 23, 1994

Določba 4. odstavka 16. člena zakona o denacionalizaciji (ZDen) se uporablja le za pravne osebe v mešani lastnini, ki so bile z dnem uveljavitve tega zakona, to je 7.12.1991, v tej statusni obliki že vpisane v sodni register.

Sklep of Upravni oddelek, November 23, 1994

Sredstva vložena v obveznice zaradi uveljavitve olajšave pri odmeri dohodnine dokazuje upravičenec z vrednostnim papirjem in ne zgolj s potrdilom o njegovem nakupu.

November 21, 1994

Sodba nº VI Ips 22/94 of Upravni oddelek, November 21, 1994

Dano soglasje kandidat ne more preklicati potem, ko ga je politična stranka že določila za svojega kandidata. V kandidacijskem postopku politična stranka ne more uporabljati dodatka, ki se nanaša na njeno teritorialno organizacijsko enoto.

November 17, 1994

Sodba nº U 180/93-4 of Upravni oddelek, November 17, 1994

Zamudne obresti od preveč plačane dohodnine za leto 1991 začnejo teči po preteku 30 dni od izdaje odmerne odločbe, s katero je ugotovljeno preplačilo, seveda, če preplačilo ni v tem roku vrnjeno.

Sodba nº U 1099/94 of Upravni oddelek, November 17, 1994

Sodišče v upravnem sporu presoja le, ali je lokacijsko dovoljenje izdano v skladu z zazidalnim načrtom. Za presojo skladnosti zazidalnega načrta z ustavo in zakonom pa je pristojno ustavno sodišče, ker zazidalni načrt ni posamičen akt.

Sodba nº U 179/93-8 of Upravni oddelek, November 17, 1994

Pogojna obsodba na devet mesecev zapora za dobo dveh let sama zase ni tako dejstvo, ki bi moglo pripeljati do drugačne odločbe, če bi bilo to dejstvo uporabljeno v prejšnjem postopku, zato zaradi tega dejstva postopka ni možno obnoviti.

Sodba nº U 1138/93 of Upravni oddelek, November 17, 1994

Solastniku objekta sanitarni inšpektor ne more naložiti inšpekcijskega ukrepa, ki ga tehnično ni mogoče izvesti brez posega v solastnino druge osebe.

Sodba nº U 1227/93 of Upravni oddelek, November 17, 1994

V veljavnih predpisih ni podlage za izrek inšpekcijskega ukrepa vrnitve cen na določeno raven.

Sodba nº U 1143/93-4 of Upravni oddelek, November 17, 1994

Ker je od mnenja posebne zdravniške komisije odvisno, ali se začne postopek za novo oceno invalidnosti, mora biti mnenje komisije jasno in obrazloženo tako, da ga je mogoče preizkusiti.

Sklep of Civilni oddelek, November 17, 1994

Odklonitev prodaje po 2. odst. 128. čl. je utemeljena tudi tedaj, če je stanovanjsko razmerje prenehalo po uveljavitvi SZ, vendar v obdobju, ko se ZSR še uporablja (141. člen in 2. odstavek 159. člena SZ). Da je tako, izhaja tudi iz 126. člena SZ. Če prejšnji imetnik po uveljavitvi SZ stanovanje izprazni, ima pod določenimi pogoji pravico do izplačila 30% vrednosti stanovanja, nima pa več pravice do odkupa. Dejstvo, da prvi tožnik ni slovenski državljan, za odločitev o tožbenem zahtevku ni po...

Sklep of Civilni oddelek, November 17, 1994

Če ožji družinski člani v času smrti v stanovanju ne prebivajo, pomeni, da se s smrtjo imetnika stanovanje izprazni, da torej ni več zasedeno. Razlogi za privatizacijo, ki veljajo za zasedena stanovanja, zato v takšnih primerih ne veljajo več.

Sklep nº II Ips 629/93 of Civilni oddelek, November 17, 1994

Zakonska zveza oz. dalj časa trajajoča življenjska skupnost mora obstajati že v času uveljavitve zakona. Zakon v 1. odstavku 117. člena veže pravico do nakupa na pravni položaj, ki je obstajal na dan uveljavitve zakona. Ta velja tako za imetnika stanovanjske pravice kot za njegove ožje družinske člane.

Sodba nº II Ips 532/94 of Civilni oddelek, November 17, 1994

Povzročiteljevo vozilo, registrirano v eni od bivših republik SFRJ, ki je na območju Republike Slovenije povzročilo škodo tožeči stranki (domači osebi), v odnosu do Republike Slovenije ni imelo veljavne mednarodne listine o zavarovanju proti avtomobilski odgovornosti. Vozilo je torej treba šteti za nezavarovano. Za povzročitev škode, ki je bila povzročena z vozilom tuje registracije, ki ni zavarovano proti avtomobilski odgovornosti (107. člena zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebn...

Sodba nº II Ips 569/93 of Civilni oddelek, November 17, 1994

Ob dejstvu, da je v zakonsko skupnost ekonomsko znatno prispeval tudi drugi zakonec, velja glede deležev na skupnem premoženju, ob trditvi prvega zakonca, da je izključni lastnik dela skupnega premoženja, zakonska domneva iz 59. čl. ZZZDR.

Sklep nº I Pr 42/94 of Civilni oddelek, November 17, 1994

V predlogu za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča navedeno dejstvo, da tožena stranka kot razlog za prepozno vložene tožbe navaja ravnanje stečajnega sodnika oz. njegove namestnice, t.j nepravilnosti v stečajnem postopku, ki je tekel pred sodiščem, ki je krajevno pristojno v obravnavanem primeru, je po presoji Vrhovnega sodišča RS takšen razlog, ki narekuje določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za odločanje o tej pravdni zadevi.

Sodba nº II Ips 525/93 of Civilni oddelek, November 17, 1994

Iz navedb tožene stranke, ki jim tožeča ni oporekala, izhaja, da so ostali solastniki soglašali s sporno gradnjo (l. št. 5), tožnik pa je, ko je bil zaslišan kot stranka, med drugim izpovedal: "...nova hiša me ne moti, pa me moti in me bo motila tako dolgo, dokler me ne bodo izplačali..." (l. št. 17). V takšni situaciji, upoštevaje ob tem še revizijske navedbe, iz katerih izhaja, da je v teku postopek za delitev stvari v solastnini, tožbeni zahtevek na odstranitev sporne gradnje ne more biti ...

Sklep nº II Ips 636/93 of Civilni oddelek, November 17, 1994

V obravnavanem primeru tožeča stranka v tožbi ni označila vrednosti spornega predmeta. Označila ga je (z zneskom 8100,00 SIT) šele med prvo glavno obravnavo dne 5.11.1992, potem ko je sodišče že odločalo o izvedbi dokazov z dokaznim sklepom (l.št.19). Tako označene vrednosti spornega predmeta pa ni moč upoštevati kot izhodišče za presojo o dovoljenosti revizije.

Sodba nº II Ips 640/93 of Civilni oddelek, November 17, 1994

Če tožnica ni pridobila stanovanjske pravice, nima upravičenja do nakupa stanovanja po SZ oziroma do izplačila po 126. čl. SZ.

Sklep nº I Pr 43/94, enako sklep I Pr 47/94 of Civilni oddelek, November 17, 1994

Obstaja tehten razlog za delegacijo krajevne pristojnosti, če je ena od pravdnih strank sodnik sodišča, ki naj bi o stvari odločalo.

Sodba nº II Ips 586/94 of Civilni oddelek, November 17, 1994

Čeprav je bil domnevni otrok domnevnega očeta na dokazovanje očetovstva napoten v zapuščinskem postopku po domnevnem očetu, obvelja določilo 98. čl. ZZZDR o roku, v katerem se lahko očetovstvo s tožbo izpodbija.

Sodba nº II Ips 710/94 of Civilni oddelek, November 17, 1994

Dejstvo, da tožničin mož, ki je imetnik stanovanjske pravice, ni državljan RS, ne vpliva na tožničino pravico do nakupa stanovanja.

Sodba nº II Ips 598/93 of Civilni oddelek, November 17, 1994

1. Po določbi 2. odst. 67. člena ZOR velja zahteva zakona, da mora biti pogodba sklenjena v določeni obliki, tudi za vse poznejše spremembe in dopolnitve. Toda po določbi 4. odst. istega člena so veljavni tudi poznejši ustni dogovori, s katerimi se zmanjšujejo ali olajšujejo obveznosti ene ali druge stranke, če je posebna oblika predpisana samo v interesu pogodbenih strank. Glede pogodbe o dosmrtnem preživljanju po določbah členov 117 do 122 ZD (zakona o dedovanju, Ur. l. SRS 15/76 in 23/78) ...

Sodba nº II Ips 762/94 of Civilni oddelek, November 17, 1994

V izpodbijani sodbi je bila upoštevana toženkina dolžnost, da z delom na kmetiji staršev pridobi dodatna (naturalna) sredstva za preživljanje otrok. Revizijsko stališče, da bi morala biti upoštevana še bolj, tako da bi bila tožnikova preživnina zato nižja in toženkino breme preživljanja otrok še večje - ni le neutemeljeno, ampak tudi povsem nerealno, ko ni mogoče zanemariti toženkinega preživninskega prispevka v obliki skrbi za tri majhne otroke, njihovega negovanja in dela zanje. Vse to v so...

Sklep of Civilni oddelek, November 17, 1994

Ni mogoče pritrditi revizijskemu stališču, da ugotovljeno dejansko stanje ne daje podlage za sklep, da so se spremenile okoliščine, na podlagi katerih je bila določena preživnina. Presoja, da so se odločilne okoliščine spremenile - in da so torej izpolnjeni pogoji za novo sodno odločanje o preživnini po 5. odst. 132. člena ZZZDR ima vso potrebno dejansko podlago v ugotovitvah sodišča druge stopnje, izmed katerih kaže opozoriti zgolj na to, da je ml. tožnik v času te pravde obiskoval sedmi raz...

November 16, 1994

Sodba nº U 425/93 of Upravni oddelek, November 16, 1994

Upravni organ prve stopnje je utemeljeno izrekel ukrep odstranitve objekta, ker je bilo v postopku pred izdaje odločbe ugotovljeno, da je tožnik gradil na zemljišču, kjer gradnja po izvedbenem aktu ni dovoljena.

Sodba nº U 421/93 of Upravni oddelek, November 16, 1994

Če upravni organ zavrže nepopolno in pomanjkljivo vloge stranke brez predhodnega dopolnjevanja v smislu 68. člena ZUP, s tem bistveno krši pravila postopka, ki more vplivati na odločitev o stvari.

Sodba nº U 334/93-5 of Upravni oddelek, November 16, 1994

Ker je špediter podal izjavo, da bo plačal uvozne dajatve, če blago ne bo predano prevzemni carinarnici, jo je tožena stranka lahko obremenila s carinskimi dajatvami ob predpostavki, da je bilo blago dano v prost promet, pred izvedbo carinskega prestopka.

Sodba nº U 330/93 of Upravni oddelek, November 16, 1994

Pravico do nadomestila zaradi nege otroka lahko zavarovanec koristi samo šest mesecev.

Sodba nº U 333/93-6 of Upravni oddelek, November 16, 1994

Ker je dal špediter izjavo, da bo plačal vse uvozne dajatve, če blago ne bo prispelo k prevzemni carinarnici, je carina imela podlago, da je špediterja obremenila s carinskimi dajatvami.

Sodba nº U 869/93-11 of Upravni oddelek, November 16, 1994

Tožena stranka je odločila o pritožbi tožnika, v kateri ni jasno navedel odločbe, ki jo izpodbija. Eno od treh na prvi stopnji izdanih odločb je tožena stranka odpravila po nadzorstveni pravici brez navedbe razlogov. Ene od treh odločb, ki jih je tožena stranka odpravila, ni v upravnih spisih. Ker gre za kršitve 68., 2. odstavka 208. člena v zvezi s 1. odstavkom 245. člena in 1. odst. 263. člena ZUP, je sodišče izpodbijano odločbo odpravilo.

Sklep of Upravni oddelek, November 16, 1994

Kršitev pravil o pristojnosti je bistvena kršitev pravil postopka, ki v vsakem primeru vpliva na pravilno odločitev o stvari.

Sklep nº IV Ips 66/94 of Kazenski oddelek, November 16, 1994

Odločbo o prekršku, izdano na drugi stopnji, je mogoče po 2. točki 202. člena zakona o prekrških izpodbijati le, če je bila kaznovanemu izrečena denarna kazen nad 15.000,00 SIT.

Sodba nº IV Ips 72/93 of Kazenski oddelek, November 16, 1994

Carinski prekršek po 11. točki 1. odstavka 370. člena carinskega zakona je podan v primeru, ko se preda blago v spremenjenem stanju in torej odstopa od prijavljenega blaga v uvozni carinski deklaraciji. Tudi če blago od špediterja prevzame prevoznik - železničar - in je odgovorni delavec železnice v carinsko sprejemnico vnesel svoj podpis in žig železniškega podjetja, s tem odgovornost pravne osebe kot špediterja ni izvzeta.

Sodba nº IV Ips 38/94 of Kazenski oddelek, November 16, 1994

Po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Ur. l. SRS št. 5/90) z zahtevo za sodno varstvo ni mogoče odločbe organa 2. stopnje izpodbijati iz razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep of Kazenski oddelek, November 16, 1994

Vprašanja obsojenčeve vloge pri poslovanju z oškodovanci, vprašanje njegovega naklepa, vprašanje, ali so bili oškodovanci zavedeni in v zmoti, so vprašanja, ki se nanašajo na ugotovljeno dejansko stanje, kar pa z izrednim preizkusom pravnomočne odločbe ni moč izpodbijati.

Sodba nº IV Ips 34/94 of Kazenski oddelek, November 16, 1994

Vsi dokazi, na podlagi katerih je bil kaznovanemu po 39. členu zakona o prekrških izrečen varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila B kategorije, so bili izvedeni, pri tem pa je bilo tudi ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola in da je bil že kaznovan zaradi istovrstnega prekrška, zato pri izreku varstvenega ukrepa ni bil kršen postopek, in tudi ni podan dvom o resničnosti odločilnih dejstev.

Sklep of Upravni oddelek, November 16, 1994

Oseba, ki prosi za državljanstvo RS z naturalizacijo, mora izpolnjevati vseh osem pogojev iz 10. člena ZDS, med drugim tudi pogoj, da dejansko živi v Republiki Sloveniji že 10 let.

Sodba nº U 1121/92 of Upravni oddelek, November 16, 1994

Glede na določbo 2. odstavka 19. člena ZDen se za vračanje kmetijskih zemljišč iz funkcionalnih kompleksov uporabljajo določbe 27. člena ZDen in ne 1. odstavka 22. člena v povezavi z 20. členom ZDen.

Sodba nº IV Ips 33/94 of Kazenski oddelek, November 16, 1994

Iz odločbe 1. in 2. stopnje izhaja, da je imel kaznovani v krvi v času odvzema 2,45 g/kg alkohola, torej so bili razlogi za izrek varstvenega ukrepa ugotovljeni, zato ni podana kršitev zakona.

Sodba nº U 843/93 of Upravni oddelek, November 16, 1994

Na podlagi 1. točke 1. odstavka 19. člena ZDen je treba ugotoviti dejstva, iz katerih je mogoče sklepati, da so dani pogoji za uporabo te določbe. Bistveno okrnjenost dejavnosti, nadomestitev z drugo nepremičnino in nesorazmernost stroškov je presojati iz okoliščin, ki kažejo, da zaradi njih vrnitev nepremičnine ni možna. Te okoliščine je treba ugotoviti z dokazi.

November 15, 1994

Sodba nº VI Ips 9/94 of Upravni oddelek, November 15, 1994

Napaka v dnevu rojstva (14. namesto 19.) in imenu Janez (namesto Ivan), je po mnenju sodišča šteti za formalno pomanjkljivost liste kandidatov, zato je volilna komisija pred ......... kandidatne liste dolžna predlagatelja liste pozvati, da se napaka v določenem roku odpravi (56/2 člen zakona o volitvah v Državni zbor).

November 10, 1994

Sodba nº U 1064/93-5 of Upravni oddelek, November 10, 1994

Pogodba, ki so jo sklenili uporabniki funkcionalnega zemljišča za gradnjo garaž, je dokazilo, da investitor razpolaga s tem zemljiščem.

Sklep nº U 1247/93 of Upravni oddelek, November 10, 1994

Upravni akt je po tem zakonu akt, s katerim državni organ oziroma drugi nosilec javnih pooblastil v izvrševanju teh pooblastil odloča o kakšni pravici ali obveznosti nekega posameznika ali organizacije v kakšni upravni stvari. Izdaja soglasja k zamenjavi stanovanj v Republiki Sloveniji ni urejena kot upravna stvar niti po zakonu o stanovanjskih razmerjih, niti po stanovanjskem zakonu. Akta o izdaji soglasja ni mogoče šteti za upravni akt.

Sklep nº Uv 4/94 of Upravni oddelek, November 10, 1994

Sodno varstvo ustavnih pravic, ki naj bi bile kršene v sodnem postopku, je zagotovljeno v tem sodnem postopku. V takem primeru ni mogoče zahtevati še varstva ustavnih pravic v upravnem sporu na podlagi določbe 2. odstavka 157. člena ustave Republike Slovenije.

Sodba nº U 1082/93 of Upravni oddelek, November 10, 1994

Zatrjevana naknadno odpadla pravna podlaga ni ničnostni razlog iz 1. točke 267. člena ZUP.

Sodba nº U 1413/93-8 of Upravni oddelek, November 10, 1994

Razpolagalno pravico za preureditev podstrešnih prostorov v stanovanjski hiši, ki je v etažni lastnini, lahko investitor dokazuje le s pogodbo, ki jo sklene z etažnimi lastniki.

Sodba nº U 1223/93 of Upravni oddelek, November 10, 1994

V veljavnih predpisih ni podlage za izrek ukrepa vrnitve cen na določeno raven.

Sodba nº U 51/93-8 of Upravni oddelek, November 10, 1994

Glede na odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U I 72/92 z dne 23.6.1993 (Uradni list RS, št. 42/93) je tudi pri denacionalizaciji gozdov potrebno uporabiti 25. člen ZDen, in ugotoviti, ali se je zaradi izgradnje gozdne poti povečala vrednost vračanih gozdnih parcel. Vrednost podržavljenih oz. vračanih gozdnih parcel je treba ugotavljati skladno s 44. členom ZDen.

Sodba nº U 718/93 of Upravni oddelek, November 10, 1994

Če sporno stanovanje predstavlja sestavni del podržavljene nepremičnine in čeprav se je zaradi tega vrednost nacionalizirane nepremičnine povečala, to lahko vpliva na način vračanja, ni pa mogoče ločeno obravnavati take stanovanjske enote.

Sodba nº U 1051/93 of Upravni oddelek, November 10, 1994

Tudi zadruga, ki je pridobila podržavljeno premoženje z odplačnim poslom, je denacionalizacijski zavezanec. Lastninsko preoblikovanje zadrug je urejeno s posebnim predpisom - zakonom o zadrugah.

Sodba nº II Ips 702/94 of Civilni oddelek, November 10, 1994

Dediči pok. domnevnega očeta so enotni sosporniki, vendar ne nujni. Za nujne sospornike je mogoče proglasiti le tiste skupnosti oseb, katerih krog je glede na njihovo medsebojno razmerje točno določen in znan (v določenih premoženjskih sporih proti solastnikom, skupnim lastnikom, v statusnih sporih med očetom, materjo in/ali otrokom oz. zakoncema itd.).

Sodba nº II Ips 634/94 of Civilni oddelek, November 10, 1994

Otroci imajo pravico do takšnega premoženjskega standarda, kakršnega imajo njihovi starši. Starši z boljšimi premoženjskimi razmerami so zato dolžni prispevati toliko ali več, kot znašajo osnovne otrokove potrebe, starši s slabimi premoženjskimi razmerami, pa sorazmerno manj. Sodišča so zato dolžna v vsakem primeru posebej upoštevati tako potrebe otrok kot zmožnosti staršev in v skladu z njimi določiti ustrezno preživnino. Zato je pavšalna primerjava med zneski prisojenih preživnin brez vsakr...

Sklep nº II Ips 800/94 of Civilni oddelek, November 10, 1994

I. V primeru, ko upravni organ zaradi nepristojnosti zadevo odstopi v reševanje sodišču, to pa prav tako ugotovi, da ni pristojno, nastopi spor o pristojnosti. Spor o pristojnosti pa na podlagi 8. alinee 1. odstavka 160. člena ustave RS rešuje ustavno sodišče. Postopek zanj ureja zakon o ustavnem sodišču (Ur.l. RS, št. 15/94). V 2. odstavku 61. člena je določeno, da zahteva rešitev spora o pristojnosti organ, kateremu je bila zadeva odstopljena, pa meni da zanjo ni pristojen. II. ZDen zajema ...

Sklep nº II Ips 844/94 of Civilni oddelek, November 10, 1994

Če tožeča stranka ne navede vrednosti spornega predmeta v tožbi, gre pa za nedenarni zahtevek, revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 131/94 of Civilni oddelek, November 10, 1994

Zakonec, ki s tožbo uveljavlja delež na skupnem premoženju, ni dolžan s tožbo zajeti vsega premoženja. Vendar to dejstvo ne odvezuje sodišča, da pri ugotavljanju deleža na posamezni stvari skupnega premoženja (ki je predmet konkretne tožbe), upošteva vse ostalo premoženje.

Sodba nº II Ips 616/93 of Civilni oddelek, November 10, 1994

Tožnik v reviziji povsem pavšalno ugovarja prenizki odškodnini za posamezne odškodninske postavke. Posebej omenja le škodo zaradi njegove invalidske upokojitve, pri kateri naj bi bil prispevek tožene stranke prenizko ocenjen. Poudarja, da je bil upokojen le zaradi posledic prometne nezgode. Na podlagi dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje, ki so oprte na mnenje izvedenca medicinske stroke, da je tožnikova poškodba iz leta 1983 le v deležu 20 % vplivala na njegovo upokojitev, je odločitev ...

Sodba of Civilni oddelek, November 10, 1994

Sodišče v primeru, ko mu upravni organ odstopi v pristojno poslovanje zahtevo za denacionalizacijo, ne sme s sklepom ugotavljati svoje pristojnosti in zahteve zavreči. Po 160. členu Ustave Republike Slovenije rešuje spore o pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi Ustavno sodišče.

Sklep nº II Cp 1/94 of Civilni oddelek, November 10, 1994

1. Nasprotni stranki je bila šele v pritožbenem postopku dana možnost ugovora, da pogoji za priznanje tuje sodne odločbe niso izpolnjeni iz razlogov, ki so določeni v 88. členu zakona o ureditvi kolizije. Ker se je ta ugovor pojavil šele v pritožbenem postopku, ga sodišče prve stopnje ni moglo obravnavati, zaradi česar so ostala dejstva, ki se nanašajo na v pritožbi zatrjevano nevročitev kakršnegakoli pisanja tujega sodišča nasprotni stranki, nepopolno ugotovljena.

Sodba of Civilni oddelek, November 10, 1994

Pritrditi je treba reviziji, da sodišče v primeru, ko mu upravni organ (ki ugotavlja, da ni pristojen za odločanje) odstopi v pristojno poslovanje zahtevo za denacionalizacijo, ne sme s sklepom ugotavljati svoje nepristojnosti in zahteve zavreči. Po 160.čl. Ustave Republike Slovenije rešuje spore o pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi ustavno sodišče. V 2.odst. 61.čl. Zakona o ustavnem sodišču je določeno, da v primeru, ko več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, za...

Sodba of Civilni oddelek, November 10, 1994

Tuji sodni odločbi, katerih priznanje se zahteva v Republiki Sloveniji, sta tedaj svojo teritorialno učinkovitost sami omejili na "prodajno mrežo Jugoslavije", zaradi česar na območju Republike Slovenije, kot samostojne in neodvisne države, sploh ne moreta imeti nobenih pravnih učinkov. Za priznanje veljavnosti, pravnomočnosti in učinkovitosti tujih sodnih odločb izven meja Republike Slovenije, ki so določene v II. členu Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slove...

Sodba nº II Ips 390/93 of Civilni oddelek, November 10, 1994

Da je zavarovanec prvotožene stranke V.U. vsaj soprispeval k temu, da je do nastanka škode prišlo, zatrjuje tudi prvotožena stranka. Če pa so k nastanku škode prispevali tudi drugi vozniki v prometni nesreči udeleženih motornih vozil (razen vozila, ki ga je upravljal R., kar pa sploh ni sporno, da ta voznik ni bil kriv, pa je bilo v postopku tudi ugotovljeno), je za škodo, ki jo je utrpel voznik R. podana soodgovornost vseh krivih imetnikov motornih vozil in sicer po načelu solidarnosti (206....

Sodba of Civilni oddelek, November 10, 1994

Ni revizije proti sklepu o dovolitvi obnove postopka.

Sklep nº II Ips 754/94 of Civilni oddelek, November 10, 1994

člena ZDen velja le za tiste pravne posle, ki so bili veljavnosti predpisov, zajetih v 3. in 4. členu

Sklep of Civilni oddelek, November 10, 1994

Za odločanje o zahtevku za znižanje preživnine so odločilne okoliščine, ki so obstajale ob zaključku glavne obravnave na prvi stopnji. Ob oceni vseh spremenjenih okoliščin, sta sodišči pravilno upoštevali, da je tožnik zaposlitev v Italiji sam zapustil, da je mlad in sposoben za delo ter da ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. Sodišči prve in druge stopnje sta pri tem pravilno poudarili, da so starši dolžni poskrbeti za otrokovo preživljanje in da zato poslabšanje njihovega premoženjskega...

Sklep nº II Ips 805/94 of Civilni oddelek, November 10, 1994

Ker predmet obravnavanja ni stanovanjska pravica po prej veljavnem Zakonu o stanovanjskih razmerjih (Ur. l. SRS, št. 35/82 in 14/84), saj je na hišniškem stanovanju obstajala le pravica do začasne uporabe, gre za premoženjskopravni spor, pri katerem je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta. Po 2. odst. 186. čl. Zakona o pravdnem postopku mora tožeča stranka v takem primeru navesti vrednost spornega predmeta v tožbi, da si na ta način zagotovi pravico do revizije. Ker tože...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners