Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 1994

December 23, 1994

Sodba nº U 1119/93-6 of Upravni oddelek, December 23, 1994

Carinski zavezanec je izpolnil obvezo po 50. členu CZ, če v enem letu po uvozu blaga za reprodukcijo izvozi blago, ki najmanj za 50% presega vrednost uvoženega blaga, ki je bilo uporabljeno za proizvode, ki jih izvozi.

December 22, 1994

Sodba nº U 197/93 of Upravni oddelek, December 22, 1994

V odločbi o zavrnitvi zahteve za odpis davka je treba navesti razloge in dejstva, iz katerih se zaključuje, da zaradi neodpisa davčnega dolga ne bo ogroženo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. Ker odločba teh razlogov nima, jo je sodišče na podlagi 2. odstavka 39. člena ZUS odpravilo.

Sodba nº U 42/93-10 of Upravni oddelek, December 22, 1994

Če je bil stečajni dolžnik po zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. SFRJ, št. 84/89) prodan kot pravna oseba na javni dražbi, je kupec postal njegov lastnik z dražbo, in ne šele na podlagi pogodbe, sklenjene nekaj dni po javni dražbi.

Sklep of Kazenski oddelek, December 22, 1994

Sodba ne sme temeljiti na kazenski ovadbi, saj kazenska ovadba ni dokaz. Iz obrazložitve sodbe prve stopnje ni razvidno, da bi sodišče za krivdo uporabilo dopolnitev kazenske ovadbe, čeprav jo v obrazložitvi res navaja, vendar pa ista vsebina izhaja tudi iz pričevanja priče, kar je v sodbi tudi pojasnjeno. Določba 8. točke 1. odstavka 364. člena ZKP se ne nanaša na kazensko ovadbo.

Sodba nº I Ips 160/94 of Kazenski oddelek, December 22, 1994

Po 427. členu ZKP izpodbijanje dejanskega stanu ni predvideno kot razlog v postopku za izreden preizkus pravnomočne sodbe.

Sodba nº I Ips 261/93 of Kazenski oddelek, December 22, 1994

Pravnomočna sodba sicer pravilno ugotavlja, da je bilo obsojenčevo obširno pisanje sramotilni spis. Njegov spis, v katerem je izražal kritične misli do anomalij tedanje družbe, je bil naperjen le proti komunizmu, torej politični podlagi tedanje družbe, ne pa tudi proti tedanji družbeni in državni ureditvi sami, kot je ta bila določena v ustavah FLRJ in LRS iz let 1946 oziroma 1947 ter v zveznem in republiškem ustavnem zakonu iz leta 1953. Kaznivo dejanje sovražne propagande po členu 118/I KZ/...

Sodba nº I Ips 129/94 of Kazenski oddelek, December 22, 1994

Ker iz zapisnika o glavni obravnavi izhaja, da je bil obsojenec ves čas navzoč, ko je bila priča zaslišana na glavni obravnavi, ter je priči po koncu pričevanja in v končni besedi izrekel sožalje in obžalovanje, ni utemeljena njegova zahteva, da je bil na glavni obravnavi prikrajšan za pravico do zagovora pred krivim pričanjem te priče.

Sodba nº I Ips 120/94 of Kazenski oddelek, December 22, 1994

S popravnim sklepom spremenjeno obtoženčevo ime v sodbi ne predstavlja kršitve določb postopka po 9. točki 1. odstavka 364. člena ZKP.

Sodba nº I Ips 109/94 of Kazenski oddelek, December 22, 1994

I. Zavrnitev dokaznih predlogov s strani zagovornika ne predstavlja kršitev obsojenčeve pravice do obrambe, ker je sodišče na podlagi zbranih dokazov ocenilo, da je lahko na njihovi podlagi obtoženca spoznalo za krivega obravnavanega kaznivega dejanja.

Sklep of Civilni oddelek, December 22, 1994

Na podlagi tožnikovega opisa sporov, ki jih je imel s svojimi sodelavci, sta sodišči ugotovili, da pri tožniku sicer obstaja možnost subjektivne prizadetosti, upoštevati pa je treba tudi objektivne kriterije, po katerih pa ne gre za taka ravnanja delavcev tožene stranke, ki bi žalila tožnikovo čast in dobro ime ali okrnila pravice njegove osebnosti v taki meri, da bi lahko bila podlaga za odškodnino po 200.čl. Zakona o obligacijskih razmerjih. Proti takemu stališču revizijsko sodišče nima pom...

Sodba nº II Ips 645/93 of Civilni oddelek, December 22, 1994

I. Voznik tožeče stranke je z načinom vožnje tovornjaka s priklopnikom kršil določbo 29.čl. Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur.l. SFRJ, št. 50/88), ker varnostne razdalje ni prilagodil obstoječi koloni vozil, stanju cestišča in teži svojega vozila.

Sodba nº II Ips 673/93 of Civilni oddelek, December 22, 1994

Nevarno situacijo, zaradi katere je prišlo do škodnega dogodka, je res ustvaril tožnik - s tem ko je, za nameček povsem neprimerno obut, med toženčevo vožnjo skočil na os med traktorjem in prikolico in se spravil v nevarnost. Vendar pa bi moral toženec na ustvarjeno nevarno situacijo reagirati tako, da bi traktor ustavil. Toženec ni dokazal dejstev, zaradi katerih bi se popolnoma razbremenil odgovornosti za škodni dogodek (2. odst. 177. člena ZOR) - temveč le dejstva, zaradi katerih se je del...

Sodba nº II Ips 674/93 of Civilni oddelek, December 22, 1994

Med stvarnimi služnostmi, katerih vrst ZTLR (členi 49 do 60) ne ureja, pozna naše stvarno pravo kot posebno vrsto hišne služnosti tudi služnost, zidati streho ali pomol nad sosedovim zračnim prostorom (pravno pravilo 4. točke par. 475/1 Občega državljanskega zakonika). Čim je tako, je seveda jasno, da taka izdelava strehe, da le-ta sega v zračni prostor nad sosedovim zemljiščem, pomeni bodisi izvrševanje navedene stvarne služnosti (če je pravica do take gradnje pridobljena s služnostno pogodb...

Sklep nº II Ips 124/94 of Civilni oddelek, December 22, 1994

Novi dokazi ne morejo biti podlaga za obnovo postopka, če naj bi se z njimi dokazovalo dejstvo, ki naj bi dokazovalo obstoj pravnega razmerja, glede katerega je bilo že v prejšnjem postopku pravilno ocenjeno, da o njem že obstaja pravnomočna sodba.

December 21, 1994

Sklep of Upravni oddelek, December 21, 1994

Če ne gre za odtujitev zemljišča, ni mogoče zahtevati izdaje potrdila po 33. členu zakona o kmetijskih zemljiščih.

Sodba nº U 363/93-7 of Upravni oddelek, December 21, 1994

Zakonito je lokacijsko dovoljenje, če je izdano z zahtevami PUP.

Sklep of Upravni oddelek, December 21, 1994

Vzpostavitev lastninske pravice na stavbnem zemljišču v korist oseb, ki po ZDen niso upravičenci, imajo pa na zemljišču pravico uporabe, v ZDen ni urejena; v takšnem primeru ne gre za upravno stvar, v kateri bi bil pristojen odločati upravni organ.

Sodba nº U 889/93-8 of Upravni oddelek, December 21, 1994

Ni mogoče zavrniti vloge za pridobitev državljanstva zaradi razlogov javnega reda, varstva in obrambe države, če v postopku ni bilo popolno ugotovljeno dejansko stanje in ne da bi bilo iz odločbe razvidno, na podlagi katerih dokazov so bila ugotovljena odločilna dejstva.

Sodba nº U 1060/93 of Upravni oddelek, December 21, 1994

Ukrep urbanističnega inšpektorja po odstranitvi objekta po 73. členu ZUN je utemeljen, če investitor gradi objekt brez lokacijskega dovoljenja, ki ga potrebuje po 50. členu ZUN.

Sodba nº U 1341/93-12 of Upravni oddelek, December 21, 1994

Poleg ugotavljanja, ali je pri izdaji začasne odredbe (12. člen ZLPP) verjetno izkazana dejanska in pravna podlaga predloga, se upravnemu organu ni treba ukvarjati z ugotavljanjem dejanskega stanja in načinov vrnitve premoženja upravičenca na podlagi denacionalizacijskega zahtevka. Slednje ni stvar postopka izdaje začasne odredbe, pač pa samega denacionalizacijskega postopka po ZDen, ki se konča z izdajo denacionalizacijske odločbe (66. in 67. člen ZDen), s katero se o tem dokončno odloči.

December 15, 1994

Sodba nº U 1539/93-10 of Upravni oddelek, December 15, 1994

Vloga za pridobitev potnega lista za tujca je nepopolna, če v njej ni navedeno, ali naj se izda potni list po 1., 2. ali 3. odstavku 44. člena zakona o tujcih.

Sodba nº U 195/93-9 of Upravni oddelek, December 15, 1994

Oseba, ki je zaposlena v tujini in ima tam tudi družino, s katero živi, v Slovenijo pa prihaja na obisk povprečno enkrat mesečno, dejansko ne živi v Republiki Sloveniji, čeprav ima prijavljeno stalno prebivališče in je solastnik stanovanjske hiše.

Sodba nº U 196/93-7 of Upravni oddelek, December 15, 1994

Za pridobitev državljanstva po 40. členu ZDRS ni dovolj, da je prosilec na dan 23.12.1990 živel v Sloveniji, ampak dejansko življenje v Sloveniji od tega dne do odločitve o državljanstvu.

Sodba nº U 1364/93-8 of Upravni oddelek, December 15, 1994

Pogoje za dodelitev denarne pomoči kot edinega vira preživljanja določa zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) v 21. členu kumulativno, kar pomeni, da do te oblike socialnovarstvenih dajatev ni upravičena oseba, ki teh pogojev ne izpolnjuje.

Sodba nº U 1035/93-14 of Upravni oddelek, December 15, 1994

V postopku izdaje začasne odredbe se upravni organ ukvarja le z vprašanjem, ali je dejanska in pravna podlaga predloga po vsebini in obsegu verjetno izkazana, ne pa tudi z ugotavljanjem dejanskega stanja in načinov vrnitve premoženja upravičencu na podlagi denacionalizacijskega zahtevka.

Sodba nº II Ips 627/93 of Civilni oddelek, December 15, 1994

Če je bilo zemljišče izročeno in kupnina plačana, kupna pogodba ni mogla biti navidezna.

Sodba nº in sklep II Ips 752/94 of Civilni oddelek, December 15, 1994

V zakonu o obligacijskih razmerjih (ZOR) je med napakami volje urejena tudi zmota. Pravno upoštevana je, če je bistvena. Zmota je po 1. odstavku 61. člena ZOR bistvena med drugim tedaj, če se nanaša na okoliščine, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne, ker sicer stranka, ki je v zmoti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila. Če gre za priznanje očetovstva, so to okoliščine, zaradi katerih domnevni oče očetovstva ne bi priznal. Bistvo zmote je torej prav v tem, d...

Sodba nº II Ips 677/93 of Civilni oddelek, December 15, 1994

Dogovori o odkupu poslovnih prostorov niso pravno odločilna okoliščina, ki bi sama po sebi povzročila prenehanje plačevanja najemnine. O prenehanju te obveznosti bi se stranki morali posebej dogovoriti, saj takšen dogovor predstavlja poseg v veljavno najemno pogodbo. Spremenili pa bi to pogodbo lahko le pisno (2. odstavek 12. člena zakona o poslovnih stavbah in prostorih in 2. odstavek 67. člena zakona o obligacijskih razmerjih).

Sklep of Gospodarski oddelek, December 15, 1994

Nezapadle terjatve stečajnega dolžnika do njegovih dolžnikov se z začetkom stečajnega postopka ne štejejo kot zapadle tako, kot to določa 1. odst. 100. čl. ZPPSL za nezapadle terjatve upnikov do stečajnega dolžnika.

Sodba of Gospodarski oddelek, December 15, 1994

Agencija je v razmerju do borze organ druge stopnje. Pravilnost izpodbijanega sklepa z vidika dejanskega stanja presoja upoštevajoč samo dejansko stanje v času, ko je borza sprejela sklep. Samo pravilnost in popolnost ugotovitve tega dejanskega stanja preizkuša sodišče.

December 13, 1994

Sodba nº I Ips 148/94 of Kazenski oddelek, December 13, 1994

Ni podana kršitev kazenskega zakona po 1. točki 365. člena ZKP, saj so v dejanju, opisanem v izreku sodbe sodišča prve stopnje, podani vsi znaki očitanega kaznivega dejanja. Navedba, da je obsojenec dejanje storil v silobranu, pa pomeni izpodbijanje dejanskega stanja, iz tega razloga pa zahteve za izreden preizkus ni mogoče uveljavljati.

Sodba nº I Ips 158/94 of Kazenski oddelek, December 13, 1994

Razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja po določbi člena 427 ZKP ne more biti podlaga za vložitev zahteve za izreden preizkus pravnomočne sodbe.

December 09, 1994

Sodba nº II Ips 587/94 of Civilni oddelek, December 09, 1994

V 2. odstavku 72. člena ZDen, ki je v razmerju do drugih splošnih predpisov, ki urejajo odškodninsko in premoženjsko področje specialni predpis, pa je določeno, da se odškodninski zahtevki iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin v času od podržavljenja do dneva uveljavitve tega zakona (tedaj ZDen), ne priznavajo. Razlaga te določbe ZDen kot specialnega zakona, po načelu a contrario pa lahko pripelje le do materialnopravnega zaključka...

Sodba nº II Ips 663/93 of Civilni oddelek, December 09, 1994

Trčila sta smučarja, ki sta smučala nasproti. Porazdelitev odgovornosti v razmerju 50 % : 50 %.

Sodba nº II Ips 635/93 of Civilni oddelek, December 09, 1994

Skupno premoženje zakoncev obsega skup stvarnih pravic na nedoločenih deležih neke stvari in terjatev. Kar je bilo porabljeno za stroške skupnega življenja, zato ne sodi v pojem skupnega premoženja.

December 08, 1994

Sklep nº U 1674/94-2 of Upravni oddelek, December 08, 1994

Sodno varstvo o pravici do varstvenega dodatka k pokojnini kot socialno varstveni zadevi je po zakonu o delovnih in socialnih sodiščih zagotovljeno pred socialnim sodiščem in ne v upravnem sporu.

Sodba nº U 187/93 of Upravni oddelek, December 08, 1994

Če je gradbeno dovoljenje izdano na podlagi potrdila o priglasitvi del, v takem primeru po določbi 77. člena ZGO gradbeno dovoljenje ni potrebno in se gradbena dela lahko izvajajo v obsegu, kot je določeno v potrdilu.

Sodba nº U 191/93-5 of Upravni oddelek, December 08, 1994

Izkazano solastništvo do 1/2 nepremičnine ne daje pravice samostojnega razpolaganja z nepremičnino, zato ni izpolnjen eden od pogojev za pridobitev lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº U 185/93-5 of Upravni oddelek, December 08, 1994

Glede na določbo 11. člena samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic, denarne pomoči ni mogoče dodeliti za nazaj, za čas pred vložitvijo zahteve.

Sklep of Upravni oddelek, December 08, 1994

O zahtevi zavezanca za izločitev premoženja iz lastninjenja po 62. členu Zakona o zadrugah ni mogoče odločiti, če ni pred tem v postopku ugotovljeno, ali premoženje, ki ga zavezanec izločuje, služi osnovni dejavnosti podjetja - zavezanca ali ne, pri čemer je osnovna dejavnost podjetja tista dejavnost, v zvezi s katero so zadružni upravičenci poslovno sodelovali.

Sodba nº U 1010/93-7 of Upravni oddelek, December 08, 1994

Vsaka odsotnost s teritorija Republike Slovenije v obdobju po plebiscitu sama zase še ne pomeni, da določena oseba ne živi v Sloveniji, ne da bi bilo ugotovljeno, koliko časa je bil posameznik odsoten in razlogi za odsotnost.

Sodba nº U 1505/93-12 of Upravni oddelek, December 08, 1994

Obsodba na 13 let zapora je utemeljen razlog za zaključek, da bi sprejem take osebe v državljanstvo RS predstavljal nevarnost za javni red (JR).

Sklep of Upravni oddelek, December 08, 1994

Za odločanje o zahtevi zavezanca za izločitev premoženja iz lastninjenja po 62. členu ZZ ni odločilno, kdaj je bilo to premoženje ustvarjeno in iz katerih sredstev. Zakon o zadrugah namreč predpostavlja, da so zadruge, ki so v obdobju 1986-90 poslovno sodelovale s podjetjem, prispevale k ustvarjanju premoženja podjetja, zaradi česar imajo zadruge pravico sodelovati pri njegovem lastninjenju.

Sodba nº U 1392/93 of Upravni oddelek, December 08, 1994

Upravni organ ne more odločati o postavitvi prometnega znaka v primeru, ko s tem dejansko odloča o prometni ureditvi v naselju. V tem primeru gre za odločanje o stvari iz pristojnosti občinske skupščine, o kateri ni mogoče odločati v upravnem postopku, takšna odločba pa je po 1. točki 267. člena zakona o splošnem upravnem postopku nična.

Sodba nº II Ips 440/94 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Če upoštevamo izhodišča za preizkus pravnorelevantne vzročne zveze kot elementa odškodninske obveznosti, pa se kot pravno odločilno izkaže ugotovljeno dejstvo, da je tožnica pred nezgodo kljub boleznim, katere je imela, delala; po nezgodi pa ni več zmogla delati in je bila invalidsko upokojena. Gre torej za odločilni vzrok, da je prišlo do tožničine upokojitve. Zato tudi revizijsko sodišče zaključuje, upoštevaje razložene meje svojega preizkusa, da je podana vzročna zveza med nezgodo 11.1.198...

Sklep nº II Ips 853/94 of Civilni oddelek, December 08, 1994

1. Bistveni kriterij za odločanje o tem, kaj je javno glasilo in kaj to ni, je dnevno ali periodično obveščanje javnosti ter dostopnost glasila vnaprej neznanemu krogu uporabnikov pod enakimi pogoji. Javna glasila v smislu določb ZJG niso le tista glasila, ki so namenjena tkim. "ožji javnosti", t.j. vnaprej znanemu krogu bralcev, ali pa tista glasila, ki so kot glasila, ki se ne štejejo za javna glasila, v zakonu izrecno navedena (kot npr. Uradni list Republike Slovenije - 3. odstavek 2. člen...

Sklep nº II Ips 877/93 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Na stavbnem zemljišču v družbeni lastnini ni mogoče pridobiti lastninske pravice, temveč samo pravice, ki jih določa zakon. Pogodba, ki je s tem v nasprotju, je nična.

Sodba nº II Ips 649/93 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Na pritožbeni seji sme sodišče spremeniti samo tiste dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, do katerih je to sodišče prišlo na način, ko načelo neposrednosti ni bilo upoštevano. ZPP pozna dva taka primera in sicer, če sodišče prve stopnje zmotno presodi listine ali posredno izvedene dokaze, njegova odločba pa se opre samo na te dokaze.

Sodba nº II Ips 964/93 of Civilni oddelek, December 08, 1994

- Namen in bistvo zakonite obveznosti, skleniti zavarovalno pogodbo ni v tem, da bi bil zavarovanec zavarovan in obvarovan pred plačilom odškodnine, ampak je izključno v tem, da so upravičeni oškodovanci obvarovani pred plačilno insolventnostjo povzročitelja škode.

Sodba nº II Ips 655/93 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Presoja višine odškodnine za telesne bolečine zaradi zvina vratne hrbtenice.

Sodba of Civilni oddelek, December 08, 1994

Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje izhaja, da je predlagateljica že pred vložitvijo predloga v obravnavani zadevi prostovoljno odšla v ZDA. Ker se do zaključka postopka pred sodiščem prve stopnje ni vrnila domov, dotlej je bila v ZDA eno leto, je sodišče že zato pravilno uporabilo materialno pravo, ko je njen predlog zavrnilo in ugodilo predlogu nasprotnega udeleženca ter predlagateljici naložilo izpraznitev spornega stanovanja brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov (2. ...

Sodba of Civilni oddelek, December 08, 1994

Ko je pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, predmet tožbenega zahtevka pa ni denarni znesek - takšen je tudi obravnavani primer - mora tožnik navesti vrednost spornega predmeta v tožbi (2. odst. 186. člena ZPP in pravkar citirani 3. odst. 382. čl. ZPP). Če tožnik ne ravna tako, nima pravice do revizije (pravno mnenje občne seje VSS, Poročilo VSS 2/93, str. 12).

Sodba nº II Ips 774/94 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Tudi pri zahtevku za zvišanje preživnine mora sodišče poleg trditev o spremenjenih okoliščinah na podlagi določila 132.člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, opraviti preizkus o sorazmerju plačilnih možnosti obeh staršev (79.člen ZZZDR). Obe sodišči sta pri končni presoji upoštevali tudi dejstvo, da ima toženec še dva mladoletna otroka, ki ju tudi mora preživljati, pri čemer pade preživninska dolžnost delno tudi na njuno mater.

Sklep nº II Ips 582/94 of Civilni oddelek, December 08, 1994

V obravnavani pravdni zadevi je bilo med pravdnima strankama sporno, kdo je lastnik stanovanja v Kopru. Sodišče je ugotovilo, da je izključna lastnica stanovanja tožnica, zaradi česar je toženi stranki naložilo, da mora stanovanje izprazniti in ga prostega oseb in stvari izročiti tožeči stranki. Med pravdnima strankama je bil tedaj v teku premoženjskopravni spor, v katerem je revizija kot izredno pravno sredstvo odvisna od vrednosti spornega predmeta (382. člen ZPP), ki jo mora tožnik navesti...

Sodba nº U 656/94 of Upravni oddelek, December 08, 1994

Okoliščina, ali je odobrena lokacija v mejah ureditvenega območja, je za presojo zakonitosti upravnega akta bistvena. Če ta okoliščina v upravnem postopku ni popolno ugotovljena, sodišče ne more rešiti spora (2. odstavek 39. člena zakona o upravnih sporih).

Sklep nº II Ips 861/94 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Sodišče prve stopnje je izdalo sodbo, s katero je tožbenemu zahtevku tožeče stranke delno ugodilo, na obravnavi, ki je bila 26.10.1993, torej šele po uveljavitvi obeh novel ZPP, zato je glede na določilo 1. odstavka 8. člena obeh navedenih novel ZPP (po katerih se nadaljnji postopek opravi po prej veljavnih pravilih le v primeru, če je bila prvostopna odločba, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, izdana pred uveljavitvijo novel) spor utemeljeno obravnavalo kot spor majhn...

Sodba of Civilni oddelek, December 08, 1994

Kljub temu, da je pooblaščenca tožene stranke dogodek (udeležen je bil v prometni nezgodi) razburil, pa mu je tekom dneva brez dvoma ostalo na razpolago še zadosti časa, da bi sicer že napisano pritožbo lahko pravočasno odposlal.

Sodba nº II Ips 622/93 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Komitentova obveznost, da komisionarju izroči overjeno pooblastilo za sklenitev kupoprodajne pogodbe za avtomobil, kaže na obstoj komisijske (771. čl. ZOR), ne pa posredniške (813. čl. ZOR) pogodbe med njima.

Sodba nº II Ips 506/94 of Civilni oddelek, December 08, 1994

S potrdilom upravnega organa, da je mogoče zemljišče šteti za funkcionalno po 15. čl. Zakona o stavbnih zemljiščih, je lahko rešeno predhodno vprašanje o obsegu funkcionalnega zemljišča, ki je v pravnem prometu skupaj s stavbo.

Sodba nº II Ips 643/93 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Dokazna ocena ne more biti predmet revizijske presoje.

Sodba nº II Ips 662/93 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Pri razvezi izročilne pogodbe, ki jo sklepajo stranke izven okvira, navedenega v 106. čl. ZD, so uporabljiva splošna načela civilnega prava, analogno pa tudi določilo 2. odst. 120. čl. ZD o razvezi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Sodba nº II Ips 654/93 of Civilni oddelek, December 08, 1994

Podlaga za povračilni zahtevek je prikrajšanje na eni strani in korist na drugi, če do tega pride glede na podlago, ki se ni uresničila ali je pozneje odpadla.

December 07, 1994

Sodba nº U 1126/93 of Upravni oddelek, December 07, 1994

Ukrep urbanističnega inšpektorja po odstranitvi objekta in vzpostavitev zemljišča v prejšnje stanje je utemeljen, če investitor kljub izdani odločbi o ustavitvi del z deli nadaljuje. Ugovor, da je investitor zaprosil za legalizacijo in odlog izvršbe ter da je vplačal depozit, na zakonitost odločbe nima nobenega vpliva, saj 12. člen sprememb in dopolnitev ZUN določa, da zahteva za odlog prisilne izvršbe ne zadrži dejanj inšpekcijskega nadzorstva, razen prisilne izvršbe, ki je predmet odločbe.

Sodba nº U 711/94-5 of Upravni oddelek, December 07, 1994

Ker je Ustavno sodišče RS razveljavilo odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta, ki je bil podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja in ker takega odloka za razmerja, ki niso bila pravnomočno rešena, ni več možno uporabljati, je sodišče lokacijsko dovoljenje odpravilo.

Sodba nº U 335/93-8 of Upravni oddelek, December 07, 1994

Dejavnost okrepčevalnice ni sorodna dejavnost pisarnam.

Sodba nº U 432/93-7 of Upravni oddelek, December 07, 1994

Upravni organ prve stopnje je utemeljeno zavrnil zahtevo tožnice za dovolitev priglašenih del za gradnjo garaže - lope, ker je bila v nasprotju z zazidalnim načrtom.

Sodba nº U 469/93-8 of Upravni oddelek, December 07, 1994

Tek kazenskega postopka za kaznivo dejanje za ugotovitev oz. oceno nevarnosti za javni red ni dovolj, temveč je le podlaga za prekinitev upravnega postopka za pridobitev državljanstva.

Sodba nº U 1205/93-7 of Upravni oddelek, December 07, 1994

Po določbah ZDen ni pogojev za denacionalizacijo nezazidanega stavbnega zemljišča v družbeni lastnini s pravico uporabe, ki je bilo samoupravni stanovanjski skupnosti s strani uporabnika prodano s kupoprodajno pogodbo. Kolikor je bila pogodba sklenjena iz razlogov, navedenih v 5. členu ZDen, pa o tem odloča sodišče v nepravdnem postopku.

Sodba nº U 1043/92 of Upravni oddelek, December 07, 1994

Kmetijska zemljišča, v zvezi z navedbo v 29. točki 1. odstavka 3. člena ZDen, se vračajo, če upravičenci niso dobili ustreznega nadomestnega zemljišča, ne glede na to, kakšno odškodnino so dobili v denarju. Višina prejete odškodnine je pomembna le za presojo, ali jo je upravičenec, glede na določbo 1. odstavka 72. člena ZDen, dolžan vrniti ali ne.

Sodba nº Uv 9/94 of Upravni oddelek, December 07, 1994

I. Če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odloča v upravnem sporu pristojno sodišče o zakonitosti posamičnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika.

December 01, 1994

Sodba nº U 855/93-11 of Upravni oddelek, December 01, 1994

Iz lastninjenja se lahko izloči premoženje, ki ne služi osnovni dejavnosti. Za osnovno dejavnost se šteje tista dejavnost, s katero so zadružni upravičenci proizvodno sodelovali.

Sodba nº U 184/93-8 of Upravni oddelek, December 01, 1994

Nezakonito je gradbeno dovoljenje, izdano na podlagi projekta, po katerem je sleme zgradbe odmaknjeno od mejnega zidu 1,05 m, po lokacijskem dovoljenju pa bi moralo biti odmaknjeno 1,50 m.

Sodba nº U 835/93 of Upravni oddelek, December 01, 1994

Dokazno breme za izločitveni zahtevek v celoti nosi zavezanec. Glede na dano pooblastilo, da se del premoženja, ki ne služi osnovni dejavnosti, lahko izloči iz lastninjenja, mora biti obrazložena odločitev, ki se glede na namen zakona šteje za najprimernejšo.

Sklep of Civilni oddelek, December 01, 1994

Odločitev je pravilno oprta na 1. odst. 178. čl. ZOR, ki posebej ureja odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila. Ob dokazanem tožnikovem krivdnem ravnanju se tožnik v konkretnem primeru ne more uspešno sklicevati na splošno določbo 1. odst. 154. čl. ZOR, ki vsebuje načelo domnevne krivde.

Sodba nº II Ips 869/94 of Civilni oddelek, December 01, 1994

Za toženkino pravico do preživnine ni odločilen njen formalni status (izredna študentka). Ker je toženka vpisana za študij na fakulteti, ne da bi bila zaposlena in ker ni dokazano, da ne bi izpolnjevala svojih študijskih obveznosti, je pravilno ugotovljena tožnikova obveznost, da prispeva k toženkinemu preživljanju po 123. čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Sklep nº II Ips 887/94 of Civilni oddelek, December 01, 1994

Določba drugega odstavka 56. čl. Zakona o denacionalizaciji, se nanaša le na odločitev o sami zahtevi za denacionalizacijo, ne pa na postopek za izdajo začasne odredbe, za katero veljajo določbe Zakona o izvršilnem postopku, ki vsebuje v 9. čl. določbo, da revizija ni dovoljena. Ta splošna določba velja ne glede na to, v katerem postopku se odloča o začasni odredbi.

Sodba nº II Ips 902/94 of Civilni oddelek, December 01, 1994

Po razvezni sodbi je preživninski zahtevek mogoče uveljaviti le, če ga zakonec v razveznem postopku iz upravičenih razlogov ni uveljavil; vendar le takoj potem, ko je bil razvezni postopek končan, in ob pogoju, da so okoliščine, na katere se opira zahtevek, obstajale že v času sodbe o razvezi.

Sodba nº II Ips 644/93 of Civilni oddelek, December 01, 1994

Ob nedoseženem sporazumu o dodatnem zavarovanju (poleg tistega, ki ga stanovanjski zakon predvideva v svojem 124. členu) ter ob nestrinjanju imetnice stanovanjske pravice (tožnice), da bi sama mimo določb 3. odstavka 4. člena zakona o davku na promet z nepremičninami nosila prometni davek, se pač tožena stranka ne more sklicevati na siceršnjo ugodnost ob privatizaciji, ki je podeljena imetnikom stanovanjske pravice, niti na širšo razlago zakona o davku na promet nepremičnin, po kateri naj bi ...

Sodba nº II Ips 777/93 of Civilni oddelek, December 01, 1994

Zahtevka na izročitev nepremičnine - funkcionalnega zemljišča ni mogoče utemeljeno opreti le na dejstvo, da prodani stavbi pripada premalo funkcionalnega zemljišča.

Sklep nº I Pr 16/94 of Civilni oddelek, December 01, 1994

Pritrditi je treba tožniku, da se bo zaradi tožnikovega prebivališča, sedeža pisarne njegovega pooblaščenca in tožene stranke, zlasti pa zaradi pravdne zadeve, ki je v teku med istima strankama pri Temeljnem sodišču v Kopru enoti v Postojni, laže opravil postopek pri tem temeljnem sodišču, kar bo omogočalo tudi združitev postopkov zaradi skupnega obravnavanja. Zato je vrhovno sodišče iz razlogov smotrnosti predlogu ugodilo.

Sklep nº II Ips 197/94 of Civilni oddelek, December 01, 1994

Po 1. odst. 400. čl. Zakona o pravdnem postopku je revizija kot izredno pravno sredstvo dovoljena le proti tistemu sklepu sodišča druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan. V tej pravdni zadevi je bil z izpodbijanim sklepom sodišča druge stopnje potrjen sklep sodišča prve stopnje o prekinitvi postopka do pravnomočne rešitve dveh drugih zadev. Ker ne gre za sklep po citirani zakonski določbi, revizija proti njemu ni dovoljena in jo je moralo revizijsko sodišče zavreči (392. č...

Sklep nº I Pr 45/94 of Civilni oddelek, December 01, 1994

Zatrjevana pristranost ni neposreden razlog za delegacijo sodišča. Ni namreč mogoče zatrjevati pristranosti sodišča, ampak samo posameznih sodnikov. Instrument za preprečitev vpliva pristranosti sodnika na odločanje je izločitev. Šele če pristojno sodišče zaradi izločitve ne more presojati v določeni zadevi, pride v poštev delegacija po 67. čl. ZPP.

Sklep nº III Ips 94/94 of Gospodarski oddelek, December 01, 1994

Po določbi 3. odst. 8. čl. ZPPSL/89 v stečajnem postopku ni mogoče vložiti revizije. Za likvidacijski postopek zakon nima drugačne določbe in se zato na podlagi 1. odst. 157. čl. uporablja določba 3. odst. 8. čl. tudi za postopek likvidacije.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners